Aksaray Ortaköy Halk Eğitim Merkezi İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ ELEMANI KURSU

Aksaray Ortaköy hem İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ ELEMANI KURSU

Sitemizde yayınlanan içerikler HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYGIN EĞİTİM PROGRAMLARI kapsamında yayınlanan modüllerden alıntıdır.

MERKEZÎ İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ

MERKEZÎ İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ ELEMANI PROGRAMINA İLİŞKİN

AÇIKLAMALAR

ALAN : TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME

MESLEK : MERKEZÎ İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ ELEMANI

MESLEK SEVİYESİ : 4. SEVİYE

MESLEK ELEMANI TANIMI

Soğutma ve ısıtma yapan cihazların, su soğutma gruplarının ve havayı iklimlendiren sistemlerin devreye alınması, arıza teşhis, bakım, onarım ve ayar işlerini yapma becerisine sahip nitelikli kişidir.

GİRİŞ KOŞULLARI

1. İlköğretimi tamamlamış olmak.

2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel

özelliklere sahip olmak.

İSTİHDAM ALANLARI

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanında;

1. Endüstriyel ve ticari soğutma sistemlerinin işletilmesinde,

2. Soğuk hava deposu işletmelerinde,

3. Soğuk depo ve soğuk oda montaj ve imalat işlerinde,

4. Soğutma cihazları bakım, onarım ve servis işlerinde,

5. Soğutma cihazları, parça ve malzeme satış işleri vb. yerlerde çalışabilirler.

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI

1. Meslekî Eğitim Merkezleri, Halk Eğitimi Merkezleri ve sektördeki işletmelerde eğitim verilmektedir.

2. Programın uygulanabilmesi için Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanı standart donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.

EĞİTİMCİLER

1. Programın uygulanmasında Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.

2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Tesisat Teknolojisi ve

İklimlendirme alanında sektör deneyimi olan teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.

3. Usta öğretici; bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;

1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.

2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.

3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.

4. Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir.

BELGELENDİRME

Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

• Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.

• Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.

• Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.

• Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.

• Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.

• Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.

YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER

Mesleğe yönelik geniş tabanlı yeterlikler kazandırmak hedeflenmiştir.

1. Eğitimin sonunda, mesleğinde sertifika alan birey gerektirdiğinde fark eğitimi alarak diploma programını tamamlayabilir.

2. Meslekî eğitim alan veya bitirmiş olan birey; gerekli modülleri tamamlayarak alandaki diğer meslekler arasında geçiş yapabilir.

EĞİTİM SÜRESİ

1. Meslek programının toplam eğitim süresi 1800/1408 saat olarak planlanmıştır. Bu süreye 440/224 saatlik Meslekî Gelişim Modülleri ile 864 saatlik Meslekî Uygulamalar süreleri ilave edilecektir.

2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanır.

1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.

2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.

3. Bireylerin aktif olması sağlanır.

4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.

5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.

6. Bireylere meslekî yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR

Bireyler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında, çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, ısıtma, soğutma, tesisat ve iklimlendirme firmaları , ilgili meslek odaları ve öğrencinin çevrede konuyla ilgili olarak iletişim kurabileceği araştırma, gözlem ve uygulama yapabileceği her türlü kurum ve kuruluşlar meslek elemanları ile iş birliği yapılarak yönlendirilir

ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI

Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci / kursiyer;

1. Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.

2. Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.

3. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.

4. Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.

5. Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.

EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

1. Sertifika programında yer alan modüllerde öngörülen eğitim öğretim uygulamaları yapılır.

2. Her merkez, 864 saatlik Meslekî Uygulamaların içeriğini ağırlıklı olarak mesleğe ait modüllerden olmak üzere, sektörün beklentilerini yansıtacak modüllerden oluşturur. Meslekî Uygulamalar, modüllerdeki öğrenme faaliyetlerinin uygulamalarından oluşur.

MESLEKÎ GELİŞİM MODÜLLERİ

1. Öğrenci/kursiyerin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine yararlı olabilecek, üretken, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, beceri düzeyi yüksek olarak yetiştirilmesi, iyi ilişkiler kurabilmesi, işe uyum sağlayabilmesi gibi genel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı modüllerdir.

2. Bu modüller ile öğrenci/kursiyerlere ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.

3. Meslekî Gelişim modül tablosundan, çevrenin istihdam durumu, öğrenci/kursiyerlerin hazır bulunuşluk düzeyi göz önüne alınarak modüller seçilecek ve yeterlik tablosunda yer alan süreye ilave edilecektir.

