Ankara Çubuk Halk Eğitim Merkezi GALVANİZLEME ÇİNKO KAPLAMA KURSU

Ankara Çubuk hem GALVANİZLEME ÇİNKO KAPLAMA KURSU

Sitemizde yayınlanan içerikler HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYGIN EĞİTİM PROGRAMLARI kapsamında yayınlanan modüllerden alıntıdır.

GALVANİZLEME

GALVANİZLEME (ÇİNKO KAPLAMA) YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN

AÇIKLAMALAR

ALAN : METAL TEKNOLOJİSİ

MESLEK :

MESLEK SEVİYESİ :

MESLEK ELEMANI TANIMI

Metal parçaları paslanmaktan korumak için çinko veya çinko ve gümüş karışımı ile kaplayan kişidir.

GİRİŞ KOŞULLARI

1. Okuma yazma bilmek veya İlkokul mezunu olmak.

2.Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

İSTİHDAM ALANLARI

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Metal Teknolojisi alanında ; Galvanizleme işlemi yapan işletmelerde çalışabilirler.

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI

1.Halk Eğitimi Merkezleri, Meslek Eğitim Merkezleri ve sektördeki işletmelerde eğitim verilmektedir.

2.Programın uygulanabilmesi için Metal Teknolojisi alanı standart donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.

EĞİTİMCİLER

1.Programın uygulanmasında Metal Teknolojileri alanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimi olan, alan öğretmenleri görev almalıdır.

2.Programın uygulanmasında gerektiğinde Metal Teknolojisi alanında sektör deneyimi olan teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.

3.Usta öğretici; bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;

1.Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.

2.Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.

3.Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.

4.Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir.

BELGELENDİRME

Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

• Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.

• Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.

• Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.

• Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.

• Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.

• Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.

YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER

Mesleğe yönelik geniş tabanlı yeterlikler kazandırmak hedeflenmiştir.

1.Eğitimin sonunda mesleğinde sertifika alan birey gerektirdiğinde fark eğitimi alarak diploma programını tamamlayabilir.

2.Meslekî eğitim alan veya bitirmiş olan birey; gerekli modülleri tamamlayarak alandaki diğer meslekler arasında geçiş yapabilir.

EĞİTİM SÜRESİ

1. Meslek programının toplam eğitim süresi 1000/608 saat olarak planlanmıştır.

2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanır.

1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.

2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.

3. Bireylerin aktif olması sağlanır.

4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.

5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.

6. Bireylere meslekî yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR

Bireyler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında, çevredeki üniversiteler, , sivil toplum örgütleri, Metal Teknolojileri Alanında çalışan firmalar, ilgili meslek odaları ve öğrencinin çevrede konuyla ilgili olarak iletişim kurabileceği araştırma, gözlem ve uygulama yapabileceği her türlü kurum ve kuruluşlar meslek elemanları ile iş birliği yapılarak yönlendirilir.

ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI

Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci / kursiyer;

1.Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.

2.Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.

3.Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.

4.Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.

5.Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.

EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

1. Sertifika programında yer alan modüllerde öngörülen eğitim öğretim uygulamaları yapılır.

MESLEKÎ GELİŞİM MODÜLLERİ

1.Öğrenci/kursiyerin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine yararlı olabilecek, üretken, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, beceri düzeyi yüksek olarak yetiştirilmesi, iyi ilişkiler kurabilmesi, işe uyum sağlayabilmesi gibi genel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı modüllerdir.

2.Bu modüller ile öğrenci/kursiyerlere ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.

3.Meslekî Gelişim modül tablosundan, çevrenin istihdam durumu, öğrenci/kursiyerlerin hazır bulunuşluk düzeyi göz önüne alınarak modüller seçilecek ve yeterlik tablosunda yer alan süreye ilave edilecektir.

4.Dördüncü seviye meslek elemanları, bütün Mesleki Gelişim modüllerini tamamlamış olacaklardır.

5.Meslekî gelişim modülleri programlardan bağımsız olarak da kullanılabilecektir.

KAZANDIRILAN YETERLİKLER

DERSİN MODÜLLERİ

SÜRE

1

Sosyal hayatta sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek

Sosyal Hayatta İletişim

40/16

2

İş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek

İş Hayatında İletişim

40/16

3

Türkçeyi doğru konuşmak

Diksiyon-1

40/32

4

Diksiyon-2

40/32

5

Mesleği ile ilgili gelişmeleri izlemek ve kendini kişisel olarak sürekli geliştirmek

Kişisel Gelişim

40/16

6

İşletme, finansman, pazarlama, reklam, satış, iş hukuku, kariyer gelişimi ve iş kurma becerileri kazanmak

Girişimcilik

40/24

7

Çevreye karşı duyarlı olmak ve çevreyi korumak

Çevre Koruma

40/16

8

Meslek etiği gereklerine uymak

Meslek Etiği

40/16

9

İş yerinde plan, program ve iş organizasyonu yapmak

İş Organizasyonu

40/16

10

İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı

40/24

11

Temel düzeyde araştırma yapmak

Araştırma Teknikleri

40/16

MODÜL VE İÇERİKLER

• Öğrenme süresi her modül için toplam 40 saattir.

