Düzce Gölyaka Halk Eğitimi Merkezi GÜNEŞ PANELLERİ VE FOTOVOLTAİK SİSTEMLERİ KURULUM BAKIM VE ONARIMI KURSU

Düzce Gölyaka hem GÜNEŞ PANELLERİ VE FOTOVOLTAİK SİSTEMLERİ KURULUM BAKIM VE ONARIMI KURSU

Sitemizde yayınlanan içerikler HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYGIN EĞİTİM PROGRAMLARI kapsamında yayınlanan modüllerden alıntıdır.

GÜNEŞ PANELLERİ VE FOTOVOLTAİK S

GÜNEŞ PANELLERİ VE FOTOVOLTAİK SİSTEMLERİ KURULUM BAKIM VE ONARIMI PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

ALAN : YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ

MESLEK : GÜNEŞ PANELLERİ VE FOTOVOLTAİK SİSTEMLERİ

KURULUM BAKIM VE ONARIMI MESLEK SEVİYESİ :

MESLEK ELEMANI TANIMI

Güneş panelleri ve fotovoltaik sistemleri kurulum bakım ve onarımını yapma becerisine sahip nitelikli kişidir.

GİRİŞ KOŞULLARI

1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.

2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

İSTİHDAM ALANLARI

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Yenilenebilir Enerji Teknolojileri sektöründe;

1. Güneş panelleri ve fotovoltaik sistemlerin üretimini yapan firmalarda,

2. Tesisat taahhüt firmalarında,

3. Güneş panelleri ve fotovoltaik sistemlerin montaj bakım ve onarımını yapan işyerlerinde,

4. Tesisat teknolojisi ve iklimlendirme alanında parça ve malzeme satış işleri vb. yerlerde çalışabilirler.

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI

1. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında eğitim verilmektedir,

2. Programın uygulanabilmesi için Yenilenebilir Enerji Teknolojileri alanı standart donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.

EĞİTİMCİLER

1. Programın uygulanmasında Yenilenebilir Enerji Teknolojileri alanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.

2. Programın uygulanmasında Elektrik-Elektronik Teknolojileri alanında sektör deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.

3. Usta öğretici ; bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;

1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.

2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.

3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.

4. Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir.

BELGELENDİRME

Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

• Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.

• Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.

• Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.

• Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.

• Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.

• Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.

YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER

Mesleğe yönelik geniş tabanlı yeterlikler kazandırmak hedeflenmiştir.

1. Eğitimin sonunda, mesleğinde sertifika alan birey gerektirdiğinde fark eğitimi alarak diploma programını tamamlayabilir.

2. Meslekî eğitim alan veya bitirmiş olan birey; gerekli modülleri tamamlayarak alandaki diğer meslekler arasında geçiş yapabilir.

EĞİTİM SÜRESİ

1. Meslek programının toplam eğitim süresi 960/520 saat olarak planlanmıştır.

2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanır.

1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.

2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.

3. Bireylerin aktif olması sağlanır.

4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.

5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.

6. Bireylere mesleki yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR

Bireyler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri ısıtma, soğutma, tesisat ve iklimlendirme firmaları, meslek odaları ve meslek elemanları ile iş birliği yapılarak yönlendirilir.

ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI

Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci/kursiyer;

1. Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.

2. Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.

3. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.

4. Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.

5. Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.

EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

Sertifika programında yer alan modüllerde öngörülen eğitim öğretim

uygulamaları yapılır.

MESLEKİ GELİŞİM MODÜLLERİ

1. Öğrenci/kursiyerin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine yararlı olabilecek, üretken, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, beceri düzeyi yüksek olarak yetiştirilmesi, iyi ilişkiler kurabilmesi, işe uyum sağlayabilmesi gibi genel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı modüllerdir.

2. Bu modüller ile öğrenci/kursiyerlere ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.

3. Meslekî Gelişim modül tablosundan, çevrenin istihdam durumu, öğrenci/kursiyerlerin hazır bulunuşluk düzeyi göz önüne alınarak modüller seçilecek ve yeterlik tablosunda yer alan süreye ilave edilecektir.

4. Dördüncü seviye meslek elemanları, bütün Mesleki Gelişim modüllerini tamamlamış olacaklardır.

5. Meslekî gelişim modülleri programlardan bağımsız olarak da kullanılabilecektir.

 

KAZANDIRILAN YETERLİKLER

DERSİN MODÜLLERİ

SÜRE

1

Sosyal hayatta sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek

Sosyal Hayatta İletişim

40/8

2

İş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek

İş Hayatında İletişim

40/8

3

Türkçeyi doğru konuşmak

Diksiyon 1

40/32

4

Diksiyon 2

40/32

5

Mesleği ile ilgili gelişmeleri izlemek ve kendini kişisel olarak sürekli geliştirmek

Kişisel Gelişim

40/8

6

İşletme, finansman, pazarlama, reklam, satış, iş hukuku, kariyer gelişimi ve iş kurma becerileri kazanmak

Girişimcilik

40/16

7

Çevreye karşı duyarlı olmak ve çevreyi korumak

Çevre Koruma

40/8

8

Meslek etiği gereklerine uymak

Meslek Etiği

40/8

9

İş yerinde plan, program ve iş organizasyonu yapmak

İş Organizasyonu

40/16

10

İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı

40/24

11

Temel düzeyde araştırma yapmak

Araştırma Teknikleri

40/8

MODÜL VE İÇERİKLERİ

• Öğrenme süresi her modül için toplam 40 saattir.

