Çorum Boğazkale Halk Eğitimi Merkezi FRİGORİFİK ARAÇ VE ARAÇ KLİMA BAKIMCISI KURSU

Çorum Boğazkale hem FRİGORİFİK ARAÇ VE ARAÇ KLİMA BAKIMCISI KURSU

Sitemizde yayınlanan içerikler HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYGIN EĞİTİM PROGRAMLARI kapsamında yayınlanan modüllerden alıntıdır.

ALAN

ALAN : TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME

MESLEK : FRİGORİFİK ARAÇ VE ARAÇ KLİMA BAKIMCISI

MESLEK SEVİYESİ : 3. SEVİYE

MESLEK ELEMANI TANIMI

Soğutma ve ısıtma yapan cihazların, su soğutma gruplarının ve havayı iklimlendiren sistemlerin devreye alınması, arıza teşhis, bakım, onarım ve ayar işlerini yapma becerisine sahip nitelikli kişidir.

GİRİŞ KOŞULLARI

1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.

2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

İSTİHDAM ALANLARI

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme sektöründe;

1. Frigorifik araç soğutma grubu montaj işlerinde,

2. Frigorifik araç periyodik bakım işlerinde,

3. Araç klima montaj ve bakım işlerinde,

4. Soğutma cihazları, parça ve malzeme satış işleri vb. yerlerde çalışabilirler. EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI

1. Meslekî Eğitim Merkezleri, Halk Eğitimi Merkezleri ve sektördeki işletmelerde eğitim verilmektedir.

2. Programın uygulanabilmesi için alanın standart donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.

EĞİTİMCİLER

1. Programın uygulanmasında Tesisat Teknolojisi Ve İklimlendirme alanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.

2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Tesisat Teknolojisi ve

İklimlendirme alanında sektör deneyimi olan teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.

3. Usta öğretici; bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;

1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.

2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.

3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.

4. Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir.

BELGELENDİRME

Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

• Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.

• Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.

• Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.

• Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.

• Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.

• Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.

YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER

Mesleğe yönelik geniş tabanlı yeterlikler kazandırmak hedeflenmiştir.

1. Eğitimin sonunda, mesleğinde sertifika alan birey gerektirdiğinde fark eğitimi alarak diploma programını tamamlayabilir.

2. Meslekî eğitim alan veya bitirmiş olan birey; gerekli modülleri tamamlayarak alandaki diğer meslekler arasında geçiş yapabilir.

EĞİTİM SÜRESİ

1. Meslek programının toplam eğitim süresi 1240/968 saat olarak planlanmıştır.

2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanır.

1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.

2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.

3. Bireylerin aktif olması sağlanır.

4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.

5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.

6. Bireylere meslekî yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR

Bireyler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında, çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, ısıtma, soğutma, tesisat ve iklimlendirme firmaları, ilgili meslek odaları ve öğrencinin çevrede konuyla ilgili olarak iletişim kurabileceği araştırma, gözlem ve uygulama yapabileceği her türlü kurum ve kuruluşlar meslek elemanları ile iş birliği yapılarak yönlendirilir.

ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI

Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci/kursiyer;

1. Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.

2. Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.

3. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.

4. Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.

5. Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.

EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

Sertifika programında yer alan modüllerde öngörülen eğitim öğretim

uygulamaları yapılır.

MESLEKİ GELİŞİM MODÜLLERİ

1. Öğrenci/kursiyerin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine yararlı olabilecek, üretken, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, beceri düzeyi yüksek olarak yetiştirilmesi, iyi ilişkiler kurabilmesi, işe uyum sağlayabilmesi gibi genel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı modüllerdir.

2. Bu modüller ile öğrenci/kursiyerlere ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.

3. Meslekî Gelişim modül tablosundan, çevrenin istihdam durumu, öğrenci/kursiyerlerin hazır bulunuşluk düzeyi göz önüne alınarak modüller seçilecek ve yeterlik tablosunda yer alan süreye ilave edilecektir.

