Adana Çukurova Halk Eğitim Merkezi DIŞ MEKAN BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ KURSU

Adana Çukurova hem DIŞ MEKAN BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ KURSU

Sitemizde yayınlanan içerikler HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYGIN EĞİTİM PROGRAMLARI kapsamında yayınlanan modüllerden alıntıdır.

ALAN

ALAN : BAHÇECİLİK

MESLEK : DIŞ MEKÂN BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİSİ

MESLEK SEVİYESİ : 4 SEVİYE

MESLEK ELEMANI TANIMI

İş organizasyonu yapan, tohumla, çelikle, aşıyla fidan üreten, ürünü ekime dikime hazırlayan, dikim işlemini gerçekleştiren, bitkilerin kültürel bakımını üstlenen, fidanları söken ve pazara hazırlayan, alet ve ekipmana bakım yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

GİRİŞ KOŞULLARI

1. İlköğretimi tamamlamış olmak.

2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

İSTİHDAM ALANLARI

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler tarım sektöründe;

1. Dış mekan işletmeleri,

2. Süs bitkileri(iç mekan ve kesme çiçek) seraları,

3. Meyve bahçeleri,

4. Sebze bahçeleri,

5. Fidanlıklar,

6. Çiçekçi dükkânları vb.yerlerde çalışabilirler.

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI

1. Mesleki Eğitim Merkezleri, Halk Eğitimi Merkezleri ve sektördeki işletmelerde eğitim verilmektedir.

2. Programın uygulanabilmesi için Bahçecilik alanı standart donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.

EĞİTİMCİLER

1. Programın uygulanmasında Bahçecilik alanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.

2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Bahçecilik alanında sektör deneyimi olan teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.

3. Usta öğretici; bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;

1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.

2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.

3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.

4. Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir.

BELGELENDİRME

Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

• Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.

• Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.

• Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.

• Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.

• Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.

• Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.

YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER

Mesleğe yönelik geniş tabanlı yeterlikler kazandırmak hedeflenmiştir.

1. Eğitimin sonunda,mesleğinde sertifika alan birey gerektirdiğinde fark eğitimi alarak diploma programını tamamlayabilir.

2. Meslekî eğitim alan veya bitirmiş olan birey; gerekli modülleri tamamlayarak alandaki diğer meslekler arasında geçiş yapabilir.

EĞİTİM SÜRESİ

1. Meslek programının toplam eğitim süresi 2560/1344 saat olarak planlanmıştır. Bu süreye 440/224 saatlik Mesleki Gelişim Modülleri ile 864 saatlik Mesleki Uygulamalar süreleri ilave edilecektir.

2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanır.

1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.

2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.

3. Bireylerin aktif olması sağlanır.

4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.

5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.

6. Bireylere meslekî yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR

Bireyler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, bahçecilik sektöründe yer alan sera işletmeleri, meslek odaları ve meslek elemanları ile iş birliği yapılarak yönlendirilir.

ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI

Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci / kursiyer;

1. Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.

2. Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.

3. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.

4. Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.

5. Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.

EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

1. Sertifika programında yer alan modüllerde öngörülen eğitim öğretim

uygulamaları yapılır.

2. Her merkez, 864 saatlik Mesleki uygulamaların içeriğini ağırlıklı olarak mesleğe ait modüllerden olmak üzere, sektörün beklentilerini yansıtacak modüllerden oluşturur. Mesleki uygulamalar, modüllerdeki öğrenme faaliyetlerinin uygulamalarından oluşur.

MESLEKÎ GELİŞİM MODÜLLERİ

1. Öğrenci/kursiyerin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine yararlı olabilecek, üretken, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, beceri düzeyi yüksek olarak yetiştirilmesi, iyi ilişkiler kurabilmesi, işe uyum sağlayabilmesi gibi genel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı modüllerdir.

2. Bu modüller ile öğrenci/kursiyerlere ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.

3. Meslekî Gelişim modül tablosundan, çevrenin istihdam durumu, öğrenci/kursiyerlerin hazır bulunuşluk düzeyi göz önüne alınarak modüller seçilecek ve yeterlik tablosunda yer alan süreye ilave edilecektir.

