Artvin Şavşat Halk Eğitimi Merkezi GIDA KONTROL ELEMANI KURSU

Artvin Şavşat hem GIDA KONTROL ELEMANI KURSU

Sitemizde yayınlanan içerikler HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYGIN EĞİTİM PROGRAMLARI kapsamında yayınlanan modüllerden alıntıdır.

GIDA KONTROL ELEMANI PROGRAMINA

GIDA KONTROL ELEMANI PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

ALAN : GIDA TEKNOLOJİSİ

MESLEK : GIDA KONTROL ELEMANI

MESLEK SEVİYESİ : 4 SEVİYE

MESLEK ELEMANI TANIMI

Gıda Kontrol Elemanı, her türlü gıdanın üretiminden tüketimine kadar geçen süreç içerisinde alınan numunelerinin duyusal, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerini laboratuvarda, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

GİRİŞ KOŞULLARI

1. İlköğretimi tamamlamış olmak.

2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

İSTİHDAM ALANLARI

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Gıda sektöründe;

1. Gıda ile ilgili kamu laboratuvarlarında(Tarım Bakanlığı kontrol laboratuvarları, belediyelerin gıda laboratuvarları, il sağlık müdürlüklerinin gıda laboratuvarları vb.)

2. Gıda üretimi yapan işletmelerin laboratuvarlarında

3. Çevre koruma laboratuvarları ve ilaç işletmelerinde

4. Özel gıda laboratuvarlarında teknik ara eleman

olarak çalışabilirler.

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI

1. Meslekî Eğitim Merkezleri, Halk Eğitimi Merkezleri ve sektördeki işletmelerde eğitim verilmektedir.

2. Programın uygulanabilmesi için Gıda Teknolojisi alanı standart donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.

EĞİTİMCİLER

1. Programın uygulanmasında Gıda Teknolojisi alanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.

2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Gıda Teknolojisi alanında sektör deneyimi olan teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.

3. Usta öğretici; bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;

1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.

2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.

3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.

4. Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir.

BELGELENDİRME

Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

• Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.

• Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.

• Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.

• Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.

• Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.

• Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.

YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER

Mesleğe yönelik geniş tabanlı yeterlikler kazandırmak hedeflenmiştir.

1. Eğitimin sonunda, mesleğinde sertifika alan birey gerektirdiğinde fark eğitimi alarak diploma programını tamamlayabilir.

2. Mesleki eğitim alan veya bitirmiş olan birey; gerekli modülleri tamamlayarak alandaki diğer meslekler arasında geçiş yapabilir.

EĞİTİM SÜRESİ

1. Meslek programının toplam eğitim süresi 3080/2232 saat olarak planlanmıştır. Bu süreye 440/224 saatlik Mesleki Gelişim Modülleri ile 200 saatlik Mesleki Uygulamalar süreleri ilave edilecektir.

2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanır.

1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.

2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.

3. Bireylerin aktif olması sağlanır.

4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.

5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.

6. Bireylere meslekî yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR

Bireyler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında, çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, Gıda Teknolojisi alanında çalışan firmalar, ilgili meslek odaları ve öğrencinin çevrede konuyla ilgili olarak iletişim kurabileceği araştırma, gözlem ve uygulama yapabileceği her türlü kurum ve kuruluşlar meslek elemanları ile iş birliği yapılarak yönlendirilir.

ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI

Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci / kursiyer;

1. Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.

2. Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.

3. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.

4. Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.

5. Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.

EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

1. Sertifika programında yer alan modüllerde öngörülen eğitim öğretim uygulamaları yapılır.

2. Her merkez, 200 saatlik Mesleki Uygulamaların içeriğini ağırlıklı olarak mesleğe ait modüllerden olmak üzere, sektörün beklentilerini yansıtacak modüllerden oluşturur. Mesleki uygulamalar, modüllerdeki öğrenme faalliyetlerinin uygulamalarından oluşur.

MESLEKÎ GELİŞİM MODÜLLERİ

1. Öğrenci/kursiyerin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine yararlı olabilecek, üretken, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, beceri düzeyi yüksek olarak yetiştirilmesi, iyi ilişkiler kurabilmesi, işe uyum sağlayabilmesi gibi genel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı modüllerdir.

