Bursa Mustafakemalpaşa Halk Eğitimi Merkezi ÇELİK YAPILANDIRMACI KURSU

Bursa Mustafakemalpaşa hem ÇELİK YAPILANDIRMACI KURSU

Sitemizde yayınlanan içerikler HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYGIN EĞİTİM PROGRAMLARI kapsamında yayınlanan modüllerden alıntıdır.

ÇELİK YAPILANDIRMACI PROGRAMINA

ÇELİK YAPILANDIRMACI PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

ALAN : METAL TEKNOLOJİSİ

MESLEK : ÇELİK YAPILANDIRMACI

MESLEK SEVİYESİ : 4. SEVİYE

MESLEK ELEMANI TANIMI

Çelik konstrüksiyon işlerinin, merdiven ve parmaklıkların, çeşitli kiriş uygulamalarını, sacdan çeşitli boru işlerini, toz altı kaynak tekniklerini, tahribatsız muayene yöntemlerini, temel metal şekillendirmeci, sac ve metal mobilyacı 2. ve 3. seviyede kazandığı yeterlikleri uygulama becerisine sahip nitelikli kişidir.

GİRİŞ KOŞULLARI

1. İlköğretimi tamamlamış olmak.

2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

İSTİHDAM ALANLARI

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Metal Teknolojisi Alanında ;

1. Makine Metal Sektöründeki Fabrikalarda,

2. Metal İşleri Atölyeleri vb. yerlerde çalışabilirler.

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI

1. Halk Eğitimi Merkezleri, Meslek Eğitim Merkezleri ve sektördeki işletmelerde eğitim verilmektedir.

2. Programın uygulanabilmesi için Metal Teknolojisi alanı standart donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.

EĞİTİMCİLER

1. Programın uygulanmasında Metal Teknolojileri Alanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimi olan, alan öğretmenleri görev almalıdır.

2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Metal Teknolojisi Alanında sektör deneyimi olan teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.

3. Usta öğretici ; bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;

1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.

2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.

3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.

4. Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir.

BELGELENDİRME

Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

• Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.

• Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.

• Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.

• Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.

• Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.

• Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.

YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER

Mesleğe yönelik geniş tabanlı yeterlikler kazandırmak hedeflenmiştir.

1. Eğitimin sonunda mesleğinde sertifika alan birey gerektirdiğinde fark eğitimi alarak diploma programını tamamlayabilir.

2. Mesleki eğitim alan veya bitirmiş olan birey; gerekli modülleri tamamlayarak alandaki diğer meslekler arasında geçiş yapabilir.

EĞİTİM SÜRESİ

1. Meslek programının toplam eğitim süresi 2120/1336 saat olarak planlanmıştır. Bu süreye 440/224 saatlik Mesleki Gelişim Modülleri ile 864 saatlik Mesleki Uygulamalar süreleri ilave edilecektir.

2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanır.

1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.

2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.

3. Bireylerin aktif olması sağlanır.

4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.

5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.

6. Bireylere meslekî yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR

Bireyler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında, çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, Metal Teknolojileri Alanında çalışan firmalar, ilgili meslek odaları ve öğrencinin çevrede konuyla ilgili olarak iletişim kurabileceği araştırma, gözlem ve uygulama yapabileceği her türlü kurum ve kuruluşlar meslek elemanları ile iş birliği yapılarak yönlendirilir.

ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI

Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci / kursiyer;

1. Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.

2. Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.

3. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.

4. Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.

5. Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.

EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

1. Sertifika programında yer alan modüllerde öngörülen eğitim öğretim uygulamaları yapılır.

2. Her merkez, 864 saatlik Mesleki Uygulamaların içeriğini ağırlıklı olarak mesleğe ait modüllerden olmak üzere, sektörün beklentilerini yansıtacak modüllerden oluşturur. Mesleki uygulamalar, modüllerdeki öğrenme faalliyetlerinin uygulamalarından oluşur.

MESLEKÎ GELİŞİM MODÜLLERİ

1. Öğrenci/kursiyerin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine yararlı olabilecek, üretken, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, beceri düzeyi yüksek olarak yetiştirilmesi, iyi ilişkiler kurabilmesi, işe uyum sağlayabilmesi gibi genel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı modüllerdir.

2. Bu modüller ile öğrenci/kursiyerlere ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.

3. Meslekî Gelişim modül tablosundan, çevrenin istihdam durumu, öğrenci/kursiyerlerin hazır bulunuşluk düzeyi göz önüne alınarak modüller seçilecek ve yeterlik tablosunda yer alan süreye ilave edilecektir.

