Edirne Lalapaşa Halk Eğitimi Merkezi LOJİSTİK ELEMANI KURSU

Edirne Lalapaşa hem LOJİSTİK ELEMANI KURSU

Sitemizde yayınlanan içerikler HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYGIN EĞİTİM PROGRAMLARI kapsamında yayınlanan modüllerden alıntıdır.

ALAN

ALAN : ULAŞTIRMA HİZMETLERİ

MESLEK : LOJİSTİK ELEMANI

MESLEK SEVİYESİ : 2. SEVİYE

MESLEK ELEMANI TANIMI

Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürün, hizmet ve bilgi akışının ve depolanmasının, başlangıç noktasından ürünün tüketildiği son noktaya kadar olan hareketinin(taşıma,depolama, sigortalama, gümrük işlemleri), etkili ve verimli bir şekilde planlanması , uygulanması ve denetiminin gerçekleştirilmesi işlemlerini yapan kişidir.

GİRİŞ KOŞULLARI

1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.

2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

İSTİHDAM ALANLARI

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler, Ulaştırma ve ticaret sektöründe;

1. Lojistik işletmesi,

2. Fabrikalar,

3. Gümrük işletme,

4. İthalat ve ihracat yapan firmalar,

5. Depolar vb. yerlerde çalışabilirler.

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI

1. Mesleki Eğitim Merkezleri, Halk Eğitimi Merkezleri ve sektördeki işletmelerde eğitim verilmektedir.

2. Programın uygulanabilmesi için Ulaştırma Hizmetleri alanı standart donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.

EĞİTİMCİLER

1. Programın uygulanmasında Ulaştırma Hizmetleri alanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.

2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Ulaştırma Hizmetleri alanında sektör deneyimi olan teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.

3. Usta öğretici ; bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;

1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.

2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.

3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.

4. Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir.

BELGELENDİRME

Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

• Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.

• Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.

• Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.

• Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.

• Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.

• Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.

YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER

Mesleğe yönelik geniş tabanlı yeterlikler kazandırmak hedeflenmiştir.

1. Eğitimin sonunda, mesleğinde sertifika alan birey gerektirdiğinde fark eğitimi alarak diploma programını tamamlayabilir.

2. Meslekî eğitim alan veya bitirmiş olan birey; gerekli modülleri tamamlayarak alandaki diğer meslekler arasında geçiş yapabilir.

EĞİTİM SÜRESİ

1. Meslek programının toplam eğitim süresi 800/536 saat olarak planlanmıştır.

2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanır.

1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.

2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.

3. Bireylerin aktif olması sağlanır.

4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.

5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.

6. Bireylere meslekî yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR

programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında çevredeki üniversiteler, sanayi ve ticaret odaları, fabrikalar, gümrük müşavirlikleri, İthalat ve İhracat yapan firmalar, lojistik firmaları ve depolar ve meslek elemanları ile iş birliği yapılarak yönlendirilir.

ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI

Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci/kursiyer;

1. Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.

2. Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.

3. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.

4. Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.

5. Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.

EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

Sertifika programında yer alan modüllerde öngörülen eğitim öğretim

uygulamaları yapılır.

MESLEKİ GELİŞİM MODÜLLERİ

1. Öğrenci/kursiyerin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine yararlı olabilecek, üretken, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, beceri düzeyi yüksek olarak yetiştirilmesi, iyi ilişkiler kurabilmesi, işe uyum sağlayabilmesi gibi genel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı modüllerdir.

2. Bu modüller ile öğrenci/kursiyerlere ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.

3. Meslekî Gelişim modül tablosundan, çevrenin istihdam durumu, öğrenci/kursiyerlerin hazır bulunuşluk düzeyi göz önüne alınarak modüller seçilecek ve yeterlik tablosunda yer alan süreye ilave edilecektir.

4. Dördüncü seviye meslek elemanları, bütün Mesleki Gelişim modüllerini tamamlamış olacaklardır.

5. Meslekî gelişim modülleri programlardan bağımsız olarak da kullanılabilecektir.

 

KAZANDIRILAN YETERLİKLER

DERSİN MODÜLLERİ

SÜRE

1

Sosyal hayatta sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek

Sosyal Hayatta İletişim

40/16

2

İş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek

İş Hayatında İletişim

40/16

3

Türkçe’yi doğru konuşmak

Diksiyon 1

40/32

4

Diksiyon 2

40/32

5

Mesleği ile ilgili gelişmeleri izlemek ve kendini kişisel olarak sürekli geliştirmek

Kişisel Gelişim

40/16

6

İşletme, finansman, pazarlama, reklam, satış, iş hukuku, kariyer gelişimi ve iş kurma becerileri kazanmak

Girişimcilik

40/24

7

Çevreye karşı duyarlı olmak ve çevreyi korumak

Çevre Koruma

40/16

8

Meslek etiği gereklerine uymak

Meslek Etiği

40/16

9

İş yerinde plan, program ve iş organizasyonu yapmak

İş Organizasyonu

40/16

10

İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı

40/24

11

Temel düzeyde araştırma yapmak

Araştırma Teknikleri

40/16

MODÜL VE İÇERİKLERİ

• Öğrenme süresi her modül için toplam 40 saattir.

