Balıkesir Bigadiç Halk Eğitimi Merkezi BOŞNAKÇA SEVİYE A1 KURSU

Balıkesir Bigadiç hem BOŞNAKÇA SEVİYE A1 KURSU

Sitemizde yayınlanan içerikler HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYGIN EĞİTİM PROGRAMLARI kapsamında yayınlanan modüllerden alıntıdır.

BOŞNAKÇA SEVİYE A1 PROGRAMINA İL

BOŞNAKÇA SEVİYE A1 PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

ALAN : YABANCI DİLLER

MESLEK :

MESLEK SEVİYESİ : SEVİYE A1

SEVİYE A1 TANIMI

Konuştuğu kişilerle basit düzeyde ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına bilinen günlük ifadeleri yabancı dilde dinleme, okuma, yazma, konuşma ve iletişim kurma bilgi ve becerisine sahip kişidir.

GİRİŞ KOŞULLARI

1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.

2. Programdaki yeterlikleri kazanabilecek bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

İSTİHDAM ALANLARI

Programın gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler;

Yabancı diller alanı altında kazandırılan yeterlikler bir meslek kazandırmaya yönelik değildir.

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI

1. Halk Eğitimi Merkezlerinde eğitim verilmektedir.

2. Programın uygulanabilmesi için donanım: Bilgisayar, projeksiyon ve alanın standart donanımları ile mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.

EĞİTİMCİLER

1. Programın uygulanmasında alanında eğitim almış ve tercihen deneyimli olan alan öğretmenleri görev almalıdır.

2. Programın uygulanmasında bu alanda üniversite mezunu olanlar görev almalıdır.

3. Üniversite mezunu olup Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az 70 puan alanlar görev almalıdır.

4. Üniversite mezunu olup Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 70 puan alanlar görev almalıdır.

5. Üniversite mezunu olup Eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan geçerlik süreleri içinde bu puanlar muadili bir puan almış olanlar görev almalıdır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Ölçme ve değerlendirme, öğrenme-öğretme sürecinde öğrencilerin/kursiyerlerin başarılarını saptamak, eksikliklerini belirlemek, öğrencilerin/kursiyerlerin süreç içerisindeki gelişimine ilişkin dönüt sağlamak amacıyla yapılır.

Bu programda değerlendirme, öğrenme sürecine önem verir ve öğrencinin gelişimini izlemeyi amaçlar.

Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;

1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.

2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.

3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.

4. Dört dil becerisinin ne oranda geliştiği,

5. Dört dil becerisini günlük yaşamında ne derecede kullandığı,

6. Dil becerilerini eleştirel düşünebilmede, problem çözebilmede, yaratıcılıkta ne derecede kullandığı,

7. Sosyal becerilerinin ne kadar geliştiği,

8. Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir.

BELGELENDİRME

Sertifika programlarında; yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda yeterlilik düzeylerinden A1 düzeyinde eğitim verilmesi amaçlanmaktadır.

• Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.

• Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda diğer programlarda değerlendirilir.

• Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.

• Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.

• Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır.

YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER

Mesleğe yönelik geniş tabanlı yeterlikler kazandırmak hedeflenmiştir.

1. Eğitimin sonunda, mesleğinde sertifika alan birey gerektirdiğinde fark eğitimi alarak diploma programını tamamlayabilir.

2. Meslekî eğitim alan veya bitirmiş olan birey; gerekli modülleri tamamlayarak alandaki diğer meslekler arasında geçiş yapabilir.

EĞİTİM SÜRESİ

1. Meslek programının toplam eğitim süresi 200/120 saat olarak planlanmıştır.

2. Eğitim süresinin okul ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanır.

Grupla Öğretim Teknikleri; Beyin fırtınası, gösteri, soru-cevap, drama-yaratıcı drama, ikili ve grup çalışmaları, eğitsel oyunlar,

Bireysel Öğretim Teknikleri; Planlı grup çalışmaları, bireyselleştirilmiş öğretim, beceri geliştirme çalışmaları yöntem ve teknikleri uygulanabilir.

1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.

2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.

3. Bireylerin aktif olması sağlanır.

4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.

5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.

