Balıkesir Havran Halk Eğitimi Merkezi GÖNÜLLÜ İŞLEVSEL YETİŞKİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ KURSU

Balıkesir Havran hem GÖNÜLLÜ İŞLEVSEL YETİŞKİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ KURSU

Sitemizde yayınlanan içerikler HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYGIN EĞİTİM PROGRAMLARI kapsamında yayınlanan modüllerden alıntıdır.

GÖNÜLLÜ İŞLEVSEL YETİŞKİN OKUMA

GÖNÜLLÜ İŞLEVSEL YETİŞKİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

ALAN : ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM

MESLEK :

MESLEK SEVİYESİ :

TANIM

Yetişkin eğitimi ve işlevsel yetişkin okuma yazma öğretim programları hakkında bilgilendirme yapan, programa uygun öğretim süreçleri, materyallerin kullanımı, ders işleme, ölçme ve değerlendirmeye ilişkin bilgi ve becerileri kazandıran kişidir.

GİRİŞ KOŞULLARI

1. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanları ile mezun oldukları yükseköğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin çizelgede yer alan gönüllü olarak çalışmayı kabul eden sınıf öğretmenleri,

2. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile AÇEV işbirliğinde gerçekleştirilen işlevsel okuma yazma öğreticiliği eğitimlerinde başarılı olan en az ön lisans mezunu eğitici olarak çalışacak gönüllü kişiler,

3. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

İSTİHDAM ALANLARI

"Gönüllü İşlevsel Yetişkin Okuma yazma Öğreticiliği” sertifikası almaya hak kazananlar, sadece Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile AÇEV ’in işbirliği protokolü çerçevesinde düzenlenen kurslarda gönüllülük esasına göre görev alabilirler.

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI

1. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında ve işbirliği yapılan kurumlarda eğitim verilmektedir,

2. Programın uygulanabilmesi için standart donanımlar sağlanmalıdır.

EĞİTİMCİLER

1. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü/Anabilim Dalı, Eğitim Bilimleri Fakültesi ile fakültelerin; Eğitim Programları ve Öğretimi, Eğitim Yöneticiliği ve Deneticiliği, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Yönetimi Teftişi ve Plânlaması, Halk Eğitimi ile Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölüm/Anabilim Dalları,Psikoloji, Felsefe, Sosyoloji Bölümlerinde yüksek lisans yapmış AÇEV tarafından eğitilen ve görevlendirilen öğretmenler görev almalıdır.

2. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanları ile mezun oldukları yükseköğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin çizelgede yer alan gönüllü olarak çalışmayı kabul eden AÇEV tarafından eğitilen ve görevlendirilen sınıf öğretmenleri görev almalıdır.

3. AÇEV tarafından eğitilen ve görevlendirilen ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora mezunu eğitimciler görev almalıdır.

4. Bu öncelik sırasına göre eğitimciler görevlendirilir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Çeşitli ölçme araçları kullanılarak;

1. Modüllerin sonunda bireylerin kazandığı yeterlikler ölçülecektir.

2. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.

3. Eğitim kurumunda, kurumlarında kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir.

BELGELENDİRME

Bu programlarda gönüllü işlevsel yetişkin okuma yazma öğreticiliği yeterliliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.

• Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yetkinlikler belgelendirilir.

• Öğretim programının sonunda yetkinliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir.

• İşlevsel yetişkin okuma yazma öğretimi yetkinliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanırlar ve bu programı verebilirler.

YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER

İşlevsel yetişkin okuma yazma öğretme yeterlilikleri kazandırmak hedeflenmiştir ve devam edilen eğitimin sonunda işlevsel yetişkin okuma yazma öğreticiliğini yürütme yeterliliklerine sahip olurlar.

EĞİTİM SÜRESİ

1. Programının toplam eğitim süresi 120/80 saat olarak planlanmıştır.

2. Eğitim süresi, bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanır.

1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.

2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.

3. Bireylerin aktif olması sağlanır.

4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.

5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.

6. Bireylere işlevsel okuryazarlık öğretimi yeterlilikleri kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR

Bireyler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, planlama konularında, çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri ile iş birliği yapılarak yönlendirilir.

KURSİYER KAZANIMLARI

Programın sonunda kursiyer;

1. İşlevsel Yetişkin Okur Yazarlığı Programı alanındaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.

2. İşlevsel Yetişkin Okuryazarlığı öğretme temel yeterliliklerine sahip olabilecektir.

3. Yetişkin eğitimi felsefesinin gerektirdiği yaklaşımları ve yetkinlikleri kazanabilecektir.

4. Yetişkin öğrenen merkezli öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.

5. Gönüllü öğretici olarak derse ön hazırlık yapma becerisi kazanacaktır.

6. Gönüllü öğretici olarak kurumlarla işbirliği yapma becerisine sahip olabilecektir.

EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

Sertifika programında yer alan modüllerde öngörülen eğitim öğretim

uygulamaları yapılır.

