Bursa Mustafakemalpaşa Halk Eğitimi Merkezi EMLAK KOMİSYONCULUĞU KURSU

Bursa Mustafakemalpaşa hem EMLAK KOMİSYONCULUĞU KURSU

Sitemizde yayınlanan içerikler HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYGIN EĞİTİM PROGRAMLARI kapsamında yayınlanan modüllerden alıntıdır.

EMLAK KOMİSYONCUSU PROGRAMINA İL

EMLAK KOMİSYONCUSU PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

ALAN : PAZARLAMA VE PERAKENDE

MESLEK : EMLAK KOMİSYONCUSU

MESLEK SEVİYESİ : 4. SEVİYE

MESLEK ELEMANI TANIMI

Emlak,alım -satım, kiralama ve vb. aracılık işleri yapmak için gerekli bilgi

ve becerilere sahip kişidir.

GİRİŞ KOŞULLARI

1. İlköğretimi tamamlamış olmak.

2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

İSTİHDAM ALANLARI

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler emlak komisyonculuğu

sektöründe ;

1. pazarlama şirketlerinde,

2. Emlak komisyonculuğu şirketlerinde,

3. Halkla ilişkiler bürolarında vb. yerlerde çalışabilirler.

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI

1. Mesleki Eğitim Merkezleri, Halk Eğitimi Merkezleri ve sektördeki işletmelerde eğitim verilmektedir.

2. Programın uygulanabilmesi için Pazarlama ve Perakende alanı standart donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.

EĞİTİMCİLER

1. Programın uygulanmasında Pazarlama ve Perakende alanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.

2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Pazarlama ve Perakende alanında sektör deneyimi olan teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.

3. Usta öğretici ; bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;

1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.

2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.

3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.

4. Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir.

BELGELENDİRME

Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri

kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin

yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

• Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.

• Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.

• Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.

• Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.

• Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.

• Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.

YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER

Mesleğe yönelik geniş tabanlı yeterlikler kazandırmak hedeflenmiştir.

1. Eğitimin sonunda,mesleğinde sertifika alan birey gerektirdiğinde fark eğitimi alarak diploma programını tamamlayabilir.

2. Mesleki eğitim alan veya bitirmiş olan birey; gerekli modülleri tamamlayarak alandaki diğer meslekler arasında geçiş yapabilir.

EĞİTİM SÜRESİ

1. Meslek programının toplam eğitim süresi 1680/1160 saat olarak planlanmıştır. Bu süreye 440/224 saatlik Mesleki Gelişim Modülleri ile 864 saatlik Mesleki Uygulamalar süreleri ilave edilecektir.

2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri

uygulanır.

1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.

2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.

3. Bireylerin aktif olması sağlanır.

4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.

5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.

6. Bireylere meslekî yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR

Bireyler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında, çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, Pazarlama ve Perakende alanında çalışan firmalar, ilgili meslek odaları ve öğrencinin çevrede konuyla ilgili olarak iletişim kurabileceği araştırma, gözlem ve uygulama yapabileceği her türlü kurum ve kuruluşlar meslek elemanları ile iş birliği yapılarak yönlendirilir.

ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI

Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci / kursiyer;

1. Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.

2. Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.

3. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.

4. Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.

5. Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.

EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

1. Sertifika programında yer alan modüllerde öngörülen eğitim öğretim uygulamaları yapılır.

2. Her merkez, 864 saatlik Mesleki Uygulamaların içeriğini ağırlıklı olarak mesleğe ait modüllerden olmak üzere, sektörün beklentilerini yansıtacak modüllerden oluşturur. Mesleki uygulamalar, modüllerdeki öğrenme faaliyetlerinin uygulamalarından oluşur

MESLEKÎ GELİŞİM MODÜLLERİ

1. Öğrenci/kursiyerin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine yararlı olabilecek, üretken, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, beceri düzeyi yüksek olarak yetiştirilmesi, iyi ilişkiler kurabilmesi, işe uyum sağlayabilmesi gibi genel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı modüllerdir.

2. Bu modüller ile öğrenci/kursiyerlere ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.

3. Meslekî Gelişim modül tablosundan, çevrenin istihdam durumu, öğrenci/kursiyerlerin hazır bulunuşluk düzeyi göz önüne alınarak modüller seçilecek ve yeterlik tablosunda yer alan süreye ilave edilecektir.

