Çorum Alaca Halk Eğitimi Merkezi MESLEKİ İTALYANCA KURSU

Çorum Alaca hem MESLEKİ İTALYANCA KURSU

Sitemizde yayınlanan içerikler HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYGIN EĞİTİM PROGRAMLARI kapsamında yayınlanan modüllerden alıntıdır.

MESLEKİ İTALYANCA

MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) PROGRAMINA İLİŞKİN

AÇIKLAMALAR

ALAN : AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ

MESLEK :

MESLEK SEVİYESİ :

TANIM

Ayakkabı mesleğinin gerektirdiği terminolojiyi kullanarak yabancı dilde dinleme, okuma, yazma, konuşma ve iletişim kurma bilgi ve becerisine sahip bireydir.

GİRİŞ KOŞULLARI

1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.

2. Seviye A2 belgesine sahip olmak veya merkezlerce yapılacak A2 Seviye yeterlilik sınavında başarılı olmak.

3. Programdaki yeterlikleri kazanabilecek bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

İSTİHDAM ALANLARI

Yabancı diller alanı altında kazandırılan mesleki yabancı dil yeterlikleri bir meslek kazandırmaya yönelik değildir.

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI

1. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında eğitim verilmektedir.

2. Programın uygulanabilmesi için donanım: Bilgisayar, projeksiyon ve alanın standart donanımları ile mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.

EĞİTİMCİLER

1. Programın uygulanmasında alanında eğitim almış ve tercihen deneyimli olan alan öğretmenleri görev almalıdır.

2. Programın uygulanmasında bu alanda üniversite mezunu olanlar görev almalıdır.

3. Üniversite mezunu olup Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) en az 70 puan alanlar görev almalıdır.

4. Üniversite mezunu olup Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az 70 puan alanlar görev almalıdır.

5. Üniversite mezunu olup Üniversiteler arası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 70 puan alanlar görev almalıdır.

6. Üniversite mezunu olup eş değerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan geçerlik süreleri içinde bu puanlar muadili bir puan almış olanlar görev almalıdır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;

1. Dört dil becerisinin ne oranda geliştiği,

2. Dört dil becerisini günlük yaşamında ne derecede kullandığı,

3. Dil becerilerini eleştirel düşünebilmede, problem çözebilmede, yaratıcılıkta ne derecede kullandığı,

4. Sosyal becerilerinin ne kadar geliştiği,

5. Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir.

BELGELENDİRME

Sertifika programlarında; yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir.

• Öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller,aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.

• Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır.

• Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.

• Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.

• Öğretim programının sonunda yeterlikleri kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir.

YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER

Mesleğe yönelik geniş tabanlı yeterlikler kazandırmak hedeflenmiştir.

1. Eğitimin sonunda, mesleğinde sertifika alan birey gerektirdiğinde fark eğitimi alarak diğer öğretim programını tamamlayabilir.

2. Meslekî eğitim alan veya bitirmiş olan birey; gerekli modülleri tamamlayarak alandaki diğer meslekler arasında geçiş yapabilir.

EĞİTİM SÜRESİ

1. Meslek programının toplam eğitim süresi 80/64 saat olarak planlanmıştır.

2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanır.

Grupla Öğretim Teknikleri; Beyin fırtınası, gösteri, soru-cevap, drama-yaratıcı drama,ikili ve grup çalışmaları, eğitsel oyunlar,

Bireysel Öğretim Teknikleri; Planlı grup çalışmaları, bireyselleştirilmiş öğretim, beceri geliştirme çalışmaları yöntem ve teknikleri uygulanabilir.

1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.

2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.

3. Bireylerin aktif olması sağlanır.

4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.

5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.

6. Bireylere meslekî yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR

Bireyler,programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, çevredeki üniversiteler,sivil toplum örgütleri, öğrencinin/kursiyerin çevrede konuyla ilgili olarak iletişim kurabileceği araştırma, gözlem ve uygulama yapabileceği her türlü kurum ve kuruluşlar meslek elemanları ile iş birliği yapılarak yönlendirilir.

ÖĞRENME KAZANIMLARI

Sözlü iletişimler için "konuşma-dinleme" ve dinlediğini "anlama" becerilerinin,yazılı iletişimler için de "yazma-okuma" ve okuduğunu "anlama" becerilerinin kazanılması gerekmektedir.

İletişimsel yaklaşımda herhangi bir beceriye öncelik tanınmaz. Hedef, dört beceri alanının tamamında iletişimsel yeterliliğe ulaşılmasıdır.

Programın sonunda mesleki yabancı dil becerilerine yönelik olarak öğrenenler;

1. Mesleğin ait olduğu alandaki temel mesleki yabancı dil bilgi ve becerilerini kazanabilecektir.

2. Alanın gerektirdiği temel mesleki yabancı dil yeterliklere sahip olabilecektir.

3. Öğrenen merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.

EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

Sertifika programında yer alan modüllerde öngörülen eğitim öğretim uygulamaları yapılır.