• Kazandırılacak yeterliliğe bağlı olarak her Modül 40/8, 40/16, 40/24, 40/32, 40/40 olarak yapılabilir.

• Modüllerde önerilen bu süreler öğrenme faaliyetlerindeki teorik ve uygulamalı tüm içeriği kapsar.

• Modül içeriğindeki öğrenme faaliyetinin uygulanması imkânı olmadığında, diğer okullarla ve işletmelerle iş birliği çerçevesinde uygulamalar yapılabilir.

• Kursiyer/öğrencinin önceden kazandığı yeterlikleri tekrar alma zorunluluğu yoktur.

• Modül ve yeterlikler programdaki uygulama sırasına göre alınacaktır.

• Programda yer alan modül ve yeterliklerin uygulama sırası zümre kararı ile belirlenir.

NOT: Lojistik Elemanı (2.seviye) programı yeterlikler tablosu ve modülleri

aşağıda verilmiştir.

LOJİSTİK ELEMANI (2.SEVİYE) YETERLİK VE MODÜL TABLOSU

YETERLİKLER

MODÜLLER

SÜRE

1

Temel bilgisayar donanım ve programlarını kullanmak

Bilgisayar Kullanma

40/32

2

Bilgisayarda doküman hazırlamak

Doküman Hazırlama

40/32

3

Dağıtım planlaması yapmak

Dağıtım Planlanması

40/16

4

Dağıtım sürecini uygulamak

Dağıtım Süreci

40/16

5

Dağıtım maliyetlerini tanımak ve fiyatlandırma yapmak

Dağıtım Maliyetleri ve Fiyatlandırma

40/24

6

Depo işlemlerini yapmak

Depo İşlemleri

40/16

7

Depo tasarım işlemlerini yapmak

Depo Tasarımı

40/16

8

Teslim ve tesellüm işlemlerini yapmak

Teslim ve Tesellüm İşlemleri

40/16

9

Barkodlama işlemlerini yapmak

Barkodlama

40/16

10

Stok takibi yapmak

Stok Takibi

40/32

11

Stok yönetimi işlemlerini yapmak

Stok Yönetimi

40/32

12

Bilgisayarda metin dosyası oluşturmak

Kelime İşlemci

40/ 32

13

Bilgisayarda matematiksel ve mantıksal dosya oluşturmak

Elektronik Tablo

40/ 32

14

Sunu oluşturmak

Sunu

40/ 32

15

Internet üzerinden bilgiye ulaşmak

Bilgisayarla İletişim

40/ 32

16

Bilgisayarda yazı yazmak

F Klavye 1

40/ 32

17

F Klavye 2

40/ 32

18

Bilgisayarda resmî yazı hazırlamak

Yazı Biçimleme

40/ 32

19

Lojistik yönetimi hakkında araştırma yapmak

Lojistik Yönetimi

40/32

20

Tedarik zinciri yönetim sürecini gerçekleştirmek

Tedarik Zinciri Yönetimi

40/32

TOP

LAM 800 / 536

edirne lalapaşa halk eğitimi merkezi, lalapaşa halk eğitimi merkezi, edirne lalapaşa hem, lalapaşa hem, edirne lalapaşa halk eğitim, lalapaşa halk eğitim, edirne lalapaşa halk eğitimi merkezi adresi, edirne lalapaşa halk eğitimi merkezi telefonu, edirne lalapaşa halk eğitimi merkezi telefon numarası, edirne lalapaşa halk eğitimi merkezi tel no, lalapaşa halk eğitimi merkezi adresi, lalapaşa halk eğitimi merkezi telefonu, lalapaşa halk eğitimi merkezi telefon numarası, lalapaşa halk eğitimi merkezi tel no, edirne lalapaşa hem adresi, edirne lalapaşa hem telefonu, edirne lalapaşa hem telefon numarası, edirne lalapaşa hem tel no, lalapaşa hem adresi, lalapaşa hem telefonu, lalapaşa hem telefon numarası, lalapaşa hem tel no, edirne lalapaşa halk eğitim adresi, edirne lalapaşa halk eğitim telefonu, edirne lalapaşa halk eğitim telefon numarası, edirne lalapaşa halk eğitim tel no, lalapaşa halk eğitim adresi, lalapaşa halk eğitim telefonu, lalapaşa halk eğitim telefon numarası, lalapaşa halk eğitim tel no, edirne lalapaşa halk eğitimi merkezi telefon no, lalapaşa halk eğitimi merkezi telefon no, edirne lalapaşa hem telefon no, lalapaşa hem telefon no, edirne lalapaşa halk eğitim telefon no, lalapaşa halk eğitim telefon no