Bursa Mustafakemalpaşa Halk Eğitimi Merkezi BİLGİSAYAR TEKNİK SERVİS ELEMANI KURSU

Bursa Mustafakemalpaşa hem BİLGİSAYAR TEKNİK SERVİS ELEMANI KURSU

Sitemizde yayınlanan içerikler HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYGIN EĞİTİM PROGRAMLARI kapsamında yayınlanan modüllerden alıntıdır.

BİLGİSAYAR TEKNİK SERVİS ELEMANI

BİLGİSAYAR TEKNİK SERVİS ELEMANI PROGRAMINA İLİŞKİN

AÇIKLAMALAR

ALAN : BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

MESLEK : BİLGİSAYAR TEKNİK SERVİS ELEMANI

MESLEK SEVİYESİ : 4. SEVİYE

MESLEK ELEMANI TANIMI

Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılımı kurulumu, bakım ve arıza giderme işlemleri ve bilgisayar ile kontrol edilebilen sistemler kurma yeterliklerine sahip nitelikli kişidir.

GİRİŞ KOŞULLARI

1. İlköğretimi tamamlamış olmak.

2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

İSTİHDAM ALANLARI

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Bilişim sektöründe;

1. Bilgisayar teknik servisi hizmeti veren bilgisayar firmalarında, kamu kurum ve kuruluşlarında,

2. Ağ kurulum ve yönetimi hizmeti veren ya da bu hizmete ihtiyaç duyan firma, kamu kurum ve kuruluşlarında,

3. Kullanıcı ara yüzüne sahip uygulama ve veri tabanı programları kullanımı ve yönetimi hizmeti veren ya da bu hizmetlere ihtiyaç duyan firma, kamu kurum ve kuruluşlarında,

4. Web tasarımı hizmeti veren veya web ortamında çalışan etkileşimli programlar hazırlayan yazılım şirketlerinde ya da bu hizmetlere ihtiyaç duyan firma, kamu kurum ve kuruluşlarında vb. yerlerde çalışabilirler.

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI

1. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında eğitim verilmektedir,

2. Programın uygulanabilmesi için bilişim teknolojileri alanı standart donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.

EĞİTİMCİLER

1. Programın uygulanmasında bilişim teknolojileri alanında eğitim almış alan öğretmenleri görev almalıdır.

2. Programın uygulanmasında gerektiğinde bilişim teknolojileri alanında üniversite mezunu olan meslek elemanlarından yararlanılabilir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;

1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.

2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.

3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.

4. Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir.

BELGELENDİRME

Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

• Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.

• Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.

• Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.

• Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.

• Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.

• Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.

YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER

Mesleğe yönelik geniş tabanlı yeterlikler kazandırmak hedeflenmiştir.

1. Eğitimin sonunda, mesleğinde sertifika alan birey gerektirdiğinde fark eğitimi alarak diploma programını tamamlayabilir.

2. Meslekî eğitim alan veya bitirmiş olan birey; gerekli modülleri tamamlayarak alandaki diğer meslekler arasında geçiş yapabilir.

EĞİTİM SÜRESİ

1. Meslek programının toplam eğitim süresi 2160/1328 saat olarak planlanmıştır. Bu süreye 320/88 saatlik Meslekî Gelişim Modülleri ile 864 saatlik Meslekî Uygulamalar süreleri ilave edilecektir.

2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanır.

1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.

2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.

3. Bireylerin aktif olması sağlanır.

4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.

5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.

6. Bireylere mesleki yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR

Programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, bilişim sektöründe yer alan firmalar, meslek odaları ve meslek elemanları ile iş birliği yapılarak yönlendirilir.

ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI

Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci / kursiyer;

1. Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.

2. Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.

3. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.

4. Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.

5. Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.

EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

1. Sertifika programında yer alan modüllerde öngörülen eğitim öğretim uygulamaları yapılır.

2. Her merkez, 864 saatlik Meslekî Uygulamaların içeriğini ağırlıklı olarak mesleğe ait modüllerden olmak üzere, sektörün beklentilerini yansıtacak modüllerden oluşturur. Meslekî Uygulamalar, modüllerdeki öğrenme faaliyetlerinin uygulamalarından oluşur.

MESLEKÎ GELİŞİM MODÜLLERİ

1. Öğrenci/kursiyerin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine yararlı olabilecek, iyi ilişkiler kurabilme, öğrenmeyi öğrenme, bilgiye ulaşma, girişimcilik ve iş fikirleri üretme, işe uyum sağlama, kendini geliştirme ve problem çözme gibi bilgi ve becerilerin kazandırıldığı modüllerdir.

2. Bu modüller ile öğrenci/kursiyerlere ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.

3. Meslekî Gelişim modül tablosundan, çevrenin istihdam durumu, öğrenci/kursiyerlerin hazır bulunuşluk düzeyi göz önüne alınarak modüller seçilecek ve yeterlik tablosunda yer alan süreye ilave edilecektir.