4. Dördüncü seviye meslek elemanları, bütün Mesleki Gelişim modüllerini tamamlamış olacaklardır.

5. Meslekî gelişim modülleri programlardan bağımsız olarak da kullanılabilecektir.

KAZANDIRILAN YETERLİKLER_|

DERSİN MODÜLLERİ _|

SÜRE

1

Sosyal hayatta sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek

Sosyal Hayatta İletişim

40/16

2

İş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek

İş Hayatında İletişim

40/16

3

Türkçe’yi doğru konuşmak

Diksiyon-1

40/32

4

Diksiyon-2

40/32

5

Mesleği ile ilgili gelişmeleri izlemek ve kendini kişisel olarak sürekli geliştirmek

Kişisel Gelişim

40/16

6

İşletme, finansman, pazarlama, reklam, satış, iş hukuku, kariyer gelişimi ve iş kurma becerileri kazanmak

Girişimcilik

40/24

7

Çevreye karşı duyarlı olmak ve çevreyi korumak

Çevre Koruma

40/16

8

Meslek etiği gereklerine uymak

Meslek Etiği

40/16

9

İş yerinde plan, program ve iş organizasyonu yapmak

İş Organizasyonu

40/16

10

İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı

40/24

11

Temel düzeyde araştırma yapmak

Araştırma Teknikleri

40/16

• Öğrenme süresi her modül için toplam 40 saattir.

• Kazandırılacak yeterliğe bağlı olarak her modül 40/8, 40/16, 40/24, 40/32 ve 40/40 olabilir.

• Modüllerde önerilen bu süreler öğrenme faaliyetlerindeki teorik ve uygulamalı tüm içeriği kapsar.

• Modül içeriğindeki öğrenme faaliyetinin uygulanması imkânı olmadığında, diğer okullarla ve işletmelerle iş birliği çerçevesinde uygulamalar yapılabilir.

• Kursiyer/öğrencinin önceden kazandığı yeterlikleri tekrar alma zorunluluğu yoktur.

• Modül ve yeterlikler programdaki uygulama sırasına göre alınacaktır.

• Programda yer alan modül ve yeterliklerin uygulama sırası zümre kararı ile belirlenir.

NOT: Dış Mekân Bitkileri Yetiştiricisi programı yeterlikler tablosu ve modülleri

aşağıda verilmiştir.

YETERLİK VE MODÜL TABLOSU

YETERLİKLER

MODÜLLER

SÜRE

1

Bilgisayar, temel donanım ve programlarını kullanmak

Bilgisayar Kullanma

40/32

2

Bilgisayarda doküman hazırlamak

Doküman hazırlama

40/32

3

Nokta ve Çizgi ile Yüzey Düzenlemek

Nokta ve Çizgi

40/32

4

Objeleri Açık,Koyu,Işık ve Gölge ile Çalışmak

Açık,Koyu,Işık ve Gölge

40/32

5

Formları Tasarı İlkelerine göre yüzey içinde düzenlemek

Tasarı İlkeleri

40/24

6

Kompozisyonu renklendirmek

Renk

40/32

7

Doku Yorumlarıyla Yüzey Oluşturmak

Doku

40/32

8

Toprak yapısını incelemek

Toprak

40/24

9

Üretim tekniklerini araştırmak

Üretim Teknikleri

40/16

10

Çevre koşullarını düzenlemek

Çevre Koşulları

40/16

11

Sera türlerini araştırmak

Sera Yapım Tekniği

40/16

12

Kültürel işlemleri yapmak

Kültürel Bakım

40/16

13

Pazarlama organizasyonu yapmak

Pazarlama

40/16

14

Dış mekân bitkisi yetiştirmek

Dış Mekân Bitkileri

40/16

15

İç mekân bitkisi yetiştirmek

İç Mekân Bitkileri

40/16

16

Kesme Çiçek yetiştirmek

Kesme Çiçekler

40/16

17

Meyve yetiştirmek

Meyvecilik

40/16

18

Sebze yetiştirmek

Sebzecilik

40/16

19

Bahçe düzenlemek

Bahçe düzenleme(Peyzaj)

40/16

20

Çiçek düzenlemek

Çiçek düzenleme(Çiçekçi)

