Bursa Keles Halk Eğitimi Merkezi ERKEK İÇ GİYSİLERİ DİKİMİ ATLET KÜLOT BOXER FANİLA KURSU

Bursa Keles hem ERKEK İÇ GİYSİLERİ DİKİMİ ATLET KÜLOT BOXER FANİLA KURSU

Sitemizde yayınlanan içerikler HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYGIN EĞİTİM PROGRAMLARI kapsamında yayınlanan modüllerden alıntıdır.

ERKEK İÇ GİYSİLERİ DİKİMİ -2

ERKEK İÇ GİYSİLERİ DİKİMİ -2 (ATLET-KÜLOT-BOXER-FANİLA) PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

ALAN: GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ MESLEK:

MESLEK SEVİYESİ:

MESLEK ELEMANI TANIMI

Erkek iç giysilerinin (erkek atlet, külot, boxer fanila) kalıp, kesim ve dikim öncesi işlemlerini hazırlayarak, dikimini yapabilme bilgi ve becerisine sahip bireydir.

GİRİŞ KOŞULLARI

1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.

2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

İSTİHDAM ALANLARI

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler sektörde;

1. Küçük /büyük ölçekli işletmelerde,

2. Moda evleri/ butiklerde,

3. Kendi işyerinde veya evinde v.b yerlerde çalışabilirler.

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI

1. Mesleki Eğitim Merkezleri, Halk Eğitimi Merkezleri ve sektördeki işletmelerde eğitim verilmektedir.

2. Programın uygulanabilmesi için Giyim Üretim Teknolojisi alanı standart donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.

EĞİTİMCİLER

1. Programın uygulanmasında Giyim Üretim Teknolojisi alanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.

2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Giyim Üretim Teknolojisi alanında sektör deneyimi olan teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.

3. Usta öğretici; bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;

1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.

2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.

3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.

4. Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir.

BELGELENDİRME

Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

• Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.

• Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.

• Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.

• Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.

• Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.

• Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.

YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER

Mesleğe yönelik geniş tabanlı yeterlikler kazandırmak hedeflenmiştir.

1. Eğitimin sonunda, mesleğinde sertifika alan birey gerektirdiğinde fark eğitimi alarak diploma programını tamamlayabilir.

2. Meslekî eğitim alan veya bitirmiş olan birey; gerekli modülleri tamamlayarak alandaki diğer meslekler arasında geçiş yapabilir.

EĞİTİM SÜRESİ

1. Meslek programının toplam eğitim süresi 920/328 saat olarak planlanmıştır.

2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanır.

1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.

2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.

3. Bireylerin aktif olması sağlanır.

4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.

5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.

6. Bireylere meslekî yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR

Bireyler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında, çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, giyim, hazır giyim firmaları, hazır giyim atölyeleri, ilgili meslek odaları ve öğrencinin çevrede konuyla ilgili olarak iletişim kurabileceği araştırma, gözlem ve uygulama yapabileceği her türlü kurum ve kuruluşlar meslek elemanları ile iş birliği yapılarak yönlendirilir.

ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI

Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci/kursiyer;

1. Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.

2. Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.

3. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.

4. Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.

5. Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.

EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

Sertifika programında yer alan modüllerde öngörülen eğitim öğretim

uygulamaları yapılır.

MESLEKİ GELİŞİM MODÜLLERİ

1. Öğrenci/kursiyerin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine yararlı olabilecek, üretken, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, beceri düzeyi yüksek olarak yetiştirilmesi, iyi ilişkiler kurabilmesi, işe uyum sağlayabilmesi gibi genel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı modüllerdir.

2. Bu modüller ile öğrenci/kursiyerlere ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.

3. Meslekî Gelişim modül tablosundan, çevrenin istihdam durumu, öğrenci/kursiyerlerin hazır bulunuşluk düzeyi göz önüne alınarak modüller seçilecek ve yeterlik tablosunda yer alan süreye ilave edilecektir.

4. Dördüncü seviye meslek elemanları, bütün Mesleki Gelişim modüllerini tamamlamış olacaklardır.

5. Meslekî gelişim modülleri programlardan bağımsız olarak da kullanılabilecektir.

KAZANDIRILAN YETERLİKLER

DERSİN MODÜLLERİ

SÜRE

1

Sosyal hayatta sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek

Sosyal Hayatta İletişim

40/16

2

İş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek

İş Hayatında İletişim

40/16

3

Türkçe’yi doğru konuşmak

Diksiyon-1

40/32

4

Diksiyon-2

40/32

5

Mesleği ile ilgili gelişmeleri izlemek ve kendini kişisel olarak sürekli geliştirmek

Kişisel Gelişim

40/16

6

İşletme, finansman, pazarlama, reklam, satış, iş hukuku, kariyer gelişimi ve iş kurma becerileri kazanmak

Girişimcilik

40/24

7

Çevreye karşı duyarlı olmak ve çevreyi korumak

Çevre Koruma

40/16

8

Meslek etiği gereklerine uymak

Meslek Etiği

40/16

9

İş yerinde plan, program ve iş organizasyonu yapmak

İş Organizasyonu

40/16

10

İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı

40/24

11

Temel düzeyde araştırma yapmak

Araştırma Teknikleri

40/16

• Öğrenme süresi her modül için toplam 40 saattir.

