Bursa Mustafakemalpaşa Halk Eğitimi Merkezi ÇELİK YAPI TEKNİK RESSAMI KURSU

Bursa Mustafakemalpaşa hem ÇELİK YAPI TEKNİK RESSAMI KURSU

Sitemizde yayınlanan içerikler HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYGIN EĞİTİM PROGRAMLARI kapsamında yayınlanan modüllerden alıntıdır.

ÇELİK YAPI TEKNİK RESSAMI PROGRA

ÇELİK YAPI TEKNİK RESSAMI PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

ALAN : İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

MESLEK : ÇELİK YAPI TEKNİK RESSAMI

MESLEK SEVİYESİ : 4

MESLEK ELEMANI TANIMI

Çelik Yapı Teknik Ressamı; krokisi hazır olan resmi, mimari projeyi , çizim araç ve gereçlerini kullanıma hazırlayarak el ve bilgisayarla yapı projelerini çizmek,rölöve yapmak ve çıktı almak, çizimleri kullanıma hazırlamak ile bunlara ait hesap ve teknik çizimlerini yapan nitelikli kişidir.

GİRİŞ KOŞULLARI

1. İlköğretimi tamamlamış olmak.

2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

İSTİHDAM ALANLARI

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler İnşaat Teknolojisi

Alanında;

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Yapı- İnşaat sektöründe;Devlet Demir Yolları,Devlet Su İşleri,Türkiye Cumhuriyeti Karayolları,Belediyeler,İller Bankası,Bayındırlık Hizmetleri,Havayolları,Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi,Türk Telekom,Mimarlık Büroları,İnşaat Mühendisliği Büroları,Yapı Denetim Firmaları,Beton Santralleri,vb. yerlerde çalışabilirler

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI

1. Mesleki Eğitim Merkezleri, Halk Eğitimi Merkezleri ve sektördeki işletmelerde eğitim verilmektedir.

2. Programın uygulanabilmesi için İnşaat Teknolojisi alanı standart donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.

EĞİTİMCİLER

1. Programın uygulanmasında İnşaat Teknolojisi alanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.

2. Programın uygulanmasında gerektiğinde İnşaat Teknolojisi alanında sektör deneyimi olan teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.

3. Usta öğretici ; bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;

1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.

2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.

3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.

4. Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir.

BELGELENDİRME

Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri

kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin

yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

• Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.

• Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilirler.

• Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.

• Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.

• Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.

• Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.

YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER

Mesleğe yönelik geniş tabanlı yeterlikler kazandırmak hedeflenmiştir.

1. Eğitimin sonunda, mesleğinde sertifika alan birey gerektirdiğinde fark eğitimi alarak diploma programını tamamlayabilir.

2. Mesleki eğitim alan veya bitirmiş olan birey; gerekli modülleri tamamlayarak alandaki diğer meslekler arasında geçiş yapabilir.

EĞİTİM SÜRESİ

1. Meslek programının toplam eğitim süresi2480/1872saat olarak planlanmıştır. Bu süreye 440/224 saatlik Mesleki Gelişim Modülleri ile 504 saatlik Mesleki Uygulamalar süreleri ilave edilecektir.

2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri

uygulanır.

1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.

2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.

3. Bireylerin aktif olması sağlanır.

4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.

5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.

6. Bireylere mesleki yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR

Bireyler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında, çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, inşaat firmaları ve meslek elemanları ile işbirliği yapılarak yönlendirilir.

ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI

Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci / kursiyer;

1. Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.

2. Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.

3. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.

4. Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.

5. Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.

EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

1. Sertifika programında yer alan modüllerde öngörülen eğitim öğretim

uygulamaları yapılır.

2. Her merkez, 504 saatlik Mesleki uygulamaların içeriğini ağırlıklı olarak mesleğe ait modüllerden olmak üzere, sektörün beklentilerini yansıtacak modüllerden oluşturur.Mesleki uygulamalar, modüllerdeki öğrenme faaliyetlerinin uygulamalarından oluşur.

MESLEKİ GELİŞİM MODÜLLERİ

1. Öğrenci/Kursiyerin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine yararlı olabilecek, üretken, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, beceri düzeyi yüksek olarak yetiştirilmesi, iyi ilişkiler kurabilmesi, işe uyum sağlayabilmesi gibi genel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı modüllerdir.

2. Bu modüller ile öğrenci/kursiyerlere ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.

3. Mesleki gelişim modül tablosundan, çevrenin istihdam durumu, öğrenci/kursiyerlerin hazır bulunuşluk düzeyi göz önüne alınarak modüller seçilecek ve yeterlik tablosunda yer alan süreye ilave edilecektir.