4. Dördüncü seviye meslek elemanları, bütün Mesleki Gelişim modüllerini tamamlamış olacaklardır.

5. Meslekî gelişim modülleri programlardan bağımsız olarak da kullanılabilecektir.

KAZANDIRILAN YETERLİKLER_|

DERSİN MODÜLLERİ _|

SÜRE

1

Sosyal hayatta sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek

Sosyal Hayatta İletişim

40/16

2

İş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek

İş Hayatında İletişim

40/16

3

Türkçe’yi doğru konuşmak

Diksiyon-1

40/32

4

Diksiyon-2

40/32

5

Mesleği ile ilgili gelişmeleri izlemek ve kendini kişisel olarak sürekli geliştirmek

Kişisel Gelişim

40/16

6

İşletme, finansman, pazarlama, reklam, satış, iş hukuku, kariyer gelişimi ve iş kurma becerileri kazanmak

Girişimcilik

40/24

7

Çevreye karşı duyarlı olmak ve çevreyi korumak

Çevre Koruma

40/16

8

Meslek etiği gereklerine uymak

Meslek Etiği

40/16

9

İş yerinde plan, program ve iş organizasyonu yapmak

İş Organizasyonu

40/16

10

İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı

40/24

11

Temel düzeyde araştırma yapmak

Araştırma Teknikleri

40/16

MODÜL VE İÇERİKLERİ

• Öğrenme süresi her modül için toplam 40 saattir.

• Kazandırılacak yeterliliğe bağlı olarak her Modül 40/8, 40/16, 40/24, 40/32, 40/40 olarak yapılabilir.

• Modüllerde önerilen bu süreler öğrenme faaliyetlerindeki teorik ve uygulamalı tüm içeriği kapsar.

• Modül içeriğindeki öğrenme faaliyetinin uygulanması imkânı olmadığında, diğer okullarla ve işletmelerle iş birliği çerçevesinde uygulamalar yapılabilir.

• Kursiyer/öğrencinin önceden kazandığı yeterlikleri tekrar alma zorunluluğu yoktur.

• Modül ve yeterlikler programdaki uygulama sırasına göre alınacaktır.

• Programda yer alan modül ve yeterliklerin uygulama sırası zümre kararı ile belirlenir.

NOT: Emlak Komisyoncusu programı yeterlikler tablosu ve modülleri aşağıda

verilmiştir.

YETERLİKLER

MODÜLLER

SÜRE

1

Bilgisayarda metin dosyası oluşturmak.

Kelime İşlemci

40/32

2

Bilgisayarda matematiksel ve mantıksal dosya oluşturmak

Elektronik Tablo

40/32

3

Sunu oluşturmak.

Sunu

40/32

4

Internet üzerinden bilgiye ulaşmak.

Bilgisayarla İletişim

40/32

5

e- Ticaret yapmak.

e- Ticaret

40/32

6

Bilgisayarda yazı yazmak

F Klavye 1

40/32

7

F Klavye 2

40/32

8

Bilgisayarda resmi yazı hazırlamak

Yazı Biçimleme

40/32

9

Kişisel bakımını yapmak

Kişisel Bakım

40/16

10

Müşteri özelliklerini belirlemek

Müşteri Özellikleri

40/32

11

Müşteri memnuniyetini arttıracak faaliyetleri yürütmek.

Müşteri Memnuniyeti

40/24

12

Müşteriyle sağlıklı iletişim kurmak.

Müşteri İletişimi

40/32

13

Günlük satış programı hazırlamak.

Satışa Hazırlık

40/32

14

İş planı yapmak.

İş Planı

40/24

15

Ticari matematik hesapları yapmak

Ticari Matematik 1

40/24

16

Ticari Matematik 2

40/24

17

İstatistik hesaplamaları yapmak

İstatistik

40/32

18

Ticari belgeleri düzenlemek.

