Antalya Kemer Halk Eğitim Merkezi İLAÇ ÜRETİMİ OPERATÖRÜ KURSU

Antalya Kemer hem İLAÇ ÜRETİMİ OPERATÖRÜ KURSU

Sitemizde yayınlanan içerikler HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYGIN EĞİTİM PROGRAMLARI kapsamında yayınlanan modüllerden alıntıdır.

İLAÇ ÜRETİMİ OPERATÖRÜ PROGRAMIN

İLAÇ ÜRETİMİ OPERATÖRÜ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

ALAN : KİMYA TEKNOLOJİSİ

MESLEK : İLAÇ ÜRETİMİ OPERATÖRÜ

MESLEK SEVİYESİ : 3.SEVİYE MESLEK ELEMANI TANIMI:

Laboratuar temel işlemleri yapma, katiları, sıvıları ve gazları taşıma, kimyasal atıkları depolama, iyi üretim uygulamaları (gmp) yapma, ilaç üretiminde sterilizasyonu sağlama, sıvı preparatları hazırlama, yarı katı ve katı ilaçları hazırlama, tablet üretimi yapma, parenteral ilaçları hazırlama, ilaçları ambalajlama, üniteden numune alma analiz sonuçlarını değerlendirme ve fiziksel kontrol yapma becerileri kazanma, bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

GİRİŞ KOŞULLARI

1. Okuma yazma bilmek veya İlkokul mezunu olmak.

2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

İSTİHDAM ALANLARI

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler, Kimya Teknolojisi alanı altında sertifika programından mezun olan kursiyerler,sertifikalarının kazandırdığı yeterlikler doğrultusunda sektörde çalışabilirler.

1. İlaç sektörü,

2. Sağlık sektörü, vb. yerlerde çalışabilirler.

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI

1. Mesleki Eğitim Merkezleri, Halk Eğitimi Merkezleri ve sektördeki işletmelerde eğitim verilmektedir.

2. Programın uygulanabilmesi için Kimya Teknolojisi alanı standart donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.

EĞİTİMCİLER

1. Programın uygulanmasında Kimya Teknolojisi alanında eğitim almış ve sektör deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.

2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Kimya Teknolojisi alanı alanındaki meslek elemanlarından yararlanılabilir.

3. Usta öğretici; bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;

1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.

2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.

3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.

4. Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir.

BELGELENDİRME

Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

• Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.

• Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.

• Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.

• Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.

• Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.

• Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.

YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER

Mesleğe yönelik geniş tabanlı yeterlikler kazandırmak hedeflenmiştir.

1. Eğitimin sonunda, mesleğinde sertifika alan birey gerektirdiğinde fark eğitimi alarak diploma programını tamamlayabilir.

2. Mesleki eğitim alan veya bitirmiş olan birey; gerekli modülleri tamamlayarak alandaki diğer dallar/meslekler arasında geçiş yapabilir.

EĞİTİM SÜRESİ

1. Meslek programının toplam eğitim süresi 1200/872 saat olarak planlanmıştır.

2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanır.

1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.

2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.

3. Bireylerin aktif olması sağlanır.

4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.

5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.

6. Bireylere mesleki yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR

Bireyler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında, çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve meslek elemanları ile işbirliği yapılarak yönlendirilir.

ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI

Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci / kursiyer;

1. Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.

2. Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.

3. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.

4. Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.

5. Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.

EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

Sertifika programında yer alan modüllerde öngörülen eğitim öğretim

uygulamaları yapılır.

MESLEKİ GELİŞİM MODÜLLERİ

1. Öğrenci/kursiyerin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine yararlı olabilecek, üretken, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, beceri düzeyi yüksek olarak yetiştirilmesi, iyi ilişkiler kurabilmesi, işe uyum sağlayabilmesi gibi genel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı modüllerdir.

2. Bu modüller ile öğrenci/kursiyerlere ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.

3. Mesleki gelişim modül tablosundan, çevrenin istihdam durumu, öğrenci/kursiyerlerin hazır bulunuşluk düzeyi göz önüne alınarak modüller seçilecek ve yeterlik tablosunda yer alan süreye ilave edilecektir.

4. Dördüncü seviye meslek elemanları, bütün Mesleki gelişim modüllerini tamamlamış olacaklardır.

5. Mesleki gelişim modülleri programlardan bağımsız olarak da kullanılabilecektir.

KAZANDIRILAN YETERLİKLER_|

DERSİN MODÜLLERİ J

SÜRE

1

Sosyal hayatta sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek

Sosyal Hayatta İletişim

40/16

2

İş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek

İş Hayatında İletişim

40/16

3

Türkçeyi doğru konuşmak

Diksiyon-1

40/32

4

Diksiyon-2

40/32

5

Mesleği ile ilgili gelişmeleri izlemek ve kendini kişisel olarak sürekli geliştirmek

Kişisel Gelişim

40/16

6

İşletme, finansman, pazarlama, reklam, satış, iş hukuku, kariyer gelişimi ve iş kurma becerileri kazanmak

Girişimcilik

40/24

7

Çevreye karşı duyarlı olmak ve çevreyi korumak

Çevre Koruma

40/16

8

Meslek etiği gereklerine uymak

Meslek Etiği

40/16

9

İş yerinde plan, program ve iş organizasyonu yapmak

İş Organizasyonu

40/16

10

İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı

40/24

11

Temel düzeyde araştırma yapmak

Araştırma Teknikleri

40/16

MODÜL VE İÇERİKLERİ

• Öğrenme süresi her modül için toplam 40 saattir.