4. Dördüncü seviye meslek elemanları, bütün Mesleki Gelişim modüllerini tamamlamış olacaklardır.

5. Meslekî gelişim modülleri programlardan bağımsız olarak da kullanılabilecektir.

KAZANDIRILAN YETERLİKLER_|

DERSİN MODÜLLERİ _|

SÜRE

1

Sosyal hayatta sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek

Sosyal Hayatta İletişim

40/16

2

İş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek

İş Hayatında İletişim

40/16

3

Türkçe’yi doğru konuşmak

Diksiyon-1

40/32

4

Diksiyon-2

40/32

5

Mesleği ile ilgili gelişmeleri izlemek ve kendini kişisel olarak sürekli geliştirmek

Kişisel Gelişim

40/16

6

İşletme, finansman, pazarlama, reklam, satış, iş hukuku, kariyer gelişimi ve iş kurma becerileri kazanmak

Girişimcilik

40/24

7

Çevreye karşı duyarlı olmak ve çevreyi korumak

Çevre Koruma

40/16

8

Meslek etiği gereklerine uymak

Meslek Etiği

40/16

9

İş yerinde plan, program ve iş organizasyonu yapmak

İş Organizasyonu

40/16

10

İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı

40/24

11

Temel düzeyde araştırma yapmak

Araştırma Teknikleri

40/16

MODÜL VE İÇERİKLERİ

• Öğrenme süresi her modül için toplam 40 saattir.

• Kazandırılacak yeterliğe bağlı olarak her modül 40/8, 40/16, 40/24, 40/32 ve 40/40 olabilir.

• Modüllerde önerilen bu süreler öğrenme faaliyetlerindeki teorik ve uygulamalı tüm içeriği kapsar.

• Modül içeriğindeki öğrenme faaliyetinin uygulanması imkânı olmadığında, diğer okullarla ve işletmelerle iş birliği çerçevesinde uygulamalar yapılabilir.

• Kursiyer/öğrencinin önceden kazandığı yeterlikleri tekrar alma zorunluluğu yoktur.

• Modül ve yeterlikler programdaki uygulama sırasına göre alınacaktır.

• Programda yer alan modül ve yeterliklerin uygulama sırası zümre kararı ile belirlenir.

NOT: Merkezî İklimlendirme Sistemleri Elemanı programı yeterlikler tablosu ve

modülleri aşağıda verilmiştir.

NO

YETERLİKLER

MODÜLLER

SÜRE

1

Temel bilgisayar donanım ve programlarını kullanmak

Bilgisayar Kullanma

40/32

2

Bilgisayarda doküman hazırlamak

Doküman Hazırlama

40/32

3

Yazı, rakam ve temel geometrik çizimler yapmak

Geometrik Çizimler

40/32

4

İz düşüm ve parçaların görünüşlerini çıkarmak

Görünüş Çıkarma

40/32

5

Parçaların açınımlarını ve ara kesitlerini çizmek

Ölçülendirme ve Perspektif

40/32

6

Oksi-asetilen kaynak ve takımlarını tanımak ve puntalama yapmak

Temel Oksi-Asetilen Kaynağı

40/32

7

Oksi-asetilen kaynağı ile düzlem parça kaynağı ve siyah boruları şekillendirmek.

Oksi-Asetilen Kaynağı ve Boru Şekillendirme

40/32

8

Oksi-asetilen boru kaynağı yapmak

Oksi-Asetilen Boru Kaynağı

40/32

9

İletkenlerin bağlantılarını yapmak

İletkenleri Birleştirme

40/32

10

Devre ölçümleri yapmak

Basit Elektrik Devreleri

40/32

11

Elektrik kaynak makinelerini tanımak

Elektrik Ark Kaynağı 1

40/32

12

Elektrik ark kaynağı ile düzlem parça kaynağı yapmak

Elektrik Ark Kaynağı 2

40/32

13

Elektrik ark boru kaynağı yapmak

Elektrik Ark Boru Kaynağı

40/32

14

Sacları birleştirmek

Sac İşçiliği

40/32

15

Çelik boruları montaja hazırlamak

Çelik Boruları Montaja Hazırlama

40/32

16

Plastik boruları montaja hazırlamak

Plastik Boruları Montaja Hazırlama

40/32

17

Bakır ve alüminyum boruları montaja hazırlamak

Bakır ve Alüminyum Boruları Montaja Hazırlama

40/32

18

Çelik boruların montajını yapmak

Çelik Boru Montajı

40/32

19

Plastik boruların montajını yapmak

Plastik Boru Montajı

40/32

20

Bakır ve alüminyum boruların montajını yapmak

Bakır ve Alüminyum Boru Montajı

40/32

21

Elektrik ve soğutma sembollerini ve devrelerini çizmek

Elektrik ve Soğutma Devre Elemanları 1

40/24

22

Elektrik ve Soğutma Devre Elemanları 2

40/24

23

Kompresörlerin montajını yapmak.

