Aksaray Halk Eğitim Merkezi BOKS GENÇLER KURSU

Aksaray hem BOKS GENÇLER KURSU

Sitemizde yayınlanan içerikler HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYGIN EĞİTİM PROGRAMLARI kapsamında yayınlanan modüllerden alıntıdır.

BOKS GENÇLER

BOKS GENÇLER (17-18 YAŞ) PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

ALAN :SPOR

MESLEK :

MESLEK SEVİYESİ :

MESLEK ELEMANI TANIMI

Boksta duruş, gard vaziyeti, savunma ve atak tekniklerini ulusal ve uluslar arası (AİBA) amatör boks kurallarına uygun olarak yapabilen gençler kategorisidir.

GİRİŞ KOŞULLARI

1. Okuma yazma bilmek veya İlkokul mezunu olmak.

2. Programda yer alan uygulamaları yapabilecek zihinsel, bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

3. 17 ve 18 yaşında olmak

4. Güncel (o yıla ait) vizeli sporcu lisansına sahip olmak.

İSTİHDAM ALANLARI

Kursiyerler, sertifikalarının kazandırdığı yeterlikler doğrultusunda,

1. Spor kulüpleri ile Gençlik Hizmetleri Spor İl ya da İlçe Müdürlüklerinde,

2. Millî Takımda uluslar arası yarışmalar için çalışabilirler.

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI

1. Meslekî Eğitim Merkezleri, Halk Eğitimi Merkezleri ve sektördeki işletmelerde eğitim verilmektedir.

2. Programın uygulanabilmesi için Spor alanı standart donanımları ve mesleklerin gerektirdiği donanımlar sağlanmalıdır.

EĞİTİMCİLER

1. Programın uygulanmasında alanı spor alanında eğitim almış olan alan öğretmenleri görev almalıdır.

2. Programın uygulanmasında gerektiğinde spor alanındaki meslek elemanlarından yararlanılabilir.

3. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi’nden veya Türkiye Boks Federasyonu’ndan antrenörlük belgesini almış, o yıla ait antrenör vizesini yaptırmış ve bu durumunu boks federasyonundan almış olduğu yazı ile belgelendirmiş olmalıdır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bireylerin çeşitli ölçme araçları kullanılarak,

1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.

2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.

3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.

4. Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir.

BELGELENDİRME

Sertifika programlarında, meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu Programda futbol eğitimine katılacak çocuklar hedeflenmiştir.

• Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.

• Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.

• Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.

• Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.

• Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.

• Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.

YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER

Mesleğe yönelik geniş tabanlı yeterlikler kazandırmak hedeflenmiştir.

1. Eğitimin sonunda, mesleğinde sertifika alan birey gerektirdiğinde fark eğitimi alarak üst programı tamamlayabilir.

2. Meslekî eğitim alan veya bitirmiş olan birey, gerekli modülleri tamamlayarak alandaki diğer dallar/meslekler arasında geçiş yapabilir.

EĞİTİM SÜRESİ

1. Meslek programının toplam eğitim süresi 440/248 saat olarak plânlanmıştır.

2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanır.

1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.

2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.

3. Bireylerin aktif olması sağlanır.

4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.

5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.

6. Bireylere meslekî yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR

Bireyler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve plânlama konularında, Türkiye Boks Federasyonu Başkanlığı, çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve meslek elemanları ile iş birliği yapılarak yönlendirilir.

ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI

Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci / kursiyer,

1. Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.

2. Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.

3. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.

4. Mesleğin gerektirdiği özel meslekî yeterlikleri kazanabilecektir.

5. Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.

EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

Sertifika programında yer alan modüllerde öngörülen eğitim öğretim

uygulamaları yapılır.

MESLEKÎ GELİŞİM MODÜLLERİ

1. Öğrenci/kursiyerin yaşam boyu kullanabileceği ve meslekî gelişmesine yararlı olabilecek, üretken, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, beceri düzeyi yüksek olarak yetiştirilmesi, iyi ilişkiler kurabilmesi, işe uyum sağlayabilmesi gibi genel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı modüllerdir.

2. Bu modüller ile öğrenci/kursiyerlere ulusal ve uluslar arası iş gücünden beklenen yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.

3. Meslekî gelişim modül tablosundan, çevrenin istihdam durumu, öğrenci/kursiyerlerin hazır bulunuşluk düzeyi göz önüne alınarak modüller seçilecek ve yeterlik tablosunda yer alan süreye ilave edilecektir.

