Bursa Mustafakemalpaşa Halk Eğitimi Merkezi CAM ŞEKİLLENDİRMECİ KURSU

Bursa Mustafakemalpaşa hem CAM ŞEKİLLENDİRMECİ KURSU

Sitemizde yayınlanan içerikler HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYGIN EĞİTİM PROGRAMLARI kapsamında yayınlanan modüllerden alıntıdır.

CAM ŞEKİLLENDİRMECİ PROGRAMINA İ

CAM ŞEKİLLENDİRMECİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

ALAN : SERAMİK VE CAM

MESLEK : CAM ŞEKİLLENDİRMECİ

MESLEK SEVİYESİ : 4. SEVİYE

MESLEK ELEMANI TANIMI

Cam hammaddeleriyle çeşitli cam harmanları hazırlayarak eritme ve ergitme yapan yada hazır camları kullanarak üflemeyle, kalıpla, dolu-boş cam boruları elde serbest şekillendirebilen, fabrikasyon ve artistik şekillendirme yapabilen nitelikli kişidir.

GİRİŞ KOŞULLARI

1. İlköğretimi tamamlamış olmak.

2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

İSTİHDAM ALANLARI

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Cam sektöründe;

1. Cam şekillendirme atölyelerinde,

2. Cam Fabrikalarında çalışabilirler.

3. Kendi Cam şekillendirme atölyelerini açabilirler.

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI

1. Mesleki Eğitim Merkezleri,Halk Eğitimi Merkezleri ve sektördeki işletmelerde eğitim verilmektedir.

2. Programın uygulanabilmesi için Seramik Ve Cam Teknolojisi alanı standart donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.

EĞİTİMCİLER

1. Programın uygulanmasında Seramik ve Cam Teknolojisi alanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.

2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Seramik ve Cam Teknolojisi alanında sektör deneyimi olan teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.

3. Usta öğretici; bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;

1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.

2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.

3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.

4. Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir

BELGELENDİRME

Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

• Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.

• Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.

• Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.

• Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.

• Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.

• Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.

YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER

Mesleğe yönelik geniş tabanlı yeterlikler kazandırmak hedeflenmiştir.

1. Eğitimin sonunda, mesleğinde sertifika alan birey gerektirdiğinde fark eğitimi alarak diploma programını tamamlayabilir.

2. Meslekî eğitim alan veya bitirmiş olan birey; gerekli modülleri tamamlayarak alandaki diğer meslekler arasında geçiş yapabilir.

EĞİTİM SÜRESİ

1. Meslek programının toplam eğitim süresi 1880/1216 saat olarak planlanmıştır. Bu süreye 440/224 saatlik Meslekî Gelişim Modülleri ile 864 saatlik Meslekî Uygulamalar süreleri ilave edilecektir.

2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanır.

1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.

2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.

3. Bireylerin aktif olması sağlanır.

4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.

5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.

6. Bireylere meslekî yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR

Bireyler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında, çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, Cam firmaları ve meslek elemanları ile iş birliği yapılarak yönlendirilir.

ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI

Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci / kursiyer;

1. Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.

2. Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.

3. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.

4. Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.

5. Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.

EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

1. Sertifika programında yer alan modüllerde öngörülen eğitim öğretim uygulamaları yapılır.

2. Her merkez, 864 saatlik Meslekî Uygulamaların içeriğini ağırlıklı olarak mesleğe ait modüllerden olmak üzere, sektörün beklentilerini yansıtacak modüllerden oluşturur. Meslekî Uygulamalar, modüllerdeki öğrenme faaliyetlerinin uygulamalarından oluşur.

MESLEKÎ GELİŞİM MODÜLLERİ

1. Öğrenci/kursiyerin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine yararlı olabilecek, üretken, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, beceri düzeyi yüksek olarak yetiştirilmesi, iyi ilişkiler kurabilmesi, işe uyum sağlayabilmesi gibi genel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı modüllerdir.

2. Bu modüller ile öğrenci/kursiyerlere ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.

3. Meslekî Gelişim modül tablosundan, çevrenin istihdam durumu, öğrenci/kursiyerlerin hazır bulunuşluk düzeyi göz önüne alınarak modüller seçilecek ve yeterlik tablosunda yer alan süreye ilave edilecektir.