Kompresörler (Tesisat)

40/32

24

Kompresörlerin bakımını yapmak

Kompresörlerin Bakımı

40/32

25

Kompresörlerin arızalarını tespit etmek

Kompresörlerin Arızaları

40/32

26

Kondenserlerin Bakım ve Montajını yapmak

Kondenserlerin Bakım ve Montajı

40/32

27

Evaporatörlerin Bakım ve Montajını yapmak

Evaporatörlerin Bakım ve Montajı

40/32

28

Genleşme Elemanının Bakım ve Montajını yapmak

Genleşme Elemanının Bakım ve Montajı

40/32

29

Soğutma hattında kullanılan yardımcı devre elemanlarının montajını yapmak

Yardımcı Devre Elemanlarının Montajı

40/32

30

Soğutma cihazlarında kullanılan elektriksel devre elemanlarının test, bakım ve montajını yapmak

Soğutma Elektriksel Devre Elemanlarının Montajı

40/32

31

Isı yükü ve kullanım şartlarına uygun cihaz seçmek

Merkezî İklimlendirme Cihaz Seçimi

40/24

32

Merkezî iklimlendirme sistemi ana elemanlarının montajını yapmak

Merkezî İklimlendirme Elemanlarının Montajı

40/32

33

Merkezî sistemi devreye almak

Merkezî Sistemi Devreye Alma

40/32

34

Su soğutma kulesi montajını yapmak

Su Soğutma Kulesi Montajı

40/32

35

Soğuk su hazırlama (Chiller) grubu montajını yapmak

Soğuk Su Hazırlama (Chiller) Grubu Montajı

40/32

36

Merkezî iklimlendirme sisteminin periyodik bakımını yapmak

Merkezî İklimlendirme Periyodik Bakımı

40/32

37

Kat kliması montaj yerini hazırlamak

Kat Kliması Montajı 1

40/32

38

Kat kliması montajını yapmak

Kat Kliması Montajı 2

40/32

39

Havalandırma tesisat elemanlarının seçimini yapmak

Havalandırma Tesisat Elemanları

40/32

40

Havalandırma yardımcı elemanlarının seçimini yapmak

Havalandırma Yardımcı Elemanları

40/24

41

Havalandırma kanalı imalatı yapmak

Havalandırma Kanalı İmalatı

40/32

42

Havalandırma kanalları montajı yapmak

Havalandırma Kanalları Montajı

40/32

43

Hava kanallarının yalıtımını yapmak

Hava Kanallarının Yalıtımı

40/32

44

Hava sistemlerinde koruyucu bakım yapmak

Havalandırma Sistemlerinde Koruyucu Bakım

40/32

45

Havalandırma sistemlerinde test yapmak

Havalandırma Sistemlerinde Test

40/32

TOPLAM

 

1800/1408

MESLEKÎ UYGULAMALAR

 

864

MESLEKÎ GELİŞİM MODÜLLERİ

 

440/224

GENEL TOPLAM

 

2496 saat

aksaray ortaköy halk eğitim merkezi, ortaköy halk eğitim merkezi, aksaray ortaköy hem, ortaköy hem, aksaray ortaköy halk eğitim, ortaköy halk eğitim, aksaray ortaköy halk eğitim merkezi adresi, aksaray ortaköy halk eğitim merkezi telefonu, aksaray ortaköy halk eğitim merkezi telefon numarası, aksaray ortaköy halk eğitim merkezi tel no, ortaköy halk eğitim merkezi adresi, ortaköy halk eğitim merkezi telefonu, ortaköy halk eğitim merkezi telefon numarası, ortaköy halk eğitim merkezi tel no, aksaray ortaköy hem adresi, aksaray ortaköy hem telefonu, aksaray ortaköy hem telefon numarası, aksaray ortaköy hem tel no, ortaköy hem adresi, ortaköy hem telefonu, ortaköy hem telefon numarası, ortaköy hem tel no, aksaray ortaköy halk eğitim adresi, aksaray ortaköy halk eğitim telefonu, aksaray ortaköy halk eğitim telefon numarası, aksaray ortaköy halk eğitim tel no, ortaköy halk eğitim adresi, ortaköy halk eğitim telefonu, ortaköy halk eğitim telefon numarası, ortaköy halk eğitim tel no, aksaray ortaköy halk eğitim merkezi telefon no, ortaköy halk eğitim merkezi telefon no, aksaray ortaköy hem telefon no, ortaköy hem telefon no, aksaray ortaköy halk eğitim telefon no, ortaköy halk eğitim telefon no