Ardahan Damal Halk Eğitimi Merkezi HAZIR GİYİM MODEL MAKİNECİ KURSU

Ardahan Damal hem HAZIR GİYİM MODEL MAKİNECİ KURSU

Sitemizde yayınlanan içerikler HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYGIN EĞİTİM PROGRAMLARI kapsamında yayınlanan modüllerden alıntıdır.

HAZIR GİYİM MODEL MAKİNECİ PROGR

HAZIR GİYİM MODEL MAKİNECİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

ALAN : GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ

MESLEK : HAZIR GİYİM MODEL MAKİNECİ

MESLEK SEVİYESİ : 4.SEVİYE

MESLEK ELEMANI TANIMI

Modelist tarafından verilen dikim talimatına göre model ve malzeme özelliğine uygun kadın, erkek, çocuk ve iç giyim numune dikimi yapma, iş geliştirmeye yönelik önerilerde bulunma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

GİRİŞ KOŞULLARI

1. İlköğretimi tamamlamış olmak.

2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel

özelliklere sahip olmak.

İSTİHDAM ALANLARI

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Giyim-Hazır Giyim

sektöründe;

1. Atölyeler,

2. Hazır giyim işletmeleri,

3. Modaevi-Butikler,

4. Kendi iş yerleri vb. yerlerde çalışabilirler.

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI

1. Mesleki Eğitim Merkezleri, Halk Eğitimi Merkezleri ve Sektördeki

işletmelerde eğitim verilmektedir.

2. Programın uygulanabilmesi için Giyim Üretim Teknolojisi alanı standart donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.

EĞİTİMCİLER

1. Programın uygulanmasında Giyim Üretim Teknolojisi alanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.

2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Giyim Üretim Teknolojisi alanında sektör deneyimi olan teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.

3. Usta öğretici; bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;

1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.

2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.

3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.

4. Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir.

BELGELENDİRME

Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

• Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.

• Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.

• Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.

• Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.

• Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.

• Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.

YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER

Mesleğe yönelik geniş tabanlı yeterlikler kazandırmak hedeflenmiştir.

1. Eğitimin sonunda, mesleğinde sertifika alan birey gerektiğinde fark eğitimi alarak diploma programını tamamlayabilir.

2. Meslekî eğitimi alan veya bitirmiş olan birey; gerekli modülleri tamamlayarak alandaki diğer meslekler arasında geçiş yapabilir.

EĞİTİM SÜRESİ

1. Meslek programının toplam eğitim süresi 3120/1976 saat olarak planlanmıştır. Bu süreye 440/224 saatlik Mesleki Gelişim Modülleri ile 400 saatlik Mesleki Uygulamalar süreleri ilave edilecektir.

2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanır.

1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.

2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.

3. Bireylerin aktif olması sağlanır.

4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.

5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.

6. Bireylere meslekî yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR

Bireyler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında, çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, giyim, hazır giyim firmaları, hazır giyim atölyeleri ve meslek elemanları ile iş birliği yapılarak yönlendirilir.

ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI

Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci / kursiyer;

1. Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.

2. Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.

3. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.

4. Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.

5. Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.

EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

1. Sertifika programında yer alan modüllerde öngörülen eğitim öğretim uygulamaları yapılır.

2. Her merkez, 400 saatlik Mesleki Uygulamaların içeriğini ağırlıklı olarak mesleğe ait modüllerden olmak üzere, sektörün beklentilerini yansıtacak modüllerden oluşturur. Mesleki uygulamalar, modüllerdeki öğrenme faalliyetlerinin uygulamalarından oluşur.

MESLEKÎ GELİŞİM MODÜLLERİ

1. Öğrenci/kursiyerin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine yararlı olabilecek, üretken, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, beceri düzeyi yüksek olarak yetiştirilmesi, iyi ilişkiler kurabilmesi, işe uyum sağlayabilmesi gibi genel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı modüllerdir.

2. Bu modüller ile öğrenci/kursiyerlere ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.

3. Meslekî Gelişim modül tablosundan, çevrenin istihdam durumu, öğrenci/kursiyerlerin hazır bulunuşluk düzeyi göz önüne alınarak modüller seçilecek ve yeterlik tablosunda yer alan süreye ilave edilecektir.

4. Dördüncü seviye meslek elemanları, bütün Mesleki Gelişim modüllerini tamamlamış olacaklardır.

5. Meslekî gelişim modülleri programlardan bağımsız olarak da kullanılabilecektir.

KAZANDIRILAN YETERLİKLER_|

DERSİN MODÜLLERİ _|

SÜRE

1

Sosyal hayatta sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek

Sosyal Hayatta İletişim

40/16

2

İş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek

İş Hayatında İletişim

40/16

3

Türkçe’yi doğru konuşmak

Diksiyon-1

40/32

4

Diksiyon-2

40/32

5

Mesleği ile ilgili gelişmeleri izlemek ve kendini kişisel olarak sürekli geliştirmek

Kişisel Gelişim

40/16

6

İşletme, finansman, pazarlama, reklam, satış, iş hukuku, kariyer gelişimi ve iş kurma becerileri kazanmak

Girişimcilik

40/24

7

Çevreye karşı duyarlı olmak ve çevreyi korumak

Çevre Koruma

40/16

8

Meslek etiği gereklerine uymak

Meslek Etiği

40/16

9

İş yerinde plan, program ve iş organizasyonu yapmak

İş Organizasyonu

40/16

10

İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı

40/24

11

Temel düzeyde araştırma yapmak

Araştırma Teknikleri

40/16

MODÜL VE İÇERİKLERİ

• Öğrenme süresi her modül için toplam 40 saattir.

