Batman Halk Eğitimi Merkezi MEKATRONİKÇİ KURSU

Batman hem MEKATRONİKÇİ KURSU

Sitemizde yayınlanan içerikler HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYGIN EĞİTİM PROGRAMLARI kapsamında yayınlanan modüllerden alıntıdır.

MEKATRONİKÇİ PROGRAMINA İLİŞKİN

MEKATRONİKÇİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

ALAN :ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ

MESLEK :MEKATRONİKÇİ

MESLEK SEVİYESİ :3. SEVİYE

MESLEK ELEMANI TANIMI

Lojik işlemler, pnömatik devre kurma, görsel programlama, PLC programlama ve mekanizma işlemlerini yapabilen nitelikli kişidir.

GİRİŞ KOŞULLARI

1. Okuma yazma bilmek veya İlkokul mezunu olmak.

2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

İSTİHDAM ALANLARI

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Endüstriyel Otomasyon sektöründe;

1. Otomotiv,

2. Plastik,

3. Makine,

4. Tekstil,

5. Enerji,

6. Tarım,

7. Gıda,

8. Savunma vb. yerlerde çalışabilirler.

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI

1. Mesleki Eğitim Merkezleri, Halk Eğitimi Merkezleri ve sektördeki işletmelerde eğitim verilmektedir.

2. Programın uygulanabilmesi için Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri alanı standart donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.

EĞİTİMCİLER

1. Programın uygulanmasında Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri alanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.

2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri alanında sektör deneyimi olan teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.

3. Usta öğretici; bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;

1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.

2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.

3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.

4. Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir.

BELGELENDİRME

Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

• Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.

• Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.

• Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.

• Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.

• Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.

• Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.

YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER

Mesleğe yönelik geniş tabanlı yeterlikler kazandırmak hedeflenmiştir.

1. Eğitimin sonunda, mesleğinde sertifika alan birey gerektirdiğinde fark eğitimi alarak diploma programını tamamlayabilir.

2. Mesleki eğitim alan veya bitirmiş olan birey; gerekli modülleri tamamlayarak alandaki diğer dallar/meslekler arasında geçiş yapabilir.

EĞİTİM SÜRESİ

1. Meslek programının toplam eğitim süresi 1800/1392 saat olarak planlanmıştır.

2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanır.

1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.

2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.

3. Bireylerin aktif olması sağlanır.

4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.

5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.

6. Bireylere mesleki yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR

Bireyler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında, çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, Endüstriyel

Otomasyon Sistemleri geliştiren ve bakımını yapan meslek elemanları ile

işbirliği yapılarak yönlendirilir.

ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI

Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci / kursiyer;

1. Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.

2. Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.

3. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.

4. Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.

5. Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.

EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

Sertifika programında yer alan modüllerde öngörülen eğitim öğretim

uygulamaları yapılır.

MESLEKİ GELİŞİM MODÜLLERİ

1. Öğrenci/kursiyerin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine yararlı olabilecek, üretken, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, beceri düzeyi yüksek olarak yetiştirilmesi, iyi ilişkiler kurabilmesi, işe uyum sağlayabilmesi gibi genel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı modüllerdir.

2. Bu modüller ile öğrenci/kursiyerlere ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.

3. Mesleki gelişim modül tablosundan, çevrenin istihdam durumu, öğrenci/kursiyerlerin hazır bulunuşluk düzeyi göz önüne alınarak modüller seçilecek ve yeterlik tablosunda yer alan süreye ilave edilecektir.

4. Dördüncü seviye meslek elemanları, bütün Mesleki gelişim modüllerini tamamlamış olacaklardır.

5. Mesleki gelişim modülleri programlardan bağımsız olarak da kullanılabilecektir.

KAZANDIRILAN YETERLİKLER_|

DERSİN MODÜLLERİ _|

SÜRE

1

Sosyal hayatta sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek

Sosyal Hayatta İletişim

40/16

2

İş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek

İş Hayatında İletişim

40/16

3

Türkçeyi doğru konuşmak

Diksiyon-1

40/32

4

Diksiyon-2

40/32

5

Mesleği ile ilgili gelişmeleri izlemek ve kendini kişisel olarak sürekli geliştirmek

Kişisel Gelişim

40/16

6

İşletme, finansman, pazarlama, reklam, satış, iş hukuku, kariyer gelişimi ve iş kurma becerileri kazanmak

Girişimcilik

40/24

7

Çevreye karşı duyarlı olmak ve çevreyi korumak

Çevre Koruma

40/16

8

Meslek etiği gereklerine uymak

Meslek Etiği

40/16

9

İş yerinde plan, program ve iş organizasyonu yapmak

İş Organizasyonu

40/16

10

İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı

40/24

11

Temel düzeyde araştırma yapmak

Araştırma Teknikleri

40/16

MODÜL VE İÇERİKLERİ

• Öğrenme süresi her modül için toplam 40 saattir.

• Kazandırılacak yeterliğe bağlı olarak her modül 40/8, 40/16, 40/24, 40/32, 40/40 olarak yapılabilir.

• Modüllerde önerilen bu süreler öğrenme faaliyetlerindeki teorik ve uygulamalı tüm içeriği kapsar.

• Modül içeriğindeki öğrenme faaliyetinin uygulanması imkânı olmadığında, diğer okullarla ve işletmelerle iş birliği çerçevesinde uygulamalar yapılabilir.

• Kursiyer/Öğrencinin önceden kazandığı yeterlikleri tekrar alma zorunluluğu yoktur.

