Bursa Mustafakemalpaşa Halk Eğitimi Merkezi ÇOCUK BAKIM ELEMANI KURSU

Bursa Mustafakemalpaşa hem ÇOCUK BAKIM ELEMANI KURSU

Sitemizde yayınlanan içerikler HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYGIN EĞİTİM PROGRAMLARI kapsamında yayınlanan modüllerden alıntıdır.

ÇOCUK BAKIM ELEMANI PROGRAMINA İ

ÇOCUK BAKIM ELEMANI PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

ALAN : ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ

MESLEK : ÇOCUK BAKIM ELEMANI

MESLEK SEVİYESİ : 3. SEVİYE

MESLEK ELEMANI TANIMI

Eğitim kurumlarında çocuğun günlük bakımını, beslenmesini, fiziksel güvenliğini sağlayan, çocuğun yaşına uygun basit etkinlik malzemelerini hazırlama işlemlerini öğretmen, öğretmen yardımcısının gözetimi ve denetiminde yapma yeterliklerini kazanan nitelikli kişidir.

GİRİŞ KOŞULLARI

1. Okuma yazma bilmek veya İlkokul mezunu olmak.

2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

İSTİHDAM ALANLARI

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler, kazandıkları yeterlikler doğrultusunda eğitim sektöründe öğretmen veya öğretmen yardımcısının gözetim ve denetiminde erken çocukluk eğitim kurumlarında, çalışabilirler.

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI

1. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında eğitim verilmektedir.

2. Programın uygulanabilmesi için Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanı standart donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.

EĞİTİMCİLER

1. Programın uygulanmasında Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanında eğitim almış alan öğretmenleri görev almalıdır.

2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanında meslek elemanlarından yararlanılabilir.

3. Usta öğretici, bu programla ilgili yeterliklere sahip olmalıdır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;

1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.

2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.

3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.

4. Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir.

BELGELENDİRME

Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

• Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.

• Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.

• Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.

• Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.

• Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.

• Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.

YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER

Mesleğe yönelik geniş tabanlı yeterlikler kazandırmak hedeflenmiştir.

1. Eğitimin sonunda mesleğinde sertifika alan birey gerektirdiğinde fark eğitimi alarak diploma programını tamamlayabilir.

2. Mesleki eğitim alan veya bitirmiş olan birey; gerekli modülleri tamamlayarak alandaki diğer meslekler arasında geçiş yapabilir.

EĞİTİM SÜRESİ

1. Meslek programının toplam eğitim süresi 2040/936 saat olarak planlanmıştır.

2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanır.

1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.

2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.

3. Bireylerin aktif olması sağlanır.

4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.

5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.

6. Bireylere meslekî yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR

Bireyler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, erken çocukluk eğitim kurumları, özel eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezleri meslek elemanları ile iş birliği yapılarak yönlendirilir.

ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI

Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci/kursiyer;

1. Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.

2. Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.

3. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.

4. Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.

5. Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.

EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

Sertifika programında yer alan modüllerde öngörülen eğitim öğretim

uygulamaları yapılır.

MESLEKİ GELİŞİM MODÜLLERİ

1. Öğrenci/kursiyerin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine yararlı olabilecek, iyi ilişkiler kurabilme, öğrenmeyi öğrenme, bilgiye ulaşma, girişimcilik ve iş fikirleri üretme, işe uyum sağlama, kendini geliştirme ve problem çözme gibi bilgi ve becerilerin kazandırıldığı modüllerdir.

2. Bu modüller ile öğrenci/kursiyerlere ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.

3. Mesleki gelişim modül tablosundan, çevrenin istihdam durumu, öğrenci/kursiyerlerin hazır bulunuşluk düzeyi göz önüne alınarak modüller seçilecek ve yeterlik tablosunda yer alan süreye ilave edilecektir.

