Bursa Mustafakemalpaşa Halk Eğitimi Merkezi DEKORATİF EL SANATLARI ELEMANI KURSU

Bursa Mustafakemalpaşa hem DEKORATİF EL SANATLARI ELEMANI KURSU

Sitemizde yayınlanan içerikler HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYGIN EĞİTİM PROGRAMLARI kapsamında yayınlanan modüllerden alıntıdır.

ALAN

ALAN : EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ

MESLEK : DEKORATİF EL SANATLARI ELEMANI

MESLEK SEVİYESİ : 4.SEVİYE

MESLEK ELEMANI TANIMI

Geleneksel ve yöresel ürün hazırlama,giyim ve ev aksesuarları yapma yeterliklerine sahip nitelikli kişidir.

GİRİŞ KOŞULLARI

1. İlköğretimi tamamlamış olmak.

2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

İSTİHDAM ALANLARI

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler El Sanatları Teknolojisi alanında;

1. Moda evleri,

2. Çeyiz yapan işletmeler,

3. Turistlik ve hediyelik eşya üretimi yapan işletmeler,

4. Kendi işyerinde veya evinde vb. yerlerde çalışabilirler.

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI

1. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında eğitim verilmektedir,

2. Programın uygulanabilmesi için El Sanatları Teknolojisi alanı, standart donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.

EĞİTİMCİLER

1. Programın uygulanmasında El Sanatları Teknolojisi alanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.

2. Programın uygulanmasında gerektiğinde El Sanatları Teknolojisi alanında sektör deneyimi olan teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.

3. Usta öğretici, bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bireylerin çeşitli ölçme araçları kullanılarak,

1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.

2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.

3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.

4. Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir.

BELGELENDİRME

Sertifika programlarında, meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

• Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.

• Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.

• Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.

• Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.

• Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.

YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER

Mesleğe yönelik geniş tabanlı yeterlikler kazandırmak hedeflenmiştir.

1. Eğitimin sonunda, mesleğinde sertifika alan birey gerektirdiğinde fark eğitimi alarak diploma programını tamamlayabilir.

2. Mesleki eğitim alan veya bitirmiş olan birey, gerekli modülleri tamamlayarak alandaki diğer dallar/meslekler arasında geçiş yapabilir.

EĞİTİM SÜRESİ

1. Meslek programının toplam eğitim süresi 1800/1200 saat olarak planlanmıştır. Bu süreye 320/88 saatlik Mesleki Gelişim Modülleri ile 864 saatlik Mesleki Uygulamalar süreleri ilave edilecektir.

2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanır.

1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.

2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.

3. Bireylerin aktif olması sağlanır.

4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.

5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.

6. Bireylere mesleki yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR

Bireyler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında, çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, el sanatları atölyeleri ilgili meslek odaları ve kursiyerlerin çevrede konuyla ilgili olarak iletişim kurabileceği araştırma, gözlem ve uygulama yapabileceği her türlü kurum ve kuruluşlar meslek elamanları ile işbirliği yapılarak yönlendirilir.

ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI

Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci / kursiyer,

1. Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.

2. Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.

3. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.

4. Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.

5. Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.

EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

1. Sertifika programında yer alan modüllerde öngörülen eğitim- öğretim uygulamaları yapılır.

2. Her merkez, 864 saatlik Mesleki Uygulamaların içeriğini ağırlıklı olarak

mesleğe ait modüllerden olmak üzere, sektörün beklentilerini yansıtacak

modüllerden oluşturur. Mesleki uygulamalar, modüllerdeki öğrenme

faaliyetlerinin uygulamalarından oluşur.

MESLEKİ GELİŞİM MODÜLLERİ

1. Öğrenci/kursiyerin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine yararlı olabilecek, iyi ilişkiler kurabilme, öğrenmeyi öğrenme, bilgiye ulaşma, girişimcilik ve iş fikirleri üretme, işe uyum sağlama, kendini geliştirme ve problem çözme gibi bilgi ve becerilerin kazandırıldığı modüllerdir.

2. Bu modüller ile öğrenci/kursiyerlere ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.

3. Mesleki gelişim modül tablosundan, çevrenin istihdam durumu, öğrenci/kursiyerlerin hazır bulunuşluk düzeyi göz önüne alınarak modüller seçilecek ve yeterlik tablosunda yer alan süreye ilave edilecektir.