4. Dördüncü seviye meslek elemanları, bütün Mesleki Gelişim modüllerini tamamlamış olacaklardır.

5. Meslekî gelişim modülleri programlardan bağımsız olarak da kullanılabilecektir.

KAZANDIRILAN YETERLİKLER |

DERSİN MODÜLLERİ _|

SÜRE

1

Sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek

İletişim

40/8

2

Öğrenme ihtiyaçları doğrultusunda bilgi ve veri toplamak

Bilgiye Ulaşma ve Veri Toplama

40/8

3

Uygulanabilir girişimci (iş) fikirler üretmek

Girişimci Fikirler Üretme

40/8

4

Girişimci (iş) fikri geliştirmek ve planlamak

Girişimci Fikri Geliştirme

40/8

5

İşletme kurma ve geliştirme ile ilgili faaliyetleri yürütmek

İş Kurma ve Geliştirme

40/16

6

İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı

40/24

7

Çevreye karşı duyarlı olmak ve çevreyi korumak

Çevre Koruma

40/8

8

Kendini geliştirerek karşılaştığı problemleri çözmek

Problem Çözme

40/8

MODÜL VE İÇERİKLERİ

• Öğrenme süresi her modül için toplam 40 saattir.

• Kazandırılacak yeterliğe bağlı olarak her modül 40/8, 40/16, 40/24, 40/32 ve 40/40 olabilir.

• Modüllerde önerilen bu süreler öğrenme faaliyetlerindeki teorik ve uygulamalı tüm içeriği kapsar.

• Modül içeriğindeki öğrenme faaliyetinin uygulanması imkânı olmadığında, diğer okullarla ve işletmelerle iş birliği çerçevesinde uygulamalar yapılabilir.

• Kursiyer/öğrencinin önceden kazandığı yeterlikleri tekrar alma zorunluluğu yoktur.

• Modül ve yeterlikler programdaki uygulama sırasına göre alınacaktır.

• Programda yer alan modül ve yeterliklerin uygulama sırası zümre kararı ile belirlenir.

NOT: Bilgisayar Teknik Servis Elemanı programı yeterlikler tablosu ve modülleri aşağıda verilmiştir.

YETERLİK VE MODÜL TABLOSU

YETERLİKLER

MODÜLLER

SÜRE

1

Bilgisayar, temel donanım ve programlarını kullanmak

Bilgisayar Kullanma

40/32

2

İç donanım birimlerinin montajını yapmak

İç Donanım Birimleri

40/32

3

Dış donanım birimlerinin bağlantılarını yapmak

Dış Donanım Birimleri

40/24

4

İşletim sisteminin kurulumunu yapmak

İşletim Sistemi Kurulumu

40/32

5

İşletim sisteminin yönetimini yapmak

İşletim Sistemi Gelişmiş Özellikleri

40/32

6

Ağ kurulumunu yapmak

Ağ Temelleri

40/24

7

Kodlama öncesi hazırlıkları yapmak

Kodlamaya Hazırlık

40/32

8

Basit kodlar yazmak

Basit Kodlar

40/32

9

Kontrol deyimlerini kullanmak

Kontrol Deyimleri

40/32

10

Metotlarla çalışmak

Metotlar

40/32

11

Kelime işlem yazılımını kullanmak

Kelime İşlemci

40/24

12

Elektronik tablolama yazılımını kullanmak

Elektronik Tablolama

40/24

13

Sunu hazırlama yazılımını kullanmak

Sunu Hazırlama

40/24

14

İnternet ve e-posta yönetim yazılımlarını kullanmak

Internet ve E-Posta Yönetimi

40/24

15

Doğru akım ve alternatif akım devreleri kurmak

Doğru Akım ve Alternatif Akım Devreleri

40/32

16

Temel devre uygulamaları yapmak

Temel Devre Uygulamaları

40/24

17

Analog devre elemanları ile elektronik devreler kurmak

Analog Devre Elemanları

40/32

18

Temel mantık devrelerini kurmak

Temel Mantık Devreleri

40/24

19

Norm yazı ve çizim uygulamaları yapmak

Temel Teknik Resim

40/32

20

Mesleki çizimler yapmak

Mesleki Çizimler

40/32

21

Anakartı kasa içerisine monte etmek

Anakartlar ve Kasalar

40/24

22

İşlemciyi anakart üzerine monte etmek

İşlemciler (CPU)

40/16

23

Bellek birimlerini anakart üzerine monte etmek

Bellek Birimleri

40/16

24

İç donanım sürücülerini monte etmek

Disk Sürücüleri

40/16

25

Genişleme yuvası kartlarını monte etmek

Donanım Kartları

40/16

26

Bilgisayarın ilk açılışını yapmak

POST (İlk Açılış)