4. Dördüncü seviye meslek elemanları, bütün Mesleki Gelişim modüllerini tamamlamış olacaklardır.

5. Meslekî gelişim modülleri programlardan bağımsız olarak da kullanılabilecektir.

KAZANDIRILAN YETERLİKLER_|

DERSİN MODÜLLERİ _|

SÜRE

1

Sosyal hayatta sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek

Sosyal Hayatta İletişim

40/16

2

İş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek

İş Hayatında İletişim

40/16

3

Türkçe’yi doğru konuşmak

Diksiyon-1

40/32

4

Diksiyon-2

40/32

5

Mesleği ile ilgili gelişmeleri izlemek ve kendini kişisel olarak sürekli geliştirmek

Kişisel Gelişim

40/16

6

İşletme, finansman, pazarlama, reklam, satış, iş hukuku, kariyer gelişimi ve iş kurma becerileri kazanmak

Girişimcilik

40/24

7

Çevreye karşı duyarlı olmak ve çevreyi korumak

Çevre Koruma

40/16

8

Meslek etiği gereklerine uymak

Meslek Etiği

40/16

9

İş yerinde plan, program ve iş organizasyonu yapmak

İş Organizasyonu

40/16

10

İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı

40/24

11

Temel düzeyde araştırma yapmak

Araştırma Teknikleri

40/16

MODÜL VE İÇERİKLERİ

• Öğrenme süresi her modül için toplam 40 saattir.

• Kazandırılacak yeterliğe bağlı olarak her modül 40/8, 40/16, 40/24, 40/32, 40/40 olarak yapılabilir.

• Modüllerde önerilen bu süreler öğrenme faaliyetlerindeki teorik ve uygulamalı tüm içeriği kapsar.

• Modül içeriğindeki öğrenme faaliyetinin uygulanması imkânı olmadığında, diğer okullarla ve işletmelerle iş birliği çerçevesinde uygulamalar yapılabilir.

• Kursiyer/öğrencinin önceden kazandığı yeterlikleri tekrar alma zorunluluğu yoktur.

• Modül ve yeterlikler programdaki uygulama sırasına göre alınacaktır.

• Programda yer alan modül ve yeterliklerin uygulama sırası zümre kararı ile belirlenir.

NOT: Cam Şekillendirmeci programı yeterlikler tablosu ve modülleri aşağıda verilmiştir.

YETERLİK VE MODÜL TABLOSU

NO

YETERLİKLER

MODÜLLER

SÜRE

1

Bilgisayar temel donanım ve programlarını kullanmak

Bilgisayar Kullanma

40/32

2

Bilgisayarda doküman hazırlamak

Doküman Hazırlama

40/32

3

Nokta ve çizgi ile yüzey düzenlemek

Nokta ve Çizgi

40/32

4

Objeleri açık, koyu, ışık ve gölge ile çalışmak

Açık, Koyu, Işık ve Gölge

40/32

5

Formları tasarı ilkelerine göre yüzey içinde düzenlemek

Tasarı İlkeleri

40/24

6

Kompozisyonu renklendirmek

Renk

40/32

7

Doku yorumlarıyla yüzey oluşturmak

Doku

40/32

8

Özgün strüktür uygulamaları yapmak

Strüktür

40/32

9

Perspektif ilkelerine uygun çizim yapmak

Perspektif

40/24

10

Geometrik çizimler yapmak

Geometrik Çizimler

40/32

11

Görünüş çıkartmak

Görünüş Çıkarma

40/32

12

Basit geometrik formlar çizmek

Basit Geometrik Formlar

40/32

13

Cansız modellerden desen çizmek

Cansız Modeller

40/32

14

Torsun çizimini yapmak

Tors

40/32

15

Çimdikleme ve sıvama yöntemiyle form şekillendirmek

Çimdikleme ve Sıvama Yöntemi

40/32

16

Sucuk yöntemi ile form şekillendirmek

Sucuk Yöntemi

40/32

17

Plaka yöntemi ile form şekillendirmek

Plaka Yöntemi

40/32

18

Füzyon vitray için cam kesimi yapmak

Cam Kesimi 1

40/16

19

Seramik ve cam fırınlamak

Seramik ve Camda Pişirim

40/32

20

Camın kimyasal yapısını araştırmak

Camın Kimyasal Yapısı

40/16

21

Camın hammaddelerini araştırmak.