2. Bu modüller ile öğrenci/kursiyerlere ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.

3. Meslekî Gelişim modül tablosundan, çevrenin istihdam durumu, öğrenci/kursiyerlerin hazır bulunuşluk düzeyi göz önüne alınarak modüller seçilecek ve yeterlik tablosunda yer alan süreye ilave edilecektir.

4. Dördüncü seviye meslek elemanları, bütün Mesleki Gelişim modüllerini tamamlamış olacaklardır.

5. Meslekî gelişim modülleri programlardan bağımsız olarak da kullanılabilecektir.

KAZANDIRILAN YETERLİKLER_|

DERSİN MODÜLLERİ _|

SÜRE

1

Sosyal hayatta sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek

Sosyal Hayatta İletişim

40/16

2

İş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek

İş Hayatında İletişim

40/16

3

Türkçe’yi doğru konuşmak

Diksiyon-1

40/32

4

Diksiyon-2

40/32

5

Mesleği ile ilgili gelişmeleri izlemek ve kendini kişisel olarak sürekli geliştirmek

Kişisel Gelişim

40/16

6

İşletme, finansman, pazarlama, reklam, satış, iş hukuku, kariyer gelişimi ve iş kurma becerileri kazanmak

Girişimcilik

40/24

7

Çevreye karşı duyarlı olmak ve çevreyi korumak

Çevre Koruma

40/16

8

Meslek etiği gereklerine uymak

Meslek Etiği

40/16

9

İş yerinde plan, program ve iş organizasyonu yapmak

İş Organizasyonu

40/16

10

İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı

40/24

11

Temel düzeyde araştırma yapmak

Araştırma Teknikleri

40/16

• Öğrenme süresi her modül için toplam 40 saattir.

• Kazandırılacak yeterliliğe bağlı olarak her Modül 40/8, 40/16, 40/24, 40/32, 40/40 olarak yapılabilir.

• Modüllerde önerilen bu süreler öğrenme faaliyetlerindeki teorik ve uygulamalı tüm içeriği kapsar.

• Modül içeriğindeki öğrenme faaliyetinin uygulanması imkânı olmadığında, diğer okullarla ve işletmelerle iş birliği çerçevesinde uygulamalar yapılabilir.

• Kursiyer/öğrencinin önceden kazandığı yeterlikleri tekrar alma zorunluluğu yoktur.

• Modül ve yeterlikler programdaki uygulama sırasına göre alınacaktır.

• Programda yer alan modül ve yeterliklerin uygulama sırası zümre kararı ile belirlenir.

NOT: Gıda Kontrol Elemanı programı yeterlikler tablosu ve modülleri aşağıda

verilmiştir.

