Aksaray Ortaköy Halk Eğitim Merkezi İNDİRMECİ KURSU

Aksaray Ortaköy hem İNDİRMECİ KURSU

Sitemizde yayınlanan içerikler HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYGIN EĞİTİM PROGRAMLARI kapsamında yayınlanan modüllerden alıntıdır.

İNDİRMECİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇI

İNDİRMECİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

ALAN : SERAMİK VE CAM

MESLEK : İNDİRMECİ

MESLEK SEVİYESİ : 4. SEVİYE

MESLEK ELEMANI TANIMI

Cam üzerinde yapılan indirme işlemleri için desen hazırlayabilen, kumlama, koparma, cam gravür, pantograf, kesme dekor, asitleme teknikleriyle camı aşındırarak desenleyebilen kişidir.

GİRİŞ KOŞULLARI

1. İlköğretimi tamamlamış olmak.

2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

İSTİHDAM ALANLARI

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Cam sektöründe;

1. Vitray atölyeleri,

2. Cam Fabrikalarında çalışabilirler,

3. Kendi indirme atölyelerini açabilirler.

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI

1. Mesleki Eğitim Merkezleri,Halk Eğitimi Merkezleri ve sektördeki işletmelerde eğitim verilmektedir.

2. Programın uygulanabilmesi için Seramik Ve Cam Teknolojisi alanı standart donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.

EĞİTİMCİLER

1. Programın uygulanmasında Seramik ve Cam Teknolojisi alanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.

2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Seramik ve Cam Teknolojisi alanında sektör deneyimi olan teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.

3. Usta öğretici; bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;

1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.

2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.

3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.

4. Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir.

BELGELENDİRME

Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

• Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.

• Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.

• Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.

• Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.

• Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.

• Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.

YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER

Mesleğe yönelik geniş tabanlı yeterlikler kazandırmak hedeflenmiştir.

1. Eğitimin sonunda, mesleğinde sertifika alan birey gerektirdiğinde fark eğitimi alarak diploma programını tamamlayabilir.

2. Meslekî eğitim alan veya bitirmiş olan birey; gerekli modülleri tamamlayarak alandaki diğer meslekler arasında geçiş yapabilir.

EĞİTİM SÜRESİ

1. Meslek programının toplam eğitim süresi 2160/1304 saat olarak planlanmıştır. Bu süreye 440/224 saatlik Meslekî Gelişim Modülleri ile 864 saatlik Meslekî Uygulamalar süreleri ilave edilecektir.

2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanır.

1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.

2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.

3. Bireylerin aktif olması sağlanır.

4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.

5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.

6. Bireylere meslekî yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR

Bireyler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında, çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, Cam firmaları ve meslek elemanları ile iş birliği yapılarak yönlendirilir.

ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI

Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci / kursiyer;

1. Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.

2. Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.

3. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.

4. Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.

5. Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.

EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

1. Sertifika programında yer alan modüllerde öngörülen eğitim öğretim uygulamaları yapılır.

2. Her merkez, 864 saatlik Meslekî Uygulamaların içeriğini ağırlıklı olarak mesleğe ait modüllerden olmak üzere, sektörün beklentilerini yansıtacak modüllerden oluşturur. Meslekî Uygulamalar, modüllerdeki öğrenme faaliyetlerinin uygulamalarından oluşur.

MESLEKÎ GELİŞİM MODÜLLERİ

1. Öğrenci/kursiyerin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine yararlı olabilecek, üretken, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, beceri düzeyi yüksek olarak yetiştirilmesi, iyi ilişkiler kurabilmesi, işe uyum sağlayabilmesi gibi genel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı modüllerdir.

2. Bu modüller ile öğrenci/kursiyerlere ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.

3. Meslekî Gelişim modül tablosundan, çevrenin istihdam durumu, öğrenci/kursiyerlerin hazır bulunuşluk düzeyi göz önüne alınarak modüller seçilecek ve yeterlik tablosunda yer alan süreye ilave edilecektir.

