Burdur Yeşilova Halk Eğitimi Merkezi ERKEK GİYİM MODELİSTİ KURSU

Burdur Yeşilova hem ERKEK GİYİM MODELİSTİ KURSU

Sitemizde yayınlanan içerikler HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYGIN EĞİTİM PROGRAMLARI kapsamında yayınlanan modüllerden alıntıdır.

ERKEK GİYİM MODELİSTİ PROGRAMINA

ERKEK GİYİM MODELİSTİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

ALAN : GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ

MESLEK : ERKEK GİYİM MODELİSTİ

MESLEK SEVİYESİ : 4.SEVİYE

MESLEK ELEMANI TANIMI

Erkek giyimine ait temel ve model uygulamalı kalıp, şablon, seri ve pastal planını hazırlayan, ürüne uygun malzeme tespit ederek numune dikiminin yapılmasını sağlayan nitelikli kişidir.

GİRİŞ KOŞULLARI

1. İlköğretimi tamamlamış olmak.

2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

İSTİHDAM ALANLARI

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Giyim-Hazır Giyim sektöründe;

1. Atölyeler,

2. Hazır giyim işletmeleri,

3. Modaevi-Butikler,

4. Kendi iş yerleri vb. yerlerde çalışabilirler.

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI

1. Mesleki Eğitim Merkezleri, Halk Eğitimi Merkezleri ve Sektördeki işletmelerde eğitim verilmektedir.

2. Programın uygulanabilmesi için Giyim Üretim Teknolojisi alanı standart donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.

EĞİTİMCİLER

1. Programın uygulanmasında Giyim Üretim Teknolojisi alanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.

2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Giyim Üretim Teknolojisi alanında sektör deneyimi olan teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.

3. Usta öğretici; bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;

1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.

2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.

3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.

4. Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir.

BELGELENDİRME

Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

• Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.

• Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.

• Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.

• Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.

• Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.

• Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.

YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER

Mesleğe yönelik geniş tabanlı yeterlikler kazandırmak hedeflenmiştir.

1. Eğitimin sonunda, mesleğinde sertifika alan birey gerektirdiğinde fark eğitimi alarak diploma programını tamamlayabilir.

2. Meslekî eğitim alan veya bitirmiş olan birey; gerekli modülleri tamamlayarak alandaki diğer dallar/meslekler arasında geçiş yapabilir.

EĞİTİM SÜRESİ

1. Meslek programının toplam eğitim süresi 2400/1480 saat olarak planlanmıştır. Bu süreye 440/224 saatlik Mesleki Gelişim Modülleri ile 864 saatlik Mesleki Uygulamalar süreleri ilave edilecektir.

2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanır.

1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.

2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.

3. Bireylerin aktif olması sağlanır.

4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.

5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.

6. Bireylere meslekî yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR

Bireyler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında, çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, giyim, hazır giyim firmaları, hazır giyim atölyeleri ve meslek elemanları ile iş birliği yapılarak yönlendirilir.

ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI

Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci / kursiyer;

1. Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.

2. Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.

3. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.

4. Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.

5. Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.

EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

1. Sertifika programında yer alan modüllerde öngörülen eğitim öğretim uygulamaları yapılır.

2. Her merkez, 864 saatlik Mesleki Uygulamaların içeriğini ağırlıklı olarak

mesleğe ait modüllerden olmak üzere, sektörün beklentilerini yansıtacak

modüllerden oluşturur. Mesleki uygulamalar, modüllerdeki öğrenme

faaliyetlerinin uygulamalarından oluşur.

MESLEKÎ GELİŞİM MODÜLLERİ

1. Öğrenci/kursiyerin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine yararlı olabilecek, üretken, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, beceri düzeyi yüksek olarak yetiştirilmesi, iyi ilişkiler kurabilmesi, işe uyum sağlayabilmesi gibi genel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı modüllerdir.

2. Bu modüller ile öğrenci/kursiyerlere ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.

3. Meslekî Gelişim modül tablosundan, çevrenin istihdam durumu, öğrenci/kursiyerlerin hazır bulunuşluk düzeyi göz önüne alınarak modüller seçilecek ve yeterlik tablosunda yer alan süreye ilave edilecektir.