YETERLİK VE MODÜL TABLOSU

NO

YETERLİKLER

MODÜLLER

SÜRE

1

Mikroorganizmaları incelemek

Genel Mikrobiyoloji

40/32

2

Kişisel hijyen sağlamak

Personel Hijyeni

40/24

3

İşletme temizlik ve dezenfeksiyon programlarını uygulamak

İşletmelerde Temizlik ve Dezenfeksiyon

40/24

4

Gıdaları muhafaza etme ilkelerini incelemek

Gıda Muhafaza İlkeleri 1

40/24

5

Gıda Muhafaza İlkeleri 2

40/32

6

Gıdaların üretiminde hijyeni sağlamak

Gıda Üretiminde Hijyen 1

40/32

7

Gıda Üretiminde Hijyen 2

40/24

8

Karbohidratların özelliklerini incelemek

Karbohidratların Özellikleri

40/32

9

Lipitlerin özelliklerini incelemek

Lipitler

40/32

10

Proteinlerin özelliklerini incelemek

Proteinlerin Özellikleri

40/32

11

Vitamin ve mineralleri incelemek

Vitaminler ve Mineral Maddeler

40/24

12

Enzimleri incelemek

Enzimlerin Özellikleri

40/24

13

Fenolik bileşikler ve doğal renk maddeleri incelemek

Fenolik Bileşikler ve Doğal Renk Maddeleri

40/24

14

Gıdadaki suyun özelliklerini incelemek

Gıdadaki Suyun Özellikleri

40/24

15

Kütle ölçümü yapmak

Kütle Ölçümü

40/24

16

Hacim ölçmek

Hacim Ölçümü

40/32

17

Yoğunluk ve kıvam ölçmek

Yoğunluk ve Kıvam Ölçümü

40/32

18

Fiziksel değişimleri incelemek

Fiziksel Değişimler 1

40/32

19

Fiziksel Değişimler 2

40/32

20

Fiziksel değişimler 3

40/32

21

Kimyasal değişimleri incelemek

Kimyasal Değişimler 1

40/32

22

Kimyasal Değişimler 2

40/24

23

Kimyasal Değişimler 3

40/32

24

Mikrobiyoloji laboratuvarında analiz öncesi hazırlıkları yapmak

Mikrobiyolojik Analizlere Hazırlık

40/32

25

Besiyeri hazırlamak

Besiyeri Hazırlama

40/32

26

Alınan numuneyi analize hazırlamak

Mikrobiyolojik Numune Hazırlama

40/32

27

Kültür elde etmek

Kültür Elde Etme

40/32

28

Mikroskobik inceleme yapmak.

Mikroskobik İnceleme

40/32

29

Kültürel ve mikroskobik sayım yapmak.

Koloni Sayımı

40/24

30

İşletme ortamından hijyen ve sanitasyon kontrolü için ekim yapmak

Hijyen ve Sanitasyon Kontrol Numuneleri

40/24

31

Mikrobiyoloji laboratuvarında analiz sonrası işlemleri yapmak.