4. Dördüncü seviye meslek elemanları, bütün mesleki gelişim modüllerini tamamlamış olacaklardır.

5. Mesleki gelişim modülleri programlardan bağımsız olarak da kullanılabilecektir.

KAZANDIRILAN YETERLİKLER

DERSİN MODÜLLERİ

SÜRE

1

Sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek

İletişim

40/8

2

Öğrenme ihtiyaçları doğrultusunda bilgi ve veri toplamak

Bilgiye Ulaşma ve Veri Toplama

40/8

3

Uygulanabilir girişimci (iş ) fikirler üretmek

Girişimci Fikirler Üretme

40/8

4

Girişimci (iş)fikri geliştirmek ve planlamak

Girişimci Fikri Geliştirme

40/8

5

İşletme kurma ve geliştirme ile ilgili faaliyetleri yürütmek

İş Kurma ve Geliştirme

40/16

6

İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı

40/24

7

Çevreye karşı duyarlı olmak ve çevreyi korumak

Çevre Koruma

40/8

8

Kendini geliştirerek karşılaştığı problemleri çözmek

Problem Çözme

40/8

• Öğrenme süresi her modül için toplam 40 saattir.

• Kazandırılacak yeterliliğe bağlı olarak her Modül 40/8, 40/16, 40/24, 40/32, 40/40 olarak yapılabilir.

• Modüllerde önerilen bu süreler öğrenme faaliyetlerindeki teorik ve uygulamalı tüm içeriği kapsar.

• Modül içeriğindeki öğrenme faaliyetinin uygulanması imkânı olmadığında, diğer okullarla ve işletmelerle iş birliği çerçevesinde uygulamalar yapılabilir.

• Kursiyer/öğrencinin önceden kazandığı yeterlikleri tekrar alma zorunluluğu yoktur.

• Modül ve yeterlikler programdaki uygulama sırasına göre alınacaktır.

• Programda yer alan modül ve yeterliklerin uygulama sırası zümre kararı ile belirlenir.

NOT: Çocuk Bakım Elemanı programı yeterlikler tablosu ve modülleri aşağıda

verilmiştir.

