Ardahan Damal Halk Eğitimi Merkezi FOTOĞRAF ÇEKİM ELEMANI KURSU

Ardahan Damal hem FOTOĞRAF ÇEKİM ELEMANI KURSU

Sitemizde yayınlanan içerikler HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYGIN EĞİTİM PROGRAMLARI kapsamında yayınlanan modüllerden alıntıdır.

FOTOĞRAF ÇEKİM ELEMANI PROGRAMIN

FOTOĞRAF ÇEKİM ELEMANI PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

ALAN : GRAFİK VE FOTOĞRAF

MESLEK : FOTOĞRAF ÇEKİM ELEMANI

MESLEK SEVİYESİ : 4. SEVİYE

MESLEK ELEMANI TANIMI

Fotoğraf çekim elemanı ,ürün veya konunun fotoğrafını çekme, çektiği fotoğrafları baskıya hazır hâle getirme yeterliklerine sahip nitelikli kişidir.

GİRİŞ KOŞULLARI

1. İlköğretimi tamamlamış olmak.

2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

İSTİHDAM ALANLARI

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Grafik ve Fotoğraf alanında ;

1. 1 Reklam ajanslarında,

2. Televizyon, gazete vb. basın kuruluşları,

3. Fotoğraf stüdyoları,

4. Fotoğraf laboratuvarları,

5. Bünyesinde tanıtım birimi bulunan tüm kurum ve kuruluşlarda vb. yerlerde çalışabilirler.

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI

1. Mesleki Eğitim Merkezleri, Halk Eğitimi Merkezleri ve sektördeki işletmelerde eğitim verilmektedir.

2. Programın uygulanabilmesi için Grafik ve Fotoğraf alanı standart donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.

EĞİTİMCİLER

1. Programın uygulanmasında Grafik ve Fotoğraf alanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.

2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Grafik ve Fotoğraf alanında Teknolojisi alanında sektör deneyimi olan teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.

3. Usta öğretici; bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;

1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.

2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.

3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.

4. Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir.

BELGELENDİRME

Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

• Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.

• Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.

• Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.

• Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.

• Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.

• Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.

YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER

Mesleğe yönelik geniş tabanlı yeterlikler kazandırmak hedeflenmiştir.

1. Eğitimin sonunda, mesleğinde sertifika alan birey gerektirdiğinde fark eğitimi alarak diploma programını tamamlayabilir.

2. Mesleki eğitim alan veya bitirmiş olan birey; gerekli modülleri tamamlayarak alandaki diğer meslekler arasında geçiş yapabilir.

EĞİTİM SÜRESİ

1. Meslek programının toplam eğitim süresi 2080/1488 saat olarak planlanmıştır. Bu süreye 440/224 saatlik Mesleki Gelişim Modülleri ile 864 saatlik Mesleki Uygulamalar süreleri ilave edilecektir.

2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanır.

1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.

2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.

3. Bireylerin aktif olması sağlanır.

4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.

5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.

6. Bireylere meslekî yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR

Bireyler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında, çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, Grafik ve Fotoğraf alanında çalışan firmalar, ilgili meslek odaları ve öğrencinin çevrede konuyla ilgili olarak iletişim kurabileceği araştırma, gözlem ve uygulama yapabileceği her türlü kurum ve kuruluşlar meslek elemanları ile iş birliği yapılarak yönlendirilir.

ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI

Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci / kursiyer;

1. Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.

2. Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.

3. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.

4. Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.

5. Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.

EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

1. Sertifika programında yer alan modüllerde öngörülen eğitim öğretim uygulamaları yapılır.

2. Her merkez, 864 saatlik Mesleki Uygulamaların içeriğini ağırlıklı olarak mesleğe ait modüllerden olmak üzere, sektörün beklentilerini yansıtacak modüllerden oluşturur. Mesleki uygulamalar, modüllerdeki öğrenme faalliyetlerinin uygulamalarından oluşur.

MESLEKÎ GELİŞİM MODÜLLERİ

1. Öğrenci/kursiyerin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine yararlı olabilecek, üretken, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, beceri düzeyi yüksek olarak yetiştirilmesi, iyi ilişkiler kurabilmesi, işe uyum sağlayabilmesi gibi genel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı modüllerdir.

2. Bu modüller ile öğrenci/kursiyerlere ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.

3. Meslekî Gelişim modül tablosundan, çevrenin istihdam durumu, öğrenci/kursiyerlerin hazır bulunuşluk düzeyi göz önüne alınarak modüller seçilecek ve yeterlik tablosunda yer alan süreye ilave edilecektir.