4. Dördüncü seviye meslek elemanları, bütün Mesleki Gelişim modüllerini tamamlamış olacaklardır.

5. Meslekî gelişim modülleri programlardan bağımsız olarak da kullanılabilecektir.

KAZANDIRILAN YETERLİKLER

DERSİN MODÜLLERİ

SÜRE

1

Sosyal hayatta sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek

Sosyal Hayatta İletişim

40/16

2

İş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek

İş Hayatında İletişim

40/16

3

Türkçe’yi doğru konuşmak

Diksiyon-1

40/32

4

Diksiyon-2

40/32

5

Mesleği ile ilgili gelişmeleri izlemek ve kendini kişisel olarak sürekli geliştirmek

Kişisel Gelişim

40/16

6

İşletme, finansman, pazarlama, reklam, satış, iş hukuku, kariyer gelişimi ve iş kurma becerileri kazanmak

Girişimcilik

40/24

7

Çevreye karşı duyarlı olmak ve çevreyi korumak

Çevre Koruma

40/16

8

Meslek etiği gereklerine uymak

Meslek Etiği

40/16

9

İş yerinde plan, program ve iş organizasyonu yapmak

İş Organizasyonu

40/16

10

İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı

40/24

11

Temel düzeyde araştırma yapmak

Araştırma Teknikleri

40/16

• Öğrenme süresi her modül için toplam 40 saattir.

• Kazandırılacak yeterliğe bağlı olarak her modül 40/8, 40/16, 40/24, 40/32 ve 40/40 olabilir.

• Modüllerde önerilen bu süreler öğrenme faaliyetlerindeki teorik ve uygulamalı tüm içeriği kapsar.

• Modül içeriğindeki öğrenme faaliyetinin uygulanması imkânı olmadığında, diğer okullarla ve işletmelerle iş birliği çerçevesinde uygulamalar yapılabilir.

• Kursiyer/öğrencinin önceden kazandığı yeterlikleri tekrar alma zorunluluğu yoktur.

• Modül ve yeterlikler programdaki uygulama sırasına göre alınacaktır.

• Programda yer alan modül ve yeterliklerin uygulama sırası zümre kararı ile belirlenir.

NOT: Frigorifik Araç ve Araç Klima Bakımcısı programı yeterlikler tablosu ve

modülleri aşağıda verilmiştir.

YETERLİK VE MODÜL TABLOSU

YETERLİKLER

MODÜLLER

SÜRE

1

Yazı, rakam ve temel geometrik çizimler yapmak

Geometrik Çizimler

40/32

2

İz düşüm ve parçaların görünüşlerini çıkarmak

Görünüş Çıkarma

40/32

3

Parçaların açınımlarını ve ara kesitlerini çizmek

Ölçülendirme ve Perspektif

40/32

4

Oksi-asetilen kaynak ve takımlarını tanımak ve puntalama yapmak

Temel Oksi-asetilen Kaynağı

40/32

5

Oksi-asetilen boru kaynağı yapmak

Oksi-Asetilen Boru Kaynağı

40/32

6

Elektrik kaynak makinelerini tanımak

Elektrik Ark Kaynağı 1

40/32

7

Elektrik ark boru kaynağı yapmak

Elektrik Ark Boru Kaynağı

40/32

8

Devre ölçümleri yapmak

Basit Elektrik Devreleri

40/32

9

İletkenlerin bağlantılarını yapmak

İletkenleri Birleştirme

40/32

10

Sacları birleştirmek

Sac İşçiliği

40/32

11

Çelik boruların montajını yapmak

Çelik Boru Montajı

40/32

12

Çelik boruları montaja hazırlamak

Çelik Boruları Montaja Hazırlama

40/32

13

Bakır ve alüminyum boruların montajını yapmak

Bakır ve Alüminyum Boru Montajı

40/32

14

Bakır ve Alüminyum Boruları Montaja Hazırlamak

Bakır ve Alüminyum Boruları Montaja Hazırlama

40/32

15

Elektrik ve Soğutma sembollerini ve devrelerini çizmek

Elektrik ve Soğutma Devre Elemanları 1

40/24

16

Elektrik ve Soğutma Devre Elemanları 2

40/24

17

Klima cihazlarının elektrik devre şemalarını çizmek

Klima Cihazlarının Elektrik Devre Şemaları

40/24

18

Kompresörlerin montajını yapmak.

