Bursa Mustafakemalpaşa Halk Eğitimi Merkezi BİLGİSAYAR DESTEKLİ ENDÜSTRİYEL MODELLEMECİ KURSU

Bursa Mustafakemalpaşa hem BİLGİSAYAR DESTEKLİ ENDÜSTRİYEL MODELLEMECİ KURSU

Sitemizde yayınlanan içerikler HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYGIN EĞİTİM PROGRAMLARI kapsamında yayınlanan modüllerden alıntıdır.

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ENDÜSTRİYEL

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ENDÜSTRİYEL MODELLEMECİ PROGRAMINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

ALAN : MAKİNE TEKNOLOJİSİ

MESLEK : BİLGİSAYAR DESTEKLİ ENDÜSTRİYEL

MODELLEMECİ MESLEK SEVİYESİ :4. SEVİYE

MESLEK ELEMANI TANIMI

Her türlü modelleme tasarlayabilen , uygun tezgahları kullanarak seri üretim, plastik, hassas döküm ve oto inşaa modellemelerini imal eden ve tezgahların periyodik bakımlarını yapabilen nitelikli kişidir.

GİRİŞ KOŞULLARI

1. İlköğretimi tamamlamış olmak.

2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

İSTİHDAM ALANLARI

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler;

1- Kalıpçılık sektöründe,

2- Makine imalat sektöründe istihdam edilebilir.

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI

1. Mesleki Eğitim Merkezleri, Halk Eğitimi Merkezleri ve sektördeki işletmelerde eğitim verilmektedir.

2. Programın uygulanabilmesi için Makine Teknolojisi alanı standart donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.

EĞİTİMCİLER

1. Programın uygulanmasında Makine Teknolojisi alanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.

2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Makine Teknolojisi alanında sektör deneyimi olan teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.

3. Usta öğretici ; bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;

1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.

2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.

3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.

4. Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir.

BELGELENDİRME

Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

• Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.

• Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.

• Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.

• Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.

• Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.

• Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.

YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER

Mesleğe yönelik geniş tabanlı yeterlikler kazandırmak hedeflenmiştir.

1. Eğitimin sonunda, mesleğinde sertifika alan birey gerektirdiğinde fark eğitimi alarak diploma programını tamamlayabilir.

2. Meslekî eğitim alan veya bitirmiş olan birey; gerekli modülleri tamamlayarak alandaki diğer meslekler arasında geçiş yapabilir.

EĞİTİM SÜRESİ

1. Meslek programının toplam eğitim süresi 2320/1520 saat olarak planlanmıştır. Bu süreye 440/224 saatlik Mesleki Gelişim Modülleri ile 864 saatlik Mesleki Uygulamalar süreleri ilave edilecektir.

2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanır.

1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.

2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.

3. Bireylerin aktif olması sağlanır.

4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.

5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.

6. Bireylere meslekî yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR

Bireyler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında, çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, sanayi odaları ve meslek elemanları ile iş birliği yapılarak yönlendirilir.

ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI

Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci / kursiyer;

1. Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.

2. Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.

3. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.

4. Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.

5. Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.

EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

1. Sertifika programında yer alan modüllerde öngörülen eğitim öğretim uygulamaları yapılır.

2. Her merkez, 864 saatlik Mesleki Uygulamaların içeriğini ağırlıklı olarak mesleğe ait modüllerden olmak üzere, sektörün beklentilerini yansıtacak modüllerden oluşturur. Mesleki uygulamalar, modüllerdeki öğrenme faalliyetlerinin uygulamalarından oluşur.

MESLEKÎ GELİŞİM MODÜLLERİ

1. Öğrenci/kursiyerin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine yararlı olabilecek, üretken, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, beceri düzeyi yüksek olarak yetiştirilmesi, iyi ilişkiler kurabilmesi, işe uyum sağlayabilmesi gibi genel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı modüllerdir.

2. Bu modüller ile öğrenci/kursiyerlere ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.

3. Meslekî Gelişim modül tablosundan, çevrenin istihdam durumu, öğrenci/kursiyerlerin hazır bulunuşluk düzeyi göz önüne alınarak modüller seçilecek ve yeterlik tablosunda yer alan süreye ilave edilecektir.

