Bursa Mustafakemalpaşa Halk Eğitimi Merkezi BALIKÇI GEMİSİ KAPTANI KURSU

Bursa Mustafakemalpaşa hem BALIKÇI GEMİSİ KAPTANI KURSU

Sitemizde yayınlanan içerikler HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYGIN EĞİTİM PROGRAMLARI kapsamında yayınlanan modüllerden alıntıdır.

BALIKÇI GEMİSİ KAPTANI PROGRAMIN

BALIKÇI GEMİSİ KAPTANI PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

ALAN : DENİZCİLİK ALANI

MESLEK : BALIKÇI GEMİSİ KAPTANI

MESLEK SEVİYESİ : 4. SEVİYE

MESLEK ELEMANI TANIMI

Gemi adamları yönetmeliğinde tanımı yapılmış balıkçı gemilerini sevk ve idare ederek su ürünleri avcılığı yapan gemi adamıdır.

GİRİŞ KOŞULLARI

1. İlköğretimi tamamlamış olmak.

2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

İSTİHDAM ALANLARI

Denizcilik alanından mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler sektörde;

1. İlgili mevzuatlar doğrultusunda gemilerde,

2. Denizcilikle ilgili kuruluşlarda,

3. Su ürünleri üretim çiftliklerinde,

4. Su ürünleri ile ilgili kuruluşlarda vb. yerlerde çalışabilirler.

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI

1. Mesleki Eğitim Merkezleri, Halk Eğitimi Merkezleri ve sektördeki işletmelerde eğitim verilmektedir.

2. Programın uygulanabilmesi için Denizcilik alanı standart donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.

EĞİTİMCİLER

1. Programın uygulanmasında Denizcilik alanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.

2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Denizcilik alanında sektör deneyimi olan teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.

3. Usta öğretici ; bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;

1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.

2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.

3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.

4. Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir.

BELGELENDİRME

Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

• Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.

• Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.

• Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.

• Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.

• Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.

• Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.

YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER

Mesleğe yönelik geniş tabanlı yeterlikler kazandırmak hedeflenmiştir.

1. Eğitimin sonunda,mesleğinde sertifika alan birey gerektirdiğinde fark eğitimi alarak diploma programını tamamlayabilir.

2. Meslekî eğitim alan veya bitirmiş olan birey; gerekli modülleri tamamlayarak alandaki diğer meslekler arasında geçiş yapabilir.

EĞİTİM SÜRESİ

1. Meslek programının toplam eğitim süresi 2600/1712 saat olarak planlanmıştır. Bu süreye 440/224 saatlik Mesleki Gelişim Modülleri ile 664 saatlik Mesleki Uygulamalar süreleri ilave edilecektir.

2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanır.

1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.

2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.

3. Bireylerin aktif olması sağlanır.

4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.

5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.

6. Bireylere meslekî yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR

Bireyler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında, çevredeki üniversiteler, , sivil toplum örgütleri, Tarım Bakanlığı, Denizcilik Müsteşarlığı, Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü, Liman Başkanlığı, Denizcilik firmaları ve meslek elemanları ile iş birliği yapılarak yönlendirilir.

ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI

Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci / kursiyer;

1. Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.

2. Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.

3. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.

4. Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.

5. Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.

EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

1. Sertifika programında yer alan modüllerde öngörülen eğitim öğretim uygulamaları yapılır.

2. Her merkez, 664 saatlik Mesleki Uygulamaların içeriğini ağırlıklı olarak mesleğe ait modüllerden olmak üzere, sektörün beklentilerini yansıtacak modüllerden oluşturur. Mesleki uygulamalar, modüllerdeki öğrenme faalliyetlerinin uygulamalarından oluşur.

MESLEKÎ GELİŞİM MODÜLLERİ

1. Öğrenci/kursiyerin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine yararlı olabilecek, üretken, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, beceri düzeyi yüksek olarak yetiştirilmesi, iyi ilişkiler kurabilmesi, işe uyum sağlayabilmesi gibi genel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı modüllerdir.

2. Bu modüller ile öğrenci/kursiyerlere ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.

3. Meslekî Gelişim modül tablosundan, çevrenin istihdam durumu, öğrenci/kursiyerlerin hazır bulunuşluk düzeyi göz önüne alınarak modüller seçilecek ve yeterlik tablosunda yer alan süreye ilave edilecektir.