4. Dördüncü seviye meslek elemanları, bütün Mesleki Gelişim modüllerini tamamlamış olacaklardır.

5. Meslekî gelişim modülleri programlardan bağımsız olarak da kullanılabilecektir.

KAZANDIRILAN YETERLİKLER_|

DERSİN MODÜLLERİ _|

SÜRE

1

Sosyal hayatta sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek

Sosyal Hayatta İletişim

40/16

2

İş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek

İş Hayatında İletişim

40/16

3

Türkçe’yi doğru konuşmak

Diksiyon-1

40/32

4

Diksiyon-2

40/32

5

Mesleği ile ilgili gelişmeleri izlemek ve kendini kişisel olarak sürekli geliştirmek

Kişisel Gelişim

40/16

6

İşletme, finansman, pazarlama, reklam, satış, iş hukuku, kariyer gelişimi ve iş kurma becerileri kazanmak

Girişimcilik

40/24

7

Çevreye karşı duyarlı olmak ve çevreyi korumak

Çevre Koruma

40/16

8

Meslek etiği gereklerine uymak

Meslek Etiği

40/16

9

İş yerinde plan, program ve iş organizasyonu yapmak

İş Organizasyonu

40/16

10

İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı

40/24

11

Temel düzeyde araştırma yapmak

Araştırma Teknikleri

40/16

MODÜL VE İÇERİKLERİ

• Öğrenme süresi her modül için toplam 40 saattir.

• Kazandırılacak yeterliğe bağlı olarak her modül 40/8, 40/16, 40/24, 40/32, 40/40 olarak yapılabilir.

• Modüllerde önerilen bu süreler öğrenme faaliyetlerindeki teorik ve uygulamalı tüm içeriği kapsar.

• Modül içeriğindeki öğrenme faaliyetinin uygulanması imkânı olmadığında, diğer okullarla ve işletmelerle iş birliği çerçevesinde uygulamalar yapılabilir.

• Kursiyer/öğrencinin önceden kazandığı yeterlikleri tekrar alma zorunluluğu yoktur.

• Modül ve yeterlikler programdaki uygulama sırasına göre alınacaktır.

• Programda yer alan modül ve yeterliklerin uygulama sırası zümre kararı ile belirlenir.

NOT:Erkek Giyim Modelisti Programı yeterlikler tablosu ve modülleri aşağıda

verilmiştir.

YETERLİK VE MODÜL TABLOSU

NO

YETERLİKLER_|

MODÜLLER_|

SÜRE

1

Makinede düz dikiş yapmak

Makinede Düz Dikiş

40/24

2

Overlok dikişi yapmak

Overlok

40/24

3

Ütüleme yapmak

Ütüleme

40/16

4

Kesim yapmak

Kesim

40/16

5

Yastık dikmek.