4. Dördüncü seviye meslek elemanları, bütün mesleki gelişim modüllerini tamamlamış olacaklardır.

5. Mesleki gelişim modülleri programlardan bağımsız olarak da kullanılabilecektir.

KAZANDIRILAN YETERLİKLER

DERSİN MODÜLLERİ _|

SÜRE

1

Sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek

İletişim

40/8

2

Öğrenme ihtiyaçları doğrultusunda bilgi ve veri toplamak

Bilgiye Ulaşma ve Veri Toplama

40/8

3

Uygulanabilir girişimci (iş ) fikirler üretmek

Girişimci Fikirler Üretme

40/8

4

Girişimci (iş)fikri geliştirmek ve planlamak

Girişimci Fikri Geliştirme

40/8

5

İşletme kurma ve geliştirme ile ilgili faaliyetleri yürütmek

İş Kurma ve Geliştirme

40/16

6

İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı

40/24

7

Çevreye karşı duyarlı olmak ve çevreyi korumak

Çevre Koruma

40/8

8

Kendini geliştirerek karşılaştığı problemleri çözmek

Problem Çözme

40/8

MODÜL VE İÇERİKLERİ

• Öğrenme süresi her modül için toplam 40 saattir.

• Kazandırılacak yeterliğe bağlı olarak her modül 40/8, 40/16, 40/24, 40/32, 40/40 olarak yapılabilir.

• (+) İşareti olan modül süreleri mevcut sürenin tekrarı anlamına gelir.

• Modüllerde önerilen bu süreler öğrenme faaliyetlerindeki teorik ve

uygulamalı tüm içeriği kapsar.

• Modül içeriğindeki öğrenme faaliyetinin uygulanması olanağı olmadığında, diğer okullarla ve işletmelerle iş birliği çerçevesinde uygulamalar yapılabilir.

• Kursiyer/öğrencinin önceden kazandığı yeterlikleri tekrar alma zorunluluğu yoktur.

• Modül ve yeterlikler programdaki uygulama sırasına göre alınacaktır.

• Programda yer alan modül ve yeterliklerin uygulama sırası zümre kararı ile

belirlenir.

NOT: Dekoratif El Sanatları Elemanı programı yeterlikler tablosu ve modülleri aşağıda verilmiştir.