4. Dördüncü seviye meslek elemanları, bütün Mesleki Gelişim modüllerini tamamlamış olacaklardır.

5. Meslekî gelişim modülleri programlardan bağımsız olarak da kullanılabilecektir.

KAZANDIRILAN YETERLİKLER

DERSİN MODÜLLERİ

SÜRE

1

Sosyal hayatta sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek

Sosyal Hayatta İletişim

40/16

2

İş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek

İş Hayatında İletişim

40/16

3

Türkçe’yi doğru konuşmak

Diksiyon-1

40/32

4

Diksiyon-2

40/32

5

Mesleği ile ilgili gelişmeleri izlemek ve kendini kişisel olarak sürekli geliştirmek

Kişisel Gelişim

40/16

6

İşletme, finansman, pazarlama, reklam, satış, iş hukuku, kariyer gelişimi ve iş kurma becerileri kazanmak

Girişimcilik

40/24

7

Çevreye karşı duyarlı olmak ve çevreyi korumak

Çevre Koruma

40/16

8

Meslek etiği gereklerine uymak

Meslek Etiği

40/16

9

İş yerinde plan, program ve iş organizasyonu yapmak

İş Organizasyonu

40/16

10

İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı

40/24

11

Temel düzeyde araştırma yapmak

Araştırma Teknikleri

40/16

MODÜL VE İÇERİKLER

• Öğrenme süresi her modül için toplam 40 saattir.

• Kazandırılacak yeterliğe bağlı olarak her modül 40/8, 40/16, 40/24, 40/32 ,40/40 olarak yapılabilir.

• Modüllerde önerilen bu süreler öğrenme faaliyetlerindeki teorik ve uygulamalı tüm içeriği kapsar.

• Modül içeriğindeki öğrenme faaliyetinin uygulanması imkânı olmadığında, diğer okullarla ve işletmelerle iş birliği çerçevesinde uygulamalar yapılabilir.

• Kursiyer/öğrencinin önceden kazandığı yeterlikleri tekrar alma zorunluluğu yoktur.

• Modül ve yeterlikler programdaki uygulama sırasına göre alınacaktır.

• Programda yer alan modül ve yeterliklerin uygulama sırası zümre kararı ile belirlenir.

NOT: Çelik Yapılandırmacı Programı yeterlikler tablosu ve modülleri aşağıda

verilmiştir.

YETERLİK VE MODÜL TABLOSU

YETERLİKLER

MODÜLLER

SÜRE

1

Bilgisayar, temel donanım ve programlarını kullanmak

Bilgisayar Kullanma

40/32

2

Bilgisayarda doküman hazırlamak

Doküman hazırlama

40/32

3

Geometrik çizimler yapmak

Geometrik çizimler

40/32

4

Markalama yapmak

Görünüş çıkartma

40/32

5

Ölçülendirme ve yüzey işlemleri yapmak

Ölçülendirme ve Yüzey İşlemleri

40/32

6

Görünüş çıkarmak

Kroki Perspektif ve yapım Resmi

40/32

7

Markalama yapmak

Ölçme Kontrol ve Markalama

40/24

8

Şekil bozukluğuna uğramış gereçleri doğrultmak

Doğrultma

40/16

9

Malzemeleri el aletleri ile kesmek

El ile Kesme

40/16

10

Eğe ile istenilen yüzeyleri elde etmek

Eğeleme

40/16

11

Eğme-bükme yapmak

Eğme-Bükme

40/24

12

Matkapla delme ve havşa açma işlemlerini yapmak

Delme ve havşa açma

40/16

13

Kılavuz ve paftayla diş açmak

Diş açma

40/16

14

Perçinli birleştirme yapmak

Perçinleme

40/16

15

Yumuşak lehimleme yapmak

Yumuşak Lehimleme

40/16

16

Sıcak çekme ile biçimlendirme yapmak

Sıcak çekme

40/24

17

Sıcak bükme, şişirme, köşe çıkarma yapmak

Bükme-şişirme

40/16

18

Sıcak boğma, burma yapmak

Boğma-burma

40/16

19

Oksi-gaz ile kaynak dikişi çekmek

Oksi-Gaz ile Dikiş Çekme

40/24

20

Oksi-gaz ile küt ek kaynağı yapmak

Oksi-Gaz ile Küt Ek Kaynağı

40/16

21

Oksi-gaz ile yatay köşe kaynaklarını yapmak

Oksi-Gaz ile Köşe Kaynağı

40/24

22

Oksi-gaz ile küçük çaplı boruların ve profillerin yatayda kaynağını yapmak

Oksi-Gaz ile Boru ve Profillerin Kaynağı

40/24

23

Oksi-gaz ile kesme yapmak

Oksi-Gaz ile Kesme

40/24

24

Elektrik ark kaynağı ile kaynak dikişi çekmek

Dikiş Çekme

40/24

25

Elektrik ark kaynağı ile küt ek ve bindirme kaynağı yapmak

Yatayda Küt Ek ve Bindirme Kaynağı

40/16

26

Elektrik ark kaynağı ile yatay köşe kaynaklarını yapmak

Yatayda Köşe Kaynağı

40/16

27

Elektrik ark kaynağı ile yatay konumda kalın parçaların kaynağını yapmak

Yatayda Kalın Parçaların Kaynağı

40/24

28

Elektrik ark kaynağı ile küçük çaplı boruların ve profillerin yatayda kaynağını yapmak

