Bursa Mustafakemalpaşa Halk Eğitimi Merkezi ENGELLİ BAKIM ELEMANI KURSU

Bursa Mustafakemalpaşa hem ENGELLİ BAKIM ELEMANI KURSU

Sitemizde yayınlanan içerikler HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYGIN EĞİTİM PROGRAMLARI kapsamında yayınlanan modüllerden alıntıdır.

ENGELLİ BAKIM ELEMANI PROGRAMINA

ENGELLİ BAKIM ELEMANI PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

ALAN : HASTA VE YAŞLI BAKIMI ALANI

MESLEK : ENGELLİ BAKIM ELEMANI

MESLEK SEVİYESİ : 4. SEVİYE

MESLEK ELEMANI TANIMI

Bilim ve teknolojinin tüm verilerinden yararlanarak, ev ve kurumlarda kendi sorumluluklarının bilinci altında; engelli bireylerin günlük temel, sosyal ihtiyaçlarını kendi ve engellinin sağlığını koruyarak planlayıp, karşılayabilen ve alanıyla ilgili araç- gereçleri yerinde ve zamanında kullanabilen elemandır.

Bu alanda çalışacakların,

1. Engelli bakımı elemanlığının gerektirdiği işleri yapacak bedensel, ruhsal ve zihinsel engeli bulunmamak.

2. Herhangi bir bulaşıcı hastalığı olmamak,

3. Hepatit aşısı olma özelliklerini taşıması gerekmektedir.

GİRİŞ KOŞULLARI

1. İlköğretimi tamamlamış olmak.

2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

İSTİHDAM ALANLARI

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Hasta ve Yaşlı Hizmetleri sektöründe;

1. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri,

2. Bakımevleri,

3. Evde bakım,

4. Hastaneler,

5. Geronto-psikiyatri klinikler,

6. Huzurevlerinde çalışabilirler.

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI

1. Mesleki Eğitim Merkezleri, Halk Eğitimi Merkezleri ve sektördeki işletmelerde eğitim verilmektedir.

2. Programın uygulanabilmesi için Hasta ve Yaşlı Hizmetleri alanı standart donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.

EĞİTİMCİLER

1. Programın uygulanmasında Hasta ve Yaşlı Hizmetleri alanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.

2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Hasta ve Yaşlı Hizmetleri alanında sektör deneyimi olan teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.

3. Usta öğretici ; bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;

1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.

2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.

3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.

4. Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir.

BELGELENDİRME

Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

• Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.

• Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.

• Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.

• Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.

• Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.

• Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.

YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER

Mesleğe yönelik geniş tabanlı yeterlikler kazandırmak hedeflenmiştir.

1. Eğitimin sonunda, mesleğinde sertifika alan birey gerektirdiğinde fark eğitimi alarak diploma programını tamamlayabilir.

2. Meslekî eğitim alan veya bitirmiş olan birey; gerekli modülleri tamamlayarak alandaki diğer meslekler arasında geçiş yapabilir.

EĞİTİM SÜRESİ

1. Meslek programının toplam eğitim süresi 2280/1376 saat olarak planlanmıştır. Bu süreye 440/224 saatlik Mesleki Gelişim Modülleri ile 864 saatlik Mesleki Uygulamalar süreleri ilave edilecektir.

2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanır.

1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.

2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.

3. Bireylerin aktif olması sağlanır.

4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.

5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.

6. Bireylere meslekî yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR

Bireyler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında, çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve meslek elemanları ile iş birliği yapılarak yönlendirilir.

ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI

Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci / kursiyer;

1. Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.

2. Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.

3. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.

4. Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.

5. Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.

EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

1. Sertifika programında yer alan modüllerde öngörülen eğitim öğretim uygulamaları yapılır.

2. Her merkez, 864 saatlik Mesleki Uygulamaların içeriğini ağırlıklı olarak mesleğe ait modüllerden olmak üzere, sektörün beklentilerini yansıtacak modüllerden oluşturur. Mesleki uygulamalar, modüllerdeki öğrenme faalliyetlerinin uygulamalarından oluşur.

MESLEKÎ GELİŞİM MODÜLLERİ

1. Öğrenci/kursiyerin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine yararlı olabilecek, üretken, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, beceri düzeyi yüksek olarak yetiştirilmesi, iyi ilişkiler kurabilmesi, işe uyum sağlayabilmesi gibi genel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı modüllerdir.

2. Bu modüller ile öğrenci/kursiyerlere ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.

3. Meslekî Gelişim modül tablosundan, çevrenin istihdam durumu, öğrenci/kursiyerlerin hazır bulunuşluk düzeyi göz önüne alınarak modüller seçilecek ve yeterlik tablosunda yer alan süreye ilave edilecektir.

