Adana Çukurova Halk Eğitim Merkezi FOTOĞRAF BASKI OPERATÖRÜ KURSU

Adana Çukurova hem FOTOĞRAF BASKI OPERATÖRÜ KURSU

Sitemizde yayınlanan içerikler HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYGIN EĞİTİM PROGRAMLARI kapsamında yayınlanan modüllerden alıntıdır.

FOTOĞRAF BASKI OPERATÖRÜ PROGRAM

FOTOĞRAF BASKI OPERATÖRÜ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

ALAN : GRAFİK ve FOTOĞRAF

MESLEK : FOTOĞRAF BASKI OPERATÖRÜ

MESLEK SEVİYESİ : 4. SEVİYE

MESLEK ELEMANI TANIMI

Fotoğraf baskı operatörü,çeşitli özelliklerdeki, klasik veya otomatik banyo ve baskı sistemlerinin çalışmaları hakkında yeterliklerine sahip nitelikli kişidir.

GİRİŞ KOŞULLARI

1. İlköğretimi tamamlamış olmak.

2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

İSTİHDAM ALANLARI

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Grafik ve Fotoğraf alanında ;

1. Reklam ajanslarında,

2. Televizyon, gazete vb. basın kuruluşları,

3. Fotoğraf stüdyoları,

4. Fotoğraf laboratuvarları,

5. Bünyesinde tanıtım birimi bulunan tüm kurum ve kuruluşlarda vb. yerlerde çalışabilirler.

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI

1. Mesleki Eğitim Merkezleri, Halk Eğitimi Merkezleri ve sektördeki işletmelerde eğitim verilmektedir.

2. Programın uygulanabilmesi için Grafik ve Fotoğraf alanı standart donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.

EĞİTİMCİLER

1. Programın uygulanmasında Grafik ve Fotoğraf alanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.

2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Grafik ve Fotoğraf alanında sektör deneyimi olan teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.

3. Usta öğretici; bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;

1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.

2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.

3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.

4. Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir.

BELGELENDİRME

Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

• Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.

• Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.

• Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.

• Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.

• Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.

• Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.

YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER

Mesleğe yönelik geniş tabanlı yeterlikler kazandırmak hedeflenmiştir.

1. Eğitimin sonunda, mesleğinde sertifika alan birey gerektirdiğinde fark eğitimi alarak diploma programını tamamlayabilir.

2. Mesleki eğitim alan veya bitirmiş olan birey; gerekli modülleri tamamlayarak alandaki diğer meslekler arasında geçiş yapabilir.

EĞİTİM SÜRESİ

1. Meslek programının toplam eğitim süresi 1800/1264 saat olarak planlanmıştır. Bu süreye 440/224 saatlik Mesleki Gelişim Modülleri ile 864 saatlik Mesleki Uygulamalar süreleri ilave edilecektir.

2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanır.

1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.

2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.

3. Bireylerin aktif olması sağlanır.

4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.

5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.

6. Bireylere meslekî yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR

Bireyler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında, çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, Grafik ve Fotoğraf alanında çalışan firmalar, ilgili meslek odaları ve öğrencinin çevrede konuyla ilgili olarak iletişim kurabileceği araştırma, gözlem ve uygulama yapabileceği her türlü kurum ve kuruluşlar meslek elemanları ile iş birliği yapılarak yönlendirilir.

ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI

Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci / kursiyer;

1. Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.

2. Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.

3. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.

4. Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.

5. Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.

EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

1. Sertifika programında yer alan modüllerde öngörülen eğitim öğretim uygulamaları yapılır.

2. Her merkez, 864 saatlik Mesleki Uygulamaların içeriğini ağırlıklı olarak mesleğe ait modüllerden olmak üzere, sektörün beklentilerini yansıtacak modüllerden oluşturur. Mesleki uygulamalar, modüllerdeki öğrenme faalliyetlerinin uygulamalarından oluşur.

MESLEKÎ GELİŞİM MODÜLLERİ

1. Öğrenci/kursiyerin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine yararlı olabilecek, üretken, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, beceri düzeyi yüksek olarak yetiştirilmesi, iyi ilişkiler kurabilmesi, işe uyum sağlayabilmesi gibi genel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı modüllerdir.

2. Bu modüller ile öğrenci/kursiyerlere ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.

3. Meslekî Gelişim modül tablosundan, çevrenin istihdam durumu, öğrenci/kursiyerlerin hazır bulunuşluk düzeyi göz önüne alınarak modüller seçilecek ve yeterlik tablosunda yer alan süreye ilave edilecektir.