4. Dördüncü seviye meslek elemanları, bütün Mesleki Gelişim modüllerini tamamlamış olacaklardır.

5. Meslekî gelişim modülleri programlardan bağımsız olarak da kullanılabilecektir.

KAZANDIRILAN YETERLİKLER_|

DERSİN MODÜLLERİ _|

SÜRE

1

Sosyal hayatta sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek

Sosyal Hayatta İletişim

40/16

2

İş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek

İş Hayatında İletişim

40/16

3

Türkçe’yi doğru konuşmak

Diksiyon-1

40/32

4

Diksiyon-2

40/32

5

Mesleği ile ilgili gelişmeleri izlemek ve kendini kişisel olarak sürekli geliştirmek

Kişisel Gelişim

40/16

6

İşletme, finansman, pazarlama, reklam, satış, iş hukuku, kariyer gelişimi ve iş kurma becerileri kazanmak

Girişimcilik

40/24

7

Çevreye karşı duyarlı olmak ve

Çevre Koruma

40/16

 

çevreyi korumak

 

 

8

Meslek etiği gereklerine uymak

Meslek Etiği

40/16

9

İş yerinde plan, program ve iş organizasyonu yapmak

İş Organizasyonu

40/16

10

İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı

40/24

11

Temel düzeyde araştırma yapmak

Araştırma Teknikleri

40/16

MODÜL VE İÇERİKLERİ

• Öğrenme süresi her modül için toplam 40 saattir.

• Kazandırılacak yeterliğe bağlı olarak her modül 40/8, 40/16, 40/24, 40/32, 40/40 olarak yapılabilir.

• Modüllerde önerilen bu süreler öğrenme faaliyetlerindeki teorik ve uygulamalı tüm içeriği kapsar.

• Modül içeriğindeki öğrenme faaliyetinin uygulanması imkânı olmadığında, diğer okullarla ve işletmelerle iş birliği çerçevesinde uygulamalar yapılabilir.

• Kursiyer/öğrencinin önceden kazandığı yeterlikleri tekrar alma zorunluluğu yoktur.

• Modül ve yeterlikler programdaki uygulama sırasına göre alınacaktır.

• Programda yer alan modül ve yeterliklerin uygulama sırası zümre kararı ile belirlenir.

NOT: Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modellemeci Programı yeterlikler tablosu ve modülleri aşağıda verilmiştir.

YETERLİK VE MODÜL TABLOSU

NO

YETERLİKLER

MODÜLLER

SÜRE

1

Geometrik çizimler yapmak

Geometrik Çizimler

40/32

2

Görünüş çıkarmak

Görünüş Çıkarma

40/32

3

Ölçülendirme ve yüzey işlemleri yapmak

Ölçülendirme ve Yüzey İşlemleri

40/32

4

Kroki-perspektif ve yapım resmi çizmek

Kroki, Perspektif ve Yapım Resmi

40/32

5

Temel el işlemleri yapmak

Temel El İşlemleri

40/32

6

Delme ve vidalama i yapmak

Delme ve Vidalama İşlemleri

40/32

7

Temel tornalama yapmak

Temel Tornalama İşlemleri 1

40/32

8

Temel tornalama yapmak

Temel Tornalama İşlemleri 2

40/32

9

Freze tezgahlarında hazırlık yapmak

Temel Frezeleme İşlemleri 1

40/32

10

Temel Frezeleme yapmak

Temel Frezeleme İşlemleri 2

40/32

11

Taşlama tezgahlarını ayarlamak ve kullanmak

Temel Taşlama İşlemleri 1

40/32

12

Temel taşlama yapmak

Temel Taşlama İşlemleri 2

40/32

13

Temel modelleme yapmak

Temel Modelleme İşlemleri

40/32

14

Bilgisayarda Temel Geometrik Çizimler

Temel Geometrik Çizimler

40/32

15

Bilgisayarda Özellik ve Tanımlama komutlarını kullanmak

Özellik ve Tanımlama

40/32

16

Bilgisayarda Yeterli Görünüş Çizimek ve Kütüphane oluşturmak

Yeterli Görünüş Çizimi ve Kütüphane

40/32

17

Üst yüzey işlemleri yapmak

Üst Yüzey İşlemleri Yapma

40/24

18

Ana model ile dişi kalıp elde etmek

Kompozit Modelleme 1

40/24

19

Kalıptan kompozit modelleme elde etmek

Kompozit Modelleme 2

40/24

20

Ön modelden epoksi kalıp elde etmek

Epoksi Modelleme 1

40/24

21

Epoksi kalıptan modelleme çoğaltmak

Epoksi Modelleme 2

40/24

22

Polyester ve strafor modelleme kalıpları ve modelleme yapmak

Strafor ve Polyester Modelleme ve Kalıpları

40/24

23

CNC torna tezgâhlarını ve kontrol panellerini kullanmak

CNC Torna Tezgâhları

40/24

24

CNC Tornada Programlama yapmak

CNC Tornada Programlama

40/24

25

CNC torna programını simülasyon ile kontrol etme, alın, silindirik ve konik tornalamayı programlayarak tornada işlemek

