Burdur Tefenni Halk Eğitimi Merkezi BETONARME DEMİR KALIP VE ÇATICI KURSU

Burdur Tefenni hem BETONARME DEMİR KALIP VE ÇATICI KURSU

Sitemizde yayınlanan içerikler HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYGIN EĞİTİM PROGRAMLARI kapsamında yayınlanan modüllerden alıntıdır.

BETONARME DEMİR

BETONARME DEMİR, KALIP VE ÇATICI PROGRAMINA İLİŞKİN

AÇIKLAMALAR

ALAN : İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

MESLEK :BETONARME DEMİR, KALIP VE ÇATICI

MESLEK SEVİYESİ : 4

MESLEK ELEMANI TANIMI

Betonarme Demir,Kalıp ve Çatıcı, projedeki ölçü ve şekillerde demir hazırlama,kalıp üzerine döşeme ve bağ atma işlemlerini,kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

GİRİŞ KOŞULLARI

1. İlköğretimi tamamlamış olmak.

2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

İSTİHDAM ALANLARI

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler İnşaat Teknolojisi Alanında;

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Yapı- İnşaat sektöründe; Betonarme inşaat şantiyeleri,Yapı elemanları üretim tesisleri vb. yerlerde çalışabilirler.

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI

1. Mesleki Eğitim Merkezleri, Halk Eğitimi Merkezleri ve sektördeki işletmelerde eğitim verilmektedir.

2. Programın uygulanabilmesi için İnşaat Teknolojisi alanı standart donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.

EĞİTİMCİLER

1. Programın uygulanmasında İnşaat Teknolojisi alanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.

2. Programın uygulanmasında gerektiğinde İnşaat Teknolojisi alanında sektör deneyimi olan teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.

3. Usta öğretici ; bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;

1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.

2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.

3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.

4. Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir.

BELGELENDİRME

Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri

kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin

yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

• Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.

• Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilirler.

• Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.

• Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.

• Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.

• Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.

YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER

Mesleğe yönelik geniş tabanlı yeterlikler kazandırmak hedeflenmiştir.

1. Eğitimin sonunda, mesleğinde sertifika alan birey gerektirdiğinde fark eğitimi alarak diploma programını tamamlayabilir.

2. Mesleki eğitim alan veya bitirmiş olan birey; gerekli modülleri tamamlayarak alandaki diğer meslekler arasında geçiş yapabilir.

EĞİTİM SÜRESİ

1. Meslek programının toplam eğitim süresi 1720/1248 saat olarak planlanmıştır. . Bu süreye 440/224 saatlik Mesleki Gelişim Modülleri ile 864 saatlik Mesleki Uygulamalar süreleri ilave edilecektir.

2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri

uygulanır.

1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.

2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.

3. Bireylerin aktif olması sağlanır.

4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.

5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.

6. Bireylere mesleki yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR

Bireyler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında, çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, inşaat firmaları ve meslek elemanları ile işbirliği yapılarak yönlendirilir.

ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI

Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci / kursiyer;

1. Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.

2. Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.

3. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.

4. Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.

5. Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.

EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

1. Sertifika programında yer alan modüllerde öngörülen eğitim öğretim

uygulamaları yapılır.

2. Her merkez, 864 saatlik Mesleki uygulamaların içeriğini ağırlıklı olarak mesleğe ait modüllerden olmak üzere, sektörün beklentilerini yansıtacak modüllerden oluşturur.Mesleki uygulamalar, modüllerdeki öğrenme faaliyetlerinin uygulamalarından oluşur.

MESLEKİ GELİŞİM MODÜLLERİ

1. Öğrenci/Kursiyerin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine yararlı olabilecek, üretken, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, beceri düzeyi yüksek olarak yetiştirilmesi, iyi ilişkiler kurabilmesi, işe uyum sağlayabilmesi gibi genel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı modüllerdir.