Ticari Belgeler

40/24

19

Gazetecilik Hukuk kurallarına uygun davranmak

Toplumsal Düzen

40/24

20

Gazetecilik Anayasal haklarına ve sorumluluklarına uygun davranmak

Anayasal hak ve sorumluluklar

40/24

21

Ekonomik, sosyal ve toplumsal olayları takip etmek

Mesleki Gündem

40/32

22

Personel gelişim faaliyetlerini yürütmek

Personel Gelişimi

40/32

23

Toplam kalite prensiplerini uygulamak.

Toplam Kalite Yönetimi

40/32

24

Kiralama yapmak

Emlak Kiralama

40/32

25

Satılık Emlak işlemlerini gerçekleştirmek

Satılık Emlak

40/32

26

Noter işlemlerini yapmak

Noter İşlemleri

40/24

27

Belediye emlak işlemlerini gerçekleştirmek

Belediye Emlak İşlemleri

40/32

28

Vergi dairesinden emlak vergi işlemlerini gerçekleştirmek

Vergi Dairesinde Emlak İşlemleri

40/16

29

Tapu Sicil Müdürlüğü’nde emlak işlemleri modülü ile tapu işlemlerini yapmak

Tapu Sicil

Müdürlüğü’nden Emlak İşlemleri(1)

40/32

30

Tapu Sicil Müdürlüğü’nde emlak işlemleri modülü ile tapu işlemlerini yapmak

Tapu Sicil

Müdürlüğü’nden Emlak İşlemleri(2)

40/32

31

Ofis yerini belirlemek ve donatımını yapmak

Ofis Yeri ve Donatımı

40/32

32

Piyasa fırsatlarını değerlendirmek ve meslektaşlarla işbirliği yapmak

Piyasa Fırsatları ve Meslektaşlarla İşbirliği

40/32

33

Franchising yöntemi ile iş yapmak

Franchising

40/24

34

Meslekle ilgili yasal düzenlemeleri takip etmek

Emlak Komisyonculuğu İle İlgili Yasal Düzenlemeler

40/24

35

Genel kurulum ve ayarları yapmak

Kurulumu ve ayarlar

40/16

36

Genel yönetim ve genel düzenin işleyişini gerçekleştirmek

Site Yönetimi

40/24

37

İnternetten Program Kullanmak

Müşteri

40/24

38

Müşteri kaydı oluşturmak

Müşteri-Satıcıların

Kayıtları

40/24

39

Pazarlama aktiviteleri düzenlemek

Pazarlama Aktiviteleri

40/24

40

Müşteri kaydı oluşturmak

Müşteri İlişkileri

40/24

41

Program kurmak

Paket Program Kurulumu

40/32

42

Firma işlemleri düzenlemek

Firma İşlemleri

40/16

TOPLAM:

1680/1160

MESLEKİ UYGULAMALAR

 

864

MESLEKİ GELİŞİM MODÜLLERİ

 

440/224

GENEL TOPLAM

 

2248

bursa mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi, mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi, bursa mustafakemalpaşa hem, mustafakemalpaşa hem, bursa mustafakemalpaşa halk eğitim, mustafakemalpaşa halk eğitim, bursa mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi adresi, bursa mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi telefonu, bursa mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi telefon numarası, bursa mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi tel no, mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi adresi, mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi telefonu, mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi telefon numarası, mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi tel no, bursa mustafakemalpaşa hem adresi, bursa mustafakemalpaşa hem telefonu, bursa mustafakemalpaşa hem telefon numarası, bursa mustafakemalpaşa hem tel no, mustafakemalpaşa hem adresi, mustafakemalpaşa hem telefonu, mustafakemalpaşa hem telefon numarası, mustafakemalpaşa hem tel no, bursa mustafakemalpaşa halk eğitim adresi, bursa mustafakemalpaşa halk eğitim telefonu, bursa mustafakemalpaşa halk eğitim telefon numarası, bursa mustafakemalpaşa halk eğitim tel no, mustafakemalpaşa halk eğitim adresi, mustafakemalpaşa halk eğitim telefonu, mustafakemalpaşa halk eğitim telefon numarası, mustafakemalpaşa halk eğitim tel no, bursa mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi telefon no, mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi telefon no, bursa mustafakemalpaşa hem telefon no, mustafakemalpaşa hem telefon no, bursa mustafakemalpaşa halk eğitim telefon no, mustafakemalpaşa halk eğitim telefon no