Ardahan Damal Halk Eğitimi Merkezi KAYNAKÇI KURSU

Ardahan Damal hem KAYNAKÇI KURSU

Sitemizde yayınlanan içerikler HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYGIN EĞİTİM PROGRAMLARI kapsamında yayınlanan modüllerden alıntıdır.

ALAN

ALAN : METAL TEKNOLOJİSİ

MESLEK : KAYNAKÇI

MESLEK SEVİYESİ : 4. SEVİYE

MESLEK ELEMANI TANIMI

Elektrik ark kaynağında farklı elektrotlarla çeliklerin ve çelik olmayan metallerin kaynaklarını, tig kaynak tekniklerini, toz altı kaynak tekniklerini, büyük çaplı boruların kaynatılması tekniklerini, temel metal şekillendirme tekniklerini, kaynakçılık 3 ve 4. seviyede kazandığı yeterlikleri uygulama becerisine sahip nitelikli kişidir.

GİRİŞ KOŞULLARI

1. İlköğretimi tamamlamış olmak.

2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

İSTİHDAM ALANLARI

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Metal Teknolojisi alanında ;

1. Makine Metal Sektöründeki Fabrikalarda

2. Metal İşleri Atölyeleri vb. yerlerde çalışabilirler.

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI

1. Halk Eğitimi Merkezleri, Meslek Eğitim Merkezleri ve sektördeki işletmelerde eğitim verilmektedir.

2. Programın uygulanabilmesi için Metal Teknolojisi alanı standart donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.

EĞİTİMCİLER

1. Programın uygulanmasında Metal Teknolojileri alanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimi olan, alan öğretmenleri görev almalıdır.

2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Metal Teknolojisi alanında sektör deneyimi olan teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.

3. Usta öğretici ; bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;

1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.

2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.

3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.

4. Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir.

BELGELENDİRME

Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

• Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.

• Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.

• Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.

• Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.

• Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.

• Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.

YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER

Mesleğe yönelik geniş tabanlı yeterlikler kazandırmak hedeflenmiştir.

1. Eğitimin sonunda mesleğinde sertifika alan birey gerektirdiğinde fark eğitimi alarak diploma programını tamamlayabilir.

2. Meslekî eğitim alan veya bitirmiş olan birey; gerekli modülleri tamamlayarak alandaki diğer meslekler arasında geçiş yapabilir.

EĞİTİM SÜRESİ

1. Meslek programının toplam eğitim süresi 1800/1072 saat olarak planlanmıştır. Bu süreye 440/224 saatlik Mesleki Gelişim Modülleri ile 864 saatlik Mesleki Uygulamalar süreleri ilave edilecektir.

2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanır.

1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.

2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.

3. Bireylerin aktif olması sağlanır.

4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.

5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.

6. Bireylere meslekî yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR

Bireyler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında, çevredeki üniversiteler, , sivil toplum örgütleri, Metal Teknolojileri Alanında çalışan firmalar, ilgili meslek odaları ve öğrencinin çevrede konuyla ilgili olarak iletişim kurabileceği araştırma, gözlem ve uygulama yapabileceği her türlü kurum ve kuruluşlar meslek elemanları ile iş birliği yapılarak yönlendirilir.

ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI

Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci / kursiyer;

1. Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.

2. Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.

3. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.

4. Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.

5. Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.

EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

1. Sertifika programında yer alan modüllerde öngörülen eğitim öğretim uygulamaları yapılır.

2. Her merkez, 864 saatlik Mesleki Uygulamaların içeriğini ağırlıklı olarak mesleğe ait modüllerden olmak üzere, sektörün beklentilerini yansıtacak modüllerden oluşturur. Mesleki uygulamalar, modüllerdeki öğrenme faalliyetlerinin uygulamalarından oluşur.

MESLEKÎ GELİŞİM MODÜLLERİ

1. Öğrenci/kursiyerin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine yararlı olabilecek, üretken, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, beceri düzeyi yüksek olarak yetiştirilmesi, iyi ilişkiler kurabilmesi, işe uyum sağlayabilmesi gibi genel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı modüllerdir.

2. Bu modüller ile öğrenci/kursiyerlere ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.

3. Meslekî Gelişim modül tablosundan, çevrenin istihdam durumu, öğrenci/kursiyerlerin hazır bulunuşluk düzeyi göz önüne alınarak modüller seçilecek ve yeterlik tablosunda yer alan süreye ilave edilecektir.