• Modül ve yeterlikler programdaki uygulama sırasına göre alınacaktır.

• Programda yer alan modül ve yeterliklerin uygulama sırası zümre kararı ile belirlenir.

NOT:Mekatronikçi programı yeterlikler tablosu ve modülleri aşağıda verilmiştir.

YETERLİK VE MODÜL TABLOSU

YETERLİKLER

MODÜLLER

SÜRE

1

Talaşlı üretim yapmak

El Tesviyeciliği 1

40/32

2

El Tesviyeciliği 2

40/32

3

Freze tezgahlarında hazırlık işlemlerini yapmak

Temel Frezeleme İşlemleri

40/32

4

Temel tornalama işlemlerini yapmak

Temel Tornalama İşlemleri 1

40/32

5

Temel Tornalama İşlemleri 2

40/32

6

Doğru akım devresi kurmak

Doğru Akım Devreleri

40/32

7

Alternatif akım devresi kurmak

Alternatif Akım Devreleri

40/32

8

Nitelikli lehim yapmak ve baskı devre hazırlamak

Lehimleme ve Baskı Devre

40/32

9

Analog devre elemanlarını kullanarak elektronik devreleri kurmak

Analog Devre Elemanları

40/32

10

Transistörlü devreler kurmak

Transistörlü Devreler

40/32

11

Çalışabilir güç kaynağı yapmak

Temel Güç Kaynağı Yapımı

40/32

12

Temel lojik işlemleri yapmak

Lojik Devreler 1

40/32

13

Lojik devre yapmak

Lojik Devreler 2

40/32

14

Çizim yapmak, norm yazı yazmak

Teknik Resim

40/32

15

Elektrik-elektronik devre şemalarını çizmek

Devre Şemaları Çizimi

40/32

16

CAD programı ile iş parçası modellemek

Bilgisayarda Modelleme 1

40/32

17

Bilgisayarda Modelleme 2

40/32

18

Temel pnomatik devre kurmak

Temel Pnomatik

40/24

19

İleri pnomatik devre kurmak

İleri Pnomatik

40/24

20

Elektropnomatik devre kurmak

Elektropnomatik Sistemler

40/32

21

Hidrolik devre kurmak

Hidrolik Sistemler

40/32

22

Elektrohidrolik devre kurmak

Elektrohidrolik Sistemler

40/32

23

Görsel programlama ortamını kullanmak

Bilgisayarlı Kontrol 1

40/32

24

Görsel programlamada kod yazmak

Bilgisayarlı Kontrol 2

40/32

25

Görsel programlama bileşenlerini oluşturmak

Bilgisayarlı Kontrol 3

40/32

26

Grafik programı yazmak

Bilgisayarlı Kontrol 4

40/32

27

Paralel port kontrolü yapmak

Bilgisayarlı Kontrol 5

40/32

28

Seri port kontrolü yapmak

Bilgisayarlı Kontrol 6

40/32

29

Kumanda devre elemanlarını seçmek

Kumanda Devre Elemanları

40/32

30

Asenkron motor kumanda devrelerini kurmak

Asenkron Motor Kumanda Teknikleri

40/32

31

Asenkron motor yol verme devrelerini kurmak

Asenkron Motorlara Yol Vermek

40/32

32

Röleler ile PLC’ye hazırlık

PLC’ye Hazırlık

40/32

çalışması yapmak

33

PLC’de programlama yapmak

PLC Programlama

40/32

34

PLC’de SFC programlama yapmak

SFC Programlama

40/24

35

PLC’de panel kullanmak

PLC’de Panel Kullanımı

40/24

36

PLC’de haberleşme yapmak

PLC’de Haberleşme

40/32

37

PLC’de sistem tasarımı yapmak

PLC İle Sistem Tasarımı

40/32

38

 

Temel Bilgisayar Ağları 1

40/32

39

Temel seviye eş düzeyli bilgisayar ağı kurmak

Temel Bilgisayar Ağları 2

40/32

40

Temel Bilgisayar Ağları 3

40/16

41

Basit mekanizmaları sökmek ve takmak

Mekanizma Tekniği 1

40/32

42

Dişli çarklı mekanizma yapmak

Mekanizma Tekniği 2

40/32

43

Kayış kasnak ve kamlar ile basit mekanizma yapmak

Mekanizma Tekniği 3

40/32

44

Mekanizma analizi yapmak

Mekanizma Tekniği 4

40/32

45

Elektro mekanizma yapmak

Mekanizma Tekniği 5

40/32

TOPLAM

1800/1392

batman halk eğitimi merkezi, halk eğitimi merkezi, batman hem, hem, batman halk eğitim, halk eğitim, batman halk eğitimi merkezi adresi, batman halk eğitimi merkezi telefonu, batman halk eğitimi merkezi telefon numarası, batman halk eğitimi merkezi tel no, halk eğitimi merkezi adresi, halk eğitimi merkezi telefonu, halk eğitimi merkezi telefon numarası, halk eğitimi merkezi tel no, batman hem adresi, batman hem telefonu, batman hem telefon numarası, batman hem tel no, hem adresi, hem telefonu, hem telefon numarası, hem tel no, batman halk eğitim adresi, batman halk eğitim telefonu, batman halk eğitim telefon numarası, batman halk eğitim tel no, halk eğitim adresi, halk eğitim telefonu, halk eğitim telefon numarası, halk eğitim tel no, batman halk eğitimi merkezi telefon no, halk eğitimi merkezi telefon no, batman hem telefon no, hem telefon no, batman halk eğitim telefon no, halk eğitim telefon no