• Kazandırılacak yeterliğe bağlı olarak her modül 40/8, 40/16, 40/24, 40/32, 40/40 olarak yapılabilir.

• Modüllerde önerilen bu süreler öğrenme faaliyetlerindeki teorik ve uygulamalı tüm içeriği kapsar.

• Modül içeriğindeki öğrenme faaliyetinin uygulanması imkânı olmadığında, diğer okullarla ve işletmelerle iş birliği çerçevesinde uygulamalar yapılabilir.

• Kursiyer/öğrencinin önceden kazandığı yeterlikleri tekrar alma zorunluluğu yoktur.

• Modül ve yeterlikler programdaki uygulama sırasına göre alınacaktır.

• Programda yer alan modül ve yeterliklerin uygulama sırası zümre kararı ile belirlenir.

ÖN KOŞUL MODÜLLERİ

• Ön koşul modülleri;aşağıdaki programlar için yeterlik ve modül tablolarında bir kez kullanılacaktır.

• Ön koşul modülleri programlardan bağımsız olarak da kullanılabilecektir.

• Ön koşul modülleri yeterlik ve modül tablosunda yer alan süreye ilave edilecektir.

NO

YETERLİKLER

MODÜLLER

SÜRE

1

Makinede düz dikiş yapmak

Makinede Düz Dikiş

40/16

2

Overlok dikişi yapmak

Overlok

40/16

3

Giysi için ölçü almak

Giyimde Ölçülendirme

40/8

4

Kesim yapmak

Kesim

40/8

5

Giyside süsleme yapmak

Giyimde Süsleme

40/24

6

Ütüleme yapmak

Ütüleme

40/8

TOPLAM

 

 

240/80

NO

YETERLİKLER

MODÜLLER

SÜRE

1-

Atlet Kalıpları Hazırlamak

Atlet Kalıpları

40/24

2-

Erkek Fanilası Üretmek

Erkek Fanila Üretimi

40/16

3-

Reçme Dikişi Yapmak

Reçme

40/8

TOPLAM

 

 

120/48

Ön Koşul Modülleri İle (240/80)

360/128

ERKEK KÜLOT YETERLİK VE MODÜL TABLOSU

NO

YETERLİKLER

MODÜLLER

SÜRE

1-

Erkek Külot Kalıbı Hazırlamak

Erkek Külot Kalıbı

40/16

2-

Erkek Külotu Üretmek

Erkek Külot Üretimi

40/16

3-

Reçme Dikişi Yapmak

Reçme

40/8

4-

Makinede Lastik Dikmek

Makinede Lastik Dikimi

40/16

5-

Otamatta İlik Açmak, Düğme Dikmek

İlik-Düğme

40/16

TOPLAM

 

 

200/72

Ön Koşul Modülleri İle (240/80)

440/152

NO

YETERLİKLER

MODÜLLER

SÜRE

1-

Boxer Kalıbı Hazırlamak

Boxer Kalıbı

40/16

2-

Boxer Dikmek

Boxer Dikimi

40/16

3-

Reçme Dikişi Yapmak

Reçme

40/8

4-

Otamatta İlik Açmak,Düğme Dikmek

İlik-Düğme

40/16

5-

Makinede Lastik Dikmek

Makinede Lastik Dikimi

40/16

TOPLAM

 

200/72

Ön Koşul Modülleri İle (240/80)

440/152

ERKEK FANİLA YETERLİK VE MODÜL TABLOSU

NO

YETERLİKLER

MODÜLLER

SÜRE

1-

Fanila Kalıpları Hazırlamak

Fanila Kalıpları

40/16

2-

Erkek Fanilası Üretmek

Erkek Fanila Üretimi

40/16

3-

Reçme Dikişi Yapmak

Reçme

40/8

4-

Otamatta İlik Açmak,Düğme Dikmek

İlik-Düğme

40/16

TOPLAM

 

 

160/56

Ön Koşul Modülleri İle (240/80)

400/136

bursa keles halk eğitimi merkezi, keles halk eğitimi merkezi, bursa keles hem, keles hem, bursa keles halk eğitim, keles halk eğitim, bursa keles halk eğitimi merkezi adresi, bursa keles halk eğitimi merkezi telefonu, bursa keles halk eğitimi merkezi telefon numarası, bursa keles halk eğitimi merkezi tel no, keles halk eğitimi merkezi adresi, keles halk eğitimi merkezi telefonu, keles halk eğitimi merkezi telefon numarası, keles halk eğitimi merkezi tel no, bursa keles hem adresi, bursa keles hem telefonu, bursa keles hem telefon numarası, bursa keles hem tel no, keles hem adresi, keles hem telefonu, keles hem telefon numarası, keles hem tel no, bursa keles halk eğitim adresi, bursa keles halk eğitim telefonu, bursa keles halk eğitim telefon numarası, bursa keles halk eğitim tel no, keles halk eğitim adresi, keles halk eğitim telefonu, keles halk eğitim telefon numarası, keles halk eğitim tel no, bursa keles halk eğitimi merkezi telefon no, keles halk eğitimi merkezi telefon no, bursa keles hem telefon no, keles hem telefon no, bursa keles halk eğitim telefon no, keles halk eğitim telefon no