YETERLİK VE MODÜL TABLOSU

YETERLİKLER

MODÜLLER

SÜRE

1

Birey gelişimine yönelik etkinlik hazırlamak

Birey Gelişimi

40/16

2

Fiziksel gelişime uygun etkinlik hazırlamak

Fiziksel Gelişim

40/16

3

Psiko-motor gelişime uygun etkinlik hazırlamak

Psiko-Motor Gelişim

40/16

4

Bilişsel gelişime uygun etkinlik hazırlamak

Bilişsel Gelişim

40/16

5

Dil gelişimine uygun etkinlik hazırlamak

Dil Gelişimi

40/16

6

Sosyal gelişime uygun etkinlik hazırlamak

Sosyal Gelişim

40/16

7

Duygusal gelişime uygun etkinlik hazırlamak

Duygusal Gelişim

40/16

8

Ahlak gelişimine uygun etkinlik hazırlamak

Ahlak Gelişimi

40/16

9

Cinsel gelişime uygun etkinlik hazırlamak

Cinsel Gelişim

40/16

10

Anne çocuk sağlığını tanımaya yönelik etkinlik hazırlamak

Anne ve Çocuk Sağlığı -1

40/8

11

Anne ve Çocuk Sağlığı -2

40/16

12

Çocuk hastalıklarının farkında olmak

Çocuk hastalıkları

40/16

13

Aile planlamasını tanımaya yönelik etkinlik hazırlamak

Aile planlaması

40/16

14

Çocuk beslenmesine uygun menü Hazırlamak

Beslenme

40/8

15

Besin gruplarına uygun menü hazırlamak

Besin Grupları

40/16

16

Gebelik ve emzik dönemine uygun menü hazırlamak

Gebelik ve Emzik Döneminde Beslenme

40/16

17

Süt, oyun, okul çağına ve ergenliğe uygun menü hazırlamak

Süt, Oyun, Okul ve Ergenlik Döneminde Beslenme

40/16

18

Özel durumlarda beslenmeye uygun etkinlik hazırlamak

Özel Durumlarda Beslenme

40/16

19

Oyun etkinliğini planlamak

Oyun Etkinlikleri -1

40/16

20

Oyun albümü hazırlamak

Oyun Albümü

40/16

21

Müzik etkinliklerini tanıtmak

Müzik Etkinlikleri

40/32

22

Müzik albümü hazırlamak

Müzik Albümü

40/32

23

Çocuğun ruh sağlığını tanımaya yönelik etkinlik hazırlamak

Çocuk Ruh Sağlığı

40/8

24

Çocukları tanıma tekniklerine uygun etkinlik hazırlamak

Çocukları Tanıma Teknikleri

40/8

25

Aile ve çocuk ilişkisini izlemek

Aile ve Çocuk

40/8

26

Okul ve çocuk ilişkisini takip etmek

Okul ve Çocuk

40/8

27

Toplum ve çocuk ilişkisini izlemek

Toplum ve Çocuk

40/8

28

Uyumsuz çocukların özelliklerini fark etmek

Uyumsuz Çocuklar

40/8

29

Drama çalışmalarını planlamak

Drama Çalışmaları

40/24

30

Drama çalışmalarını hazırlamak

Drama Uygulamaları

40/24

31

Erken çocukluk eğitim kurumlarını tanımaya yönelik etkinlik hazırlamak

Erken Çocukluk Eğitim Kurumlarında Fiziksel Özellikler ve Personel

40/24

32

Erken çocukluk dönemine yönelik plan hazırlamak

Erken Çocuklukta Plan

40/24

33

Serbest zaman etkinlikleri hazırlamak

Serbest Zaman Etkinlikleri

40/24

34

Türkçe dil etkinlikleri hazırlamak

Türkçe Dil Etkinlikleri

40/24

35

Oyun etkinlikleri hazırlamak

Oyun Etkinlikleri -2

40/24

36

Müzik etkinlikleri hazırlamak

Müzik Etkinlikleri

40/24

37

Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları için etkinlikler hazırlamak

Okuma Yazmaya Hazırlık

40/24

38

Fen ve doğa etkinlikleri hazırlamak

Fen ve Doğa Etkinlikleri

40/24

39

0-36 ay çocuğunun temel gereksinimlerini karşılamak

0-36 Ay Öz Bakım

40/32

40

36-72 ay çocuğunun temel gereksinimlerini karşılamak

36-72 Ay Öz Bakım

40/32

41

Eğitici oyuncak yapmak

Eğitici Oyuncaklar

40/24

42

Dolgu oyuncakları yapmak

Dolgu Oyuncaklar

40/24

43

Kukla yapmak

Kuklalar

40/24

44

İletişim tekniklerini kullanmak

Çocukla İletişim -1

40/24

45

İnsan ilişkilerini yürütebilmek

Çocukla İletişim -2

40/24

46

İlk yardımın temel ilkelerini uygulamak

İlk Yardımın Temel İlkeler

40/16

47

Temel yaşam desteği sağlamak

Temel Yaşam Desteği

40/16

48

Yaralanmalarda ilk yardım uygulamak

Yaralanmalarda İlk Yardım

40/16

49

Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım uygulamak

Kırık Çıkık ve Burkulmalarda İlk Yardım

40/16

50

Diğer acil durumlarda ilk yardım uygulamak

Diğer Acil Durumlarda İlk Yardım

40/16

51

Hasta veya yaralıları taşımak

Taşımalar

40/16

TOP

LAM

 

2040/936

bursa mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi, mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi, bursa mustafakemalpaşa hem, mustafakemalpaşa hem, bursa mustafakemalpaşa halk eğitim, mustafakemalpaşa halk eğitim, bursa mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi adresi, bursa mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi telefonu, bursa mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi telefon numarası, bursa mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi tel no, mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi adresi, mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi telefonu, mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi telefon numarası, mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi tel no, bursa mustafakemalpaşa hem adresi, bursa mustafakemalpaşa hem telefonu, bursa mustafakemalpaşa hem telefon numarası, bursa mustafakemalpaşa hem tel no, mustafakemalpaşa hem adresi, mustafakemalpaşa hem telefonu, mustafakemalpaşa hem telefon numarası, mustafakemalpaşa hem tel no, bursa mustafakemalpaşa halk eğitim adresi, bursa mustafakemalpaşa halk eğitim telefonu, bursa mustafakemalpaşa halk eğitim telefon numarası, bursa mustafakemalpaşa halk eğitim tel no, mustafakemalpaşa halk eğitim adresi, mustafakemalpaşa halk eğitim telefonu, mustafakemalpaşa halk eğitim telefon numarası, mustafakemalpaşa halk eğitim tel no, bursa mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi telefon no, mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi telefon no, bursa mustafakemalpaşa hem telefon no, mustafakemalpaşa hem telefon no, bursa mustafakemalpaşa halk eğitim telefon no, mustafakemalpaşa halk eğitim telefon no