• Kazandırılacak yeterliğe bağlı olarak her modül 40/8, 40/16, 40/24, 40/32, 40/40 olarak yapılabilir.

• Modüllerde önerilen bu süreler öğrenme faaliyetlerindeki teorik ve uygulamalı tüm içeriği kapsar.

• Modül içeriğindeki öğrenme faaliyetinin uygulanması imkânı olmadığında, diğer okullarla ve işletmelerle iş birliği çerçevesinde uygulamalar yapılabilir.

• Kursiyer/Öğrencinin önceden kazandığı yeterlikleri tekrar alma zorunluluğu yoktur.

• Modül ve yeterlikler programdaki uygulama sırasına göre alınacaktır.

• Programda yer alan modül ve yeterliklerin uygulama sırası zümre kararı ile belirlenir.

NOT: İlaç Üretimi Operatörü programı yeterlikler tablosu ve modülleri aşağıda verilmiştir.

YETERLİK VE MODÜL TABLOSU

NO

YETERLİKLER

MODÜLLER

SÜRE

1

Kütle ölçümü yapmak

Kütle Ölçümü

40/24

2

Hacim ölçümü yapmak

Hacim Ölçümü

40/32

3

Fiziksel değişimleri incelemek

Fiziksel Değişimler 1

40/32

4

Fiziksel Değişimler 2

40/32

5

Fiziksel Değişimler 3

40/32

6

Kimyasal değişimleri incelemek

Kimyasal Değişimler 1

40/32

7

Kimyasal Değişimler 2

40/24

8

Kimyasal Değişimler 3

40/32

9

Çözelti hazırlamak

Çözeltiler 1

40/32

10

Çözeltiler 2

40/32

11

Çözeltiler 3

40/24

12

Katıları İncelemek

Katılar

40/32

13

Sıvıları İncelemek

Sıvılar

40/32

14

Gazları İncelemek

Gazlar 1

40/32

15

Gazlar 2

40/32

16

Katıları taşımak

Katıları Taşıma

40/32

17

Sıvıları taşımak

Sıvıları Taşıma

40/32

18

Gazları taşımak

Gazları Taşıma

40/32

19

Kimyasal atıkları depolamak

Kimyasal Atıkları Depolama

40/32

20

İyi üretim uygulamaları (gmp) yapmak

İyi Üretim Uygulamaları (GMP)

40/32

21

İlaç üretiminde sterilizasyonu sağlamak

İlaç Üretiminde Sterilizasyon

40/16

22

Sıvı preparatları hazırlamak

Sıvı Preparatlar

40/24

23

Yarı katı ve katı ilaçları hazırlamak

Yarı Katı ve Katı İlaçlar

40/16

24

Tablet üretimi yapmak

Tablet Üretimi

40/32

25

Parenteral ilaçları hazırlamak

Parenteral İlaçlar

40/32

26

İlaçları ambalajlamak

İlaçların Ambalajlanması

40/32

27

Üniteden numune almak

Numune Alma

40/32

28

Analiz sonuçlarını değerlendirmek

Analiz Sonuçlarını Değerlendirme

40/8

29

Fiziksel kontrol yapmak

Fiziksel Kontroller 1

40/32

30

Fiziksel Kontroller 2

40/32

TOPLAM

1200/872

antalya kemer halk eğitim merkezi, kemer halk eğitim merkezi, antalya kemer hem, kemer hem, antalya kemer halk eğitim, kemer halk eğitim, antalya kemer halk eğitim merkezi adresi, antalya kemer halk eğitim merkezi telefonu, antalya kemer halk eğitim merkezi telefon numarası, antalya kemer halk eğitim merkezi tel no, kemer halk eğitim merkezi adresi, kemer halk eğitim merkezi telefonu, kemer halk eğitim merkezi telefon numarası, kemer halk eğitim merkezi tel no, antalya kemer hem adresi, antalya kemer hem telefonu, antalya kemer hem telefon numarası, antalya kemer hem tel no, kemer hem adresi, kemer hem telefonu, kemer hem telefon numarası, kemer hem tel no, antalya kemer halk eğitim adresi, antalya kemer halk eğitim telefonu, antalya kemer halk eğitim telefon numarası, antalya kemer halk eğitim tel no, kemer halk eğitim adresi, kemer halk eğitim telefonu, kemer halk eğitim telefon numarası, kemer halk eğitim tel no, antalya kemer halk eğitim merkezi telefon no, kemer halk eğitim merkezi telefon no, antalya kemer hem telefon no, kemer hem telefon no, antalya kemer halk eğitim telefon no, kemer halk eğitim telefon no