4. Dördüncü seviye meslek elemanları, bütün Mesleki Gelişim modüllerini tamamlamış olacaklardır.

5. Meslekî gelişim modülleri programlardan bağımsız olarak da kullanılabilecektir.

KAZANDIRILAN YETERLİKLER_|

DERSİN MODÜLLERİ _|

SÜRE

1

Sosyal hayatta sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek

Sosyal Hayatta İletişim

40/16

2

İş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek

İş Hayatında İletişim

40/16

3

Türkçe’yi doğru konuşmak

Diksiyon-1

40/32

4

Diksiyon-2

40/32

5

Mesleği ile ilgili gelişmeleri izlemek ve kendini kişisel olarak sürekli geliştirmek

Kişisel Gelişim

40/16

6

İşletme, finansman, pazarlama, reklam, satış, iş hukuku, kariyer gelişimi ve iş kurma becerileri kazanmak

Girişimcilik

40/24

7

Çevreye karşı duyarlı olmak ve çevreyi korumak

Çevre Koruma

40/16

8

Meslek etiği gereklerine uymak

Meslek Etiği

40/16

9

İş yerinde plan, program ve iş organizasyonu yapmak

İş Organizasyonu

40/16

10

İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı

40/24

11

Temel düzeyde araştırma yapmak

Araştırma Teknikleri

40/16

MODÜL VE İÇERİKLERİ

• Öğrenme süresi her modül için toplam 40 saattir.

• Kazandırılacak yeterliliğe bağlı olarak her Modül 40/8, 40/16, 40/24, 40/32, 40/40 olarak yapılabilir.

• Modüllerde önerilen bu süreler öğrenme faaliyetlerindeki teorik ve uygulamalı tüm içeriği kapsar.

• Modül içeriğindeki öğrenme faaliyetinin uygulanması imkânı olmadığında, diğer okullarla ve işletmelerle iş birliği çerçevesinde uygulamalar yapılabilir.

• Kursiyer/öğrencinin önceden kazandığı yeterlikleri tekrar alma zorunluluğu yoktur.

• Modül ve yeterlikler programdaki uygulama sırasına göre alınacaktır.

• Programda yer alan modül ve yeterliklerin uygulama sırası zümre kararı ile belirlenir.

NOT: Fotoğraf Çekim Elemanı programı yeterlikler tablosu ve modülleri aşağıda verilmiştir.

YETERLİK VE MODÜL TABLOSU

NO

YETERLİKLER

MODÜLLER

SÜRE

1

Bilgisayar, temel donanım ve programlarını kullanmak

Bilgisayar Kullanma

40/32

2

Bilgisayarda doküman hazırlamak

Doküman hazırlama

40/32

3

Nokta ve Çizgi ile Yüzey Düzenlemek

Nokta ve Çizgi

40/32

4

Objeleri Açık,Koyu,Işık ve Gölge ile Çalışmak

Açık,Koyu,Işık ve Gölge

40/32

5

Formları Tasarı İlkelerine göre yüzey içinde düzenlemek

Tasarı İlkeleri

40/24

6

Kompozisyonu renklendirmek

Renk

40/32

7

Doku Yorumlarıyla Yüzey Oluşturmak

Doku

40/32

8

Özgün Strüktür uygulamaları yapmak

Strüktür

40/32

9

Perspektif İlkelerine uygun çizim yapmak

Perspektif

40/24

10

Basit geometrik formlar çizmek

Basit geometrik formlar

40/32

11

Cansız modellerden desen çizmek

Cansız modeller

40/32

12

Torsun çizimini yapmak

Tors

40/32

13

Küçük ve orta format fotoğraf makinelerini hazırlamak

Fotoğraf Makineleri

40/32

14

Fotoğraf makinesini ayarlamak

Fotoğraf makinesi ayarları

40/32

15

Kompozisyon kurallarına uygun fotoğraf çekmek

Fotoğrafta temel kompozisyon

40/16

16

Işığa uygun fotoğraf çekmek

Fotoğrafta Temel Işık

40/16

17

Temel fotoğraf çekimi yapmak

Temel Fotoğraf Çekimi

40/32

18

Fotoğraf banyo ve baskı işlemlerinin yapılmasını sağlamak

Temel karanlık oda

40/32

19

Anı fotoğrafı çekmek

Anı Fotoğrafı

40/24

20

Siyah beyaz film banyosu yapmak

Siyah Beyaz Film Banyosu

40/32

21

Siyah beyaz baskı yapmak

Siyah Beyaz Fotoğraf Baskısı

40/32

22

Pinhole kamera ile çekim yapmak

Pinhole (İğne Deliği) Kamera

40/32

23

Fotoğraf makinesine film/bellek kartı takmak

Fotoğraf Filmleri ve Bellek Kartları

40/32

24

Fotoğraf makinesinin özelliğine uygun yardımcı ekipman ve aksesuarları hazırlamak