4. Dördüncü seviye meslek elemanları, bütün Mesleki Gelişim modüllerini tamamlamış olacaklardır.

5. Meslekî gelişim modülleri programlardan bağımsız olarak da kullanılabilecektir.

KAZANDIRILAN YETERLİKLER_|

DERSİN MODÜLLERİ _|

SÜRE

1

Sosyal hayatta sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek

Sosyal Hayatta İletişim

40/16

2

İş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek

İş Hayatında İletişim

40/16

3

Türkçe’yi doğru konuşmak

Diksiyon-1

40/32

4

Diksiyon-2

40/32

5

Mesleği ile ilgili gelişmeleri izlemek ve kendini kişisel olarak sürekli geliştirmek

Kişisel Gelişim

40/16

6

İşletme, finansman, pazarlama, reklam, satış, iş hukuku, kariyer gelişimi ve iş kurma becerileri kazanmak

Girişimcilik

40/24

7

Çevreye karşı duyarlı olmak ve çevreyi korumak

Çevre Koruma

40/16

8

Meslek etiği gereklerine uymak

Meslek Etiği

40/16

9

İş yerinde plan, program ve iş organizasyonu yapmak

İş Organizasyonu

40/16

10

İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı

40/24

11

Temel düzeyde araştırma yapmak

Araştırma Teknikleri

40/16

MODÜL VE İÇERİKLERİ

• Öğrenme süresi her modül için toplam 40 saattir.

• Kazandırılacak yeterliliğe bağlı olarak her Modül 40/8, 40/16, 40/24, 40/32, 40/40 olarak yapılabilir.

• Modüllerde önerilen bu süreler öğrenme faaliyetlerindeki teorik ve uygulamalı tüm içeriği kapsar.

• Modül içeriğindeki öğrenme faaliyetinin uygulanması imkânı olmadığında, diğer okullarla ve işletmelerle iş birliği çerçevesinde uygulamalar yapılabilir.

• Kursiyer/öğrencinin önceden kazandığı yeterlikleri tekrar alma zorunluluğu yoktur.

• Modül ve yeterlikler programdaki uygulama sırasına göre alınacaktır.

• Programda yer alan modül ve yeterliklerin uygulama sırası zümre kararı ile belirlenir.

NOT: Fotoğraf Baskı Operatörü programı yeterlikler tablosu ve modülleri aşağıda verilmiştir.

