Balıkesir Bigadiç Halk Eğitimi Merkezi ÇİNİCİ KURSU

Balıkesir Bigadiç hem ÇİNİCİ KURSU

Sitemizde yayınlanan içerikler HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYGIN EĞİTİM PROGRAMLARI kapsamında yayınlanan modüllerden alıntıdır.

ALAN

ALAN : SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ

MESLEK : ÇİNİCİ

MESLEK SEVİYESİ : 4. SEVİYE

MESLEK ELEMANI TANIMI

Çinicilik mesleğinin gerektirdiği Türk süsleme motiflerini çizme, desen oluşturma ve sır altı dekorlama yapma ile ilgili yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen dalda eğitim alan nitelikli kişidir.

GİRİŞ KOŞULLARI

1. İlköğretimi tamamlamış olmak.

2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel

özelliklere sahip olmak.

İSTİHDAM ALANLARI

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Seramik ve Cam sektöründe;

1. Çini atölyeleri,

2. Seramik ve cam atölyeleri,

3. Seramik ve cam fabrikaları,

4. Kendi işyerlerinde vb. yerlerde çalışabilirler.

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI

1. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında eğitim verilmektedir,

2. Programın uygulanabilmesi için seramik ve cam teknolojisi alanı standart donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.

EĞİTİMCİLER

1. Programın uygulanmasında seramik ve cam teknolojisi alanında eğitim almış alan öğretmenleri görev almalıdır.

2. Programın uygulanmasında gerektiğinde seramik ve cam teknolojisi alanında üniversite mezunu sektör deneyimi olan meslek elemanlarından yararlanılabilir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;

1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.

2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.

3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.

4. Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir.

BELGELENDİRME

Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

• Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.

• Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.

• Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.

• Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.

• Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.

YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER

Mesleğe yönelik geniş tabanlı yeterlikler kazandırmak hedeflenmiştir.

1. Eğitimin sonunda, mesleğinde sertifika alan birey gerektirdiğinde fark eğitimi alarak diploma programını tamamlayabilir.

2. Meslekî eğitim alan veya bitirmiş olan birey; gerekli modülleri tamamlayarak alandaki diğer meslekler arasında geçiş yapabilir.

EĞİTİM SÜRESİ

1. Meslek programının toplam eğitim süresi 2280/1400 saat olarak planlanmıştır. Bu süreye 320/88 saatlik Meslekî Gelişim Modülleri ile 864 saatlik Meslekî Uygulamalar süreleri ilave edilecektir.

2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri

uygulanır.

1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.

2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.

3. Bireylerin aktif olması sağlanır.

4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.

5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.

6. Bireylere mesleki yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR

Bireyler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve

planlama konularında, çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, seramik ve

cam firmaları ve meslek elemanları ile iş birliği yapılarak yönlendirilir.

ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI

Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci / kursiyer;

1. Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.

2. Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.

3. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.

4. Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.

5. Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.

EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

1. Sertifika programında yer alan modüllerde öngörülen eğitim öğretim uygulamaları yapılır.

2. Her merkez, 864 saatlik Meslekî Uygulamaların içeriğini ağırlıklı olarak mesleğe ait modüllerden olmak üzere, sektörün beklentilerini yansıtacak modüllerden oluşturur. Meslekî Uygulamalar, modüllerdeki öğrenme faaliyetlerinin uygulamalarından oluşur.

MESLEKÎ GELİŞİM MODÜLLERİ

1. Öğrenci/kursiyerin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine yararlı olabilecek, iyi ilişkiler kurabilme, öğrenmeyi öğrenme, bilgiye ulaşma, girişimcilik ve iş fikirleri üretme, işe uyum sağlama, kendini geliştirme ve problem çözme gibi bilgi ve becerilerin kazandırıldığı modüllerdir.

2. Bu modüller ile öğrenci/kursiyerlere ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.

3. Mesleki gelişim modül tablosundan, çevrenin istihdam durumu, öğrenci/kursiyerlerin hazır bulunuşluk düzeyi göz önüne alınarak modüller seçilecek ve yeterlik tablosunda yer alan süreye ilave edilecektir.

