Artvin Şavşat Halk Eğitimi Merkezi HALKLA İLİŞKİLER ELEMANI KURSU

Artvin Şavşat hem HALKLA İLİŞKİLER ELEMANI KURSU

Sitemizde yayınlanan içerikler HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYGIN EĞİTİM PROGRAMLARI kapsamında yayınlanan modüllerden alıntıdır.

HALKLA İLİŞKİLER ELEMANI PROGRAM

HALKLA İLİŞKİLER ELEMANI PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

ALAN : HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON

HİZMETLERİ

MESLEK : HALKLA İLİŞKİLER ELEMANI

MESLEK SEVİYESİ : 4. SEVİYE

MESLEK ELEMANI TANIMI

Özel ya da tüzel kişilerin belirlenmiş hedef kitlelerle dürüst ve sağlam bağlar kurup geliştirerek onların olumlu inanç ve eylemlere yöneltilmesini, tepkileri değerlendirerek tutuma yön vermesini, bu amaçla gerekli faaliyetlerin planlama , yürütme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

GİRİŞ KOŞULLARI

1. İlköğretimi tamamlamış olmak.

2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

İSTİHDAM ALANLARI

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Alanında;

1. Halkla ilişkiler ve tanıtım ajansları,

2. Şirketlerin halkla ilişkiler, kurumsal iletişim, tanıtım bölümleri,

3. Görsel ve işitsel medya kuruluşları,

4. Reklam ajansları,

5. Çağrı merkezleri,

6. Şirketlerin müşteri ilişkileri birimleri,

7. Organizasyon ve fuar şirketleri,

8. Turizm şirketlerinde vb. yerlerde çalışabilirler.

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI

1. Mesleki Eğitim Merkezleri, Halk Eğitimi Merkezleri ve sektördeki işletmelerde eğitim verilmektedir.

2. Programın uygulanabilmesi için Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı standart donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.

EĞİTİMCİLER

1. Programın uygulanmasında Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.

2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanında sektör deneyimi olan teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.

3. Usta öğretici ; bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;

1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.

2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.

3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.

4. Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir.

BELGELENDİRME

Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

• Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.

• Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.

• Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.

• Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.

• Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.

• Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.

YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER

Mesleğe yönelik geniş tabanlı yeterlikler kazandırmak hedeflenmiştir.

1. Eğitimin sonunda, mesleğinde sertifika alan birey gerektirdiğinde fark eğitimi alarak diploma programını tamamlayabilir.

2. Meslekî eğitim alan veya bitirmiş olan birey; gerekli modülleri tamamlayarak alandaki diğer meslekler arasında geçiş yapabilir.

EĞİTİM SÜRESİ

1. Meslek programının toplam eğitim süresi 1960/1264 saat olarak planlanmıştır. Bu süreye 440/224 saatlik Mesleki Gelişim Modülleri ile 864 saatlik Mesleki Uygulamalar süreleri ilave edilecektir.

2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanır.

1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.

2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.

3. Bireylerin aktif olması sağlanır.

4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.

5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.

6. Bireylere meslekî yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR

Bireyler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında, çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, medya kuruluşları ve meslek elemanları ile iş birliği yapılarak yönlendirilir.

ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI

Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci / kursiyer;

1. Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.

2. Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.

3. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.

4. Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.

5. Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.

EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

1. Sertifika programında yer alan modüllerde öngörülen eğitim öğretim uygulamaları yapılır.

2. Her merkez, 864 saatlik Mesleki Uygulamaların içeriğini ağırlıklı olarak mesleğe ait modüllerden olmak üzere, sektörün beklentilerini yansıtacak modüllerden oluşturur. Mesleki uygulamalar, modüllerdeki öğrenme faalliyetlerinin uygulamalarından oluşur.

MESLEKÎ GELİŞİM MODÜLLERİ

1. Öğrenci/kursiyerin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine yararlı olabilecek, üretken, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, beceri düzeyi yüksek olarak yetiştirilmesi, iyi ilişkiler kurabilmesi, işe uyum sağlayabilmesi gibi genel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı modüllerdir.

2. Bu modüller ile öğrenci/kursiyerlere ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.

3. Meslekî Gelişim modül tablosundan, çevrenin istihdam durumu, öğrenci/kursiyerlerin hazır bulunuşluk düzeyi göz önüne alınarak modüller seçilecek ve yeterlik tablosunda yer alan süreye ilave edilecektir.