Mikrobiyoloji Laboratuvarında Analiz Sonrası İşlemler

40/32

32

Kimya laboratuvarında analiz öncesi hazırlıkları yapmak

Kimya Laboratuvarında Analiz Öncesi Hazırlıklar

40/24

33

Kimya laboratuvarında analiz sonrası işlemleri yapmak

Kimya Laboratuvarında Analiz Sonrası İşlemler

40/24

34

Çözelti hazırlamak

Çözelti Hazırlama 1

40/32

35

Çözelti Hazırlama 2

40/32

36

Asitlik ve bazlık kontrolü yapmak

Asitlik ve Bazlık Kontrolü

40/24

37

Gravimetrik analizleri yapmak

Gıdalarda Gravimetrik Analizler 1

40/32

38

Gıdalarda Gravimetrik Analizler 2

40/32

39

Volumetrik analizleri yapmak

Gıdalarda Volümetrik Analizler 1

40/32

40

Gıdalarda Volümetrik Analizler 2

40/32

41

Enstrümantal analizleri yapmak

Gıdalarda Enstrümantal Analizler 1

40/32

42

Gıdalarda Enstrümantal Analizler 2

40/32

43

Gıdalarda nem ve toplam kuru madde tayini yapmak

Gıdalarda Nem ve Kuru Madde Tayini

40/24

44

Ham protein tayini yapmak

Gıdalarda Ham Protein Tayini

40/32

45

Yağ tayini yapmak

Gıdalarda Yağ Tayini

40/32

46

Laboratuvarı düzenini sağlamak

Laboratuvar Organizasyonu

40/32

47

Laboratuar kazalarını önlemek

Laboratuvar Kazaları ve İlk Yardım

40/32

48

Şeker tayini yapmak

Gıdalarda Şeker Tayini

40/32

49

Vitamin tayini yapmak

Gıdalarda Askorbik Asit Tayini

40/24

50

Tuz tayini yapmak

Gıdalarda Tuz Tayini

40/24

51

Kokuşma oluşumunu belirlemek

Kokuşma Tespiti

40/24

52

Gıdalarda boya varlığını saptamak

Gıdalarda Boya Arama

40/32

53

İstenmeyen katkıların varlığını saptamak

İstenmeyen Katkıları Saptama

40/32

54

Ham lif ve selüloz tayini yapmak

Gıdalarda Ham Lif Tayini

40/32

55

Ambalaj,etiket ve gıdadaki fiziksel kontrolleri yapmak

Gıdalarda Fiziksel Kontroller

40/32

56

Renk, doku, kusur kontrolleri yapmak

Duyusal Kontrolleri Yapma

40/24

57

Duyusal test tekniklerini incelemek

Duyusal Test Teknikleri

40/24

58

İçme ve kullanma suları analizlerini yapmak

İçme ve Kullanma Suyu Analizleri

40/24

59

Süt ve süt ürünlerinde kalite kontrol analizlerini yapmak

Süt ve Süt Ürünleri Analizleri 1

40/32

60

Süt ve Süt Ürünleri Analizleri 2

40/32

61

Süt ve Süt Ürünleri Analizleri 3

40/24

62

Et ve ürünlerinde kalite kontrol analizlerini yapmak

Et ve Ürünleri Analizleri 1

40/32

63

Et ve Ürünleri Analizleri 2

40/32

64

 

Un ve Unlu Mamullerdeki Analizler 1

40/32

65

Un ve unlu mamullerdeki kalite kontrol analizlerini yapmak

Un ve Unlu Mamullerdeki Analizler 2

40/32

66

 

Un ve Unlu Mamullerdeki Analizler 3

40/32

67

Yemeklik yağların kalite

Yemeklik Yağların Analizleri 1

40/32

68

kontrol analizlerini yapmak

Yemeklik Yağların Analizleri 2

40/32

69

Sofralık zeytin ve zeytinyağı kalite kontrol analizlerini yapmak

Sofralık Zeytin ve Zeytin Yağı Analizleri

40/24

70

Konserve kalite kontrol

Konserve Analizleri 1

40/32

71

analizlerini yapmak

Konserve Analizleri 2

40/24

72

Çay kalite kontrol analizlerini yapmak

Çay Analizleri

40/24

73

Alkollü içeceklerin kalite kontrol analizlerini yapmak

Alkollü İçeceklerin Analizleri

40/24

74

Bal kalite kontrol analizlerini

Bal Analizleri 1

40/24

75

yapmak

Bal Analizleri 2

40/24

76

Temel seviyede bilgisayarı, temel donanımları ve interneti kullanmak

Bilgisayar Kullanma

40/32

77

Bilgisayarda ofis yazılımlarının temel işlevlerini kullanarak doküman hazırlamak

Doküman Hazırlama

40/32

TOPL

_AM

3(

)80/2232

MESLEKİ UYGULAMALAR

 

200

MESLEKİ GELİŞİM MODÜLLERİ

 

440/224

GENEL TOPLAM

2656 saat

artvin şavşat halk eğitimi merkezi, şavşat halk eğitimi merkezi, artvin şavşat hem, şavşat hem, artvin şavşat halk eğitim, şavşat halk eğitim, artvin şavşat halk eğitimi merkezi adresi, artvin şavşat halk eğitimi merkezi telefonu, artvin şavşat halk eğitimi merkezi telefon numarası, artvin şavşat halk eğitimi merkezi tel no, şavşat halk eğitimi merkezi adresi, şavşat halk eğitimi merkezi telefonu, şavşat halk eğitimi merkezi telefon numarası, şavşat halk eğitimi merkezi tel no, artvin şavşat hem adresi, artvin şavşat hem telefonu, artvin şavşat hem telefon numarası, artvin şavşat hem tel no, şavşat hem adresi, şavşat hem telefonu, şavşat hem telefon numarası, şavşat hem tel no, artvin şavşat halk eğitim adresi, artvin şavşat halk eğitim telefonu, artvin şavşat halk eğitim telefon numarası, artvin şavşat halk eğitim tel no, şavşat halk eğitim adresi, şavşat halk eğitim telefonu, şavşat halk eğitim telefon numarası, şavşat halk eğitim tel no, artvin şavşat halk eğitimi merkezi telefon no, şavşat halk eğitimi merkezi telefon no, artvin şavşat hem telefon no, şavşat hem telefon no, artvin şavşat halk eğitim telefon no, şavşat halk eğitim telefon no