4. Dördüncü seviye meslek elemanları, bütün mesleki gelişim modüllerini tamamlamış olacaklardır.

5. Mesleki gelişim modülleri programlardan bağımsız olarak da kullanılabilecektir.

KAZANDIRILAN YETERLİKLER

DERSİN MODÜLLERİ

SÜRE

1

Sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek

İletişim

40/8

2

Öğrenme ihtiyaçları doğrultusunda bilgi ve veri toplamak

Bilgiye Ulaşma ve Veri Toplama

40/8

3

Uygulanabilir girişimci (iş ) fikirler üretmek

Girişimci Fikirler Üretme

40/8

4

Girişimci (iş)fikri geliştirmek ve planlamak

Girişimci Fikri Geliştirme

40/8

5

İşletme kurma ve geliştirme ile ilgili faaliyetleri yürütmek

İş Kurma ve Geliştirme

40/16

6

İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı

40/24

7

Çevreye karşı duyarlı olmak ve çevreyi korumak

Çevre Koruma

40/8

8

Kendini geliştirerek karşılaştığı problemleri çözmek

Problem Çözme

40/8

MODÜL VE İÇERİKLERİ

• Öğrenme süresi her modül için toplam 40 saattir.

• Kazandırılacak yeterliğe bağlı olarak her modül 40/8, 40/16, 40/24, 40/32, 40/40 olarak yapılabilir.

• Modüllerde önerilen bu süreler öğrenme faaliyetlerindeki teorik ve uygulamalı tüm içeriği kapsar.

• Modül içeriğindeki öğrenme faaliyetinin uygulanması imkânı olmadığında, diğer okullarla ve işletmelerle iş birliği çerçevesinde uygulamalar yapılabilir.

• Kursiyer/öğrencinin önceden kazandığı yeterlikleri tekrar alma zorunluluğu yoktur.

• Modül ve yeterlikler programdaki uygulama sırasına göre alınacaktır.

• Programda yer alan modül ve yeterliklerin uygulama sırası zümre kararı ile belirlenir.

NOT: Çinici Programı yeterlikler tablosu ve modülleri aşağıda verilmiştir. YETERLİK VE MODÜL TABLOSU

YETERLİKLER

MODÜLLER

SÜRE

1

Nokta ve çizgi ile yüzey düzenlemek

Nokta ve Çizgi

40/32

2

Objeleri açık-koyu ve ışık-gölge ile çalışmak

Açık-Koyu ve Işık-Gölge

40/24

3

Formları tasarı ilkelerine göre yüzey içinde düzenlemek

Tasarı İlkeleri

40/24

4

Kompozisyonu renklendirmek

Renk

40/32

5

Doku yorumlarıyla yüzey oluşturmak

Doku

40/24

6

Özgün strüktür uygulamaları yapmak

Strüktür

40/24

7

Geometrik çizimler yapmak

Geometrik Çizimler

40/32

8

Görünüş çıkarmak

Görünüş Çıkarma

40/32

9

Basit geometrik formlar çizmek

Basit Geometrik Formlar

40/32

10

Cansız modellerden desen çizmek

Cansız Modelden Çizimler

40/32

11

Torsun çizimini yapmak

Tors

40/32

12

Çimdikleme ve sıvama yöntemiyle form şekillendirmek

Çimdikleme ve Sıvama Yöntemi

40/32

13

Sucuk yöntemi ile form şekillendirmek

Sucuk Yöntemi

40/32

14

Plaka yöntemi ile form şekillendirmek

Plaka Yöntemi

40/32

15

Seramik ve cam fırınlamak

Seramik ve Camda Pişirim

40/24

16

Türk sanatı tarihini incelemek

Türk Sanatı Tarihi

40/16

17

Çağdaş Türk sanatını incelemek

Çağdaş Türk Sanatı Tarihi

40/24

18

Basit motifleri çizmek

Basit Motif Çizimleri

40/24

19

Basit yaprak motiflerini çizmek

Basit Yaprak Çizimleri -1

40/24

20

Basit Yaprak Çizimleri -2

40/24

21

Tırnaklı yaprak motiflerini çizmek

Tırnaklı Yaprak -1

 

