Bursa Mustafakemalpaşa Halk Eğitimi Merkezi DERİ İŞLEME ELEMANI KURSU

Bursa Mustafakemalpaşa hem DERİ İŞLEME ELEMANI KURSU

Sitemizde yayınlanan içerikler HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYGIN EĞİTİM PROGRAMLARI kapsamında yayınlanan modüllerden alıntıdır.

ALAN

ALAN : KİMYA TEKNOLOJİSİ

MESLEK : DERİ İŞLEME ELEMANI

MESLEK SEVİYESİ : 4. SEVİYE

MESLEK ELEMANI TANIMI

Çözelti hazırlama, kimyasalların deriye etkilerini saptama, ham derinin tasnifini yapma ve kullanılabilir hale getirme, kalite kontrol yapma, kürklük deriyi işleme ve deri atıklarını değerlendirme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

GİRİŞ KOŞULLARI

1. İlköğretimi tamamlamış olmak.

2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

İSTİHDAM ALANLARI

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler, Kimya Teknolojisi alanı altında sertifika programından mezun olan kursiyerler,sertifikalarının kazandırdığı yeterlikler doğrultusunda,

1. Deri sektörü,

2. Tekstil sektörü,

3. Konfeksiyon sektörü vb. yerlerde çalışabilirler.

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI

1. Mesleki Eğitim Merkezleri, Halk Eğitimi Merkezleri ve sektördeki işletmelerde eğitim verilmektedir.

2. Programın uygulanabilmesi için Kimya Teknolojisi alanı standart donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.

EĞİTİMCİLER

1. Programın uygulanmasında alanı Kimya Teknolojisi alanında eğitim almış olan alan öğretmenleri görev almalıdır.

2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Kimya Teknolojisi alanı alanındaki meslek elemanlarından yararlanılabilir.

3. Usta öğretici; bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;

1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.

2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.

3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.

4. Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir.

Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri

kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin

yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

• Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.

• Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.

• Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.

• Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.

• Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.

• Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.

YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER

Mesleğe yönelik geniş tabanlı yeterlikler kazandırmak hedeflenmiştir.

1. Eğitimin sonunda, mesleğinde sertifika alan birey gerektirdiğinde fark eğitimi alarak diploma programını tamamlayabilir.

2. Mesleki eğitim alan veya bitirmiş olan birey; gerekli modülleri tamamlayarak alandaki diğer dallar/meslekler arasında geçiş yapabilir.

EĞİTİM SÜRESİ

1. Meslek programının toplam eğitim süresi 2200/1656 saat olarak planlanmıştır. Bu süreye 440/224 saatlik Mesleki Gelişim Modülleri ile 720 saatlik Mesleki Uygulamalar süreleri ilave edilecektir.

2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri

uygulanır.

1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.

2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.

3. Bireylerin aktif olması sağlanır.

4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.

5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.

6. Bireylere mesleki yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.

. Bireyler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve

planlama konularında, çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve meslek

elemanları ile işbirliği yapılarak yönlendirilir.

ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI

Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci / kursiyer;

1. Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.

2. Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.

3. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.

4. Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.

5. Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.

EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

1. Sertifika programında yer alan modüllerde öngörülen eğitim öğretim uygulamaları yapılır.

2. Her merkez, 720 saatlik Mesleki uygulamaların içeriğini ağırlıklı olarak mesleğe ait modüllerden olmak üzere, sektörün beklentilerini yansıtacak modüllerden oluşturur.Mesleki uygulamalar, modüllerdeki öğrenme faaliyetlerinin uygulamalarından oluşur.

MESLEKİ GELİŞİM MODÜLLERİ

1. Öğrenci/kursiyerin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine yararlı olabilecek, üretken, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, beceri düzeyi yüksek olarak yetiştirilmesi, iyi ilişkiler kurabilmesi, işe uyum sağlayabilmesi gibi genel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı modüllerdir.

2. Bu modüller ile öğrenci/kursiyerlere ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.

3. Mesleki gelişim modül tablosundan, çevrenin istihdam durumu, öğrenci/kursiyerlerin hazır bulunuşluk düzeyi göz önüne alınarak modüller seçilecek ve yeterlik tablosunda yer alan süreye ilave edilecektir.

