Bursa Mustafakemalpaşa Halk Eğitimi Merkezi ÇİÇEK DÜZENLEME KURSU

Bursa Mustafakemalpaşa hem ÇİÇEK DÜZENLEME KURSU

Sitemizde yayınlanan içerikler HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYGIN EĞİTİM PROGRAMLARI kapsamında yayınlanan modüllerden alıntıdır.

ÇİÇEK DÜZENLEME PROGRAMINA İLİŞK

ÇİÇEK DÜZENLEME PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

ALAN : BAHÇECİLİK

MESLEK : ÇİÇEK DÜZENLEME

MESLEK SEVİYESİ : 4 SEVİYE

MESLEK ELEMANI TANIMI

İş organizasyonu yapan, vitrin hazırlayan, değişik çiçek düzenlemeleri( Buket, sepet, çelenk vb.) yapan, çiçekçilik organizasyonlarını gerçekleştiren, maliyet hesabını yaparak kayıt tutabilen, Meslekî eğitim faaliyetlerini yürütme işini kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma becerisine sahip nitelikli kişidir.

GİRİŞ KOŞULLARI

1. İlköğretimi tamamlamış olmak.

2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

İSTİHDAM ALANLARI

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler tarım sektöründe;

1. Dış mekan işletmeleri,

2. Süs bitkileri seraları,

3. Peyzaj büroları,

4. Fidanlıklar,

5. Park -bahçeler,

6. Otel, fabrika, tatil köyü vb. yerlerde çalışabilirler.

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI

1. Mesleki Eğitim Merkezleri, Halk Eğitimi Merkezleri ve sektördeki işletmelerde eğitim verilmektedir.

2. Programın uygulanabilmesi için Bahçecilik alanı standart donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.

EĞİTİMCİLER

1. Programın uygulanmasında Bahçecilik alanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.

2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Bahçecilik alanında sektör deneyimi olan teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.

3. Usta öğretici; bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;

1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.

2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.

3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.

4. Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir.

BELGELENDİRME

Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

• Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.

• Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.

• Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.

• Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.

• Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.

• Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.

YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER

Mesleğe yönelik geniş tabanlı yeterlikler kazandırmak hedeflenmiştir.

1. Eğitimin sonunda,mesleğinde sertifika alan birey gerektirdiğinde fark eğitimi alarak diploma programını tamamlayabilir.

2. Meslekî eğitim alan veya bitirmiş olan birey; gerekli modülleri tamamlayarak alandaki diğer meslekler arasında geçiş yapabilir.

EĞİTİM SÜRESİ

1. Meslek programının toplam eğitim süresi 2680/1432 saat olarak planlanmıştır. Bu süreye 440/224 saatlik Mesleki Gelişim Modülleri ile 864 saatlik Mesleki Uygulamalar süreleri ilave edilecektir.

2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanır.

1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.

2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.

3. Bireylerin aktif olması sağlanır.

4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.

5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.

6. Bireylere meslekî yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR

Bireyler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, bahçecilik sektöründe yer alan sera işletmeleri, meslek odaları ve meslek elemanları ile iş birliği yapılarak yönlendirilir.

ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI

Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci / kursiyer;

1. Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.

2. Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.

3. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.

4. Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.

5. Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.

EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

1. Sertifika programında yer alan modüllerde öngörülen eğitim öğretim

uygulamaları yapılır.

2. Her merkez, 864 saatlik Mesleki uygulamaların içeriğini ağırlıklı olarak mesleğe ait modüllerden olmak üzere, sektörün beklentilerini yansıtacak modüllerden oluşturur. Mesleki uygulamalar, modüllerdeki öğrenme faaliye

MESLEKÎ GELİŞİM MODÜLLERİ

1. Öğrenci/kursiyerin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine yararlı olabilecek, üretken, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, beceri düzeyi yüksek olarak yetiştirilmesi, iyi ilişkiler kurabilmesi, işe uyum sağlayabilmesi gibi genel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı modüllerdir.

2. Bu modüller ile öğrenci/kursiyerlere ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.

3. Meslekî Gelişim modül tablosundan, çevrenin istihdam durumu, öğrenci/kursiyerlerin hazır bulunuşluk düzeyi göz önüne alınarak modüller seçilecek ve yeterlik tablosunda yer alan süreye ilave edilecektir.