CNC Torna İşlemleri 1

40/24

26

CNC tornada değişik işlemler yapmak

CNC Tornada Alt Program Oluşturma ve Aktarma

40/24

27

Bilgisayarda CAM programlarını kullanmak

Tornada CAM Programı ile Çizim ve Kesici Yolları

40/24

28

CAM tornalama yapmak

CAM Programı ile Tornalama

40/24

29

CNC freze tezgâhlarını ve takımlarını ayarlayıp kullanmak

CNC Freze Tezgâhları

40/24

30

CNC frezede programlama yapmak

CNC Frezede Programlama

40/24

31

CNC frezeleme işlemlerini yapmak

CNC Freze İşlemleri 1

40/24

32

CNC Freze İşlemleri 2

40/24

33

CNC frezede değişik çevrimleri programlamak

CNC Freze Çevrimleri

40/24

34

CNC frezede değişik işlemleri yapmak

CNC Freze Alt Program Oluşturma ve Aktarma

40/24

35

Bilgisayarda CAM programlarını kullanmak

Frezede CAM Programı ile Çizim ve Kesici Yolları

40/24

36

Bilgisayarda CAM frezeleme işlemlerini yapmak

CAM Frezeleme

40/24

37

Metal modelleme yapmak

Metal Modelleme

40/24

38

Metal modelleme plakası ve maça sandığı yapmak

Model Plakası ve Maça Sandığı

40/24

39

Seri üretim maça sandıkları yaparak modellemeleri tek plaka tek yüzeye bağlamak

Plak Modelleme 1

40/24

40

Modellemeyi plakaya bağlamak

Plak Modelleme 2

40/24

41

Yolluk-besleyici sistemleri yapmak

Yolluk Sistemleri

40/24

42

Derece yapmak

Döküm Dereceleri

40/24

43

Bilgisayarda üç boyutlu katı modelleme yapmak

Üç Boyutlu Katı Modelleme

40/24

44

Bilgisayarda üç boyutlu yüzey modelleme yapmak

Üç Boyutlu Yüzey Modelleme

40/24

45

Bilgisayarda katı modelleme yapmak ve teknik resim almak

Katıların Montajı ve Teknik Resmi Alma

40/24

46

Ana model ve silikon kalıp yapmak

Hassas Döküm Modelleri 1

40/24

47

Kalıptan mum modelleme elde etmek

Hassas Döküm Modelleri 2

40/24

48

Foto kür ve toz bağlama yöntemi ile modelleme yapmak

Oto İnşa Teknolojileri 1

40/24

49

Yığma ve laminasyon sistemi ile modelleme yapmak

Oto İnşa Teknolojileri 2

40/24

50

Topuk maçalı modelleme yapmak

Topuk Maçalı Modelleme

40/24

51

Asma maçalı modelleme yapmak

Asma Maçalı Modelleme

40/24

52

Birleşik maçalı modelleme yapmak

Birleşik Maçalı Modelleme

40/24

53

Maça ile oluşturulan modelleme yapmak

Maça ile Modeli Oluşturma

40/24

54

Montaj maçalı modelleme yapmak

Montaj Maçalı Modelleme

40/24

55

Gömlek maçalı modelleme yapmak

Gömlek Maçalı Modelleme

40/24

56

Helis ve pervane modellemeleri yapmak

Kanatçıklı Modelleme

40/24

57

Pompa ve fan modellemeleri yapmak

Pompa ve Fan Modelleme

40/24

58 |Takma, soyma ve nr,aça yöntemi Ne dişli Ça^ Modelleme |çark modelleri yapmak | * v

| 40/24

TOPLAM

2320/1520

MESLEKİ UYGULAMALAR

864

MESLEKİ GELİŞİM MODÜLLERİ

440/224

GENEL TOPLAM

2608 Saat

bursa mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi, mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi, bursa mustafakemalpaşa hem, mustafakemalpaşa hem, bursa mustafakemalpaşa halk eğitim, mustafakemalpaşa halk eğitim, bursa mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi adresi, bursa mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi telefonu, bursa mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi telefon numarası, bursa mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi tel no, mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi adresi, mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi telefonu, mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi telefon numarası, mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi tel no, bursa mustafakemalpaşa hem adresi, bursa mustafakemalpaşa hem telefonu, bursa mustafakemalpaşa hem telefon numarası, bursa mustafakemalpaşa hem tel no, mustafakemalpaşa hem adresi, mustafakemalpaşa hem telefonu, mustafakemalpaşa hem telefon numarası, mustafakemalpaşa hem tel no, bursa mustafakemalpaşa halk eğitim adresi, bursa mustafakemalpaşa halk eğitim telefonu, bursa mustafakemalpaşa halk eğitim telefon numarası, bursa mustafakemalpaşa halk eğitim tel no, mustafakemalpaşa halk eğitim adresi, mustafakemalpaşa halk eğitim telefonu, mustafakemalpaşa halk eğitim telefon numarası, mustafakemalpaşa halk eğitim tel no, bursa mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi telefon no, mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi telefon no, bursa mustafakemalpaşa hem telefon no, mustafakemalpaşa hem telefon no, bursa mustafakemalpaşa halk eğitim telefon no, mustafakemalpaşa halk eğitim telefon no