4. Dördüncü seviye meslek elemanları, bütün Mesleki gelişim modüllerini tamamlamış olacaklardır.

5. Mesleki gelişim modülleri programlardan bağımsız olarak da kullanılabilecektir.

KAZANDIRILAN YETERLİKLER_|

DERSİN MODÜLLERİ _|

SÜRE

1

Sosyal hayatta sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek

Sosyal Hayatta İletişim

40/16

2

İş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek

İş Hayatında İletişim

40/16

3

Türkçeyi doğru konuşmak

Diksiyon-1

40/32

4

Diksiyon-2

40/32

5

Mesleği ile ilgili gelişmeleri izlemek ve kendini kişisel olarak sürekli geliştirmek

Kişisel Gelişim

40/16

6

İşletme, finansman, pazarlama, reklam, satış, iş hukuku, kariyer gelişimi ve iş kurma becerileri kazanmak

Girişimcilik

40/24

7

Çevreye karşı duyarlı olmak ve çevreyi korumak

Çevre Koruma

40/16

8

Meslek etiği gereklerine uymak

Meslek Etiği

40/16

9

İş yerinde plan, program ve iş organizasyonu yapmak

İş Organizasyonu

40/16

10

İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı

40/24

11

Temel düzeyde araştırma yapmak

Araştırma Teknikleri

40/16

MODÜL VE İÇERİKLERİ

• Öğrenme süresi her modül için toplam 40 saattir.

• Kazandırılacak yeterliğe bağlı olarak her modül 40/8, 40/16, 40/24, 40/32, 40/40 olarak yapılabilir.

• Modüllerde önerilen bu süreler öğrenme faaliyetlerindeki teorik ve uygulamalı tüm içeriği kapsar.

• Modül içeriğindeki öğrenme faaliyetinin uygulanması imkânı olmadığında, diğer okullarla ve işletmelerle iş birliği çerçevesinde uygulamalar yapılabilir.

• Kursiyer/Öğrencinin önceden kazandığı yeterlikleri tekrar alma zorunluluğu yoktur.

• Modül ve yeterlikler programdaki uygulama sırasına göre alınacaktır.

• Programda yer alan modül ve yeterliklerin uygulama sırası zümre kararı ile belirlenir.

NOT: Deri İşleme Elemanı programı yeterlikler tablosu ve modülleri aşağıda verilmiştir.