Kompresörler (Tesisat)

40/32

19

Kompresörlerin bakımını yapmak

Kompresörlerin Bakımı

40/32

20

Kompresörlerin arızalarını tespit etmek

Kompresörlerin Arızaları

40/32

21

Kondenserlerin Bakım ve Montajını yapmak

Kondenserlerin Bakım ve Montajı

40/32

22

Evaporatörlerin Bakım ve Montajını yapmak

Evaporatörlerin Bakım ve Montajı

40/32

23

Genleşme Elemanının Bakım ve Montajını yapmak

Genleşme Elemanının Bakım ve Montajı

40/32

24

Soğutma hattında kullanılan yardımcı devre elemanlarının montajını yapmak

Yardımcı Devre Elemanlarının Montajı

40/32

25

Soğutma cihazlarında kullanılan elektriksel devre elemanlarının test, bakım ve montajını yapmak

Soğutma Elektriksel Devre Elemanlarının Montajı

40/32

26

Klimanın mekaniksel arızalarını yapmak

Klimanın Mekaniksel Arızaları

40/32

27

Klimanın elektriksel arızalarını yapmak

Klimanın Elektriksel Arızaları

40/32

28

Ürün ısı yüküne uygun Frigorifik araç seçimi yapmak

Frigorifik Araç Seçimi

40/32

29

Frigorifik araç ve araç kliması montajını yapmak

Frigorifikaraç ve Araç Kliması Montajı

40/32

30

Frigorifik araç ve araç klimasının bakımını yapmak

Frigorifik araç ve Araç Kliması Bakımı

40/32

31

Frigorifik araç ve araç kliması arızasını tespit etmek ve gidermek

Frigorifik araç ve Araç Kliması Arıza Tespiti

40/32

TOPLAM

1240/968

çorum boğazkale halk eğitimi merkezi, boğazkale halk eğitimi merkezi, çorum boğazkale hem, boğazkale hem, çorum boğazkale halk eğitim, boğazkale halk eğitim, çorum boğazkale halk eğitimi merkezi adresi, çorum boğazkale halk eğitimi merkezi telefonu, çorum boğazkale halk eğitimi merkezi telefon numarası, çorum boğazkale halk eğitimi merkezi tel no, boğazkale halk eğitimi merkezi adresi, boğazkale halk eğitimi merkezi telefonu, boğazkale halk eğitimi merkezi telefon numarası, boğazkale halk eğitimi merkezi tel no, çorum boğazkale hem adresi, çorum boğazkale hem telefonu, çorum boğazkale hem telefon numarası, çorum boğazkale hem tel no, boğazkale hem adresi, boğazkale hem telefonu, boğazkale hem telefon numarası, boğazkale hem tel no, çorum boğazkale halk eğitim adresi, çorum boğazkale halk eğitim telefonu, çorum boğazkale halk eğitim telefon numarası, çorum boğazkale halk eğitim tel no, boğazkale halk eğitim adresi, boğazkale halk eğitim telefonu, boğazkale halk eğitim telefon numarası, boğazkale halk eğitim tel no, çorum boğazkale halk eğitimi merkezi telefon no, boğazkale halk eğitimi merkezi telefon no, çorum boğazkale hem telefon no, boğazkale hem telefon no, çorum boğazkale halk eğitim telefon no, boğazkale halk eğitim telefon no