6. Bireylere yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR

Bireyler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında, çevredeki üniversiteler,sivil toplum örgütleri, ilgili meslek odaları ve öğrencinin/kursiyerin çevrede konuyla ilgili olarak iletişim kurabileceği araştırma, gözlem ve uygulama yapabileceği her türlü kurum ve kuruluşlar meslek elemanları ile iş birliği yapılarak yönlendirilir.

ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI

Sözlü iletişimler için "konuşma-dinleme" ve dinlediğini "anlama" becerilerinin, yazılı iletişimler için de "yazma-okuma" ve okuduğunu "anlama" becerilerinin kazanılması gerekmektedir.

İletişimsel yaklaşımda herhangi bir beceriye öncelik tanınmaz. Hedef, dört beceri alanının tamamında iletişimsel yeterliliğe ulaşılmasıdır.

Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci/kursiyer;

1. Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.

2. Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.

3. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.

4. Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.

5. Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.

Kursiyer / Öğrenci dinlediğinde;

1. Sözlerin yavaş ve üzerine basa basa söylendiği, söylenenlerin ne anlama geldiğinin anlaşılması için yeterli duraksamaların yapıldığı bir konuşmayı anlayabilir.

2. Günlük hayatta sık kullanılan kelime ve sözcük gruplarını fark edebilir.

3. Tekrarlama, işaret etme ve çeviri yoluyla destek verildiğinde söylenenleri anlayabilir.

4. Alışkanlıkları ile ilgili konularda sorulanları anlayabilir.

5. Konuşmalarda sık sık kullanılan selamlama, veda etme veya özür dileme gibi yapıları anlayabilir.

6. Birçok dilde ortak olan kelime, isim ve sayıları çok yavaş konuşulduğunda anlayabilir.

7. Dinlediklerinde geçen sayıları, bir ürünün fiyatını ve saatleri ayırt edebilir.

8. Bildik bir konuda, zaman ve mekân gibi bilgileri saptayabilir.

9. Yol tariflerini anlayabilir.

10. Düzeyine uygun şarkı, şiir vb. eserleri dinlemekten zevk alabilir.

11. Çocukluk anılarını içeren bir diyalogu genel olarak anlayıp istenilen bilgiyi seçebilir.

12. Hastalık konulu dinlediği metindeki kişiler ile verilen resimleri eşleştir ebilir. Kursiyer / Öğrenci okuduğu;

1. Okuduklarından bildiği az sayıdaki kelimeyi ve kısa sözcük gruplarını fark edebilir.

2. Kelimeler ve sözcük grupları ile ilgili resimleri eşleştirebilir.

3. Günlük hayatla ilgili okuduğu basit cümleleri anlayabilir.

4. Basit metinlerin içeriklerini başlıklardan tahmin edebilir.

5. Mönüden yemek seçebilir.

6. İnternetten gönderilen, kişisel bilgileri içeren bir iletiyi okuyabilir /anlayabilir.

7. Okuduğu basit bir metinde geçen tarihi ve turistik yerler hakkında verilen bilgileri anlayabilir. Nerelere gidilebileceğini resimlerle eşleştirebilir.

8. Bir ürün pişirme ile ilgili basit talimatları sıraya koyabilir.

9. Ülkeler ve insanlar arasındaki alışveriş konulu bir metni okuyup, karşılaştırma yapabilir.

10. Hava durumu ve mevsimler hakkındaki bir okuma parçasında verilen bilgileri mevsimlerle eşleştirebilir.

Kursiyer / Öğrenci yazdığında;

1. Kişileri, eşya, olay ve yerleri kısa ve basit şekilde yazarak tanıtabilir.

2. Çevresini kısa ve basit şekilde yazarak tanıtabilir.

3. Kelime ve kelime gruplarını basit bağlaçlarla bağlayabilir.

4. Düzeyine uygun yazım kurallarını gerekli yerlerde kullanabilir.

5. Basit kayıt formlarını ve anketlerdeki kişisel bilgileri doldurabilir.

6. Kişisel bilgileri yazılı olarak ifade eder ve başkalarına da yazılı olarak sorabilir.

7. Hobi ve tercihlerini içeren basit ifade ve ibareleri doğru yazabilir.

8. Karışık verilen cümleleri sıraya koyarak paragraf yazabilir.

9. Alışverişe ilişkin ifadeleri içeren diyalog yazabilir.

10. Alışverişe ilişkin ifadeleri içeren diyalog yazabilir.

11. Çevre ve sağlık hakkında, yasak ve önerileri içeren bir paragraf yazabilir.