4. Dördüncü seviye meslek elemanları, bütün Mesleki Gelişim modüllerini tamamlamış olacaklardır.

5. Meslekî gelişim modülleri programlardan bağımsız olarak da kullanılabilecektir.

KAZANDIRILAN YETERLİKLER_|

DERSİN MODÜLLERİ _|

SÜRE

1

Sosyal hayatta sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek

Sosyal Hayatta İletişim

40/16

2

İş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek

İş Hayatında İletişim

40/16

3

Türkçe’yi doğru konuşmak

Diksiyon-1

40/32

4

Diksiyon-2

40/32

5

Mesleği ile ilgili gelişmeleri izlemek ve kendini kişisel olarak sürekli geliştirmek

Kişisel Gelişim

40/16

6

İşletme, finansman, pazarlama, reklam, satış, iş hukuku, kariyer gelişimi ve iş kurma becerileri kazanmak

Girişimcilik

40/24

7

Çevreye karşı duyarlı olmak ve çevreyi korumak

Çevre Koruma

40/16

8

Meslek etiği gereklerine uymak

Meslek Etiği

40/16

9

İş yerinde plan, program ve iş organizasyonu yapmak

İş Organizasyonu

40/16

10

İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı

40/24

11

Temel düzeyde araştırma yapmak

Araştırma Teknikleri

40/16

MODÜL VE İÇERİKLER

• Öğrenme süresi her modül için toplam 40 saattir.

• Kazandırılacak yeterliğe bağlı olarak her modül 40/8, 40/16, 40/24, 40/32 ,40/40 olarak yapılabilir.

• Modüllerde önerilen bu süreler öğrenme faaliyetlerindeki teorik ve uygulamalı tüm içeriği kapsar.

• Modül içeriğindeki öğrenme faaliyetinin uygulanması imkânı olmadığında, diğer okullarla ve işletmelerle iş birliği çerçevesinde uygulamalar yapılabilir.

• Kursiyer/öğrencinin önceden kazandığı yeterlikleri tekrar alma zorunluluğu yoktur.

• Modül ve yeterlikler programdaki uygulama sırasına göre alınacaktır.

• Programda yer alan modül ve yeterliklerin uygulama sırası zümre kararı ile belirlenir.

NOT: Kaynakçı Programı yeterlikler tablosu ve modülleri aşağıda verilmiştir.