4. Dördüncü seviye meslek elemanları, bütün Mesleki Gelişim modüllerini tamamlamış olacaklardır.

5. Meslekî gelişim modülleri programlardan bağımsız olarak da kullanılabilecektir.

KAZANDIRILAN YETERLİKLER_|

DERSİN MODÜLLERİ _|

SÜRE

1

Sosyal hayatta sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek

Sosyal Hayatta İletişim

40/16

2

İş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek

İş Hayatında İletişim

40/16

3

Türkçe’yi doğru konuşmak

Diksiyon-1

40/32

4

Diksiyon-2

40/32

5

Mesleği ile ilgili gelişmeleri izlemek ve kendini kişisel olarak sürekli geliştirmek

Kişisel Gelişim

40/16

6

İşletme, finansman, pazarlama, reklam, satış, iş hukuku, kariyer gelişimi ve iş kurma becerileri kazanmak

Girişimcilik

40/24

7

Çevreye karşı duyarlı olmak ve çevreyi korumak

Çevre Koruma

40/16

8

Meslek etiği gereklerine uymak

Meslek Etiği

40/16

9

İş yerinde plan, program ve iş organizasyonu yapmak

İş Organizasyonu

40/16

10

İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı

40/24

11

Temel düzeyde araştırma yapmak

Araştırma Teknikleri

40/16

MODÜL VE İÇERİKLERİ

• Öğrenme süresi her modül için toplam 40 saattir.

• Kazandırılacak yeterliğe bağlı olarak her modül 40/8, 40/16, 40/24, 40/32 ve 40/40 olabilir.

• Modüllerde önerilen bu süreler öğrenme faaliyetlerindeki teorik ve uygulamalı tüm içeriği kapsar.

• Modül içeriğindeki öğrenme faaliyetinin uygulanması imkânı olmadığında, diğer okullarla ve işletmelerle iş birliği çerçevesinde uygulamalar yapılabilir.

• Kursiyer/öğrencinin önceden kazandığı yeterlikleri tekrar alma zorunluluğu yoktur.

• Modül ve yeterlikler programdaki uygulama sırasına göre alınacaktır.

• Programda yer alan modül ve yeterliklerin uygulama sırası zümre kararı ile belirlenir.

NOT: Çiçek Düzenleme programı yeterlikler tablosu ve modülleri aşağıda

verilmiştir.

YETERLİK VE MODÜL TABLOSU

YETERLİKLER

MODÜLLER

| SÜRE

1

Bilgisayar, temel donanım ve programlarını kullanmak

Bilgisayar Kullanma

40/32

2

Bilgisayarda doküman hazırlamak

Doküman hazırlama

40/32

3

Nokta ve Çizgi ile Yüzey Düzenlemek

Nokta ve Çizgi

40/32

4

Objeleri Açık,Koyu,Işık ve Gölge ile Çalışmak

Açık,Koyu,Işık ve Gölge

40/32

5

Formları Tasarı İlkelerine göre yüzey içinde düzenlemek

Tasarı İlkeleri

40/24

6

Kompozisyonu renklendirmek

Renk

40/32

7

Doku Yorumlarıyla Yüzey Oluşturmak

Doku

40/32

8

Toprak yapısını incelemek

Toprak

40/24

9

Üretim tekniklerini araştırmak

Üretim Teknikleri

40/16

10

Çevre koşullarını düzenlemek

Çevre Koşulları

40/16

11

Sera türlerini araştırmak

Sera Yapım Tekniği

40/16

12

Kültürel işlemleri yapmak

Kültürel Bakım

40/16

13

Pazarlama organizasyonu yapmak

Pazarlama

40/16

14

Dış mekân bitkisi yetiştirmek

Dış Mekân Bitkileri

40/16

15

İç mekân bitkisi yetiştirmek

İç Mekân Bitkileri

40/16

16

Kesme Çiçek yetiştirmek

Kesme Çiçekler

40/16

17

Meyve yetiştirmek

Meyvecilik

40/16

18

Sebze yetiştirmek

Sebzecilik

40/16

19

Bahçe düzenlemek

Bahçe düzenleme(Peyzaj)

40/16

20

Çiçek düzenlemek

Çiçek düzenleme(Çiçekçi)