4. Dördüncü seviye meslek elemanları, bütün Mesleki Gelişim modüllerini tamamlamış olacaklardır.

5. Meslekî gelişim modülleri programlardan bağımsız olarak da kullanılabilecektir.

KAZANDIRILAN YETERLİKLER_|

DERSİN MODÜLLERİ _|

SÜRE

1

Sosyal hayatta sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek

Sosyal Hayatta İletişim

40/16

2

İş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek

İş Hayatında İletişim

40/16

3

Türkçe’yi doğru konuşmak

Diksiyon-1

40/32

4

Diksiyon-2

40/32

5

Mesleği ile ilgili gelişmeleri izlemek ve kendini kişisel olarak sürekli geliştirmek

Kişisel Gelişim

40/16

6

İşletme, finansman, pazarlama, reklam, satış, iş hukuku, kariyer gelişimi ve iş kurma becerileri kazanmak

Girişimcilik

40/24

7

Çevreye karşı duyarlı olmak ve çevreyi korumak

Çevre Koruma

40/16

8

Meslek etiği gereklerine uymak

Meslek Etiği

40/16

9

İş yerinde plan, program ve iş organizasyonu yapmak

İş Organizasyonu

40/16

10

İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı

40/24

11

Temel düzeyde araştırma yapmak

Araştırma Teknikleri

40/16

MODÜL VE İÇERİKLERİ

• Öğrenme süresi her modül için toplam 40 saattir.

• Kazandırılacak yeterliğe bağlı olarak her modül 40/8, 40/16, 40/24, 40/32, 40/40 olarak yapılabilir.

• Modüllerde önerilen bu süreler öğrenme faaliyetlerindeki teorik ve uygulamalı tüm içeriği kapsar.

• Modül içeriğindeki öğrenme faaliyetinin uygulanması imkânı olmadığında, diğer okullarla ve işletmelerle iş birliği çerçevesinde uygulamalar yapılabilir.

• Kursiyer/öğrencinin önceden kazandığı yeterlikleri tekrar alma zorunluluğu yoktur.

• Modül ve yeterlikler programdaki uygulama sırasına göre alınacaktır.

• Programda yer alan modül ve yeterliklerin uygulama sırası zümre kararı ile belirlenir.

NOT: İndirmeci programı yeterlikler tablosu ve modülleri aşağıda verilmiştir.

NO

YETERLİKLER

MODÜLLER

SÜRE

1

Bilgisayar temel donanım ve programlarını kullanmak

Bilgisayar Kullanma

40/32

2

Bilgisayarda doküman hazırlamak

Doküman Hazırlama

40/32

3

Nokta ve çizgi ile yüzey düzenlemek

Nokta ve Çizgi

40/32

4

Objeleri açık, koyu, ışık ve gölge ile çalışmak

Açık, Koyu, Işık ve Gölge

40/32

5

Formları tasarı ilkelerine göre yüzey içinde düzenlemek

Tasarı İlkeleri

40/24

6

Kompozisyonu renklendirmek

Renk

40/32

7

Doku yorumlarıyla yüzey oluşturmak

Doku

40/32

8

Özgün strüktür uygulamaları yapmak

Strüktür

40/32

9

Perspektif ilkelerine uygun çizim yapmak

Perspektif

40/24

10

Geometrik çizimler yapmak

Geometrik Çizimler

40/32

11

Görünüş çıkartmak

Görünüş Çıkarma

40/32

12

Basit geometrik formlar çizmek

Basit Geometrik Formlar

40/32

13

Cansız modellerden desen çizmek

Cansız Modeller

40/32

14

Torsun çizimini yapmak

Tors

40/32

15

Çimdikleme ve sıvama yöntemiyle form şekillendirmek

Çimdikleme ve Sıvama Yöntemi

40/32

16

Sucuk yöntemi ile form şekillendirmek

Sucuk Yöntemi

40/32

17

Plaka yöntemi ile form şekillendirmek

Plaka Yöntemi

40/32

18

Füzyon vitray için cam kesimi yapmak

Cam Kesimi 1

40/16

19

Seramik ve cam fırınlamak

Seramik ve Camda Pişirim

40/32

20

Camın kimyasal yapısını araştırmak

Camın Kimyasal Yapısı

40/16

21

Cam hammaddelerini araştırmak.

Cam Hammaddeleri

40/16

22

Yapılarına göre cam türlerini araştırmak.

Cam Türleri

40/8

23

Cam üretim yöntemlerine göre cam türlerini araştırmak

Türkiye’de Cam Sektörü

40/8

24

Üretim kademelerini araştırmak.

Üretim Kademeleri

40/16

25

Düz cam ya da boru cam şekillendirmek.