4. Dördüncü seviye meslek elemanları, bütün Mesleki Gelişim modüllerini tamamlamış olacaklardır.

5. Meslekî gelişim modülleri programlardan bağımsız olarak da kullanılabilecektir.

KAZANDIRILAN YETERLİKLER_|

DERSİN MODÜLLERİ _|

SÜRE

1

Sosyal hayatta sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek

Sosyal Hayatta İletişim

40/16

2

İş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek

İş Hayatında İletişim

40/16

3

Türkçe’yi doğru konuşmak

Diksiyon-1

40/32

4

Diksiyon-2

40/32

5

Mesleği ile ilgili gelişmeleri izlemek ve kendini kişisel olarak sürekli geliştirmek

Kişisel Gelişim

40/16

6

İşletme, finansman, pazarlama, reklam, satış, iş hukuku, kariyer gelişimi ve iş kurma becerileri kazanmak

Girişimcilik

40/24

7

Çevreye karşı duyarlı olmak ve

Çevre Koruma

40/16

 

çevreyi korumak

 

 

8

Meslek etiği gereklerine uymak

Meslek Etiği

40/16

9

İş yerinde plan, program ve iş organizasyonu yapmak

İş Organizasyonu

40/16

10

İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı

40/24

11

Temel düzeyde araştırma yapmak

Araştırma Teknikleri

40/16

MODÜL VE İÇERİKLERİ

• Öğrenme süresi her modül için toplam 40 saattir.

• Kazandırılacak yeterliğe bağlı olarak her modül 40/8, 40/16, 40/24, 40/32, 40/40 olarak yapılabilir.

• Modüllerde önerilen bu süreler öğrenme faaliyetlerindeki teorik ve uygulamalı tüm içeriği kapsar.

• Modül içeriğindeki öğrenme faaliyetinin uygulanması imkânı olmadığında, diğer okullarla ve işletmelerle iş birliği çerçevesinde uygulamalar yapılabilir.

• Kursiyer/öğrencinin önceden kazandığı yeterlikleri tekrar alma zorunluluğu yoktur.

• Modül ve yeterlikler programdaki uygulama sırasına göre alınacaktır.

• Programda yer alan modül ve yeterliklerin uygulama sırası zümre kararı ile belirlenir.

NOT: Halkla İlişkiler Elemanı programı yeterlikler tablosu ve modülleri aşağıda verilmiştir.