YETERLİK VE MODÜL TABLOSU

YETERLİKLER

MODÜLLER

SÜRE

1

Bilgisayar, temel donanım ve programlarını kullanmak

Bilgisayar Kullanma

40/32

2

Bilgisayarda doküman hazırlamak

Doküman hazırlama

40/32

3

Geometrik çizimler yapmak

Geometrik çizimler

40/32

4

Markalama yapmak

Görünüş çıkartma

40/32

5

Ölçülendirme ve yüzey işlemleri yapmak

Ölçülendirme ve Yüzey İşlemleri

40/32

6

Görünüş çıkarmak

Kroki Perspektif ve yapım Resmi

40/32

7

Markalama yapmak

Ölçme Kontrol ve Markalama

40/24

8

Şekil bozukluğuna uğramış gereçleri doğrultmak

Doğrultma

40/16

9

Malzemeleri el aletleri ile kesmek

El ile Kesme

40/16

10

Eğe ile istenilen yüzeyleri elde etmek

Eğeleme

40/16

11

Eğme-bükme yapmak

Eğme-Bükme

40/24

12

Matkapla delme ve havşa açma işlemlerini yapmak

Delme ve havşa açma

40/16

13

Kılavuz ve paftayla diş açmak

Diş açma

40/16

14

Perçinli birleştirme yapmak

Perçinleme

40/16

15

Yumuşak lehimleme yapmak

Yumuşak Lehimleme

40/16

16

Sıcak çekme ile biçimlendirme yapmak

Sıcak çekme

40/24

17

Sıcak bükme, şişirme, köşe çıkarma yapmak

Bükme-şişirme

40/16

18

Sıcak boğma, burma yapmak

Boğma-burma

40/16

19

Oksi-gaz ile kaynak dikişi çekmek

Oksi-Gaz ile Dikiş Çekme

40/24

20

Oksi-gaz ile küt ek kaynağı yapmak

Oksi-Gaz ile Küt Ek Kaynağı

40/16

21

Oksi-gaz ile yatay köşe kaynaklarını yapmak

Oksi-Gaz ile Köşe Kaynağı

40/24

22

Oksi-gaz ile küçük çaplı boruların ve profillerin yatayda kaynağını yapmak

Oksi-Gaz ile Boru ve Profillerin Kaynağı

40/24

23

Oksi-gaz ile kesme yapmak

Oksi-Gaz ile Kesme

40/24

24

Elektrik ark kaynağı ile kaynak dikişi çekmek

Dikiş Çekme

40/24

25

Elektrik ark kaynağı ile küt ek ve bindirme kaynağı yapmak

Yatayda Küt Ek ve Bindirme Kaynağı

40/16

26

Elektrik ark kaynağı ile yatay köşe kaynaklarını yapmak

Yatayda Köşe Kaynağı

40/16

27

Elektrik ark kaynağı ile yatay konumda kalın parçaların kaynağını yapmak

Yatayda Kalın Parçaların Kaynağı

40/24

28

Elektrik ark kaynağı ile küçük çaplı boruların ve profillerin yatayda kaynağını yapmak

Yatayda Boru ve Profil Kaynağı

40/24

29

Elektrik direnç kaynağı ile sac ve yuvarlak malzemelerin direnç kaynağını yapmak

Elektrik Direnç Kaynağı

40/16

30

Elektrik ark kaynağı ile çeşitli dolgu kaynakları yapmak

Dolgu Kaynağı

40/24

31

Elektrik ark kaynağı ile dik pozisyon kaynaklarını yapmak

Pozisyon Kaynakları 1

40/32

32

Elektrik ark kaynağı ile yan ve tavan pozisyon kaynaklarını yapmak

Pozisyon Kaynakları 2

40/32

33

El1ektrotla ve plazma ile kesme yapmak

Elektrik Arkı ile Kesme

40/24

34

MIG-MAG ile küt ek kaynağı yapmak

MIG-MAG ile Yatayda Küt Ek Kaynağı

40/24

35

MIG-MAG ile köşe kaynağı yapmak

MIG-MAG ile Yatayda Köşe Kaynağı

40/24

36

MIG-MAG ile küt boru ve profil kaynağı yapmak

MIG-MAG ile Yatayda Boru ve Profil Kaynağı

40/16

37

MIG-MAG ile pozisyon kaynakları yapmak

MIG-MAG ile Pozisyon Kaynakları

40/24

38

Selülozik ve bazik elektrotla küt ek kaynağı yapmak

Selülozik ve Bazik Elektrotla Kaynak

40/24

39

Çatlamış ve kırılmış dökme demirlerin kaynağını yapmak

Dökme Demir Kaynağı

40/32

40

Çelik olmayan metallerin kaynağını yapmak

Çelik Olmayan Metallerin Kaynağı

40/32

41

Alaşımlı çeliklerin kaynağını yapmak

Alaşımlı Çeliklerin Kaynağı

40/32

42

Tozaltı kaynağı ile çeliklerin kaynağını yapmak

Tozaltı Kaynağı

40/16

43

Büyük çaplı boruların kaynağını yapmak

Büyük Çaplı Boruların Kaynağı

40/32

44

TIG kaynağı ile çeşitli metallerin kaynağını yapmak

TIG Kaynağı

40/32

45

MIG kaynağı ile çeşitli metallerin kaynağını yapmak

MIG Kaynağı

40/32

TOPLAM

n

18

$00/1072

MESLEKİ UYGULAMALAR

 

864

MESLEKİ GELİŞİM MODÜLLERİ

 

440/224

GENEL TOPLAM

2106 saat

ardahan damal halk eğitimi merkezi, damal halk eğitimi merkezi, ardahan damal hem, damal hem, ardahan damal halk eğitim, damal halk eğitim, ardahan damal halk eğitimi merkezi adresi, ardahan damal halk eğitimi merkezi telefonu, ardahan damal halk eğitimi merkezi telefon numarası, ardahan damal halk eğitimi merkezi tel no, damal halk eğitimi merkezi adresi, damal halk eğitimi merkezi telefonu, damal halk eğitimi merkezi telefon numarası, damal halk eğitimi merkezi tel no, ardahan damal hem adresi, ardahan damal hem telefonu, ardahan damal hem telefon numarası, ardahan damal hem tel no, damal hem adresi, damal hem telefonu, damal hem telefon numarası, damal hem tel no, ardahan damal halk eğitim adresi, ardahan damal halk eğitim telefonu, ardahan damal halk eğitim telefon numarası, ardahan damal halk eğitim tel no, damal halk eğitim adresi, damal halk eğitim telefonu, damal halk eğitim telefon numarası, damal halk eğitim tel no, ardahan damal halk eğitimi merkezi telefon no, damal halk eğitimi merkezi telefon no, ardahan damal hem telefon no, damal hem telefon no, ardahan damal halk eğitim telefon no, damal halk eğitim telefon no