• Kazandırılacak yeterliğe bağlı olarak her modül 40/8, 40/16, 40/24, 40/32, 40/40 olarak yapılabilir.

• Modüllerde önerilen bu süreler öğrenme faaliyetlerindeki teorik ve uygulamalı tüm içeriği kapsar.

• Modül içeriğindeki öğrenme faaliyetinin uygulanması imkânı olmadığında, diğer okullarla ve işletmelerle iş birliği çerçevesinde uygulamalar yapılabilir.

• Kursiyer/öğrencinin önceden kazandığı yeterlikleri tekrar alma zorunluluğu yoktur.

• Modül ve yeterlikler programdaki uygulama sırasına göre alınacaktır.

• Programda yer alan modül ve yeterliklerin uygulama sırası zümre kararı ile belirlenir.

NOT:Hazır Giyim Model Makineci Programı yeterlikler tablosu ve modülleri

aşağıda verilmiştir.

YETERLİK VE MODÜL TABLOSU

NO J

YETERLİKLER_|

MODÜLLER_|

SÜRE

1

Makinede düz dikiş yapmak

Makinede Düz Dikiş

40/24

2

Overlok dikişi yapmak

Overlok

40/24

3

Ütüleme yapmak

Ütüleme

40/16

4

Kesim yapmak

Kesim

40/16

5

Yastık dikmek.