Yastık Dikimi

40/16

6

Düz dar etek dikmek

Düz Dar Etek Dikimi 1

40/24

7

Düz Dar Etek Dikimi 2

40/24

8

Tişört dikmek

Tişört Dikimi

40/24

9

Boxer dikmek

Boxer Dikimi

40/16

10

2-6 yaş çocuk elbisesi dikmek

2- 6 Yaş Elbise Dikimi

40/32

11

Giysi için ölçü almak

Giyimde Ölçülendirme

40/16

12

Düz dar etek kalıbı hazırlamak

Düz Dar Etek Kalıbı

40/32

13

Tişört kalıbı hazırlamak

Tişört Kalıbı

40/16

14

Atlet kalıpları hazırlamak

Atlet Kalıpları

40/32

15

Erkek gömleği kalıbı hazırlamak

Erkek Gömleği Kalıbı

40/24

16

2-6 yaş çocuk elbisesi kalıbı hazırlamak

2-6 Yaş Elbise Kalıbı

40/24

17

Türk bayrağı kalıbı hazırlamak

Türk Bayrağı Kalıbı

40/16

18

Tekstil liflerini analiz etmek

Tekstil Lifleri

40/32

19

Tekstil ürünlerini analiz etmek

Tekstil Yüzeyleri

40/32

20

Meslekî hesaplamalar yapmak

Temel Meslekî Hesaplama

40/16

21

Giysi teknik çizimleri yapmak

Giysi Teknik Çizimleri 1

40/24

22

Giysi Teknik Çizimleri 2

40/32

23

Malzeme kontrolü yapma

Malzeme Kontrolü

40/32

24

Üretim kontrolü yapmak

Üretim Kontrolü

40/32

25

Erkek eşofman kalıbı hazırlamak

Erkek Eşofman Kalıbı

40/24

26

Model uygulamalı erkek gömleği kalıbı hazırlamak

Model Uygulamalı Erkek Gömleği Kalıbı

40/24

27

Erkek pantolon kalıbı hazırlamak

Erkek Pantolon Kalıbı 1

40/32

28

Erkek Pantolon Kalıbı 2

40/16

29

Erkek jean pantolon kalıbı hazırlamak

Erkek Jean Pantolon Kalıbı

40/24

30

Erkek yeleği kalıbı hazırlamak

Erkek Yelek Kalıbı

40/32

31

Erkek mont kalıbı hazırlamak

Erkek Mont Kalıbı

40/24

32

Erkek ceket kalıbı hazırlamak

Erkek Ceket Kalıbı 1

40/32

33

Erkek Ceket Kalıbı 2

40/32

34

Palto-kaban kalıbı hazırlamak

Palto-Kaban Kalıbı 1

40/24

35

Palto-Kaban Kalıbı 2

40/32

36

Erkek pardösü kalıbı hazırlamak

Erkek Pardösü Kalıbı

40/24

37

Frak kalıbı hazırlamak

Frak Kalıbı

40/24

38

Erkek sweatshirt kalıbı hazırlamak

Erkek Sweatshirt Kalıbı

40/16

39

Erkek safari gömlek kalıbı hazırlamak

Erkek Safari Gömlek Kalıbı

40/16

40

Erkek şort kalıbı hazırlamak

Erkek Şort Kalıbı

40/16

41

Erkek bermuda kalıbı hazırlamak

Erkek Bermuda Kalıbı

40/16

42

Erkek safari pantolon kalıbı hazırlamak

Erkek Safari Pantolon Kalıbı

40/24

43

Bilgisayarlı sistemde giysi kalıbı hazırlamak

Bilgisayarlı Kalıp Sistemi

40/16

44

Türk bayrağı dikmek

Türk Bayrağı Dikimi

40/24

45

Giyside süsleme yapmak

Giyimde Süsleme

40/32

46

Reçme dikişi yapmak

Reçme

40/16

47

Erkek eşofmanı üretmek

Erkek Eşofman Üretimi

40/24

48

Otomatta ilik açmak ve düğme dikmek

İlik-Düğme

40/24

49

Erkek gömleği üretmek

Erkek Gömleği Üretimi 1

40/32

50

Erkek Gömleği Üretimi 2

40/32

51

Erkek pantolonu üretmek

Erkek Pantolon Üretimi

40/32

52

Erkek jean pantolonu üretmek

Erkek Jean Pantolon Üretimi

40/24

53

Erkek yeleği üretmek

Erkek Yelek Üretimi 1

40/24

54

 

Erkek Yelek Üretimi 2

40/24

55

Erkek montu üretmek

Erkek Mont Üretimi 1

40/16

56

Erkek Mont Üretimi 2

40/32

57

Üretim takibi yapmak

Üretim Takip Sistemleri 1

40/32

58

Üretim Takip Sistemleri 2

40/24

59

Model araştırmaları yapmak

Model Araştırmaları

40/32

60

Artistik çizim yapmak

Artistik Çizim

40/32

TOP

LAM

24C

)0/1480

MESLEKİ UYGULAMALAR 864

MESLEKİ GELİŞİM MODÜLLERİ 440/224

GENEL TOPLAM 2568 Saat

burdur yeşilova halk eğitimi merkezi, yeşilova halk eğitimi merkezi, burdur yeşilova hem, yeşilova hem, burdur yeşilova halk eğitim, yeşilova halk eğitim, burdur yeşilova halk eğitimi merkezi adresi, burdur yeşilova halk eğitimi merkezi telefonu, burdur yeşilova halk eğitimi merkezi telefon numarası, burdur yeşilova halk eğitimi merkezi tel no, yeşilova halk eğitimi merkezi adresi, yeşilova halk eğitimi merkezi telefonu, yeşilova halk eğitimi merkezi telefon numarası, yeşilova halk eğitimi merkezi tel no, burdur yeşilova hem adresi, burdur yeşilova hem telefonu, burdur yeşilova hem telefon numarası, burdur yeşilova hem tel no, yeşilova hem adresi, yeşilova hem telefonu, yeşilova hem telefon numarası, yeşilova hem tel no, burdur yeşilova halk eğitim adresi, burdur yeşilova halk eğitim telefonu, burdur yeşilova halk eğitim telefon numarası, burdur yeşilova halk eğitim tel no, yeşilova halk eğitim adresi, yeşilova halk eğitim telefonu, yeşilova halk eğitim telefon numarası, yeşilova halk eğitim tel no, burdur yeşilova halk eğitimi merkezi telefon no, yeşilova halk eğitimi merkezi telefon no, burdur yeşilova hem telefon no, yeşilova hem telefon no, burdur yeşilova halk eğitim telefon no, yeşilova halk eğitim telefon no