40/8

21

Bitki Hücre ve Dokusunu İncelemek

Hücre ve Doku

40/24

22

Vegetatif ve generatif organları incelemek

Bitki Organları

40/32

23

Bitki su ilişkisini araştırmak

Bitkilerin su metabolizması

40/24

24

Organik madde yapımı ve yıkımını incelemek

Organik madde faaliyeti

40/24

25

Bitkilerde büyüme ve hareket fizyolojisini araştırmak

Bitkilerde büyüme ve gelişme

40/24

26

Açık tohumlu bitkilerin sınıflandırmak

Açık Tohumlu Bitkiler

40/32

27

Pinaceae familyası bitkileri yetiştirmek

Pinaceae Familyası

40/32

28

Taxodiaceae familyası bitkileri yetiştirmek

Taxodiaceae Familyası

40/32

29

Cupressaceae familyası bitkileri yetiştirmek

Cupressaceae Familyası

40/32

30

Diğer açık tohumlu bitkileri yetiştirmek

Diğer Açık Tohumlular

40/32

31

Kapalı tohumlu bitkileri sınıflandırmak

Kapalı Tohumlu Bitkiler

40/32

32

Süs ağaçlarını yetiştirmek

Süs Ağaçları

40/32

33

Süs ağaççıklarını yetiştirmek

Süs Ağaççıkları

40/32

34

Süs çalılarını yetiştirmek

Süs Çalıları

40/32

35

Sarılıcı- tırmanıcı bitkileri yetiştirmek

Sarılıcı-Tırmanıcı Bitkiler

40/32

36

Otsu yer örtücü bitkileri yetiştirmek

Otsu Yer Örtücüler

40/32

37

Raununculus familyası bitkileri yetiştirmek

Raununculus Familyası

40/16

38

Curciferea familyası bitkileri yetiştirmek

Curciferea Familyası

40/16

39

Saxifragaceae familyası bitkileri yetiştirmek

Saxifragaceae Familyası

40/8

40

Scropulariceae familyası bitkileri Yetiştirmek

Scropularic eae Familyası

40/8

41

Cabiateae familyası bitkileri yetiştirmek

Cabiateae Familyası

40/8

42

Compositae familyası bitkileri yetiştirmek

Compositae Familyası

40/24

43

Liliaceae familyası bitkileri yetiştirmek

Liliaceae Familyası

40/16

44

İridaceae familyası bitkileri yetiştirmek

İridaceae Familyası

40/8

45

Amarilidiceae familyası bitkileri yetiştirmek

Amarilidiceae Familyası

40/16

46

Diğer mevsimlik çiçekleri yetiştirmek

Diğer Mevsimlik Çiçekler

40/24

47

Toprağın oluşumunu incelemek

Toprak Oluşumu

40/32

48

Gübreleme yapmak

Gübreleme

40/32

49

Ekim dikim yerlerini hazırlamak

Toprak Hazırlığı

40/32

50

Tohumla üretim yapmak

Tohumla Üretim

40/32

51

Çelikle üretim yapmak

Çelikle Üretim

40/32

52

Aşıyla üretim yapmak

Aşıyla Üretim

40/32

53

Daldırmayla üretim yapmak

Daldırmayla Üretim

40/24

54

Ayırma ve bölme ile üretim yapmak

Ayırma-Bölmeyle Üretim

40/24

55

Bitkilerde görülen hastalıkları incelemek

Bitki Hastalıkları

40/32

56

Bitkilerde görülen zararlıları incelemek

Bitki Zararlıları

40/32

57

Hastalık ve zararlılarla mücadele yapmak

Mücadele Yöntemleri

40/32

TOP

LAM

 

2560/1344

MESLEKİ UYGULAMALAR

864

MESLEKİ GELİŞİM MODÜLLERİ

440/224

GENEL TOPLAM

2432

adana çukurova halk eğitim merkezi, çukurova halk eğitim merkezi, adana çukurova hem, çukurova hem, adana çukurova halk eğitim, çukurova halk eğitim, adana çukurova halk eğitim merkezi adresi, adana çukurova halk eğitim merkezi telefonu, adana çukurova halk eğitim merkezi telefon numarası, adana çukurova halk eğitim merkezi tel no, çukurova halk eğitim merkezi adresi, çukurova halk eğitim merkezi telefonu, çukurova halk eğitim merkezi telefon numarası, çukurova halk eğitim merkezi tel no, adana çukurova hem adresi, adana çukurova hem telefonu, adana çukurova hem telefon numarası, adana çukurova hem tel no, çukurova hem adresi, çukurova hem telefonu, çukurova hem telefon numarası, çukurova hem tel no, adana çukurova halk eğitim adresi, adana çukurova halk eğitim telefonu, adana çukurova halk eğitim telefon numarası, adana çukurova halk eğitim tel no, çukurova halk eğitim adresi, çukurova halk eğitim telefonu, çukurova halk eğitim telefon numarası, çukurova halk eğitim tel no, adana çukurova halk eğitim merkezi telefon no, çukurova halk eğitim merkezi telefon no, adana çukurova hem telefon no, çukurova hem telefon no, adana çukurova halk eğitim telefon no, çukurova halk eğitim telefon no