Edirne Uzunköprü Halk Eğitimi Merkezi FUAR HOST HOSTESİ KURSU

Edirne Uzunköprü hem FUAR HOST HOSTESİ KURSU

Sitemizde yayınlanan içerikler HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYGIN EĞİTİM PROGRAMLARI kapsamında yayınlanan modüllerden alıntıdır.

ALAN

ALAN : HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON

HİZMETLERİ MESLEK : FUAR HOST/ HOSTESİ

MESLEK SEVİYESİ :

MESLEK ELEMANI TANIMI

Her tür fuar organizasyonlarında fuar öncesi hazırlıkları,müşteri hizmetlerini ve stand hizmetlerini yerine getirme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

GİRİŞ KOŞULLARI

1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak

2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

İSTİHDAM ALANLARI

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Alanında;

1. Halkla ilişkiler ve tanıtım ajansları,

2. Şirketlerin halkla ilişkiler, kurumsal iletişim, tanıtım bölümleri,

3. Organizasyon ve fuar şirketleri vb. yerlerde çalışabilirler.

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI

3. Mesleki Eğitim Merkezleri, Halk Eğitimi Merkezleri ve sektördeki işletmelerde eğitim verilmektedir.

4. Programın uygulanabilmesi için Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı standart donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.

EĞİTİMCİLER

1. Programın uygulanmasında Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.

2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanında sektör deneyimi olan teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.

3. Usta öğretici ; bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;

1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.

2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.

3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.

4. Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir.

BELGELENDİRME

Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

• Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.

• Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.

• Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.

• Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.

• Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.

• Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.

YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER

Mesleğe yönelik geniş tabanlı yeterlikler kazandırmak hedeflenmiştir.

1. Eğitimin sonunda, mesleğinde sertifika alan birey gerektirdiğinde fark eğitimi alarak diploma programını tamamlayabilir.

2. Meslekî eğitim alan veya bitirmiş olan birey; gerekli modülleri tamamlayarak alandaki diğer meslekler arasında geçiş yapabilir.

EĞİTİM SÜRESİ

1. Meslek programının toplam eğitim süresi 920/656 saat olarak planlanmıştır.

2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanır.

1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.

2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.

3. Bireylerin aktif olması sağlanır.

4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.

5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.

6. Bireylere meslekî yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR

Bireyler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında, çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, medya kuruluşları ve meslek elemanları ile iş birliği yapılarak yönlendirilir.

ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI

Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci/kursiyer;

1. Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.

2. Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.

3. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.

4. Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.

5. Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.

EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

Sertifika programında yer alan modüllerde öngörülen eğitim öğretim

uygulamaları yapılır.

MESLEKİ GELİŞİM MODÜLLERİ

1. Öğrenci/kursiyerin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine yararlı olabilecek, üretken, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, beceri düzeyi yüksek olarak yetiştirilmesi, iyi ilişkiler kurabilmesi, işe uyum sağlayabilmesi gibi genel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı modüllerdir.

2. Bu modüller ile öğrenci/kursiyerlere ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.

3. Meslekî Gelişim modül tablosundan, çevrenin istihdam durumu, öğrenci/kursiyerlerin hazır bulunuşluk düzeyi göz önüne alınarak modüller seçilecek ve yeterlik tablosunda yer alan süreye ilave edilecektir.

4. Dördüncü seviye meslek elemanları, bütün Mesleki Gelişim modüllerini tamamlamış olacaklardır.

5. Meslekî gelişim modülleri programlardan bağımsız olarak da kullanılabilecektir.

 

KAZANDIRILAN YETERLİKLER

DERSİN MODÜLLERİ

SÜRE

1

Sosyal hayatta sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek

Sosyal Hayatta İletişim

40/16

2

İş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek

İş Hayatında İletişim

40/16

3

Türkçe’yi doğru konuşmak

Diksiyon 1

40/32

4

Diksiyon 2

40/32

5

Mesleği ile ilgili gelişmeleri izlemek ve kendini kişisel olarak sürekli geliştirmek

Kişisel Gelişim

40/16

6

İşletme, finansman, pazarlama, reklam, satış, iş hukuku, kariyer gelişimi ve iş kurma becerileri kazanmak

Girişimcilik

40/24

7

Çevreye karşı duyarlı olmak ve çevreyi korumak

Çevre Koruma

40/16

8

Meslek etiği gereklerine uymak

Meslek Etiği

40/16

9

İş yerinde plan, program ve iş organizasyonu yapmak

İş Organizasyonu

40/16

10

İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı

40/24

11

Temel düzeyde araştırma yapmak

Araştırma Teknikleri

40/16

• Öğrenme süresi her modül için toplam 40 saattir.

• Kazandırılacak yeterliğe bağlı olarak her modül 40/8, 40/16, 40/24, 40/32, 40/40 olarak yapılabilir.