MESLEKÎ GELİŞİM MODÜLLERİ

1. Kursiyerin yaşam boyu kullanabileceği ve meslekî gelişmesine yararlı olabilecek, iyi ilişkiler kurabilme, öğrenmeyi öğrenme, bilgiye ulaşma, girişimcilik ve iş fikirleri üretme, işe uyum sağlama, kendini geliştirme ve problem çözme gibi bilgi ve becerilerin kazandırıldığı modüllerdir.

2. Bu modüller ile kursiyerlere ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.

3. Meslekî Gelişim modül tablosundan, çevrenin istihdam durumu, kursiyerlerin hazır bulunuşluk düzeyi göz önüne alınarak modüller seçilecek ve yeterlik tablosunda yer alan süreye ilave edilecektir.

4. Dördüncü seviye meslek elemanları, bütün Meslekî Gelişim modüllerini tamamlamış olacaklardır.

5. Meslekî gelişim modülleri programlardan bağımsız olarak da kullanılabilecektir.

K

KAZANDIRILAN YETERLİKLER

DERSİN MODÜLLERİ

SÜRE

1

Sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek

İletişim

40/8

2

Öğrenme ihtiyaçları doğrultusunda bilgi ve veri toplamak

Bilgiye Ulaşma ve Veri Toplama

40/8

3

Uygulanabilir girişimci (iş ) fikirler üretmek

Girişimci Fikirler Üretme

40/8

4

Girişimci (iş)fikri geliştirmek ve planlamak

Girişimci Fikri Geliştirme

40/8

5

İşletme kurma ve geliştirme ile ilgili faaliyetleri yürütmek

İş Kurma ve Geliştirme

40/16

6

İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı

40/24

7

Çevreye karşı duyarlı olmak ve çevreyi korumak

Çevre Koruma

40/8

8

Kendini geliştirerek karşılaştığı problemleri çözmek

Problem Çözme

40/8

MODÜL VE İÇERİKLERİ

• Öğrenme süresi her modül için toplam 40 saattir.

• Kazandırılacak yeterliğe bağlı olarak her modül 40/8, 40/16, 40/24, 40/32 ve 40/40 olabilir.

• Modüllerde önerilen bu süreler öğrenme faaliyetlerindeki teorik ve uygulamalı tüm içeriği kapsar.

• Modül içeriğindeki öğrenme faaliyetinin uygulanması imkânı olmadığında, diğer okullarla ve işletmelerle iş birliği çerçevesinde uygulamalar yapılabilir.

• Kursiyerin önceden kazandığı yeterlikleri tekrar alma zorunluluğu yoktur.

• Modül ve yeterlikler programdaki uygulama sırasına göre alınacaktır.

• Programda yer alan modül ve yeterliklerin uygulama sırası zümre kararı ile belirlenir.

NOT: Gönüllü İşlevsel Yetişkin Okuma Yazma Öğreticiliği programı yeterlikler tablosu ve modülleri aşağıda verilmiştir.

YETERLİK VE MODÜL TABLOSU

YETERLİKLER

MODÜLLER

SÜRE

1

İşlevsel yetişkin okuma yazma yetkinliğine sahip olmak

İşlevsel Yetişkin Okuma Yazma

40/32

2

İşlevsel yetişkin okuryazarlığı program uygulamaları yapmak

İşlevsel Yetişkin Okuryazarlığı Program Uygulamaları

40/32

3

İşlevsel okuma yazma uygulamaları yapmak

İşlevsel Okuma Yazma Uygulamaları

40/16

TOPL

AM

 

120/80

balıkesir havran halk eğitimi merkezi, havran halk eğitimi merkezi, balıkesir havran hem, havran hem, balıkesir havran halk eğitim, havran halk eğitim, balıkesir havran halk eğitimi merkezi adresi, balıkesir havran halk eğitimi merkezi telefonu, balıkesir havran halk eğitimi merkezi telefon numarası, balıkesir havran halk eğitimi merkezi tel no, havran halk eğitimi merkezi adresi, havran halk eğitimi merkezi telefonu, havran halk eğitimi merkezi telefon numarası, havran halk eğitimi merkezi tel no, balıkesir havran hem adresi, balıkesir havran hem telefonu, balıkesir havran hem telefon numarası, balıkesir havran hem tel no, havran hem adresi, havran hem telefonu, havran hem telefon numarası, havran hem tel no, balıkesir havran halk eğitim adresi, balıkesir havran halk eğitim telefonu, balıkesir havran halk eğitim telefon numarası, balıkesir havran halk eğitim tel no, havran halk eğitim adresi, havran halk eğitim telefonu, havran halk eğitim telefon numarası, havran halk eğitim tel no, balıkesir havran halk eğitimi merkezi telefon no, havran halk eğitimi merkezi telefon no, balıkesir havran hem telefon no, havran hem telefon no, balıkesir havran halk eğitim telefon no, havran halk eğitim telefon no