Balıkesir Bigadiç Halk Eğitimi Merkezi FOTO MUHABİRİ KURSU

Balıkesir Bigadiç hem FOTO MUHABİRİ KURSU

Sitemizde yayınlanan içerikler HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYGIN EĞİTİM PROGRAMLARI kapsamında yayınlanan modüllerden alıntıdır.

FOTO MUHABİRİ PROGRAMINA İLİŞKİN

FOTO MUHABİRİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

ALAN : GAZETECİLİK

MESLEK : FOTO MUHABİRİ

MESLEK SEVİYESİ : 4. SEVİYE

MESLEK ELEMANI TANIMI

Yazılı basın kuruluşlarında, haber fotoğrafı çeken, fotoğrafları bilgisayar ortamına aktaran ve basılmaya hazır hâle getiren, gerektiğinde haber yazan nitelikli kişidir.

GİRİŞ KOŞULLARI

1. İlköğretimi tamamlamış olmak.

2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

İSTİHDAM ALANLARI

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler gazetecilik sektöründe;

1. Yazılı basın kuruluşlarında,

2. Haber ajanslarında vb.yerlerde çalışabilirler.

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI

1. Mesleki Eğitim Merkezleri, Halk Eğitimi Merkezleri ve Sektördeki işletmelerde eğitim verilmektedir.

2. Programın uygulanabilmesi için Gazetecilik alanı standart donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.

EĞİTİMCİLER

1. Programın uygulanmasında Gazetecilik Alanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.

2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Gazetecilik alanında sektör deneyimi olan teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.

3. Usta öğretici; bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;

1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.

2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.

3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.

4. Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir.

BELGELENDİRME

Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

• Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.

• Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.

• Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.

• Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.

• Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.

• Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.

YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER

Mesleğe yönelik geniş tabanlı yeterlikler kazandırmak hedeflenmiştir.

1. Eğitimin sonunda, mesleğinde sertifika alan birey gerektirdiğinde fark eğitimi alarak diploma programını tamamlayabilir.

2. Mesleki eğitim alan veya bitirmiş olan birey; gerekli modülleri tamamlayarak alandaki diğer meslekler arasında geçiş yapabilir.

EĞİTİM SÜRESİ

1. Meslek programının toplam eğitim süresi 1920/1312 saat olarak planlanmıştır. Bu süreye 440/224 saatlik Mesleki Gelişim Modülleri ile 864 saatlik Mesleki Uygulamalar süreleri ilave edilecektir.

2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanır.

1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.

2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.

3. Bireylerin aktif olması sağlanır.

4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.

5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.

6. Bireylere meslekî yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR

Bireyler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında, çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, Gazetecilik alanında çalışan firmalar, ilgili meslek odaları ve öğrencinin çevrede konuyla

ilgili olarak iletişim kurabileceği araştırma, gözlem ve uygulama yapabileceği her

türlü kurum ve kuruluşlar meslek elemanları ile iş birliği yapılarak yönlendirilir.

ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI

Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci / kursiyer;

1. Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.

2. Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.

3. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.

4. Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.

5. Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.

EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

1. Sertifika programında yer alan modüllerde öngörülen eğitim öğretim uygulamaları yapılır.

2. Her merkez, 864 saatlik Mesleki Uygulamaların içeriğini ağırlıklı olarak mesleğe ait modüllerden olmak üzere, sektörün beklentilerini yansıtacak modüllerden oluşturur. Mesleki uygulamalar, modüllerdeki öğrenme faalliyetlerinin uygulamalarından oluşur.

MESLEKÎ GELİŞİM MODÜLLERİ

1. Öğrenci/kursiyerin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine yararlı olabilecek, üretken, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, beceri düzeyi yüksek olarak yetiştirilmesi, iyi ilişkiler kurabilmesi, işe uyum sağlayabilmesi gibi genel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı modüllerdir.

2. Bu modüller ile öğrenci/kursiyerlere ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.

3. Meslekî Gelişim modül tablosundan, çevrenin istihdam durumu, öğrenci/kursiyerlerin hazır bulunuşluk düzeyi göz önüne alınarak modüller seçilecek ve yeterlik tablosunda yer alan süreye ilave edilecektir.