Yardımcı Ekipman ve Aksesuarlar

40/40

25

Filtre seçmek

Filtreler

40/32

26

Objektif seçmek

Objektifler

40/32

27

Fotoğrafta görüntü düzenlemek

Fotoğrafta Görüntü Düzenleme

40/32

28

Kadraj oluşturmak

Fotoğrafta Kadraj

40/32

29

Dış mekân çekimi için ışık hazırlamak

Dış Mekânda Işık

40/24

30

Dış mekânda fotoğraf çekimi yapmakÇekim ortamındaki fonu hazırlamak

Dış Mekânda Çekim

40/24

31

Fotoğrafta Fon Düzenleme

40/24

32

İç mekânda yapay ışık hazırlamak

İç Mekânda Yapay Işık

40/24

33

Stüdyoda fotoğraf çekimi yapmak

Stüdyoda Fotoğraf Çekimi

40/32

34

Stüdyo dışı iç mekânda fotoğraf çekimi yapmak

İç Mekânda (Stüdyo Dışı) Fotoğraf Çekimi

40/24

35

Büyük boy (format) fotoğraf makinesi ile çekim yapmak

Teknik Kameralar

40/32

36

Farklı mesafelerdeki konuların fotoğrafını çekmek

Farklı Mesafelerdeki Konuların Çekimi

40/24

37

Hareketli konu fotoğrafı çekmek

Hareketli Konuların Çekimi

40/24

38

Gece çekimi yapmak

Gece Çekimi

40/24

39

Işık ve renk oluşumunu incelemek

Işık ve Renk Oluşumu

40/32

40

Fotoğrafta ışık ve renk kontrolü yapmak

Fotoğrafta Işık ve Renk Kontrolü

40/32

41

Vesikalık fotoğraf çekmek

Vesikalık Fotoğraf

40/32

42

Görüntüyü bilgisayar ortamına aktarmak

Görüntünün Bilgisayar Ortamına Aktarımı

40/24

43

Bilgisayarda fotoğrafı düzeltmek

Bilgisayarda Fotoğraf Düzeltme

40/32

44

Bilgisayarda görüntü işlemek

Bilgisayarda Görüntü İşleme

40/40

45

Video kamerası ve ekipmanlarını hazırlamak

Video Kamerası ve Ekipmanları

40/24

46

Video kamerası ile çekim yapmak

Video Çekimi

40/24

47

Video görüntülerinin kurgusunu yapmak

Video Görüntülerinin Kurgulanması

40/24

48

İletişim sürecini incelemek ve iletişim türlerini kullanmak

İletişim Süreci ve Türleri

40/24

49

Beden dilini etkili kullanmak

Beden Dili

40/16

50

Kişiler arası iletişimi sağlamak

Kişiler Arası İletişim

40/24

51

Sağlıklı iletişim kurmak

Sağlıklı İletişim

40/24

52

Telefonla iletişim kurmak

Telefonda İletişim

40/32

TOPLAM

2080/1488

MESLEKİ UYGULAMALAR

 

864

MESLEKİ GELİŞİM MODÜLLERİ

440/224

GENEL TOPLAM

2576 Saat

ardahan damal halk eğitimi merkezi, damal halk eğitimi merkezi, ardahan damal hem, damal hem, ardahan damal halk eğitim, damal halk eğitim, ardahan damal halk eğitimi merkezi adresi, ardahan damal halk eğitimi merkezi telefonu, ardahan damal halk eğitimi merkezi telefon numarası, ardahan damal halk eğitimi merkezi tel no, damal halk eğitimi merkezi adresi, damal halk eğitimi merkezi telefonu, damal halk eğitimi merkezi telefon numarası, damal halk eğitimi merkezi tel no, ardahan damal hem adresi, ardahan damal hem telefonu, ardahan damal hem telefon numarası, ardahan damal hem tel no, damal hem adresi, damal hem telefonu, damal hem telefon numarası, damal hem tel no, ardahan damal halk eğitim adresi, ardahan damal halk eğitim telefonu, ardahan damal halk eğitim telefon numarası, ardahan damal halk eğitim tel no, damal halk eğitim adresi, damal halk eğitim telefonu, damal halk eğitim telefon numarası, damal halk eğitim tel no, ardahan damal halk eğitimi merkezi telefon no, damal halk eğitimi merkezi telefon no, ardahan damal hem telefon no, damal hem telefon no, ardahan damal halk eğitim telefon no, damal halk eğitim telefon no