• Kazandırılacak yeterliğe bağlı olarak her modül 40/8, 40/16, 40/24, 40/32 ve

40/40 olabilir.

• Modüllerde önerilen bu süreler öğrenme faaliyetlerindeki teorik ve uygulamalı tüm içeriği kapsar.

• Modül içeriğindeki öğrenme faaliyetinin uygulanması imkânı olmadığında, diğer okullarla ve işletmelerle iş birliği çerçevesinde uygulamalar yapılabilir.

• Kursiyer/öğrencinin önceden kazandığı yeterlikleri tekrar alma zorunluluğu yoktur.

• Modül ve yeterlikler programdaki uygulama sırasına göre alınacaktır.

• Programda yer alan modül ve yeterliklerin uygulama sırası zümre kararı ile belirlenir.

NOT: Güneş Panelleri ve Fotovoltaik Sistemlerin Montajı programı yeterlikler tablosu ve modülleri aşağıda verilmiştir.

YETERLİK VE MODÜL TABLOSU

YETERLİKLER

MODÜLLER

SÜRE

1

Norm yazı ve çizim uygulamaları yapmak

Temel Teknik Resim

40/32

2

Rüzgar ve güneş enerji bağlantı şemalarını çizmek

Rüzgar ve Güneş Enerji Bağlantı Şemaları Çizimi

40/32

3

Elektrik akımı, elde edilmesi ve etkileri ile ilgili temel esasları uygulamak

Elektriğin Temel Esasları (Yenilenebilir Enerji)

40/16

4

Güneş pillerinde üretilen doğru akım devre çözümlerini ve bağlantılarını yapmak

Güneş Pillerinde Üretilen Doğru Akımın Temelleri

40/16

5

Analog devre elemanları ile elektronik devreleri kurmak

Analog Devre Elemanları (Yenilenebilir Enerji)

40/16

6

Dijital devre elemanları ile elektronik devreleri kurmak

Dijital Devre Elemanları

40/16

7

Enerji sisteminde ölçme ve kontrol yapmak

Enerji Sisteminde Ölçme Kontrol

40/16

8

Açık Alanlarda güneş panel sisteminin kurmak

Açık Alanlarda Güneş Panel Sisteminin Kurulması

40/16

9

Yapılarda güneş panel sisteminin kurulmasını sağlamak

Yapılarda Güneş Panel Sisteminin Kurulması

40/16

10

Sistem topraklamalarını yapmak

Sistem Topraklamaları

40/16

11

Yenilenebilir enerji kaynaklarını tanımak

Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Önemi

40/16

12

Doğrultucu ve evirici devre kartlarını hazırlamak, elemanlarını yerleştirmek ve lehimlemesini yapmak

Doğrultucu ve Evirici Devre Kartları

40/16

13

Doğrultucu ve evirici devrelerini kurmak

Doğrultucu ve Evirici Devreleri

40/16

14

Sehpa üzerine panellerinin montajını yapmak

Sehpa Üzerine Panellerinin Montajı

40/16

15

İletkenlerin bağlantılarını yapmak

İletkenleri Birleştirme Teknikleri

40/32

16

El ve güç aletlerini kullanmak

Enerji Mekaniğinde El ve Güç Aletleri

40/24

düzce gölyaka halk eğitimi merkezi, gölyaka halk eğitimi merkezi, düzce gölyaka hem, gölyaka hem, düzce gölyaka halk eğitim, gölyaka halk eğitim, düzce gölyaka halk eğitimi merkezi adresi, düzce gölyaka halk eğitimi merkezi telefonu, düzce gölyaka halk eğitimi merkezi telefon numarası, düzce gölyaka halk eğitimi merkezi tel no, gölyaka halk eğitimi merkezi adresi, gölyaka halk eğitimi merkezi telefonu, gölyaka halk eğitimi merkezi telefon numarası, gölyaka halk eğitimi merkezi tel no, düzce gölyaka hem adresi, düzce gölyaka hem telefonu, düzce gölyaka hem telefon numarası, düzce gölyaka hem tel no, gölyaka hem adresi, gölyaka hem telefonu, gölyaka hem telefon numarası, gölyaka hem tel no, düzce gölyaka halk eğitim adresi, düzce gölyaka halk eğitim telefonu, düzce gölyaka halk eğitim telefon numarası, düzce gölyaka halk eğitim tel no, gölyaka halk eğitim adresi, gölyaka halk eğitim telefonu, gölyaka halk eğitim telefon numarası, gölyaka halk eğitim tel no, düzce gölyaka halk eğitimi merkezi telefon no, gölyaka halk eğitimi merkezi telefon no, düzce gölyaka hem telefon no, gölyaka hem telefon no, düzce gölyaka halk eğitim telefon no, gölyaka halk eğitim telefon no