4. Dördüncü seviye meslek elemanları, bütün Mesleki Gelişim modüllerini tamamlamış olacaklardır.

5. Meslekî gelişim modülleri programlardan bağımsız olarak da kullanılabilecektir.

KAZANDIRILAN YETERLİKLER_|

DERSİN MODÜLLERİ _|

SÜRE

1

Sosyal hayatta sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek

Sosyal Hayatta İletişim

40/16

2

İş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek

İş Hayatında İletişim

40/16

3

Türkçe’yi doğru konuşmak

Diksiyon-1

40/32

4

Diksiyon-2

40/32

5

Mesleği ile ilgili gelişmeleri izlemek ve kendini kişisel olarak sürekli geliştirmek

Kişisel Gelişim

40/16

6

İşletme, finansman, pazarlama, reklam, satış, iş hukuku, kariyer gelişimi ve iş kurma becerileri

Girişimcilik

40/24

 

kazanmak

 

 

7

Çevreye karşı duyarlı olmak ve çevreyi korumak

Çevre Koruma

40/16

8

Meslek etiği gereklerine uymak

Meslek Etiği

40/16

9

İş yerinde plan, program ve iş organizasyonu yapmak

İş Organizasyonu

40/16

10

İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı

40/24

11

Temel düzeyde araştırma yapmak

Araştırma Teknikleri

40/16

MODÜL VE İÇERİKLERİ

• Öğrenme süresi her modül için toplam 40 saattir.

• Kazandırılacak yeterliliğe bağlı olarak her Modül 40/8, 40/16, 40/24, 40/32,

40/40 olarak yapılabilir.

• Modüllerde önerilen bu süreler öğrenme faaliyetlerindeki teorik ve uygulamalı tüm içeriği kapsar.

• Modül içeriğindeki öğrenme faaliyetinin uygulanması imkânı olmadığında, diğer okullarla ve işletmelerle iş birliği çerçevesinde uygulamalar yapılabilir.

• Kursiyer/öğrencinin önceden kazandığı yeterlikleri tekrar alma zorunluluğu yoktur.

• Modül ve yeterlikler programdaki uygulama sırasına göre alınacaktır.

• Programda yer alan modül ve yeterliklerin uygulama sırası zümre kararı ile belirlenir.

NOT: Foto Muhabiri programı yeterlikler tablosu ve modülleri aşağıda verilmiştir.