Yatayda Boru ve Profil Kaynağı

40/24

29

Elektrik direnç kaynağı ile sac ve yuvarlak malzemelerin direnç kaynağını yapmak

Elektrik Direnç Kaynağı

40/16

30

Borulara çeşitli biçimlerde bükme yapmak

Boruları Bükme

40/24

31

Vidalı ve kenetli birleştirme yapmak

Vidalı ve Kenetli Birleştirme

40/32

32

Saclara kabartma (rölyef) tekniğini uygulamak

Kabartma Tekniği

40/32

33

Sacları bükerek çeşitli profiller oluşturmak

Saclardan Profiller Bükme

40/24

34

Sacların kenarlarını bükmek

Sacların Kenarlarını Bükme

40/32

35

Seri iş ve montaj kalıplarını

Seri İş ve Montaj

40/32

 

yapmak

Kalıpları

 

36

Soğuk şekillendirme kalıplarında çalışmak

Soğuk Şekillendirme Kalıpları

40/32

37

Çelik eşyalar yapmak

Çelik Eşya

40/32

38

CNC lazerle çeşitli metalleri kesmek

CNC Lazerle Kesme

40/32

39

NC giyotinde sac kesmek

NC Giyotinde Kesme

40/24

40

CNC abkantta sacları bükmek

CNC Abkantta Bükme

40/24

41

CNC puncda çalışmak

CNC Punc

40/32

42

Metal yüzeylerini çeşitli yöntemlerle temizlemek

Yüzey Temizleme

40/32

43

Metal yüzeylerini çeşitli yöntemlerle renklendirmek ve parlatmak

Yüzeyleri Renklendirme ve Parlatma

40/24

44

Metal yüzeylerine astar ve son kat boya yapmak

Yüzeyleri Boyama

40/32

45

Basit kaldırma ve taşıma araçları yapmak

Basit Kaldırma ve Taşıma Araçları

40/32

46

Çeşitli su depoları ve güneş enerjili kolektörler yapmak

Su Depoları ve Güneş Enerjili Kolektörler

40/32

47

Farklı özellikte ve çeşitli merdivenler yapmak

Merdivenler

40/24

48

Farklı özellikte ve çeşitli parmaklıklar yapmak

Parmaklıklar

40/32

49

Çelik yapılarda kolonlar yapmak

Kolonlar

40/24

50

Çelik yapılarda kirişler yapmak

Kirişler

40/32

51

Saclardan borular yapmak

Sac Borular

40/32

52

Tozaltı kaynağı ile çeliklerin kaynağını yapmak

Tozaltı Kaynağı

40/16

53

Malzemelerin tahribatsız muayene yöntemleri ile muayenesini yapmak

Tahribatsız Muayene

40/32

TOPLA

M

2

120/1336

MESLEKİ UYGULAMALAR

 

864

MESLEKİ GELİŞİM MODÜLLERİ

 

440/224

GENEL TOPLAM

2424 saat

bursa mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi, mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi, bursa mustafakemalpaşa hem, mustafakemalpaşa hem, bursa mustafakemalpaşa halk eğitim, mustafakemalpaşa halk eğitim, bursa mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi adresi, bursa mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi telefonu, bursa mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi telefon numarası, bursa mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi tel no, mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi adresi, mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi telefonu, mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi telefon numarası, mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi tel no, bursa mustafakemalpaşa hem adresi, bursa mustafakemalpaşa hem telefonu, bursa mustafakemalpaşa hem telefon numarası, bursa mustafakemalpaşa hem tel no, mustafakemalpaşa hem adresi, mustafakemalpaşa hem telefonu, mustafakemalpaşa hem telefon numarası, mustafakemalpaşa hem tel no, bursa mustafakemalpaşa halk eğitim adresi, bursa mustafakemalpaşa halk eğitim telefonu, bursa mustafakemalpaşa halk eğitim telefon numarası, bursa mustafakemalpaşa halk eğitim tel no, mustafakemalpaşa halk eğitim adresi, mustafakemalpaşa halk eğitim telefonu, mustafakemalpaşa halk eğitim telefon numarası, mustafakemalpaşa halk eğitim tel no, bursa mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi telefon no, mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi telefon no, bursa mustafakemalpaşa hem telefon no, mustafakemalpaşa hem telefon no, bursa mustafakemalpaşa halk eğitim telefon no, mustafakemalpaşa halk eğitim telefon no