4. Dördüncü seviye meslek elemanları, bütün Mesleki Gelişim modüllerini tamamlamış olacaklardır.

5. Meslekî gelişim modülleri programlardan bağımsız olarak da kullanılabilecektir.

KAZANDIRILAN YETERLİKLER_|

DERSİN MODÜLLERİ _|

SÜRE

1

Sosyal hayatta sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek

Sosyal Hayatta İletişim

40/16

2

İş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek

İş Hayatında İletişim

40/16

3

Türkçe’yi doğru konuşmak

Diksiyon-1

40/32

4

Diksiyon-2

40/32

5

Mesleği ile ilgili gelişmeleri izlemek ve kendini kişisel olarak sürekli geliştirmek

Kişisel Gelişim

40/16

6

İşletme, finansman, pazarlama, reklam, satış, iş hukuku, kariyer gelişimi ve iş kurma becerileri kazanmak

Girişimcilik

40/24

7

Çevreye karşı duyarlı olmak ve çevreyi korumak

Çevre Koruma

40/16

8

Meslek etiği gereklerine uymak

Meslek Etiği

40/16

9

İş yerinde plan, program ve iş organizasyonu yapmak

İş Organizasyonu

40/16

10

İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı

40/24

11

Temel düzeyde araştırma yapmak

Araştırma Teknikleri

40/16

• Öğrenme süresi her modül için toplam 40 saattir.

• Kazandırılacak yeterliğe bağlı olarak her modül 40/8, 40/16, 40/24, 40/32, 40/40 olarak yapılabilir.

• Modüllerde önerilen bu süreler öğrenme faaliyetlerindeki teorik ve uygulamalı tüm içeriği kapsar.

• Modül içeriğindeki öğrenme faaliyetinin uygulanması imkânı olmadığında, diğer okullarla ve işletmelerle iş birliği çerçevesinde uygulamalar yapılabilir.

• Kursiyer/öğrencinin önceden kazandığı yeterlikleri tekrar alma zorunluluğu yoktur.

• Modül ve yeterlikler programdaki uygulama sırasına göre alınacaktır.

• Programda yer alan modül ve yeterliklerin uygulama sırası zümre kararı ile belirlenir.

NOT: Engelli Bakım Elemanı programı yeterlikler tablosu ve modülleri aşağıda verilmiştir.