• Modüllerde önerilen bu süreler öğrenme faaliyetlerindeki teorik ve uygulamalı tüm içeriği kapsar.

• Modül içeriğindeki öğrenme faaliyetinin uygulanması imkânı olmadığında, diğer okullarla ve işletmelerle iş birliği çerçevesinde uygulamalar yapılabilir.

• Kursiyer/öğrencinin önceden kazandığı yeterlikleri tekrar alma zorunluluğu yoktur.

• Modül ve yeterlikler programdaki uygulama sırasına göre alınacaktır.

• Programda yer alan modül ve yeterliklerin uygulama sırası zümre kararı ile belirlenir.

NOT: Fuar Host/Hostesi programı yeterlikler tablosu ve modülleri aşağıda verilmiştir.

YETERLİK VE MODÜL TABLOSU

YETERLİKLER

MODÜLLER

SÜRE

1

Halkla ilişkiler kavramını incelemek

Halkla İlişkiler Kavramı

40/16

2

Kurumsal organizasyon dosyası hazırlamak

Kurumsal Organizasyon

40/16

3

Sosyal ve kültürel organizasyon dosyası hazırlamak

Sosyal ve Kültürel Organizasyon

40/16

4

Ulusal ve uluslararası organizasyon dosyası hazırlamak

Ulusal ve Uluslararası Organizasyon

40/16

5

Kitle iletişim sürecini çözümlemek

Kitle İletişimi

40/32

6

Telefonda İletişimi sağlamak

Telefonda İletişim

40/32

7

Teknik hizmet sistemlerini temin etmek

Teknik Hizmetler

40/32

8

Reklâm ve tanıtım hizmetlerini temin etmek

Reklam ve Tanıtım Hizmetleri

40/32

9

Seyahat ve konaklama hizmetlerini temin etmek

Seyahat ve Konaklama Hizmetleri

40/32

10

Destek hizmetlerini temin etmek

Destek Hizmetler1

40/32

11

Destek Hizmetler 2

40/32

12

Yiyecek ve içecek hizmetlerini temin etmek

Yiyecek ve İçecek Hizmetleri

40/32

13

Müşteri isteklerini tespit etmek

Müşteri İstekleri

40/32

14

Stand düzenlemek

Stand Düzenleme

40/32

15

Beden dili ile iletişim kurmak

Beden Dili

40/32

16

Müşteri hizmetlerini yürütmek

Fuar/Kongrede Müşteri Hizmetleri

40/24

17

Organizatör firmanın fuar sürecini takip etmek

Organizatör Firma Fuar Hizmetleri

40/32

18

Stand ile ilgili her türlü hazırlığı eksiksiz yapmak

Fuar/Kongrede Stand Hizmetleri

40/24

19

Fuar etkinliklerini planlamak

Fuar Etkinlikleri

40/32

20

Kişisel bakımını yapmak

Kişisel bakımını yapma

40/32

21

Protokol ve görgü kurallarını uygulamak

Protokol ve Görgü Kuralları

40/32

22

Randevu ve konuk kabulü yapmak

Randevu ve Konuk Kabulü

40/32

23

Problem çözmek

Problem Çözme

40/32

TOPLAM

920/656

edirne uzunköprü halk eğitimi merkezi, uzunköprü halk eğitimi merkezi, edirne uzunköprü hem, uzunköprü hem, edirne uzunköprü halk eğitim, uzunköprü halk eğitim, edirne uzunköprü halk eğitimi merkezi adresi, edirne uzunköprü halk eğitimi merkezi telefonu, edirne uzunköprü halk eğitimi merkezi telefon numarası, edirne uzunköprü halk eğitimi merkezi tel no, uzunköprü halk eğitimi merkezi adresi, uzunköprü halk eğitimi merkezi telefonu, uzunköprü halk eğitimi merkezi telefon numarası, uzunköprü halk eğitimi merkezi tel no, edirne uzunköprü hem adresi, edirne uzunköprü hem telefonu, edirne uzunköprü hem telefon numarası, edirne uzunköprü hem tel no, uzunköprü hem adresi, uzunköprü hem telefonu, uzunköprü hem telefon numarası, uzunköprü hem tel no, edirne uzunköprü halk eğitim adresi, edirne uzunköprü halk eğitim telefonu, edirne uzunköprü halk eğitim telefon numarası, edirne uzunköprü halk eğitim tel no, uzunköprü halk eğitim adresi, uzunköprü halk eğitim telefonu, uzunköprü halk eğitim telefon numarası, uzunköprü halk eğitim tel no, edirne uzunköprü halk eğitimi merkezi telefon no, uzunköprü halk eğitimi merkezi telefon no, edirne uzunköprü hem telefon no, uzunköprü hem telefon no, edirne uzunköprü halk eğitim telefon no, uzunköprü halk eğitim telefon no