4. Dördüncü seviye meslek elemanları, bütün mesleki gelişim modüllerini tamamlamış olacaklardır.

5. Mesleki gelişim modülleri programlardan bağımsız olarak da kullanılabilecektir.

KAZANDIRILAN YETERLİKLER

DERSİN MODÜLLERİ

SÜRE

1

Sosyal hayatta sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek

Sosyal Hayatta İletişim

40/16

2

İş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek

İş Hayatında İletişim

40/16

3

Türkçeyi doğru konuşmak

Diksiyon-1

40/32

4

Diksiyon-2

40/32

5

Mesleği ile ilgili gelişmeleri izlemek ve kendini kişisel olarak sürekli geliştirmek

Kişisel Gelişim

40/16

6

İşletme, finansman, pazarlama, reklam, satış, iş hukuku, kariyer gelişimi ve iş kurma becerileri kazanmak

Girişimcilik

40/24

7

Çevreye karşı duyarlı olmak ve çevreyi korumak

Çevre Koruma

40/16

8

Meslek etiği gereklerine uymak

Meslek Etiği

40/16

9

İş yerinde plan, program ve iş organizasyonu yapmak

İş Organizasyonu

40/16

10

İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı

40/24

11

Temel düzeyde araştırma yapmak

Araştırma Teknikleri

40/16

MODÜL VE İÇERİKLERİ

• Öğrenme süresi her modül için toplam 40 saattir.

• Kazandırılacak yeterliğe bağlı olarak her modül 40/8, 40/16, 40/24, 40/32, 40/40 olarak yapılabilir.

• Modüllerde önerilen bu süreler öğrenme faaliyetlerindeki teorik ve uygulamalı tüm içeriği kapsar.

• Modül içeriğindeki öğrenme faaliyetinin uygulanması imkânı olmadığında, diğer okullarla ve işletmelerle iş birliği çerçevesinde uygulamalar yapılabilir.

• Kursiyer/Öğrencinin önceden kazandığı yeterlikleri tekrar alma zorunluluğu yoktur.

• Modül ve yeterlikler programdaki uygulama sırasına göre alınacaktır.

• Programda yer alan modül ve yeterliklerin uygulama sırası zümre kararı ile belirlenir.

NOT: Çelik Yapı Teknik Ressamı programı yeterlikler tablosu ve modülleri aşağıda verilmiştir.

NO

YETERLİKLER

MODÜLLER

SÜRE

1

Matematiksel temel işlemleri, ondalık, kesirli, oran-orantı, trigonometri hesaplarını yapmak.

Temel İşlemler (İnşaat)

40/16

2

Üçgen ve ölçü birimlerinin hesaplarını yapmak.

Bağıntılar

40/16

3

Ölçek ve çevre hesaplarını yapmak.

Ölçü ve Ölçekler

40/24

4

Alan, hacim ve fiziksel hesapları yapmak.

Geometrik Hesaplar

40/16

5

Bina aplikasyon yapmak

Aplikasyon

40/16

6

Blokaj ve grobeton yapmak

Beton 1

40/32

7

Duvar hazırlığı yaparak duvar örmek

Duvar

40/32

8

Demiri donatıya hazırlamak

Betonarme Demir

40/32

9

Kaba ve ince sıva yapmak

Sıva

40/32

10

Basit yalıtım yapmak

Yalıtım

40/32

11

Norm yazı, çizgi çeşitleri ve temel geometrik çizimler yapmak.

Geometrik Çizimler

40/32

12

İz Düşüm çizimleri yapmak.

İz Düşüm

40/24

13

Cismin temel görünüşlerini çizmek.

Temel Görünüşler

40/24

14

Perspektif ve kesitleri çizmek.

Perspektif

40/32

15

Kesitler

40/24

16

Keşif ve metraj yapmak.

Malzeme Miktarı

40/32

17

Fiyat teklifi ve sözleşme yapmak.

Fiyat ve Sözleşme

40/24

18

Hak ediş hazırlamak ve iş teslimatı yapmak.

Hak Ediş ve İş Teslimatı

40/24

19

Sıvaya hazırlık yapmak.

Sıvaya Hazırlık

40/32

20

İskele yapmak.

İskele

40/32

21

Kaba sıva yapmak.

Kaba Sıva

40/32

22

İnce ve hazır sıva yapmak.

İnce ve Hazır Sıva

40/32

23

Makine ile sıva yapmak.

Makine İle Sıva

40/32

24

Ahşap ve metal yüzeylere sıva yapmak.

Ahşap ve Metal Yüzeylere Sıva

40/32

25

Tesviye betonu ve şap yapmak.

Tesviye Betonu ve Şap

40/32

26

Mozaik yapmak.

Mozaik

40/32

27

Denizlik yapmak.

Denizlik

40/32

28

Söve yapmak.

Söve

40/32

29

Cam mozaik ve araç gereç bakımı yapmak.