12. Öğrendiği yeni kelimeleri kullanabilir.

13. Olayları oluş sırasına göre anlatabilir.

14. Kendi yaşantısından örnekler verebilir.

15. Duygu, düşünce ve hayallerini anlatabilir.

16. Eksik metni tamamlayabilir.

17. İstediği bir konuyu, anıyı vb. anlatmaya istek duyabilir.

18. Okunan paragrafın dikte çalışmalarını doğru yapabilir.

19. Kelime, cümle kalıpları ve kısa metinler oluşturabilir.

20. Afiş, duyuru vb. hazırlayabilir.

Kursiyer / Öğrenci konuştuğunda;

1. Diyalog içerisinde kendini ve başkalarını tanıtabilir, günlük ilişkilerin gerektirdiği uygun konuşma kalıplarını yerinde kullanabilir.

2. Günlük hayatta selamlaşma, hitap, rica, özür ve teşekkürle ilgili dil ifadelerini basit bir biçimde kullanabilir.

3. Hoşlandıklarını ve hoşlanmadıklarını açıklayabilir.

4. Diyalog içerisinde kişisel bilgileri (ülke, milliyet, meslekler, iş yeri) söyleyebilir.

5. Adresi, telefon numarası, yaşı, doğum yeri ve doğum tarihi hakkında bilgi verebilir.

6. Öğrendiği yeni kelimeleri ve çok basit kelime gruplarını konuşmalarında kullanabilir.

7. Kelime ve kelime gruplarını gibi basit bağlaçlarla bağlayabilir.

8. Yaşadığı yeri ve çevreyi basit cümlelerle anlatabilir.

9. Yiyecek ve içecek sipariş etmek için gerekli ifadeleri söyleyebilir.

10. Sevdiği ve sevmediği şeyleri basit ifadelerle anlatabilir.

11. Alışveriş konulu bir diyalogu şimdiki zaman ve geniş zaman ifadeleri kullanarak hazırlayıp sunabilir.

12. Kişilerin üzerlerindeki kıyafetleri şimdiki zaman(içinde bulunulan an) yapısını kullanarak tanımlandığında, o kişinin kim olduğunu tahmin edebilir.

13. Çevre, sağlık, turizm vb. ile ilgili seçilen tarihi bir yer hakkında konuşma yapabilir.

14. Kendisine yöneltilen basit ve kısa cümlelerden oluşan sorulara cevaplar verebilir.

EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

Sertifika programında yer alan modüllerde öngörülen eğitim öğretim

uygulamaları yapılır.

MESLEKİ GELİŞİM MODÜLLERİ

1. Öğrenci/kursiyerin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine yararlı olabilecek, üretken, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, beceri düzeyi yüksek olarak yetiştirilmesi, iyi ilişkiler kurabilmesi, işe uyum sağlayabilmesi gibi genel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı modüllerdir.

2. Bu modüller ile öğrenci/kursiyerlere ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.

3. Meslekî Gelişim modül tablosundan, çevrenin istihdam durumu, öğrenci/kursiyerlerin hazır bulunuşluk düzeyi göz önüne alınarak modüller seçilecek ve yeterlik tablosunda yer alan süreye ilave edilecektir.