Cam Hammaddeleri

40/16

22

Yapılarına göre cam türlerini araştırmak.

Cam Türleri

40/8

23

Cam üretim yöntemlerine göre cam türlerini araştırmak

Türkiye’ de Cam Sektörü

40/8

24

Üretim kademelerini araştırmak.

Üretim Kademeleri

40/16

25

Düz cam ya da boru cam şekillendirmek.

Düz Cam Şekillendirme

40/8

26

Cam üretiminde yöntemleri belirlemek ve planlama yapmak.

Cam Üretim Planlaması

40/16

27

İşletme organizasyonu yapmak.

İşletme Organizasyonu

40/16

28

Üretimde veri saptamak.

Veri Saptama

40/16

29

Cam Harman formülü hazırlamak.

Cam Harman Formülü

40/16

30

Formüle uygun tartım yapmak ve cam fırınına aktarmak.

Tartım

40/8

31

Eritme-ergitme yapmak.

Eritme ve Ergitme

40/16

32

Basit harman denemeleri yapmak.

Basit Harman Denemeleri

40/24

33

Yapılan denemelerden şema hazırlamak.

Şema Hazırlama

40/16

34

Baget boru şekillendirme yapmak.

Baget Cam Şekillendirme

40/32

35

Boş boru üfleyerek şekillendirmek.

Boş Boru Cam Şekillendirme

40/32

36

Cam sarma yöntemi ile şekillendirme yapmak

Cam Sarma Yöntemi

40/32

37

Elde serbest kalıp şekillendirme yapmak

Elde Serbest Şekillendirme

40/32

38

Üfleme ile şekillendirme yapmak

Üfleme İle Şekillendirme

40/32

39

İç kalıp tekniği ile şekillendirmek.

İç Kalıp Yöntemi (Şiller)

40/32

40

Savurma ile cam şekillendirmek

Savurma İle Şekillendirme

40/32

41

Presleme ile cam şekillendirmek.

Pres Makinesi

40/32

42

Kulp yapmak.

Kulp Yapma

40/24

43

Ayak ve tablayı şekillendirmek

Ayak ve Tabla Şekillendirmek

40/32

44

Makas kesme prosesi ile şekillendirme yapmak

Makas Kesme Prosesi

40/32

45

Sıcak kesme makinesini kullanmak.

Sıcak Kesme Makinesi

40/32

46

Çatlatma boya tekniği ile uygulama yapmak.

Çatlatma

40/32

47

Çeşm-i Bülbül yapmak

Çeşm-i Bülbül

40/32

TOP

LAM

 

1880/1216

MESLEKÎ UYGULAMALAR

864

MESLEKÎ GELİŞİM MODÜLLERİ

440/224

GENEL TOPLAM

2304 saat

bursa mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi, mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi, bursa mustafakemalpaşa hem, mustafakemalpaşa hem, bursa mustafakemalpaşa halk eğitim, mustafakemalpaşa halk eğitim, bursa mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi adresi, bursa mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi telefonu, bursa mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi telefon numarası, bursa mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi tel no, mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi adresi, mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi telefonu, mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi telefon numarası, mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi tel no, bursa mustafakemalpaşa hem adresi, bursa mustafakemalpaşa hem telefonu, bursa mustafakemalpaşa hem telefon numarası, bursa mustafakemalpaşa hem tel no, mustafakemalpaşa hem adresi, mustafakemalpaşa hem telefonu, mustafakemalpaşa hem telefon numarası, mustafakemalpaşa hem tel no, bursa mustafakemalpaşa halk eğitim adresi, bursa mustafakemalpaşa halk eğitim telefonu, bursa mustafakemalpaşa halk eğitim telefon numarası, bursa mustafakemalpaşa halk eğitim tel no, mustafakemalpaşa halk eğitim adresi, mustafakemalpaşa halk eğitim telefonu, mustafakemalpaşa halk eğitim telefon numarası, mustafakemalpaşa halk eğitim tel no, bursa mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi telefon no, mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi telefon no, bursa mustafakemalpaşa hem telefon no, mustafakemalpaşa hem telefon no, bursa mustafakemalpaşa halk eğitim telefon no, mustafakemalpaşa halk eğitim telefon no