Cam Mozaik ve Araç Gereç Bakımı

40/32

30

Sıva resmi çizmek

Sıva Resmi Çizimi

40/32

31

Ahşap ve metal yüzeylerdeki sıva resmini çizmek

Ahşap ve Metal Yüzeylerdeki Sıva Çizimi

40/32

32

Mozaik kaplama çizmek

Mozaik Kaplama Çizimi

40/32

33

Cam mozaik çizmek

Cam Mozaik Çizimi

40/32

34

Denizlik ve söve çizmek

Denizlik ve Söve Çizimi

40/32

35

Kaplama Malzemesi hazırlamak

Kaplama Malzemesi Hazırlama

40/32

36

Kaplama yüzey hazırlığı yapmak

Kaplama Yüzeyi Hazırlama 1

40/32

37

Kaplama Yüzeyi Hazırlama 2

40/32

38

Duvara Seramik Karo (Fayans) Kaplama yapmak

Duvara Seramik Karo (Fayans) Kaplama

40/32

39

Zemine Seramik Karo Kaplama yapmak

Zemine Seramik Karo Kaplama

40/32

40

Duvar ve Zeminde Derz Dolgu(Fuga) Yapmak

Duvar ve Zeminde Derz Dolgu (Fuga)

40/32

41

Farklı Yüzeylere Seramik Karo Kaplama Yapmak

Farklı Yüzeylere Seramik Karo Kaplama 1

40/32

42

Farklı Yüzeylere Seramik Karo Kaplama 2

40/32

43

Farklı Yüzeylere Seramik Karo Kaplama 3

40/32

44

Kaplama Malzemelerinde Oluşan Hasarlar ve Onarımlar Yapmak

Kaplama Malzemelerinde Oluşan Hasarlar ve Onarım

40/32

45

Karo Kaplama ve Yüzey İşlemleri Yapmak

Karo Kaplama ve Yüzey

40/32

 

 

İşlemleri

 

46

Duvara Doğal ve Yapay Taş Kaplama Yapmak

Duvara Doğal ve Yapay Taş Kaplama

40/32

47

Zemine Doğal ve Yapay Taş Kaplama Yapmak

Zemine Doğal ve Yapay Taş Kaplama

40/32

48

Mermer Seçimi Ve Uygulamasını Yapmak

Mermer Seçimi ve Uygulaması

40/32

49

Mermer Uygulaması Ve Yüzey İşlemlerini Yapmak

Mermer Uygulaması ve Yüzey işlemleri

40/32

50

Denizlik, Parapet, Harpuşta ve Söve Montajı Yapmak

Denizlik, Parapet, Harpuşta ve Söve Montajı

40/32

51

Seramik Karo Uygulama Hatalarını Çizmek

Seramik Karo Uygulama Hatalarının Çizimi

40/32

52

Kaplama görünüş ve kesitlerini çizmek

Kaplama Görünüş ve Kesit Çizimi

40/32

53

Bilgisayarla Duvar ve Zemin Kaplamaları Yapmak

Kaplamacılıkta Bilgisayarla Destekli Tasarım 1

40/32

54

Kaplamacılıkta Bilgisayarla Destekli Tasarım 2

40/32

55

Parke taşı-Bordür Kaplama Hesapları Yapmak

Parketaşı-Bordür Kaplama Hesapları

40/32

56

Yerleşim Rölöve Ölçüsü Almak

Yerleşim Rölöve Ölçüsü Alma

40/32

57

Zeminleri Sıkıştırmak

Zemin Sıkıştırma

40/32

58

Çalışma Sahalarında Emniyet Tedbirleri Almak

Saha Emniyet Tedbirleri

40/32

59

Beton Üretmek ve Bakımını Yapmak

Beton Üretim ve Bakım

40/32

60

Kaldırım ve Parklarda Kaplama Yapmak

Kaldırım ve Parklarda Kaplama

40/32

61

Yeşil Alan ve Bina Dışında Kaplama Yapmak

Yeşil Alan ve Bina Dışı Kaplama

40/32

62

Hava Meydanları ve Yollarda Kaplama Yapmak

Hava Meydanları ve Yollarda Kaplama

40/32

TOPLAM

2480/1872

MESLEKİ UYGULAMALAR

504

MESLEKİ GELİŞİM MODÜLLERİ

440/224

bursa mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi, mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi, bursa mustafakemalpaşa hem, mustafakemalpaşa hem, bursa mustafakemalpaşa halk eğitim, mustafakemalpaşa halk eğitim, bursa mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi adresi, bursa mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi telefonu, bursa mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi telefon numarası, bursa mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi tel no, mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi adresi, mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi telefonu, mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi telefon numarası, mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi tel no, bursa mustafakemalpaşa hem adresi, bursa mustafakemalpaşa hem telefonu, bursa mustafakemalpaşa hem telefon numarası, bursa mustafakemalpaşa hem tel no, mustafakemalpaşa hem adresi, mustafakemalpaşa hem telefonu, mustafakemalpaşa hem telefon numarası, mustafakemalpaşa hem tel no, bursa mustafakemalpaşa halk eğitim adresi, bursa mustafakemalpaşa halk eğitim telefonu, bursa mustafakemalpaşa halk eğitim telefon numarası, bursa mustafakemalpaşa halk eğitim tel no, mustafakemalpaşa halk eğitim adresi, mustafakemalpaşa halk eğitim telefonu, mustafakemalpaşa halk eğitim telefon numarası, mustafakemalpaşa halk eğitim tel no, bursa mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi telefon no, mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi telefon no, bursa mustafakemalpaşa hem telefon no, mustafakemalpaşa hem telefon no, bursa mustafakemalpaşa halk eğitim telefon no, mustafakemalpaşa halk eğitim telefon no