YETERLİK VE MODÜL TABLOSU

YETERLİKLER

MODÜLLER

SÜRE

1

Nokta ve Çizgi ile yüzey düzenlemek

Nokta ve Çizgi

40/32

2

Objeleri açık-koyu ve ışık-gölge ile çalışmak

Açık-Koyu ve Işık-Gölge

40/24

3

Formları tasarı ilkelerine göre yüzey içinde düzenlemek

Tasarı İlkeleri

40/24

4

Kompozisyonu renklendirmek

Renk

40/32

5

Doku yorumlarıyla yüzey oluşturmak

Doku

40/24

6

Özgün strüktür uygulamaları yapmak

Strüktür

40/24

7

Çarpana dokumaya hazırlık yapmak

Çarpana Dokumaya Hazırlık

40/32

8

Çarpana dokuma yapmak

Çarpana Dokuma

40/32

9

Oyuncak bebek yapmak

Oyuncak Bebek

40/32

10

Kösele takı yapmak

Kösele takı

40/32

11

Overlok dikişi yapmak

Overlok

40/16

12

Düz dikiş yapmak

Düz dikiş

40/24

13

Ütüleme yapmak

Ütüleme

40/16

14

Kesim yapmak

Kesim

40/16

15

Geleneksel Türk giysi aksesuarlarını incelemek

Geleneksel Türk Giysi Aksesuarları

40/16

16

Geleneksel Türk işleme sanatlarını incelemek

Geleneksel Türk İşleme Sanatları

40/8

17

Geleneksel Türk süsleme sanatlarını incelemek

Geleneksel Türk Süsleme Sanatları

40/8

18

Geleneksel Türk dokuma sanatlarını incelemek

Geleneksel Türk Dokuma Sanatları

40/8

19

İşlemeye hazırlık yapmak

İşlemeye Hazırlık

40/32

20

Basit nakış temel iğne tekniklerini yapmak

Basit Nakış Temel İğne Teknikleri

40/32

21

Tığ oyası yapmak

Tığ oyası

40/32

22

Pul boncuk dikmek

Pul ve Boncuk Dikişleri

40/32

23

Makromede kullanılan temel düğüm tekniklerini yapmak

Makrome Temel Düğüm Teknikleri-1

40/24

24

Makromede kullanılan fantezi düğüm tekniklerini uygulamak

Makrome Temel Düğüm Teknikleri-2

40/32

25

Şiş örücülüğüne hazırlık yapmak

Şiş Örücülüğüne Hazırlık

40/16

26

Şiş örücülüğü temel tekniklerini uygulamak

Şiş Örücülüğü Temel Teknikleri

40/32

27

Tığ örücülüğünde temel teknikler uygulamak

Tığ Örücülüğünde Temel Teknikler

40/32

28

Misina kullanarak takı yapmak

Misinalı Takılar

40/16

29

Çivi ve tel ile takı yapmak

Tel ve Çivi Takıları

40/24

30

Kitre bebek için hazırlık yapmak

Kitre Bebek Yapmaya Hazırlık

40/32

31

Kitre bebek yapmak

Kitre Bebek Yapımı

40/32

32

Kitre bebek giysisi dikmek

Kitre Bebek Giysisi

40/32

33

Kitre bebek aksesuarları yapmak

Kitre Bebek Aksesuarları

40/32

34

Kumaş abajur yapmak

Kumaş Abajur

40/32

35

Yapma çiçekçilikte temel teknikleri uygulamak

Yapma Çiçekçilikte Temel Teknikler-1

40/32

36

Yapma Çiçekçilikte Temel Teknikler-2

40/32

37

Tabii kumaş çiçek yapmak

Tabii Kumaş Çiçek -1

40/32

38

Tabii Kumaş Çiçek -2

40/32

39

Tutkallı hamur yapmak

Tutkallı Hamur Çiçek

40/32

40

Davul derisi pano yapmak

Davul Derisi Pano

40/32

41

Canlı çiçek tanzimi yapmak

Canlı Çiçek Tanzimi

40/16

42

Prototip turistik ve hediyelik eşyalar yapmak

Turistik ve hediyelik eşyalar

40/32

43

Prototip Kutlama aksesuarları yapmak

Kutlama aksesuarları

40/32

44

Hediyelik eşyaları sunum yapmak

Hediyelik eşya ambalajları

40/32

45

El sanatları ürünlerinin bakımını yapmak ve korumak

El sanatları ürünlerinin bakımı ve Korunması

40/32

TOP

LAM

 

1800/1200

MESLEKİ UYGULAMALAR

 

864

MESLEKİ GELİŞİM MODÜLLERİ

 

320/88

GENEL TOPLAM

 

2152

bursa mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi, mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi, bursa mustafakemalpaşa hem, mustafakemalpaşa hem, bursa mustafakemalpaşa halk eğitim, mustafakemalpaşa halk eğitim, bursa mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi adresi, bursa mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi telefonu, bursa mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi telefon numarası, bursa mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi tel no, mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi adresi, mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi telefonu, mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi telefon numarası, mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi tel no, bursa mustafakemalpaşa hem adresi, bursa mustafakemalpaşa hem telefonu, bursa mustafakemalpaşa hem telefon numarası, bursa mustafakemalpaşa hem tel no, mustafakemalpaşa hem adresi, mustafakemalpaşa hem telefonu, mustafakemalpaşa hem telefon numarası, mustafakemalpaşa hem tel no, bursa mustafakemalpaşa halk eğitim adresi, bursa mustafakemalpaşa halk eğitim telefonu, bursa mustafakemalpaşa halk eğitim telefon numarası, bursa mustafakemalpaşa halk eğitim tel no, mustafakemalpaşa halk eğitim adresi, mustafakemalpaşa halk eğitim telefonu, mustafakemalpaşa halk eğitim telefon numarası, mustafakemalpaşa halk eğitim tel no, bursa mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi telefon no, mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi telefon no, bursa mustafakemalpaşa hem telefon no, mustafakemalpaşa hem telefon no, bursa mustafakemalpaşa halk eğitim telefon no, mustafakemalpaşa halk eğitim telefon no