4. Dördüncü seviye meslek elemanları, bütün Meslekî gelişim modüllerini tamamlamış olacaklardır.

5. Meslekî gelişim modülleri programlardan bağımsız olarak da kullanılabilecektir.

KAZANDIRILAN YETERLİKLER

DERSİN MODÜLLERİ _|

SÜRE

1

Sosyal hayatta sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek

Sosyal Hayatta İletişim

40/8

2

İş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek

İş Hayatında İletişim

40/8

3

Türkçeyi doğru konuşmak

Diksiyon-1

40/32

4

Diksiyon-2

40/32

5

Mesleği ile ilgili gelişmeleri izlemek ve kendini kişisel olarak sürekli geliştirmek

Kişisel Gelişim

40/8

6

İşletme, finansman, pazarlama, reklam, satış, iş hukuku, kariyer gelişimi ve iş kurma becerileri kazanmak

Girişimcilik

40/16

7

Çevreye karşı duyarlı olmak ve çevreyi korumak

Çevre Koruma

40/8

8

Meslek etiği gereklerine uymak

Meslek Etiği

40/8

9

İş yerinde plân, program ve iş organizasyonu yapmak

İş Organizasyonu

40/16

10

İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı

40/24

11

Temel düzeyde araştırma yapmak

Araştırma Teknikleri

40/8

MODÜL VE İÇERİKLERİ

• Öğrenme süresi her modül için toplam 40 saattir.

• Kazandırılacak yeterliğe bağlı olarak her modül 40/8, 40/16, 40/24, 40/32, 40/40 olarak yapılabilir.

• Modüllerde önerilen bu süreler öğrenme faaliyetlerindeki teorik ve uygulamalı tüm içeriği kapsar.

• Modül içeriğindeki öğrenme faaliyetinin uygulanması imkânı olmadığında, diğer okullarla ve işletmelerle iş birliği çerçevesinde uygulamalar yapılabilir.

• Kursiyer/Öğrencinin önceden kazandığı yeterlikleri tekrar alma zorunluluğu yoktur.

• Modül ve yeterlikler programdaki uygulama sırasına göre alınacaktır.

• Programda yer alan modül ve yeterliklerin uygulama sırası zümre kararı ile belirlenir.

NOT: Boks Gençler (17-18 yaş) programı yeterlikler tablosu ve modülleri aşağıda verilmiştir.

YETERLİK VE MODÜL TABLOSU

YETERLİKLER

MODÜLLER

SÜRE

1

Gençler gard duruşu ve yumruk vuruşu yapmak

Gençler Gard ve Vuruşlar

40/24

2

Gençler duvar yastığında vuruşlar yapmak

Gençler Duvar Yastığında Vuruşlar

40/16

3

Gençler parat yaparak atak halinde vuruş teknikleri yapmak

Gençler Parat Yaparak Atak Halinde Vuruş Teknikleri

40/24

4

Gençler savunma ve karşı vuruşlar yapmak

Gençler Savunma ve Karşı Vuruşlar

40/24

5

Gençler eskiv ve kroşe vuruşlar yapmak

Gençler Eskiv ve Kroşe Vuruşlar

40/16

6

Gençler lapa çalışması yapmak

Gençler Lapa

40/24

7

Gençler Eldivenle şartlı vuruş ve savunma yapmak

Gençler Eldivenle Şartlı Vuruş ve Savunma

40/32

8

Gençler serbest sparing yapmak

Gençler Serbest Sparing

40/32

9

Gençler aletli çalışma yapmak

Gençler Aletli Çalışma

40/32

10

Gençler interval ve istasyon çalışması yapmak

Gençler İnterval ve İstasyon

40/16

11

Boks oyun kurallarını uygulamak

Boks Oyun Kuralları

40/8

TOPLAM

440/248

aksaray halk eğitim merkezi, halk eğitim merkezi, aksaray hem, hem, aksaray halk eğitim, halk eğitim, aksaray halk eğitim merkezi adresi, aksaray halk eğitim merkezi telefonu, aksaray halk eğitim merkezi telefon numarası, aksaray halk eğitim merkezi tel no, halk eğitim merkezi adresi, halk eğitim merkezi telefonu, halk eğitim merkezi telefon numarası, halk eğitim merkezi tel no, aksaray hem adresi, aksaray hem telefonu, aksaray hem telefon numarası, aksaray hem tel no, hem adresi, hem telefonu, hem telefon numarası, hem tel no, aksaray halk eğitim adresi, aksaray halk eğitim telefonu, aksaray halk eğitim telefon numarası, aksaray halk eğitim tel no, halk eğitim adresi, halk eğitim telefonu, halk eğitim telefon numarası, halk eğitim tel no, aksaray halk eğitim merkezi telefon no, halk eğitim merkezi telefon no, aksaray hem telefon no, hem telefon no, aksaray halk eğitim telefon no, halk eğitim telefon no