MESLEKİ GELİŞİM MODÜLLERİ

1. Öğrenenlerin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine yararlı olabilecek, iyi ilişkiler kurabilme, öğrenmeyi öğrenme, bilgiye ulaşma, girişimcilik ve iş fikirleri üretme, işe uyum sağlama, kendini geliştirme ve problem çözme gibi bilgi ve becerilerin kazandırıldığı modüllerdir.

2. Bu modüller ile öğrenenlere ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.

3. Meslekî Gelişim modül tablosundan, çevrenin istihdam durumu, öğrenenlerin hazır bulunuşluk düzeyi göz önüne alınarak modüller seçilecek ve yeterlik tablosunda yer alan süreye ilave edilecektir.

4. Dördüncü seviye meslek elemanları, bütün Mesleki Gelişim modüllerini tamamlamış olacaklardır.

5. Meslekî gelişim modülleri programlardan bağımsız olarak da kullanılabilecektir.

KAZANDIRILAN YETERLİKLER

MODÜLLER

SÜRE

1

Sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek

İletişim

40/8

2

Öğrenme ihtiyaçları doğrultusunda bilgi ve veri toplamak

Bilgiye Ulaşma ve Veri Toplama

40/8

3

Uygulanabilir girişimci (iş) fikirler üretmek

Girişimci Fikirler Üretme

40/8

4

Girişimci (iş) fikri geliştirmek ve planlamak

Girişimci Fikri Geliştirme

40/8

5

İşletme kurma ve geliştirme ile ilgili faaliyetleri yürütmek

İş Kurma ve Geliştirme

40/16

6

İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı

40/24

7

Çevreye karşı duyarlı olmak ve çevreyi korumak

Çevre Koruma

40/8

|8

kendini geliştirerek karşılaştığı Iproblemleri çözmek

problem Çözme |

| 40/8 |

MODÜL VE İÇERİKLERİ

• Öğrenme süresi her modül için toplam 40 saattir.

• Kazandırılacak yeterliğe bağlı olarak her modül 40/8, 40/16, 40/24, 40/32 ve

40/40 olabilir.

• Modüllerde önerilen bu süreler öğrenme faaliyetlerindeki teorik ve

uygulamalı tüm içeriği kapsar.

• Modül içeriğindeki öğrenme faaliyetinin uygulanması imkânı olmadığında, diğer okullarla ve işletmelerle iş birliği çerçevesinde uygulamalar yapılabilir.

• Öğrenenlerin önceden kazandığı yeterlikleri tekrar alma zorunluluğu yoktur.

• Modül ve yeterlikler programdaki uygulama sırasına göre alınacaktır.

• Programda yer alan modül ve yeterliklerin uygulama sırası zümre kararı ile

belirlenir.

NOT: Mesleki İtalyanca (Ayakkabı) programı yeterlikler tablosu ve modülleri

aşağıda verilmiştir.

YETERLİK VE MODÜL TABLOSU

YETERLİKLER

MODÜLLER

SÜRE

1

Yabancı dilde mesleki konuları dinlemek, konuşmak, okumak ve yazmak (Ayakkabı modelistliği-Disegno di calzoleria)

Mesleki Yabancı Dil 1 (Ayakkabı-İtalyanca)

40/32

2

Yabancı dilde mesleki konuları dinlemek, konuşmak, okumak ve yazmak (Ayakkabı üretimi-di calzoleria)

Mesleki Yabancı Dil 2 (Ayakkabı-İtalyanca)

40/32

TOPLAM

80/64

çorum alaca halk eğitimi merkezi, alaca halk eğitimi merkezi, çorum alaca hem, alaca hem, çorum alaca halk eğitim, alaca halk eğitim, çorum alaca halk eğitimi merkezi adresi, çorum alaca halk eğitimi merkezi telefonu, çorum alaca halk eğitimi merkezi telefon numarası, çorum alaca halk eğitimi merkezi tel no, alaca halk eğitimi merkezi adresi, alaca halk eğitimi merkezi telefonu, alaca halk eğitimi merkezi telefon numarası, alaca halk eğitimi merkezi tel no, çorum alaca hem adresi, çorum alaca hem telefonu, çorum alaca hem telefon numarası, çorum alaca hem tel no, alaca hem adresi, alaca hem telefonu, alaca hem telefon numarası, alaca hem tel no, çorum alaca halk eğitim adresi, çorum alaca halk eğitim telefonu, çorum alaca halk eğitim telefon numarası, çorum alaca halk eğitim tel no, alaca halk eğitim adresi, alaca halk eğitim telefonu, alaca halk eğitim telefon numarası, alaca halk eğitim tel no, çorum alaca halk eğitimi merkezi telefon no, alaca halk eğitimi merkezi telefon no, çorum alaca hem telefon no, alaca hem telefon no, çorum alaca halk eğitim telefon no, alaca halk eğitim telefon no