Düz Cam Şekillendirme

40/8

26

Cam üretiminde yöntemleri belirlemek ve planlama yapmak.

Cam Üretim Planlaması

40/16

27

İşletme organizasyonu yapmak.

İşletme Organizasyonu

40/16

28

Üretimde veri saptamak.

Veri Saptama

40/16

29

Cam Harman formülü hazırlamak.

Cam Harman Formülü

40/16

30

Formüle uygun tartım yapmak ve cam fırınına aktarmak.

Tartım

40/8

31

Eritme-ergitme yapmak.

Eritme ve Ergitme

40/16

32

Basit harman denemeleri yapmak.

Basit Harman Denemeleri

40/24

33

Yapılan denemelerden şema hazırlamak.

Şema Hazırlama

40/16

34

Elde desen hazırlamak

Elde Desen Hazırlama

40/16

35

Maskeleme tekniklerini uygulamak

Folyo ile Maskeleme

40/16

36

Bilgisayar ploter çıktısı ile maskeleme yapmak

Maskeleme Teknikleri

40/16

37

Kumlama için elde yada bilgisayarda kumlama için desen hazırlamak

Kumlama Deseni

40/24

38

Yüzeye kumlama yapmak

Kumlama

40/16

39

Koparma için elde yada bilgisayarda desen hazırlamak

Koparma Deseni

40/16

40

Tüm yüzeyler için koparma deseni hazırlamak

Koparmada Desen

40/24

41

Tutkal hazırlamak

Koparma

40/16

42

Bizote yapmak

Bizote

40/16

43

Rodaj yapmak

Rodaj

40/16

44

Malatura yapmak

Malatura

40/32

45

Desen hazırlamak, cam üzerine işaretleme yapmak

Kesme Dekor Deseni

40/32

46

Cam üzerine dekor yapmak

Dekor

40/32

47

Bilgisayarda pantograf deseni hazırlamak

Pantograf Deseni

40/32

48

Camı parafinle kaplamak ve pantograf makinesini çalıştırmak

Pantograf

40/32

49

Asit solüsyon reçetesi hazırlamak

Asit Solisyon

40/32

50

Camı asitle aşındırmak

Asitle Aşındırma

40/32

51

Gravür makinesi için elde ya da bilgisayarda desen hazırlamak

Gravür Desen

40/32

52

Gravür makinesini çalıştırmak

Gravür

40/32

53

El gravürü için desen çizimi yapmak

El Gravürü Desen

40/32

54

Gravür uçları ile camda aşındırma yapmak

El Gravürü

40/32

TOPL

AM

 

2160/1304

MESLEKÎ UYGULAMALAR

864

MESLEKÎ GELİŞİM MODÜLLERİ

440/224

GENEL TOPLAM

2392 saat

aksaray ortaköy halk eğitim merkezi, ortaköy halk eğitim merkezi, aksaray ortaköy hem, ortaköy hem, aksaray ortaköy halk eğitim, ortaköy halk eğitim, aksaray ortaköy halk eğitim merkezi adresi, aksaray ortaköy halk eğitim merkezi telefonu, aksaray ortaköy halk eğitim merkezi telefon numarası, aksaray ortaköy halk eğitim merkezi tel no, ortaköy halk eğitim merkezi adresi, ortaköy halk eğitim merkezi telefonu, ortaköy halk eğitim merkezi telefon numarası, ortaköy halk eğitim merkezi tel no, aksaray ortaköy hem adresi, aksaray ortaköy hem telefonu, aksaray ortaköy hem telefon numarası, aksaray ortaköy hem tel no, ortaköy hem adresi, ortaköy hem telefonu, ortaköy hem telefon numarası, ortaköy hem tel no, aksaray ortaköy halk eğitim adresi, aksaray ortaköy halk eğitim telefonu, aksaray ortaköy halk eğitim telefon numarası, aksaray ortaköy halk eğitim tel no, ortaköy halk eğitim adresi, ortaköy halk eğitim telefonu, ortaköy halk eğitim telefon numarası, ortaköy halk eğitim tel no, aksaray ortaköy halk eğitim merkezi telefon no, ortaköy halk eğitim merkezi telefon no, aksaray ortaköy hem telefon no, ortaköy hem telefon no, aksaray ortaköy halk eğitim telefon no, ortaköy halk eğitim telefon no