2. Bu modüller ile öğrenci/kursiyerlere ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.

3. Mesleki gelişim modül tablosundan, çevrenin istihdam durumu, öğrenci/kursiyerlerin hazır bulunuşluk düzeyi göz önüne alınarak modüller seçilecek ve yeterlik tablosunda yer alan süreye ilave edilecektir.

4. Dördüncü seviye meslek elemanları, bütün mesleki gelişim modüllerini tamamlamış olacaklardır.

5. Mesleki gelişim modülleri programlardan bağımsız olarak da kullanılabilecektir.

KAZANDIRILAN YETERLİKLER

DERSİN MODÜLLERİ

SÜRE

1

Sosyal hayatta sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek

Sosyal Hayatta İletişim

40/16

2

İş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek

İş Hayatında İletişim

40/16

3

Türkçeyi doğru konuşmak

Diksiyon-1

40/32

4

 

Diksiyon-2

40/32

5

Mesleği ile ilgili gelişmeleri izlemek ve kendini kişisel olarak sürekli geliştirmek

Kişisel Gelişim

40/16

6

İşletme, finansman, pazarlama, reklam, satış, iş hukuku, kariyer gelişimi ve iş kurma becerileri kazanmak

Girişimcilik

40/24

7

Çevreye karşı duyarlı olmak ve çevreyi korumak

Çevre Koruma

40/16

8

Meslek etiği gereklerine uymak

Meslek Etiği

40/16

9

İş yerinde plan, program ve iş organizasyonu yapmak

İş Organizasyonu

40/16

10

İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı

40/24

11

Temel düzeyde araştırma yapmak

Araştırma Teknikleri

40/16

MODÜL VE İÇERİKLERİ

• Öğrenme süresi her modül için toplam 40 saattir.

• Kazandırılacak yeterliğe bağlı olarak her modül 40/8, 40/16, 40/24, 40/32, 40/40 olarak yapılabilir.

• Modüllerde önerilen bu süreler öğrenme faaliyetlerindeki teorik ve uygulamalı tüm içeriği kapsar.

• Modül içeriğindeki öğrenme faaliyetinin uygulanması imkânı olmadığında, diğer okullarla ve işletmelerle iş birliği çerçevesinde uygulamalar yapılabilir.

• Kursiyer/Öğrencinin önceden kazandığı yeterlikleri tekrar alma zorunluluğu yoktur.

• Modül ve yeterlikler programdaki uygulama sırasına göre alınacaktır.

• Programda yer alan modül ve yeterliklerin uygulama sırası zümre kararı ile belirlenir.

NOT: Betonarme Demir, Kalıp ve Çatıcı programı yeterlikler tablosu ve modülleri aşağıda verilmiştir.

NO

YETERLİKLER

MODÜLLER

SÜRE

1

Matematiksel temel işlemleri, ondalık, kesirli, oran-orantı, trigonometri hesaplarını yapmak.

Temel İşlemler (İnşaat)

40/16

2

Üçgen ve ölçü birimlerinin hesaplarını yapmak.

Bağıntılar

40/16

3

Ölçek ve çevre hesaplarını yapmak.

Ölçü ve Ölçekler

40/24

4

Alan, hacim ve fiziksel hesapları yapmak.

Geometrik Hesaplar

40/16

5

Bina aplikasyon yapmak

Aplikasyon

40/16

6

Blokaj ve grobeton yapmak

Beton 1

40/32

7

Ahşaba İşlem Yapmak

Ahşap

40/16

8

Demiri donatıya hazırlamak

Betonarme Demir

40/32

9

Norm yazı, çizgi çeşitleri ve temel geometrik çizimler yapmak.

Geometrik Çizimler

40/32

10

İz Düşüm çizimleri yapmak.

İz Düşüm

40/24

11

Cismin temel görünüşlerini çizmek.

Temel Görünüşler

40/24

12

Perspektif ve kesitleri çizmek.

Perspektif

40/32

13

Kesitler

40/24

14

Keşif ve metraj yapmak.

Malzeme Miktarı

40/32

15

Fiyat teklifi ve sözleşme yapmak.