• Kazandırılacak yeterliğe bağlı olarak her modül 40/8, 40/16, 40/24, 40/32 ,40/40 olarak yapılabilir.

• Modüllerde önerilen bu süreler öğrenme faaliyetlerindeki teorik ve uygulamalı tüm içeriği kapsar.

• Modül içeriğindeki öğrenme faaliyetinin uygulanması imkânı olmadığında, diğer okullarla ve işletmelerle iş birliği çerçevesinde uygulamalar yapılabilir.

• Kursiyer/öğrencinin önceden kazandığı yeterlikleri tekrar alma zorunluluğu yoktur.

• Modül ve yeterlikler programdaki uygulama sırasına göre alınacaktır.

• Programda yer alan modül ve yeterliklerin uygulama sırası zümre kararı ile belirlenir.

NOT: Galvanizleme (Çinko Kaplama) Programı yeterlikler tablosu ve modülleri aşağıda verilmiştir.

YETERLİK VE MODÜL TABLOSU

YETERLİKLER

MODÜLLER

SÜRE

1

Geometrik çizimler yapmak

Geometrik Çizimler

40/32

2

Markalama yapmak

Ölçme Kontrol ve Markalama

40/24

3

Görünüş çıkarmak

Görünüş Çıkarma

40/32

4

Kroki, perspektif ve yapım resmi çizmek

Kroki, Perspektif ve Yapım Resmi

40/32

5

Ölçülendirme ve yüzey işlemlerini yapmak

Ölçülendirme ve Yüzey İşlemleri

40/32

6

Şekil bozukluğuna uğramış gereçleri doğrultmak

Doğrultma

40/16

7

Eğme-bükme yapmak

Eğme-Bükme

40/16

8

Sıçak çekme ile biçimlendirme yapmak

Sıcak Çekme

40/24

9

Sıcak bükme, şişirme,köşe çıkarma yapmak

Bükme-Şişirme

40/16

10

Sıcak boğma, burma yapmak

Boğma-Burma

40/16

11

Metalleri istenilen sıcaklıkta tavlamak

Metalleri Tavlama

40/24

12

Sıcak iş takımlarıyla kesme, yarma, delme yapmak

Sıcak Kesme-Yarma Delme

40/24

13

Tahribatsız muayene yöntemlerini yapmak

Tahribatsız Muayene

40/32

14

Metal yüzeylerini çeşitli yöntemlerle temizlemek

Yüzey Temizleme

40/32

15

Metal yüzeylerini çeşitli yöntemlerle renklendirmek ve parlatmak

Yüzeyleri Renklendirme ve Parlatma

40/24

16

Metal yüzeylerine astar ve son kat boya yapmak

Yüzeyleri Boyama

40/32

17

Çeliklere ısıl işlemler uygulamak

Isıl İşlemler

40/32

18

Tavlanmış gereçlerin sıcaklıklarını ölçmek

Sıcaklık Ölçme

40/16

19

Malzeme sertliğini farklı yöntemlerle ölçmek

Sertlik Ölçme Yöntemleri

40/32

20

Çinko ve magnezyum alaşımlarını ergitmek.

Çinko ve Magnezyum Alaşımları

40/24++

21

Yüzey temizleme işlemi yapmak

Yüzey Temizleme İşlemi

40/16++

ankara çubuk halk eğitim merkezi, çubuk halk eğitim merkezi, ankara çubuk hem, çubuk hem, ankara çubuk halk eğitim, çubuk halk eğitim, ankara çubuk halk eğitim merkezi adresi, ankara çubuk halk eğitim merkezi telefonu, ankara çubuk halk eğitim merkezi telefon numarası, ankara çubuk halk eğitim merkezi tel no, çubuk halk eğitim merkezi adresi, çubuk halk eğitim merkezi telefonu, çubuk halk eğitim merkezi telefon numarası, çubuk halk eğitim merkezi tel no, ankara çubuk hem adresi, ankara çubuk hem telefonu, ankara çubuk hem telefon numarası, ankara çubuk hem tel no, çubuk hem adresi, çubuk hem telefonu, çubuk hem telefon numarası, çubuk hem tel no, ankara çubuk halk eğitim adresi, ankara çubuk halk eğitim telefonu, ankara çubuk halk eğitim telefon numarası, ankara çubuk halk eğitim tel no, çubuk halk eğitim adresi, çubuk halk eğitim telefonu, çubuk halk eğitim telefon numarası, çubuk halk eğitim tel no, ankara çubuk halk eğitim merkezi telefon no, çubuk halk eğitim merkezi telefon no, ankara çubuk hem telefon no, çubuk hem telefon no, ankara çubuk halk eğitim telefon no, çubuk halk eğitim telefon no