40/16

27

Bilgisayar ekranlarının bağlantısını yapmak

Monitörler

40/8

28

Bilgisayar yazıcılarının bağlantısını yapmak

Yazıcılar

40/8

29

Görüntü işleme cihazlarının bağlantısını yapmak

Görüntü İşleme Cihazları

40/8

30

Bilgisayar ortamı için koruyucu bakım yapmak

Sistem Koruyucu Bakım

40/16

31

Bilgisayarın bakımı için gerekli programların kurulumunu yapmak

Sistem Bakım Yazılımları

40/32

32

Donanımsal sorunları gidermek

Donanım Sorunlarını Giderme

40/32

33

Yazılım sorunlarını gidermek

Yazılım Sorunlarını Giderme

40/24

34

İşletim sistemleri sorunlarını gidermek

İşletim Sistemi Sorunlarını giderme

40/24

35

Ağ sorunlarını gidermek

Ağ Sorunlarını Giderme

40/16

36

Açık kaynak kodlu işletim sistemi sorunlarını gidermek

Açık Kaynak İşletim Sistemi sorunlarını gidermek

40/24

37

Açık kaynak kodlu işletim sisteminin kurulumunu ve temel ayarlarını yapmak

Açık Kaynak İşletim Sistemi Kurulumu

40/24

38

Açık kaynak kodlu işletim sisteminin araçlarını kullanmak

Açık kaynak işletim sistemi kullanımı

40/24

39

Açık kaynak kodlu işletim sisteminin Yönetimini Gerçekleştirmek

Açık kaynak işletim sisteminin Yönetimi

40/24

40

Nitelikli lehim yapmak ve baskı devre hazırlamak

Lehimleme ve Baskı Devre

40/32

41

SMD montajı ve demontajı yapmak

SMD Elemanlar ve Çipsetler

40/24

42

Standartlara uygun olarak çalışabilir güç kaynağı yapmak

Güç Kaynağı

40/32

43

Tümleşik devreler ile çalışma yapmak

Tümleşik Devreler

40/32

44

Aritmetik devreler ile çalışma yapmak

Aritmetik Devreler

40/24

45

Flip - floplar ile çalışma yapmak

Flip - Flop

40/32

46

Sayıcılar ile çalışma yapmak

Sayıcılar

40/16

47

Kaydediciler ile çalışma yapmak

Kaydediciler

40/24

48

Transistörler ile çalışma yapmak

Transistör ve Fet

40/24

49

Modülasyon uygulamaları yapmak

Haberleşme Teknikleri

40/16

50

Sunucu işletim sistemini kullanıma hazırlamak.

Sunucu İşletim Sistemi Kurulum ve Yönetimi

40/16

51

Veri Yönetimini gerçekleştirmek

Veri Yönetimi

40/24

52

Sunucu işletim sisteminin dizin hizmetini yönetmek

Active Directory Yönetimi

40/24

53

Ağ yönetimini sağlamak

Ağ Yönetimi

40/32

54

Ağ hizmetlerini yönetmek

Ağ hizmetlerinin yönetimi

40/32

TOPLAM

2160/1328

MESLEKÎ UYGULAMALAR

 

864

MESLEKÎ GELİŞİM MODÜLLERİ

 

320/88

GENEL TOPLAM

2280 saat

bursa mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi, mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi, bursa mustafakemalpaşa hem, mustafakemalpaşa hem, bursa mustafakemalpaşa halk eğitim, mustafakemalpaşa halk eğitim, bursa mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi adresi, bursa mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi telefonu, bursa mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi telefon numarası, bursa mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi tel no, mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi adresi, mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi telefonu, mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi telefon numarası, mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi tel no, bursa mustafakemalpaşa hem adresi, bursa mustafakemalpaşa hem telefonu, bursa mustafakemalpaşa hem telefon numarası, bursa mustafakemalpaşa hem tel no, mustafakemalpaşa hem adresi, mustafakemalpaşa hem telefonu, mustafakemalpaşa hem telefon numarası, mustafakemalpaşa hem tel no, bursa mustafakemalpaşa halk eğitim adresi, bursa mustafakemalpaşa halk eğitim telefonu, bursa mustafakemalpaşa halk eğitim telefon numarası, bursa mustafakemalpaşa halk eğitim tel no, mustafakemalpaşa halk eğitim adresi, mustafakemalpaşa halk eğitim telefonu, mustafakemalpaşa halk eğitim telefon numarası, mustafakemalpaşa halk eğitim tel no, bursa mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi telefon no, mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi telefon no, bursa mustafakemalpaşa hem telefon no, mustafakemalpaşa hem telefon no, bursa mustafakemalpaşa halk eğitim telefon no, mustafakemalpaşa halk eğitim telefon no