YETERLİK VE MODÜL TABLOSU

NO

YETERLİKLER

MODÜLLER

SÜRE

1

Kütle ölçümü yapmak

Kütle Ölçümü

40/24

2

Hacim ölçümü yapmak

Hacim Ölçümü

40/32

3

Fiziksel değişimleri incelemek

Fiziksel Değişimler 1

40/32

4

Fiziksel Değişimler 2

40/32

5

Fiziksel Değişimler 3

40/32

6

Kimyasal değişimleri incelemek

Kimyasal Değişimler 1

40/32

7

Kimyasal Değişimler 2

40/24

8

Kimyasal Değişimler 3

40/32

9

Çözelti hazırlamak

Çözeltiler 1

40/32

10

Çözeltiler 2

40/32

11

Çözeltiler 3

40/24

12

Katıları İncelemek

Katılar

40/32

13

Sıvıları İncelemek

Sıvılar

40/32

14

Gazları İncelemek

Gazlar 1

40/32

15

Gazlar 2

40/32

16

Kimyasal reaksiyonların hız kontrolünü yapmak

Hız Kontrolu

40/32

17

Kimyasal reaksiyonların denge kontrolünü yapmak

Denge Kontrolu

40/32

18

Ham derileri ıslatmaya hazırlamak

Islatmaya Hazırlık

40/24

19

Asıl ıslatma yapmak

Islatma

40/32

20

Kıl giderme yapmak

Kıl Giderme

40/32

21

1. Kireçlik yapmak

1. Kireçlik

40/32

22

Etleme yapmak

Etleme

40/32

23

Kireç giderme, sama yapma ve yağ gidermek

Kireç Giderme, Sama, Yağ Alma

40/32

24

Pikle yapmak

Pikle

40/32

25

Tabaklama yapmak

Tabaklama

40/32

26

Tabaklama sonrası tasnif ve istif yapmak

Tabaklama Sonrası İşlemler 1

40/24

27

Sıkma-yarma ve traş yapmak

Tabaklama Sonrası İşlemler 2

40/32

28

Nötralizasyon yapmak

Nötralizasyon

40/32

29

Derileri dolgun hale getirmek

Dolgu Verme

40/32

30

Derileri boyamak

Boyama

40/32

31

Derileri yağlamak

Yağlama

40/32

32

Açkı-sıkma ve vakum yapmak

Finisaj Öncesi Mekaniksel İşlemler 1

40/32

33

Kurutma yapmak

Finisaj Öncesi Mekaniksel İşlemler 2

40/32

34

Yumuşatma yapmak

Finisaj Öncesi Mekaniksel İşlemler 3

40/24

35

Gergi yapmak

Finisaj Öncesi Mekaniksel İşlemler 4

40/24

36

Polisaj yapmak

Finisaj Öncesi Mekaniksel İşlemler 5

40/32

37

Yüzey boyama yapmak

Finisaj 1

40/32

38

Pres yapmak

Finisaj 2

40/24

39

Apre yapmak

Finisaj 3

40/32

40

Alan ölçmek

Finisaj Sonrası İşlemler 1

40/32

41

Paketleme ve depolama yapmak

Finisaj Sonrası İşlemler 2

40/32

42

 

İnorganik Maddeler 1

40/32

43

İnorganik maddelerin yapılarını, özelliklerini ve deriye etkilerini

İnorganik Maddeler 2

40/32

44

saptamak

İnorganik Maddeler 3

40/24

45

 

Organik Maddeler 1

40/32

46

Organik maddelerin yapılarını, özelliklerini ve deriye etkilerini saptamak

Organik Maddeler 2

40/32

47

Organik Maddeler 3

40/32

48

 

Organik Maddeler 4

40/32

49

Büyükbaş hayvan derilerinin, tasnifi, koruması, istifi ve depolamasını yapmak

Büyükbaş Hayvan Derileri

40/32

50

Küçükbaş hayvan derilerinin, tasnifi, koruması, istifi ve depolamasını yapmak

Küçükbaş Hayvan Derileri

40/32

51

Deri atıklarını değerlendirmek

Deri Atıkları

40/24

52

Kimyasal atıkların etkilerini azaltmak

Kimyasal Atıklar

40/24

53

Kürklük derileri korumaya almak

Kürklük Deriler

40/24

54

Kürklük deri işlemek

Kürk İşleme 1

40/32

55

Kürk İşleme 2

40/24

TOF

»LAM

 

2200/1656

MESLEKİ UYGULAMALAR

720

MESLEKİ GELİŞİM MODÜLLERİ

440/224

GENELTOFLAM

2600 Saat

bursa mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi, mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi, bursa mustafakemalpaşa hem, mustafakemalpaşa hem, bursa mustafakemalpaşa halk eğitim, mustafakemalpaşa halk eğitim, bursa mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi adresi, bursa mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi telefonu, bursa mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi telefon numarası, bursa mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi tel no, mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi adresi, mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi telefonu, mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi telefon numarası, mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi tel no, bursa mustafakemalpaşa hem adresi, bursa mustafakemalpaşa hem telefonu, bursa mustafakemalpaşa hem telefon numarası, bursa mustafakemalpaşa hem tel no, mustafakemalpaşa hem adresi, mustafakemalpaşa hem telefonu, mustafakemalpaşa hem telefon numarası, mustafakemalpaşa hem tel no, bursa mustafakemalpaşa halk eğitim adresi, bursa mustafakemalpaşa halk eğitim telefonu, bursa mustafakemalpaşa halk eğitim telefon numarası, bursa mustafakemalpaşa halk eğitim tel no, mustafakemalpaşa halk eğitim adresi, mustafakemalpaşa halk eğitim telefonu, mustafakemalpaşa halk eğitim telefon numarası, mustafakemalpaşa halk eğitim tel no, bursa mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi telefon no, mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi telefon no, bursa mustafakemalpaşa hem telefon no, mustafakemalpaşa hem telefon no, bursa mustafakemalpaşa halk eğitim telefon no, mustafakemalpaşa halk eğitim telefon no