22

Tırnaklı Yaprak -2

40/24

23

Gelişmiş yaprak motiflerini çizmek

Gelişmiş Yapraklar -1

40/24

24

Gelişmiş Yapraklar -2

40/24

25

Kır çiçekleri grubu motiflerini çizmek

Kır Çiçekleri -1

40/24

26

Kır Çiçekleri -2

40/24

27

Kır Çiçekleri -3

40/24

28

Hata i grubu motiflerini çizmek

Hata i Motifleri

40/24

29

Ağaç motiflerini çizmek

Ağaç Motifleri

40/24

30

Hayvansal motifleri çizmek

Hayvansal Motif Çizimleri

40/16

31

Rumî motiflerini çizmek

Rumî Motifleri -1

40/24

32

Rumî Motifleri -2

40/24

33

Bulut motifleri ve basit geometrik motifleri çizmek

Bulut ve Basit Geometrik Motifler

40/16

34

18 cm tabak deseni çizmek

Tabak Deseni Çizimleri -1

40/32

35

25 cm tabak deseni çizmek

Tabak Deseni Çizimleri -2

40/24

36

30 cm tabak deseni çizmek

Tabak Deseni Çizimleri -3

40/24

37

Pano deseni çizmek

Pano Deseni Çizme

40/32

38

Karo-fayans ulama deseni hazırlamak

Ulama Deseni Hazırlama

40/24

39

Dik form desen hazırlamak

Dik Form Deseni Hazırlama

40/24

40

18 cm’ lik tabak desenini tahrirlemek

Tabak Tahrirleme -1

40/24

41

18 cm’ lik tabak desenini boyamak

Tabak Boyama -1

40/24

42

25 cm’ lik tabak desenini tahrirlemek

Tabak Tahrirleme -2

40/16

43

25 cm’ lik tabak desenini boyamak

Tabak Boyama- 2

40/16

44

Pano desenini tahrirlemek

Pano Desenini Tahrirleme

40/16

45

Pano desenini boyamak

Pano Desenini Boyama

40/16

46

Karo-fayans ulama desenini tahrirlemek

Ulama Desenini tahrirleme

40/16

47

Karo-fayans ulama desenini boyamak

Ulama Desenini Boyama

40/16

48

Dik formları tahrirlemek

Dik Formları tahrirleme

40/16

49

Dik Formları boyamak

Dik Formları boyama

40/16

50

Çini formları sırlamak ve pişirmek

Çini Sırlama ve Pişirme

40/16

51

Tasarım programlarını kullanarak tasarım yapmak

Vektörel (çizim) Tabanlı Tasarım I

40/24

52

Vektörel (çizim) Tabanlı Tasarım II

40/24

53

Görüntü İşleme Tasarım Programı

40/24

54

Düz elek baskı tekniği ile dekorlama yapmak

Düz elek baskı

40/32

55

Transfer baskı (çıkartma) tekniği ile dekorlama yapmak

Transfer baskı

40/32

56

Elek bezi ile hazırlanan tamburla baskı yapmak

Tambur baskı

40/32

57

Slikon tambur (rotocolor) baskı yapmak

Silikon baskı

40/32

TOPL

AM

 

2280/1400

MESLEKÎ UYGULAMALAR

864

MESLEKÎ GELİŞİM MODÜLLERİ

320/88

GENEL TOPLAM

2352 saat

balıkesir bigadiç halk eğitimi merkezi, bigadiç halk eğitimi merkezi, balıkesir bigadiç hem, bigadiç hem, balıkesir bigadiç halk eğitim, bigadiç halk eğitim, balıkesir bigadiç halk eğitimi merkezi adresi, balıkesir bigadiç halk eğitimi merkezi telefonu, balıkesir bigadiç halk eğitimi merkezi telefon numarası, balıkesir bigadiç halk eğitimi merkezi tel no, bigadiç halk eğitimi merkezi adresi, bigadiç halk eğitimi merkezi telefonu, bigadiç halk eğitimi merkezi telefon numarası, bigadiç halk eğitimi merkezi tel no, balıkesir bigadiç hem adresi, balıkesir bigadiç hem telefonu, balıkesir bigadiç hem telefon numarası, balıkesir bigadiç hem tel no, bigadiç hem adresi, bigadiç hem telefonu, bigadiç hem telefon numarası, bigadiç hem tel no, balıkesir bigadiç halk eğitim adresi, balıkesir bigadiç halk eğitim telefonu, balıkesir bigadiç halk eğitim telefon numarası, balıkesir bigadiç halk eğitim tel no, bigadiç halk eğitim adresi, bigadiç halk eğitim telefonu, bigadiç halk eğitim telefon numarası, bigadiç halk eğitim tel no, balıkesir bigadiç halk eğitimi merkezi telefon no, bigadiç halk eğitimi merkezi telefon no, balıkesir bigadiç hem telefon no, bigadiç hem telefon no, balıkesir bigadiç halk eğitim telefon no, bigadiç halk eğitim telefon no