YETERLİK VE MODÜL TABLOSU

YETERLİKLER

MODÜLLER

SÜRE

1

Halkla ilişkiler kavramını incelemek

Halkla İlişkiler Kavramı

40/16

2

Halkla İlişkilerin ilişkili olduğu alanlar ile ilgili dosya hazırlamak

Halkla İlişkilerin ilişkili olduğu alanlar

40/16

3

Organizasyon hizmet alanları ile ilgili dosya hazırlamak

Organizasyon hizmet alanları

40/16

4

Kurumsal organizasyon dosyası hazırlamak

Kurumsal organizasyon

40/16

5

Sosyal ve kültürel organizasyon dosyası hazırlamak

Sosyal ve kültürel organizasyonlar

40/16

6

Ulusal ve uluslararası organizasyon dosyası hazırlamak

Ulusal ve uluslararası organizasyonlar

40/16

7

İletişim sürecini İncelemek ve İletişim türlerini kullanmak

İletişim Süreci ve Türleri

40/24

8

Kitle iletişim sürecini çözümlemek

Kitle İletişimi

40/32

9

Telefonda İletişimi sağlamak

Telefonda İletişim

40/32

10

Etkin ve hızlı okumak

Etkin ve hızlı okuma

40/24

11

Planlı ve etkili Yazmak

Planlı ve Etkili Yazma

40/24

12

Mesleki yazıları yazmak

Mesleki Yazıları Yazma

40/16

13

Türkçe’yi doğru konuşmak

Diksiyon 1

40/32

14

Türkçe’yi doğru konuşmak

Diksiyon 2

40/32

15

Beden dilini etkili kullanmak

Beden Dili

40/16

16

Hukuk kurallarına uygun davranmak

Toplumsal Düzen

40/24

17

Anayasal haklarına ve sorumluluklarına uygun davranmak

Anayasal Hak ve Sorumluluklar

40/24

18

Bilgisayarda metin dosyası oluşturmak

Kelime İşlemci

40/24

19

İnternet üzerinden bilgiye ulaşmak

İnternet

40/24

20

Bilgisayarda seri yazı yazmak

F Klavye 1

40/32

21

Bilgisayarda seri yazı yazmak

F Klavye 2

40/32

22

Bilgisayarda matematiksel ve mantıksal dosya oluşturmak

Elektronik tablo

40/32

23

Fikir haklarına uygun hareket etmek

Fikir Hakları

40/16

24

Haberleşme ile ilgili yasal düzenlemelere uymak

Basın Suçları

40/32

25

Gündemi takip etmek

Gündem Organizasyonu

40/24

26

Haber yazmak

Haber Yazmak 1

40/32

27

Kurum içi halkla ilişkileri oluşturmak

Kurum İçi Halkla İlişkiler Yaklaşımı

40/32

28

Yazılı araçları kullanmak

Halkla İlişkilerde Yazılı Araçlar

40/24

29

Sözlü araçları kullanmak

Halkla İlişkilerde Sözlü Araçlar

40/24

30

Görsel/teknolojik araçları kullanmak

Halkla İlişkilerde Görsel/Teknolojik Araçlar

40/32

31

Basınla ilişkileri yürütmek

Halkla İlişkiler ve Basın

40/32

32

Organizasyon düzenlemek

Halkla İlişkilerde Organizasyon

40/24

33

Hedef kitleye yönelik araştırma yapmak

Halkla İlişkilerde Hedef Kitle

40/32

34

Halkla ilişkilerde kampanya planlamak

Halkla İlişkilerde Kampanya

40/24

35

Etkin iletişim kurmak

Etkin İletişim

40/24

36

Sağlıklı İletişim Kurmak

Sağlıklı İletişim

40/32

37

Sunu oluşturmak

Sunu

40/32

38

Sunum yapmak

Sunuş

40/32

39

Beden dili ile iletişim kurmak

Beden Dili

40/32

40

Mesaj kanalları kullanarak mesajları iletmek

Yaratıcı Drama

40/32

41

Grup İletişimi kurmak

Grup İletişimi

40/16

42

Örgüt iletişimi kurmak

Örgüt İletişimi

40/16

43

Sponsorluk faaliyetlerini yürütmek

Sponsorluk

40/24

44

Halkla ilişkiler yaklaşımını uygulamak

Halkla İlişkiler yaklaşımı

40/32

45

Basının toplumsal gelişme üzerindeki etkisini yorumlamak

Basının Doğuşu ve Gelişimi

40/32

46

Türkiye’de basının doğuşu ve gelişimini incelemek

Türk Basınının Doğuşu ve Gelişimi

40/32

47

Küçük ve orta format fotoğraf makinelerini hazırlamak

Fotoğraf Makineleri

40/32

48

Fotoğraf makinesini ayarlamak

Fotoğraf Makinesi Ayarları

40/32

49

Kompozisyon kurallarına uygun fotoğraf çekmek

Fotoğrafta Işık ve Kompozisyon

40/16

TOPLAM

1960/1264

MESLEKİ UYGULAMALAR

864

MESLEKİ GELİŞİM MODÜLLERİ

440/224

GENEL TOPLAM

2352 Saat

artvin şavşat halk eğitimi merkezi, şavşat halk eğitimi merkezi, artvin şavşat hem, şavşat hem, artvin şavşat halk eğitim, şavşat halk eğitim, artvin şavşat halk eğitimi merkezi adresi, artvin şavşat halk eğitimi merkezi telefonu, artvin şavşat halk eğitimi merkezi telefon numarası, artvin şavşat halk eğitimi merkezi tel no, şavşat halk eğitimi merkezi adresi, şavşat halk eğitimi merkezi telefonu, şavşat halk eğitimi merkezi telefon numarası, şavşat halk eğitimi merkezi tel no, artvin şavşat hem adresi, artvin şavşat hem telefonu, artvin şavşat hem telefon numarası, artvin şavşat hem tel no, şavşat hem adresi, şavşat hem telefonu, şavşat hem telefon numarası, şavşat hem tel no, artvin şavşat halk eğitim adresi, artvin şavşat halk eğitim telefonu, artvin şavşat halk eğitim telefon numarası, artvin şavşat halk eğitim tel no, şavşat halk eğitim adresi, şavşat halk eğitim telefonu, şavşat halk eğitim telefon numarası, şavşat halk eğitim tel no, artvin şavşat halk eğitimi merkezi telefon no, şavşat halk eğitimi merkezi telefon no, artvin şavşat hem telefon no, şavşat hem telefon no, artvin şavşat halk eğitim telefon no, şavşat halk eğitim telefon no