4. Dördüncü seviye meslek elemanları, bütün Mesleki Gelişim modüllerini tamamlamış olacaklardır.

5. Meslekî gelişim modülleri programlardan bağımsız olarak da kullanılabilecektir.

KAZANDIRILAN YETERLİKLER_|

DERSİN MODÜLLERİ _|

SÜRE

1

Sosyal hayatta sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek

Sosyal Hayatta İletişim

40/16

2

İş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek

İş Hayatında İletişim

40/16

3

Türkçe’yi doğru konuşmak

Diksiyon-1

40/32

4

Diksiyon-2

40/32

5

Mesleği ile ilgili gelişmeleri izlemek ve kendini kişisel olarak sürekli geliştirmek

Kişisel Gelişim

40/16

6

İşletme, finansman, pazarlama, reklam, satış, iş hukuku, kariyer gelişimi ve iş kurma becerileri kazanmak

Girişimcilik

40/24

7

Çevreye karşı duyarlı olmak ve çevreyi korumak

Çevre Koruma

40/16

8

Meslek etiği gereklerine uymak

Meslek Etiği

40/16

9

İş yerinde plan, program ve iş organizasyonu yapmak

İş Organizasyonu

40/16

10

İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı

40/24

11

Temel düzeyde araştırma yapmak

Araştırma Teknikleri

40/16

MODÜL VE İÇERİKLERİ

• Öğrenme süresi her modül için toplam 40 saattir.

• Kazandırılacak yeterliliğe bağlı olarak her Modül 40/8, 40/16, 40/24, 40/32, 40/40 olarak yapılabilir.

• Modüllerde önerilen bu süreler öğrenme faaliyetlerindeki teorik ve uygulamalı tüm içeriği kapsar.

• Modül içeriğindeki öğrenme faaliyetinin uygulanması imkânı olmadığında, diğer okullarla ve işletmelerle iş birliği çerçevesinde uygulamalar yapılabilir.

• Kursiyer/öğrencinin önceden kazandığı yeterlikleri tekrar alma zorunluluğu yoktur.

• Modül ve yeterlikler programdaki uygulama sırasına göre alınacaktır.

• Programda yer alan modül ve yeterliklerin uygulama sırası zümre kararı ile belirlenir.

NOT:Balıkçı Gemisi Kaptanı programı yeterlikler tablosu ve modülleri aşağıda

verilmiştir.

YETERLİK VE MODÜL TABLOSU

NO

YETERLİKLER

MODÜLLER

SÜRE

1

Bilgisayar, temel donanım ve programlarını kullanmak

Bilgisayar Kullanma

40/32

2

Bilgisayarda doküman hazırlamak

Doküman hazırlama

40/32

3

Yangın önleme ve yangınla mücadele etmek

Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele

40/32

4

Denizde temel ilk yardımı vermek

Temel İlk Yardım

40/32

5

Personel güvenliği ve sosyal sorumluluk sağlamak

Personel Güvenliği ve Sorumluluk

40/32

6

Denizde kişisel can kurtarmak.

Denizde Kişisel Can Kurtarma

40/32

7

Can kurtarma araçlarını kifayetli kullanmak

Can Kurtarma Araçlarını Kullanmada Yeterlilik

40/32

8

Gemi adamlığını tanımak

Gemi Adamlığı

40/32

9

Rotayı belirlemek

Temel Seyir

40/32

10

Temel gemicilik işlemlerini yaparak kürekli bot kullanmak

Temel Gemicilik

40/16

11

Malzeme bakımı yapmak

Malzeme Bakımı

40/16

12

Balıkları ayırt etmek

Balıklar

40/24

13

Yumuşakça ve eklem bacaklıları ayırt etmek

Yumuşakça ve Eklem bacaklılar

40/24

14

Biyolojik oşinografi ölçümleri yapmak

Biyolojik Oşinografi

40/16

15

Fiziksel oşinografi ölçümleri yapmak

Fiziksel Oşinografi

40/16

16

Balıkçılık ve su ürünleri mevzuatını uygulamak

Balıkçılık ve Su ürünleri Mevzuatı

40/16

17

Gemi kaptanı için genel deniz mevzuatı uygulamak

Gemi Kaptanı İçin Genel Deniz Mevzuatı

40/32

18

Su üzerinde yüzmek

Su Üzerinde Yüzme

40/32

19

Yanan denizde yüzmek

Yanan Denizde Yüzme

40/32

20

Su içinde kazazedeleri kurtarmak

Su İçinde Kazazede Kurtarma

40/32

21

Kılavuz seyri yapmak

Kılavuz Seyri

40/32

22

Radar gözlem ve pilotlama yapmak

Radar Gözlem ve Pilotlama

40/24

23

Akıntı seyri yapmak

Akıntı Seyri

40/8

24

Seyir planı yapmak

Seyir Planı

40/32

25

Gemici bağlarını yapmak

Gemici Bağları

40/16

26

Dikiş ve yük bağlarını yapmak

Dikiş ve Yük Bağları

40/32

27

Tekne ve donanım bakımı yapmak

Tekne ve Donanım Bakımı

40/32

28

Makine ve sistemleri hazırlamak

Makine ve Sistemleri Hazırlama

40/32

29

Makine ve cihaz bakımı yapmak

Makine ve Cihaz Bakımı

40/32

30

Rüzgar tahmini yapmak

Rüzgar Tahmini

40/16

31

Yağış tahmini yapmak

Yağış Tahmini

40/16

32

Denizde çatışmayı önleme işareti göstermek

Denizde Çatışmayı Önleme İşaretleri

40/16

33

Denizde çatışmayı önleme manevrası yapmak

Denizde Çatışmayı Önleme Manevraları.