YETERLİK VE MODÜL TABLOSU

YETERLİKLER

MODÜLLER

SÜRE

1

Bilgisayar, temel donanım ve programlarını kullanmak

Bilgisayar Kullanma

40/32

2

Bilgisayarda doküman hazırlamak

Doküman hazırlama

40/32

3

İletişim sürecini incelemek ve iletişim türlerini kullanmak

İletişim Süreci ve Türleri

40/24

4

Kitle iletişim sürecini çözümlemek

Kitle İletişimi

40/32

5

Beden dilini ile iletişim kurmak

Beden Dili

40/24

6

Planlı ve etkili yazı yazmak

Planlı ve Etkili Yazma

40/16

7

Hukuk kurallarına uygun davranmak

Toplumsal Düzen

40/24

8

Anayasal hak ve sorumluluklarına uygun davranmak

Anayasal Hak ve Sorumluklar

40/24

9

Küçük ve orta format fotoğraf makinelerini hazırlamak

Fotoğraf Makineleri

40/32

10

Fotoğraf Makinesini Ayarlamak

Fotoğraf Makinesi Ayarları

40/32

11

Kompozisyon kurallarına ve ışığa uygun fotoğraf çekmek

Fotoğrafta Işık ve Kompozisyon

40/16

12

Haber analizi yapmak

Haberin Nitelikleri

40/32

13

Gündemi takip etmek

Gündem Organizasyonu

40/24

14

Haber toplamak

Haber Toplama-1

40/24

15

Haber Toplama-2

40/24

16

Haber yazmak

Haber Yazma-1

40/32

17

Haber Yazma-2

40/32

18

Bilgisayarda metin dosyası oluşturmak

Kelime İşlemci

40/24

19

Bilgisayarda seri yazı yazmak

F Klavye-1

40/24

20

F Klavye-2

40/24

21

Bilgisayarda sıralama yapmak ve grafik oluşturmak

Elektronik Tablo

40/24

22

İnternet üzerinden bilgiye ulaşmak ve iletişim kurmak

Bilgisayarla İletişim

40/24

23

Gazetecilik mesleğinin temel kavramlarını açıklamak

Gazeteciliğin Temel Kavramları

40/24

24

Basın yayın işletmelerinin ekonomik ve örgütsel yapısını çözümlemek

Basın İşletmeciliği

40/24

25

Tekniklerine göre haber yazmak

Haber Yazma Teknikleri

40/32

26

Redaksiyon yapmak

Redaksiyon-1

40/24

27

Redaksiyon-2

40/32

28

Fikir haklarına uygun hareket etmek

Fikir Hakları

40/16

29

Basında meslek etiği gereklerine uymak

Basında Meslek Etiği

40/24

30

Haberleşme ile ilgili yasal düzenlemelere uymak

Basın Suçları

40/32

31

Türkiye’de basının doğuşu ve gelişimi incelemek

Türk Basınının Doğuşu ve Gelişimi

40/32

32

Haber fotoğrafı çekmek

Haber Fotoğrafı

40/32

33

Farklı durumlarda fotoğraf çekmek

Farklı Ortamlarda Fotoğraf Çekimi

40/32

34

Fotoğrafı değerlendirmek ve seçmek

Habere Uygun Fotoğraf Seçimi

40/32

35

Basın fotoğrafçılığını incelemek

Basın Fotoğrafçılığı

40/32

36

Basında fotoğraf kullanım oranlarını incelemek

Basında Fotoğraf Kullanımı

40/32

37

Fotoğraf arşivi oluşturmak

Arşiv oluşturma

40/24

38

Fotoğrafta genel düzenlemeler yapmak

Temel Resim İşleme

40/32

39

Fotoğraf üzerinde belirli alanlarda çalışmak

Fotoğrafta Özel Alan Çalışmaları

40/24

40

Bilgisayarda grafik düzenlemeler yapmak

Bilgisayarda Grafik Düzenleme

40/24

41

Fotoğraf optimize etmek ve arşivlemek

Fotoğraf Optimizasyonu ve Arşivleme

40/24

42

Magazin fotoğrafı çekmek

Magazin Fotoğrafçılığı

40/32

43

Spor fotoğrafı çekmek

Spor Fotoğrafçılığı

40/32

44

İstihbarat fotoğrafı çekmek

İstihbarat Fotoğrafçılığı

40/32

45

Gezi ve mekan fotoğrafı çekmek

Gezi ve Mekân Fotoğrafçılığı

40/32

46

Portre fotoğrafı çekmek

Portre Fotoğrafı

40/32

47

Fotoğraf baskısı yapmak

Baskı Teknikleri

40/24

48

Fotoğrafı değerlendirmek

Fotoğraf Değerlendirme

40/24

TOPL)

AM

 

|1920/1312

MESLEKİ UYGULAMALAR

 

864

MESLEKİ GELİŞİM MODÜLLERİ

 

440/224

GENEL TOPLAM

 

2400

balıkesir bigadiç halk eğitimi merkezi, bigadiç halk eğitimi merkezi, balıkesir bigadiç hem, bigadiç hem, balıkesir bigadiç halk eğitim, bigadiç halk eğitim, balıkesir bigadiç halk eğitimi merkezi adresi, balıkesir bigadiç halk eğitimi merkezi telefonu, balıkesir bigadiç halk eğitimi merkezi telefon numarası, balıkesir bigadiç halk eğitimi merkezi tel no, bigadiç halk eğitimi merkezi adresi, bigadiç halk eğitimi merkezi telefonu, bigadiç halk eğitimi merkezi telefon numarası, bigadiç halk eğitimi merkezi tel no, balıkesir bigadiç hem adresi, balıkesir bigadiç hem telefonu, balıkesir bigadiç hem telefon numarası, balıkesir bigadiç hem tel no, bigadiç hem adresi, bigadiç hem telefonu, bigadiç hem telefon numarası, bigadiç hem tel no, balıkesir bigadiç halk eğitim adresi, balıkesir bigadiç halk eğitim telefonu, balıkesir bigadiç halk eğitim telefon numarası, balıkesir bigadiç halk eğitim tel no, bigadiç halk eğitim adresi, bigadiç halk eğitim telefonu, bigadiç halk eğitim telefon numarası, bigadiç halk eğitim tel no, balıkesir bigadiç halk eğitimi merkezi telefon no, bigadiç halk eğitimi merkezi telefon no, balıkesir bigadiç hem telefon no, bigadiç hem telefon no, balıkesir bigadiç halk eğitim telefon no, bigadiç halk eğitim telefon no