Fiyat ve Sözleşme

40/24

16

Hak ediş hazırlamak ve iş teslimatı yapmak.

Hak Ediş ve İş Teslimatı

40/24

17

Betonarmeye hazırlık yapmak.

Betonarmeye Hazırlık

40/32

18

Demiri işlemek.

Demiri İşleme

40/32

19

Donatıyı hazırlamak

Donatıyı Hazırlama

40/32

20

Demirlerin takviye ve bakımını yapmak.

Donatı Takviyesi ve Araç Bakımı

40/32

21

Çeliklerin ek ve bağlamalarını çizmek.

Çelikleri Ekleme ve Bağlama Çizimi

40/32

22

Donatı elemanlarını çizmek.

Donatı Elemanları Çizimi

40/32

23

Donatı çizimi yapmak.

Donatı Çizimi 1

40/32

24

Donatı Çizimi 2

40/32

25

Donatı Çizimi 3

40/32

26

Donatı Çizimi 4

40/32

27

Merdiven plan ve donatısını çizmek

Merdiven Planı ve Donatı Çizimi

40/32

28

Çatı öncesi hazırlık yapmak.

Çatı Öncesi Hazırlık

40/32

29

Oturtma çatı yapmak.

Aplikasyon ve Oturtma Çatı

40/32

30

Asma çatı yapmak.

Asma Çatı

40/32

31

Çatı kaplaması yapmak.

Kaplama ve Bakım

40/32

32

Kalıp öncesi hazırlık yapmak.

Kalıp Öncesi Hazırlık

40/32

33

Hatıl ve lento kalıbı yapmak

Ahşap Kalıp

40/32

34

Temel,kolon ve kiriş kalıbı yapmak.

Kalıp Yapma

40/32

35

Döşeme ve merdiven kalıbı yapmak.

Döşeme-Merdiven Kalıbı

40/32

36

Beton dökümü yapmak.

Beton2

40/32

37

Kalıp sökerek bakımı yapmak

Kalıp Sökme 1

40/32

38

Kalıp Sökme 2

40/32

39

Çatı çizimi yapmak.

Çatı Çizimi-1

40/32

40

Çatı Çizimi-2

40/32

41

Çatı Kesit ve Detay Çizimi

40/32

42

Kalıp çizimi yapmak.

Kalıp Elemanları Çizimi

40/32

43

Kalıp Çizimi

40/32

TOPLAM

1720/1248

MESLEKİ UYGULAMALAR

864

MESLEKİ GELİŞİM MODÜLLERİ

440/224

GENEL TOPLAM

2336

burdur tefenni halk eğitimi merkezi, tefenni halk eğitimi merkezi, burdur tefenni hem, tefenni hem, burdur tefenni halk eğitim, tefenni halk eğitim, burdur tefenni halk eğitimi merkezi adresi, burdur tefenni halk eğitimi merkezi telefonu, burdur tefenni halk eğitimi merkezi telefon numarası, burdur tefenni halk eğitimi merkezi tel no, tefenni halk eğitimi merkezi adresi, tefenni halk eğitimi merkezi telefonu, tefenni halk eğitimi merkezi telefon numarası, tefenni halk eğitimi merkezi tel no, burdur tefenni hem adresi, burdur tefenni hem telefonu, burdur tefenni hem telefon numarası, burdur tefenni hem tel no, tefenni hem adresi, tefenni hem telefonu, tefenni hem telefon numarası, tefenni hem tel no, burdur tefenni halk eğitim adresi, burdur tefenni halk eğitim telefonu, burdur tefenni halk eğitim telefon numarası, burdur tefenni halk eğitim tel no, tefenni halk eğitim adresi, tefenni halk eğitim telefonu, tefenni halk eğitim telefon numarası, tefenni halk eğitim tel no, burdur tefenni halk eğitimi merkezi telefon no, tefenni halk eğitimi merkezi telefon no, burdur tefenni hem telefon no, tefenni hem telefon no, burdur tefenni halk eğitim telefon no, tefenni halk eğitim telefon no