40/16

34

Pervaneli gemide kuvvet kullanmak

Pervaneli Gemide Kuvvet Kullanma

40/32

35

Pervaneli gemide manevra yapmak

Pervaneli Gemide Manevra

40/32

36

Sancaklar ile kodlu haberleşme yapmak

Kodlu Sancak Haberleşmesi

40/16

37

VHF Radyo-telefon haberleşmesi yapmak

VHF Radyo-Telefon Haberleşmesi (Very High Frequency)

40/32

38

GMDSS ve arama kurtarma sağlamak

GMDSS ve Arama Kurtarma (Küresel deniz tehlike sinyal sistemi)

40/16

39

VHF - DSC haberleşmesi yapmak

VHF - DSC Haberleşmesi (Very High Frequency -Digital Selective Call)

40/32

40

Balıkçı gemilerini donatmak

Balıkçı Gemileri ve Donanımları

40/32

41

Yük donanımlarını hazırlamak

Yük Donanımları

40/32

42

Ağ çeşidine göre ip seçimi ve ağ kalıbı hazırlamak

Ağ Malzemeleri

40/32

43

Düğüm atma, mekik ve kalıba ip dolamak

Ağ Örme

40/32

44

İstenen ölçülerde ağ kesme ve yama yapmak

Ağ Kesimi

40/32

45

Trol ağlarını donatmak

Trol Donatımı

40/32

46

Iğrıp ağlarını donatmak

Iğrıp Donatımı

40/32

47

Dreç ağlarını donatmak

Dreç Donatımı

40/32

48

Gırgır ağlarını donatmak

Gırgır Ağ Donatımı

40/32

49

Voli ağlarını donatmak

Voli Ağ Donatımı

40/32

50

Uzatma ağlarını donatmak

Uzatma Ağı Donatımı

40/16

51

Tuzak ağlarını donatmak

Tuzak Hazırlanma

40/32

52

Sürü hareketlerini kontrol etmek

Popülasyon Dinamiği

40/32

53

Serpme avcılığı yapmak

Serpme Avcılığı

40/24

54

Gırgır avcılığı yapmak

Gırgır Avcılığı

40/32

55

Voli avcılığı yapmak

Voli Avcılığı

40/32

56

Uzatma ağları avcılığı yapmak

Uzatma Ağları Avcılığı

40/16

57

Tuzaklarla avcılık yapmak

Tuzaklarla Avcılık

40/32

58

Trol avcılığı yapmak

Trol Avcılığı

40/32

59

Iğrıp avcılığı yapmak

Iğrıp avcılığı

40/32

60

Dreç avcılığı yapmak

Dreç Avcılığı

40/16

61

Temizlik ve dezenfeksiyonu sağlamak

İşletme Temizlik ve Dezenfeksiyonu

40/8

62

Sanitasyon kurallarına uygun kişisel bakım ve hazırlık yapmak

Personel Hijyeni

40/32

63

İşleme tesisine veya pazara balık nakli yapmak

İşleme Tesisine ve Pazara Balık Nakli

40/16

64

İşlenecek su ürünlerine ön işlem yapmak

Su Ürünlerinde İşlemeye Hazırlık.

40/16

65

Su ürünlerini soğutmak ve dondurmak

Su Ürünlerini Soğutma ve Dondurma Teknikleri

40/16

TOPLA

\M

 

2600/1712

MESLEKİ UYGULAMALAR

664

MESLEKİ GELİŞİM MODÜLLERİ

 

440/224

GENEL TOPLAM

2600 Saat

bursa mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi, mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi, bursa mustafakemalpaşa hem, mustafakemalpaşa hem, bursa mustafakemalpaşa halk eğitim, mustafakemalpaşa halk eğitim, bursa mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi adresi, bursa mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi telefonu, bursa mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi telefon numarası, bursa mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi tel no, mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi adresi, mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi telefonu, mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi telefon numarası, mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi tel no, bursa mustafakemalpaşa hem adresi, bursa mustafakemalpaşa hem telefonu, bursa mustafakemalpaşa hem telefon numarası, bursa mustafakemalpaşa hem tel no, mustafakemalpaşa hem adresi, mustafakemalpaşa hem telefonu, mustafakemalpaşa hem telefon numarası, mustafakemalpaşa hem tel no, bursa mustafakemalpaşa halk eğitim adresi, bursa mustafakemalpaşa halk eğitim telefonu, bursa mustafakemalpaşa halk eğitim telefon numarası, bursa mustafakemalpaşa halk eğitim tel no, mustafakemalpaşa halk eğitim adresi, mustafakemalpaşa halk eğitim telefonu, mustafakemalpaşa halk eğitim telefon numarası, mustafakemalpaşa halk eğitim tel no, bursa mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi telefon no, mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi telefon no, bursa mustafakemalpaşa hem telefon no, mustafakemalpaşa hem telefon no, bursa mustafakemalpaşa halk eğitim telefon no, mustafakemalpaşa halk eğitim telefon no