YETERLİK VE MODÜL TABLOSU

NO

YETERLİK

MODÜL

SÜRE

1

Bilgisayar, temel donanım ve programlarını kullanmak

Bilgisayar Kullanma

40/32

2

Bilgisayarda doküman hazırlamak

Doküman hazırlama

40/32

3

Sosyal çevresi ile etkili iletişim kurmak

Sosyal Hayatta İletişim

40/32

4

İş yerinde etkili iletişim kurmak

İş Hayatında İletişim

40/32

5

Telefonla İletişim kurmak

Telefonla İletişim

40/32

6

Vücuttaki organları incelemek

Anatomi

40/16

7

Fizyoloji sistemlerini incelemek

Fizyoloji

40/16

8

Bakım hizmetlerini araştırmak

Meslek Bilgisi ve Etiği

40/32

9

Yaşlı bakım Hizmetleri ile ilgili durumu ve sorunları incelemek

Yaşlı bakım Hizmetleri

40/16

10

Hasta bakım Hizmetleri ile ilgili durumu ve sorunları incelemek

Hasta bakım Hizmetleri

40/16

11

Engelli bakım Hizmetleri ile ilgili durumu ve sorunları incelemek

Engelli bakım Hizmetleri

40/16

12

Temel Hukuk kavramlarını araştırmak

Hukukun temel kavramları

40/32

13

Meslekî hukuksal durum ve hakları araştırmak

Meslekî Hukuksal Durumlar

40/32

14

Is ve sosyal güvenlik hukuk sistemini araştırmak

Is ve Sosyal Güvenlik Hukuku

40/32

15

Kişisel bakım yapmak

Kişisel Bakım

40/8

16

İş için hazırlık yapmak

İş için hazırlık

40/8

17

Hijyen ve sanitasyon kurallarını uygulamak

Sanitasyon

40/24

18

Aktivite ve egzersize yardım etmek

Günlük Aktivite ve Egzersiz

40/32

19

Aktivite programı hazırlamak

Aktivite programı

40/24

20

El becerisine yönelik aktiviteler planlamak

El Becerisi Aktiviteleri

40/32

21

Zihni meşgul edecek aktiviteler planlamak

Zihinsel Aktiviteler

40/32

22

Seyahat organizasyonu yapmak

Seyahat organizasyonu

40/24

23

Sosyal ve kültürel aktivite organizasyonu yapmak

Sosyal ve kültürel aktivite organizasyonu

40/32

24

Sanatsal Aktiviteler düzenlemek

Sanatsal Aktiviteler

40/32

25

Engellilerle ve yakınları ile iletişim kurmak

Engelli Bakım Hizmetlerinde İletişim

40/24

26

Engellilerin toplumsal yaşama hazırlanmasına yardımcı olmak

Engellilerin Toplumsal Yaşamı

40/24

27

Engellilere özel bakım becerilerini kazandırmak

Engellilerde Öz Bakım

40/32

28

Engel türüne göre kişinin bakım hizmetlerini yürütmek

Engellilerin Bakımı

40/32

29

Vücut mekaniğini korumak

Vücut Mekaniğini Koruma

40/24

30

Pozisyon vermek ve kaldırmak

Pozisyon Verme ve Kaldırma

40/32

31

Bakım planı hazırlamak

Bakım Planı

40/16

32

Yatakta tam silme yapmak

Günlük Bakım

40/32

33

Banyo yaptırmak

Banyo

40/24

34

Kullanılacak İlaçların takibini yapmak

İlaçları takip etmek

40/32

35

Bakım sırasında karşılaşılabilecek acil durumlarda sağlık personeli gelinceye kadar önlem almak.

Olağandışı Durumlar

40/24

36

Ağır hastalık ve vefat durumlarında eşlik etmek ve kişileri bilgilendirmek

Ağır Hastalık ve Vefat Durumu

40/32

37

Oda düzenlemek

Oda Düzenleme

40/16

38

Zemin temizliği yapmak

Zemin Temizliği

40/16

39

Yüzey temizliği yapmak

Yüzey Temizliği

40/16

40

Çamaşırları yıkamak

Çamaşırları Yıkama

40/24

41

Çamaşırları ütülemek

Çamaşırları Ütüleme

40/24

42

Görme engellilere etkinlik hazırlamak

Görme Engelliler

40/16

43

İşitme engellilere etkinlik hazırlamak

İşitme Engelliler

40/16

44

Dil ve konuşma güçlüğü gösterenlere etkinlik hazırlamak

Dil ve Konuşma Güçlüğü

40/16

45

Bedensel ve (ortopedik engelliler) süreğen hastalıklar konusunda etkinlik hazırlamak

Bedensel ve Süreğen Hastalıklar

40/16

46

Üstün zekâlı ve üstün yeteneklilere etkinlik hazırlamak

Üstün Zekâ ve Özel Yetenekliler

40/16

47

Zihinsel engellilere etkinlik hazırlamak

Zihinsel Engelliler

40/16

48

Öğrenme güçlüğü olanlara etkinlik hazırlamak

Öğrenme Güçlüğü

40/16

49

Uyum güçlüğü gösterenlere etkinlik hazırlamak

Uyum Güçlüğü Gösteren Çocuklar

40/16

50

Besin gruplarından günlük porsiyon miktarlarını tespit etmek

Besin grupları

40/16

51

Besin öğelerinin kaynaklarını seçmek

Besin öğeleri 1

40/16

52

Besin öğelerinin kaynaklarını seçmek

Besin öğeleri 2

40/16

53

Engelliye yemek yedirmek

Engelliye Yemek Yedirme

40/32

54

Engelli beslenmesini takip etmek

Engelli beslenmesi

40/32

55

Klasik usullerde servis yapmak

Klasik usullerde servis

40/32

56

Kahvaltı servisi yapmak

Kahvaltı servisi

40/32

57

Oda servisi yapmak

Oda servisi

40/32

TOPLAM

2280/1376

MESLEKİ UYGULAMALAR

 

864

MESLEKİ GELİŞİM MODÜLLERİ

440/224

GENEL TOPLAM

2464 saat

bursa mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi, mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi, bursa mustafakemalpaşa hem, mustafakemalpaşa hem, bursa mustafakemalpaşa halk eğitim, mustafakemalpaşa halk eğitim, bursa mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi adresi, bursa mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi telefonu, bursa mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi telefon numarası, bursa mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi tel no, mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi adresi, mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi telefonu, mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi telefon numarası, mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi tel no, bursa mustafakemalpaşa hem adresi, bursa mustafakemalpaşa hem telefonu, bursa mustafakemalpaşa hem telefon numarası, bursa mustafakemalpaşa hem tel no, mustafakemalpaşa hem adresi, mustafakemalpaşa hem telefonu, mustafakemalpaşa hem telefon numarası, mustafakemalpaşa hem tel no, bursa mustafakemalpaşa halk eğitim adresi, bursa mustafakemalpaşa halk eğitim telefonu, bursa mustafakemalpaşa halk eğitim telefon numarası, bursa mustafakemalpaşa halk eğitim tel no, mustafakemalpaşa halk eğitim adresi, mustafakemalpaşa halk eğitim telefonu, mustafakemalpaşa halk eğitim telefon numarası, mustafakemalpaşa halk eğitim tel no, bursa mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi telefon no, mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi telefon no, bursa mustafakemalpaşa hem telefon no, mustafakemalpaşa hem telefon no, bursa mustafakemalpaşa halk eğitim telefon no, mustafakemalpaşa halk eğitim telefon no