4. Dördüncü seviye meslek elemanları, bütün Mesleki Gelişim modüllerini tamamlamış olacaklardır.

5. Meslekî gelişim modülleri programlardan bağımsız olarak da kullanılabilecektir.

KAZANDIRILAN YETERLİKLER

DERSİN MODÜLLERİ

SÜRE

1

Sosyal hayatta sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek

Sosyal Hayatta İletişim

40/8

2

İş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek

İş Hayatında İletişim

40/8

3

Türkçeyi doğru konuşmak

Diksiyon-1

40/32

4

Diksiyon-2

40/32

5

Mesleği ile ilgili gelişmeleri izlemek ve kendini kişisel olarak sürekli geliştirmek

Kişisel Gelişim

40/8

6

İşletme, finansman, pazarlama, reklam, satış, iş hukuku, kariyer gelişimi ve iş kurma becerileri kazanmak

Girişimcilik

40/16

7

Çevreye karşı duyarlı olmak ve çevreyi korumak

Çevre Koruma

40/8

8

Meslek etiği gereklerine uymak

Meslek Etiği

40/8

9

İş yerinde plan, program ve iş organizasyonu yapmak

İş Organizasyonu

40/16

10

İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı

40/24

11

Temel düzeyde araştırma yapmak

Araştırma Teknikleri

40/8

MODÜL VE İÇERİKLERİ

• Öğrenme süresi her modül için toplam 40 saattir.

• Kazandırılacak yeterliğe bağlı olarak her modül 40/8, 40/16, 40/24, 40/32 ve

40/40 olabilir.

• Modüllerde önerilen bu süreler öğrenme faaliyetlerindeki teorik ve uygulamalı tüm içeriği kapsar.

• Kursiyer/öğrencinin önceden kazandığı yeterlikleri tekrar alma zorunluluğu yoktur.

• Modül ve yeterlikler programdaki uygulama sırasına göre alınacaktır.

• Programda yer alan modül ve yeterliklerin uygulama sırası zümre kararı ile

belirlenir.

NOT: Boşnakça Seviye A1 programı yeterlikler tablosu ve modülleri aşağıda verilmiştir.

YETERLİK VE MODÜL TABLOSU

KAZANDIRILAN YETERLİKLER

MODÜLLER

SÜRE

1

Günlük Hayatta İletişim Konularında

dinlemek,konuşmak,okumak ve yazmak

Günlük Hayatta İletişim

40/16

2

Aile İlişkileri ve Çevre Konularında dinlemek,konuşmak,okumak ve yazmak

Aile İlişkileri ve Çevre

40/24

3

Alışkanlıklar ve Tercihler Konularında

dinlemek,konuşmak,okumak ve yazmak

Alışkanlıklar ve Tercihler

40/24

4

Yiyecekler ve İçecekler Konularında

dinlemek,konuşmak,okumak ve yazmak

Yiyecekler ve İçecekler

40/24

5

geleceği planlama, geçmişi anlatma Konularında dinlemek, konuşmak, okumak ve yazmak

Geleceği Planlama, Geçmişi Anlatma

40/32

TOPLAM

200/120

balıkesir bigadiç halk eğitimi merkezi, bigadiç halk eğitimi merkezi, balıkesir bigadiç hem, bigadiç hem, balıkesir bigadiç halk eğitim, bigadiç halk eğitim, balıkesir bigadiç halk eğitimi merkezi adresi, balıkesir bigadiç halk eğitimi merkezi telefonu, balıkesir bigadiç halk eğitimi merkezi telefon numarası, balıkesir bigadiç halk eğitimi merkezi tel no, bigadiç halk eğitimi merkezi adresi, bigadiç halk eğitimi merkezi telefonu, bigadiç halk eğitimi merkezi telefon numarası, bigadiç halk eğitimi merkezi tel no, balıkesir bigadiç hem adresi, balıkesir bigadiç hem telefonu, balıkesir bigadiç hem telefon numarası, balıkesir bigadiç hem tel no, bigadiç hem adresi, bigadiç hem telefonu, bigadiç hem telefon numarası, bigadiç hem tel no, balıkesir bigadiç halk eğitim adresi, balıkesir bigadiç halk eğitim telefonu, balıkesir bigadiç halk eğitim telefon numarası, balıkesir bigadiç halk eğitim tel no, bigadiç halk eğitim adresi, bigadiç halk eğitim telefonu, bigadiç halk eğitim telefon numarası, bigadiç halk eğitim tel no, balıkesir bigadiç halk eğitimi merkezi telefon no, bigadiç halk eğitimi merkezi telefon no, balıkesir bigadiç hem telefon no, bigadiç hem telefon no, balıkesir bigadiç halk eğitim telefon no, bigadiç halk eğitim telefon no