40/8

21

Bitki Hücre ve Dokusunu İncelemek

Hücre ve Doku

40/24

22

Vegetatif ve generatif organları incelemek

Bitki Organları

40/32

23

Bitki su ilişkisini araştırmak

Bitkilerin Su Metabolizması

40/24

24

Organik madde yapımı ve yıkımını incelemek

Organik Madde Faaliyeti

40/24

25

Bitkilerde büyüme ve hareket fizyolojisini araştırmak

Bitkilerde Büyüme Ve Gelişme

40/24

26

Dekoratif yapraklı bitkileri incelemek

Dekoratif Yapraklı Bitkiler

40/24

27

Çiçekli bitkileri incelemek

Çiçekli Bitkiler

40/24

28

Etli yapraklı bitkileri incelemek

Etli Yapraklı Bitkiler

40/24

29

Tohumla üretilen kesme çiçekleri incelemek

Kesme Çiçekler 1

40/24

30

Çelikle üretilen kesme çiçekleri incelemek

Kesme Çiçekler 2

40/24

31

Soğanlarıyla üretilen kesme çiçekleri incelemek

Kesme Çiçekler 3

40/24

32

Günlük işleri yapmak

Çiçekçilik Organizasyonu

40/32

33

Gelin buketi yapmak

Gelin Buketi

40/16

34

Yuvarlak buket yapmak

Yuvarlak Buket

40/8

35

Tek yönlü buket yapmak

Tek Yönlü Buket

40/8

36

Serbest aranjman yapmak

Serbest Aranjman

40/16

37

Kutu içinde aranjman yapmak

Kutu Aranjman

40/8

38

Klasik aranjman yapmak

Klasik Aranjman

40/8

39

Yemek masası aranjmanı yapmak

Yemek Masası Aranjmanı

40/16

40

Toplantı masası aranjmanı yapmak

Toplantı Masası Aranjmanı

40/8

41

Perforje aranjmanı yapmak

Perforje Aranjmanı

40/8

42

Sepet hazırlamak

Sepet Hazırlama

40/16

43

Çelenk hazırlamak

Çelenk Hazırlama

40/16

44

Açık alan süslemesi yapmak

Açık Alan Düzenleme

40/24

45

Kapalı alan süslemesi yapmak

Kapalı Alan Düzenleme

40/24

46

Gelin arabası süslemesi yapmak

Gelin Arabası Düzenleme

40/16

47

Sünnet arabası süslemesi yapmak

Sünnet Arabası Düzenleme

40/16

48

Tabut süslemesi yapmak

Tabut Süslemesi

40/8

49

Anıt/katafalk süslemesi yapmak

Anıt/Katafalk Düzenleme

40/8

50

Rikka stili düzenleme yapmak

Rikka Stili Düzenleme

40/24

51

Seika stili düzenleme yapmak

Seika Stili Düzenleme

40/24

52

Nagaire stili düzenleme yapmak

Nagaire Stili Düzenleme

40/24

53

Moribana stili düzenleme yapmak

Moribana Stili Düzenleme

40/24

54

Organik tarım hazırlığı yapmak

Organik tarım hazırlığı

40/16

55

Organik tarımda toprak hazırlığı yapmak

Organik tarımda toprak hazırlığı

40/16

56

Organik tarımda üretim yapmak

Organik tarımda üretim

40/16

57

Toprağın oluşumunu incelemek

Toprak Oluşumu

40/32

58

Gübreleme yapmak

Gübreleme

40/32

59

Ekim dikim yerlerini hazırlamak

Toprak Hazırlığı

40/32

60

Tohumla üretim yapmak

Tohumla Üretim

40/32

61

Çelikle üretim yapmak

Çelikle Üretim

40/32

62

Aşıyla üretim yapmak

Aşıyla Üretim

40/32

63

Daldırmayla üretim yapmak

Daldırmayla Üretim

40/24

64

Ayırma ve bölme ile üretim yapmak

Ayırma-Bölmeyle Üretim

40/24

65

Bitkilerde görülen hastalıkları incelemek

Bitki Hastalıkları

40/32

66

Bitkilerde görülen zararlıları incelemek

Bitki Zararlıları

40/32

67

Hastalık ve zararlılarla mücadele yapmak

Mücadele Yöntemleri

40/32

TOP

LAM

 

2680/1432

MESLEKİ UYGULAMALAR

864

MESLEKİ GELİŞİM MODÜLLERİ

440/224

GENEL TOPLAM

2520

bursa mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi, mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi, bursa mustafakemalpaşa hem, mustafakemalpaşa hem, bursa mustafakemalpaşa halk eğitim, mustafakemalpaşa halk eğitim, bursa mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi adresi, bursa mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi telefonu, bursa mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi telefon numarası, bursa mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi tel no, mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi adresi, mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi telefonu, mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi telefon numarası, mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi tel no, bursa mustafakemalpaşa hem adresi, bursa mustafakemalpaşa hem telefonu, bursa mustafakemalpaşa hem telefon numarası, bursa mustafakemalpaşa hem tel no, mustafakemalpaşa hem adresi, mustafakemalpaşa hem telefonu, mustafakemalpaşa hem telefon numarası, mustafakemalpaşa hem tel no, bursa mustafakemalpaşa halk eğitim adresi, bursa mustafakemalpaşa halk eğitim telefonu, bursa mustafakemalpaşa halk eğitim telefon numarası, bursa mustafakemalpaşa halk eğitim tel no, mustafakemalpaşa halk eğitim adresi, mustafakemalpaşa halk eğitim telefonu, mustafakemalpaşa halk eğitim telefon numarası, mustafakemalpaşa halk eğitim tel no, bursa mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi telefon no, mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi telefon no, bursa mustafakemalpaşa hem telefon no, mustafakemalpaşa hem telefon no, bursa mustafakemalpaşa halk eğitim telefon no, mustafakemalpaşa halk eğitim telefon no