Yastık Dikimi

40/16

6

Düz dar etek dikmek

Düz Dar Etek Dikimi 1

40/24

7

Düz Dar Etek Dikimi 2

40/24

8

Tişört dikmek

Tişört Dikimi

40/24

9

Boxer dikmek

Boxer Dikimi

40/16

10

2-6 yaş çocuk elbisesi dikmek

2- 6 Yaş Elbise Dikimi

40/32

11

Giysi için ölçü almak

Giyimde Ölçülendirme

40/16

12

Düz dar etek kalıbı hazırlamak

Düz Dar Etek Kalıbı

40/32

13

Tişört kalıbı hazırlamak

Tişört Kalıbı

40/16

14

Atlet kalıpları hazırlamak

Atlet Kalıpları

40/32

15

Erkek gömleği kalıbı hazırlamak

Erkek Gömleği Kalıbı

40/24

16

2-6 yaş çocuk elbisesi kalıbı hazırlamak

2-6 Yaş Elbise Kalıbı

40/24

17

Türk bayrağı kalıbı hazırlamak

Türk Bayrağı Kalıbı

40/16

18

Tekstil liflerini analiz etmek

Tekstil Lifleri

40/32

19

Tekstil ürünlerini analiz etmek

Tekstil Yüzeyleri

40/32

20

Meslekî hesaplamalar yapmak

Temel Meslekî Hesaplama

40/16

21

Giysi teknik çizimleri yapmak

Giysi Teknik Çizimleri 1

40/24

22

Giysi Teknik Çizimleri 2

40/32

23

Malzeme kontrolü yapma

Malzeme Kontrolü

40/32

24

Üretim kontrolü yapmak

Üretim Kontrolü

40/32

25

Türk bayrağı dikmek

Türk Bayrağı Dikimi

40/24

26

Giyside süsleme yapmak

Giyimde Süsleme

40/32

27

Elektronik makinede düz dikiş yapmak

İleri Dikim Teknikleri

40/16

28

Etek üretmek

Etek Üretimi

40/24

29

Otomatta ilik açmak, düğme dikmek

İlik-Düğme

40/24

30

Kadın pantolonu üretmek

Kadın Pantolon Üretimi 1

40/24

31

Kadın Pantolon Üretimi 2

40/24

32

Reçme dikişi yapmak

Reçme

40/16

33

Bluz üretmek

Bluz Üretimi 1

40/32

34

Bluz Üretimi 2

40/32

35

Kadın gömleği üretmek

Kadın Gömleği Üretimi

40/24

36

Elbise üretmek

Elbise Üretimi

40/32

37

Kadın yeleği üretmek

Kadın Yelek Üretimi 1

40/24

38

Kadın Yelek Üretimi 2

40/24

39

Kadın ceketi üretmek

Kadın Ceket Üretimi

40/32

40

Manto kaban üretmek

Manto Kaban Üretimi

40/32

41

Kadın safari takımı üretmek

Kadın Safari Takım Üretimi

40/32

42

Erkek gömleği üretmek

Erkek Gömleği Üretimi 1

40/32

43

Erkek Gömleği Üretimi 2

40/32

44

Ponteriz dikişi yapmak

Ponteriz

40/16

45

Erkek pantolonu üretmek

Erkek Pantolon Üretimi

40/32

46

Makinede çift iğne dikişi yapmak

Çift İğne Dikişi

40/16

47

Erkek jean pantolonu üretmek

Erkek Jean Pantolon Üretimi

40/24

48

Erkek yeleği üretmek

Erkek Yelek Üretimi 1

40/24

49

Erkek Yelek Üretimi 2

40/24

50

Erkek montu üretmek

Erkek Mont Üretimi 1

40/16

51

Erkek Mont Üretimi 2

40/32

52

Erkek ceketi üretmek

Erkek Ceket Üretimi

40/32

53

Erkek bahçıvan iş tulumu üretmek

Erkek Bahçıvan İş Tulumu Üretimi

40/32

54

6-12 yaş çocuk montu üretmek

6-12 Yaş Mont Üretimi

40/32

55

6-12 yaş çocuk elbisesi üretmek

6-12 Yaş Elbise Üretimi

40/32

56

Çocuk gösteri giysileri üretmek

Çocuk Gösteri Giysileri Üretimi

40/32

57

Makinede zikzak dikişi yapmak

Zikzak Dikişi

40/24

58

Makinede zincir dikiş yapmak

Makinede Zincir dikişi

40/24

59

Temel etek kalıpları hazırlamak

Temel Etek Kalıpları

40/32

60

Model uygulamalı etek kalıbı

Model Uygulamalı Etek Kalıbı 1

40/24

61

hazırlamak

Model Uygulamalı Etek Kalıbı 2

40/24

62

Kadın pantolon kalıbı hazırlamak

Kadın Pantolon Kalıbı

40/24

63

Temel kadın beden kalıpları hazırlamak

Temel Kadın Beden Kalıpları 1

40/32

64

Temel Kadın Beden Kalıpları 2

40/24

65

Temel Kadın Beden Kalıpları 3

40/24

66

Bluz kalıbı hazırlamak

Bluz Kalıbı 1

40/32

67

Bluz Kalıbı 2

40/16

68

Elbise kalıbı hazırlamak

Elbise Kalıbı

40/24

69

Erkek pantolon kalıbı hazırlamak

Erkek Pantolon Kalıbı 1

40/32

70

Erkek Pantolon Kalıbı 2

40/16

71

Erkek mont kalıbı hazırlamak

Erkek Mont Kalıbı

40/24

72

2-6 yaş çocuk etek kalıpları hazırlamak

2-6 Yaş Etek Kalıpları

40/32

73

6-12 yaş çocuk elbise kalıbı hazırlamak

6-12 Yaş Elbise Kalıbı

40/24

74

6-12 yaş çocuk pantolon kalıbı hazırlamak

6-12 Yaş Pantolon Kalıbı

40/16

75

6-12 yaş çocuk mont kalıbı hazırlamak

6-12 Yaş Mont Kalıbı

40/24

76

Bilgisayarlı sistemde giysi kalıbı hazırlamak

Bilgisayarlı Kalıp Sistemi

40/16

77

Üretim takibi yapmak

Üretim Takip Sistemleri 1

40/32

78

Üretim Takip Sistemleri 2

40/24

TOPL

AM

3120

/1976

MESLEKİ UYGULAMALAR

 

400

MESLEKİ GELİŞİM MODÜLLERİ

440/224

 

ardahan damal halk eğitimi merkezi, damal halk eğitimi merkezi, ardahan damal hem, damal hem, ardahan damal halk eğitim, damal halk eğitim, ardahan damal halk eğitimi merkezi adresi, ardahan damal halk eğitimi merkezi telefonu, ardahan damal halk eğitimi merkezi telefon numarası, ardahan damal halk eğitimi merkezi tel no, damal halk eğitimi merkezi adresi, damal halk eğitimi merkezi telefonu, damal halk eğitimi merkezi telefon numarası, damal halk eğitimi merkezi tel no, ardahan damal hem adresi, ardahan damal hem telefonu, ardahan damal hem telefon numarası, ardahan damal hem tel no, damal hem adresi, damal hem telefonu, damal hem telefon numarası, damal hem tel no, ardahan damal halk eğitim adresi, ardahan damal halk eğitim telefonu, ardahan damal halk eğitim telefon numarası, ardahan damal halk eğitim tel no, damal halk eğitim adresi, damal halk eğitim telefonu, damal halk eğitim telefon numarası, damal halk eğitim tel no, ardahan damal halk eğitimi merkezi telefon no, damal halk eğitimi merkezi telefon no, ardahan damal hem telefon no, damal hem telefon no, ardahan damal halk eğitim telefon no, damal halk eğitim telefon no