YETERLİK VE MODÜL TABLOSU

NO

YETERLİKLER

MODÜLLER

SÜRE

1

Bilgisayar, temel donanım ve programlarını kullanmak

Bilgisayar Kullanma

40/32

2

Bilgisayarda doküman hazırlamak

Doküman hazırlama

40/32

3

Nokta ve Çizgi ile Yüzey Düzenlemek

Nokta ve Çizgi

40/32

4

Objeleri Açık,Koyu,Işık ve Gölge ile Çalışmak

Açık,Koyu,Işık ve Gölge

40/32

5

Formları Tasarı İlkelerine göre yüzey içinde düzenlemek

Tasarı İlkeleri

40/24

6

Kompozisyonu renklendirmek

Renk

40/32

7

Doku Yorumlarıyla Yüzey Oluşturmak

Doku

40/32

8

Özgün Strüktür uygulamaları yapmak

Strüktür

40/32

9

Perspektif İlkelerine uygun çizim yapmak

Perspektif

40/24

10

Basit geometrik formlar çizmek

Basit geometrik formlar

40/32

11

Cansız modellerden desen çizmek

Cansız modeller

40/32

12

Torsun çizimini yapmak

Tors

40/32

13

Küçük ve orta format fotoğraf makinelerini hazırlamak

Fotoğraf Makineleri

40/32

14

Fotoğraf makinesini ayarlamak

Fotoğraf makinesi ayarları

40/32

15

Kompozisyon kurallarına uygun fotoğraf çekmek

Fotoğrafta temel kompozisyon

40/16

16

Işığa uygun fotoğraf çekmek

Fotoğrafta temel ışık

40/16

17

Temel fotoğraf çekimi yapmak

Temel fotoğraf çekimi

40/32

18

Fotoğraf banyo ve baskı işlemlerinin yapılmasını sağlamak

Temel karanlık oda

40/32

19

Siyah beyaz film banyosu yapmak

Siyah Beyaz Film Banyosu

40/32

20

Siyah beyaz fotoğraf baskı yapmak

Siyah Beyaz Fotoğraf Baskısı

40/32

21

Işık ve renk oluşumunu incelemek

Işık ve Renk Oluşumu

40/32

22

Fotoğrafta ışık ve renk kontrolü yapmak

Fotoğrafta Işık ve Renk Kontrolü

40/32

23

Kadraj oluşturmak

Fotoğrafta Kadraj

40/32

24

Karanlık oda fotogram yapmak

Fotogram

40/24

25

Fotoğraf kağıdı seçmek

Fotoğraf Kağıtları

40/24

26

Renkli film banyosu yapmak Elle

Renkli Film Banyosu

40/32

27

renkli baskı yapmak

Renkli Fotoğraf Baskısı

40/32

28

Dia pozitif film/slayt banyosu yapmak

Dia Pozitif film/slayt Banyosu

40/32

29

Özel film banyolarını yapmak

Özel Film Banyoları

40/32

30

Baskı makinesi ve yazıcı ile fotoğraf basmak

Fotoğraf Baskısı

40/32

31

Dijital baskı makinelerinde fotoğraf basmak

Dijital Baskı

40/32

32

Özel fotoğraf baskıları yapmak

Özel fotoğraf baskıları

40/32

33

Siyah beyaz karanlık odayı hazırlamak

Siyah Beyaz Karanlık Oda

40/32

34

Renkli karanlık odayı hazırlamak

Renkli Karanlık Oda

40/32

35

Laboratuarı hazırlamak

Fotoğraf Laboratuarı

40/32

36

Film banyo makinesinin bakım ve kontrolünü yapmak

Film Banyo Makineleri

40/16

37

Kart baskı ve banyo makinesinin bakım ve kontrolünü yapmak

Kart Baskı ve Banyo Makineleri

40/16

38

Görüntüyü bilgisayar ortamına aktarmak

Görüntüyü Bilgisayara Aktarma

40/24

39

Bilgisayarda fotoğrafı düzeltmek

Bilgisayarda Fotoğraf Düzeltme

40/32

40

Bilgisayarda görüntü işlemek

Bilgisayarda Görüntü İşleme

40/40

41

İş organizasyonu yapmak

İş Programı

40/16

42

Fotoğraf laboratuvarında iş programı yapmak

İş Planı

40/16

43

Fotoğrafları müşteriye sunmak

Fotoğrafları Müşteriye Sunma

40/16

44

Portfolyo ve portföy hazırlamak

Portfolyo ve Portföy

40/16

45

Sergi hazırlamak

Sergi

40/16

46

Sunu ve gösteri hazırlamak

Sunu ve Gösteri

40/16

TOPLAM

 

1800/1264

MESLEKİ UYGULAMALAR

 

864

MESLEKİ GELİŞİM MODÜLLERİ

 

440/224

GENEL TOPLAM

 

2352 saat

adana çukurova halk eğitim merkezi, çukurova halk eğitim merkezi, adana çukurova hem, çukurova hem, adana çukurova halk eğitim, çukurova halk eğitim, adana çukurova halk eğitim merkezi adresi, adana çukurova halk eğitim merkezi telefonu, adana çukurova halk eğitim merkezi telefon numarası, adana çukurova halk eğitim merkezi tel no, çukurova halk eğitim merkezi adresi, çukurova halk eğitim merkezi telefonu, çukurova halk eğitim merkezi telefon numarası, çukurova halk eğitim merkezi tel no, adana çukurova hem adresi, adana çukurova hem telefonu, adana çukurova hem telefon numarası, adana çukurova hem tel no, çukurova hem adresi, çukurova hem telefonu, çukurova hem telefon numarası, çukurova hem tel no, adana çukurova halk eğitim adresi, adana çukurova halk eğitim telefonu, adana çukurova halk eğitim telefon numarası, adana çukurova halk eğitim tel no, çukurova halk eğitim adresi, çukurova halk eğitim telefonu, çukurova halk eğitim telefon numarası, çukurova halk eğitim tel no, adana çukurova halk eğitim merkezi telefon no, çukurova halk eğitim merkezi telefon no, adana çukurova hem telefon no, çukurova hem telefon no, adana çukurova halk eğitim telefon no, çukurova halk eğitim telefon no