Eskişehir Han Halk Eğitimi Merkezi GAZİANTEP MUTFAĞI KURSU

Eskişehir Han hem GAZİANTEP MUTFAĞI KURSU

Sitemizde yayınlanan içerikler HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYGIN EĞİTİM PROGRAMLARI kapsamında yayınlanan modüllerden alıntıdır.

GAZİANTEP MUTFAĞI PROGRAMINA İLİ

GAZİANTEP MUTFAĞI PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

ALAN : YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ

MESLEK : GAZİANTEP MUTFAĞI

MESLEK SEVİYESİ :

MESLEK ELEMANI TANIMI

Hijyen ve sanitasyon kurallarına ve tekniğine uygun olarak; Gaziantep mutfağında kullanılan hammaddeleri tanıyabilen, yemek yapımı için gerekli malzemeyi seçebilen, bunları muhafaza edebilen, Gaziantep Mutfağı yemeklerini yöresel lezzetini bozmadan hazır hale getiren meslek elemanıdır.

GİRİŞ KOŞULLARI

1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.

2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

İSTİHDAM ALANLARI

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler, Yiyecek İçecek Hizmetleri sektöründe, Gaziantep mutfağı yemeklerini yapan tüm lokanta ve otellerde görev alabilirler.

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI

1. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında eğitim verilmektedir.

2. Programın uygulanabilmesi için Yiyecek İçecek Hizmetleri alanı standart donanımları ve mesleğin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.

EĞİTİMCİLER

1. Programın uygulanmasında Yiyecek İçecek Hizmetleri alanında eğitim almış olan, tercihen sektör deneyimli alan öğretmenleri görev almalıdır.

2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Yiyecek İçecek Hizmetleri, Gaziantep mutfağı yemekleri alanındaki sektör deneyimi olan meslek elemanlarından yararlanılabilir.

3. Usta öğretici, bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;

1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.

2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.

3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.

4. Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir.

BELGELENDİRME

Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

• Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.

• Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.

• Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.

• Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.

• Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.

• Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.

YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER

Mesleğe yönelik geniş tabanlı yeterlikler kazandırmak hedeflenmiştir.

1. Eğitimin sonunda, mesleğinde sertifika alan birey gerektirdiğinde fark eğitimi alarak diploma programını tamamlayabilir.

2. Mesleki eğitim alan veya bitirmiş olan birey; gerekli modülleri tamamlayarak alandaki diğer dallar/meslekler arasında geçiş yapabilir.

EĞİTİM SÜRESİ

1. Meslek programının toplam eğitim süresi 600/264 saat olarak planlanmıştır.

2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri

uygulanır.

1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.

2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.

3. Bireylerin aktif olması sağlanır.

4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.

5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.

6. Bireylere mesleki yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR

Bireyler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve

planlama konularında, çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve meslek

elemanları ile işbirliği yapılarak yönlendirilir.

ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI

Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci / kursiyer;

1. Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.

2. Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.

3. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.

4. Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.

5. Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.

EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

Sertifika programında yer alan modüllerde öngörülen eğitim öğretim

uygulamaları yapılır.

MESLEKİ GELİŞİM MODÜLLERİ

1. Öğrenci/kursiyerin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine yararlı olabilecek, iyi ilişkiler kurabilme, öğrenmeyi öğrenme, bilgiye ulaşma, girişimcilik ve iş fikirleri üretme, işe uyum sağlama, kendini geliştirme ve problem çözme gibi bilgi ve becerilerin kazandırıldığı modüllerdir.

2. Bu modüller ile öğrenci/kursiyerlere ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.

3. Meslekî Gelişim modül tablosundan, çevrenin istihdam durumu, öğrenci/kursiyerlerin hazır bulunuşluk düzeyi göz önüne alınarak modüller seçilecek ve yeterlik tablosunda yer alan süreye ilave edilecektir.

4. Dördüncü seviye meslek elemanları, bütün Mesleki Gelişim modüllerini tamamlamış olacaklardır.

5. Meslekî gelişim modülleri programlardan bağımsız olarak da kullanılabilecektir.

 

KAZANDIRILAN YETERLİKLER

DERSİN MODÜLLERİ

SÜRE

1

Sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek

İletişim

40/8

2

Öğrenme ihtiyaçları doğrultusunda bilgi ve veri toplamak

Bilgiye Ulaşma ve Veri Toplama

40/8

3

Uygulanabilir girişimci (iş) fikirler üretmek

Girişimci Fikirler Üretme

40/8

4

Girişimci (iş) fikri geliştirmek ve planlamak

Girişimci Fikri Geliştirme

40/8

5

İşletme kurma ve geliştirme ile ilgili faaliyetleri yürütmek

İş Kurma ve Geliştirme

40/16

6

İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı

40/24

7

Çevreye karşı duyarlı olmak ve çevreyi korumak

Çevre Koruma

40/8

8

Kendini geliştirerek karşılaştığı problemleri çözmek

Problem Çözme

40/8

MODÜL VE İÇERİKLERİ

• Öğrenme süresi her modül için toplam 40 saattir.

• Kazandırılacak yeterliğe bağlı olarak her modül 40/8, 40/16, 40/24, 40/32, 40/40 olarak yapılabilir.

• Modüllerde önerilen bu süreler öğrenme faaliyetlerindeki teorik ve uygulamalı tüm içeriği kapsar.

• Modül içeriğindeki öğrenme faaliyetinin uygulanması imkânı olmadığında, diğer okullarla ve işletmelerle iş birliği çerçevesinde uygulamalar yapılabilir.

• Kursiyer/Öğrencinin önceden kazandığı yeterlikleri tekrar alma zorunluluğu yoktur.

• Modül ve yeterlikler programdaki uygulama sırasına göre alınacaktır.

• Programda yer alan modül ve yeterliklerin uygulama sırası zümre kararı ile belirlenir.

NOT: Gaziantep Mutfağı programı yeterlikler tablosu ve modülleri aşağıda

verilmiştir.

YETERLİK VE MODÜL TABLOSU

YETERLİKLER

MODÜLLER

SÜRE

1

Kişisel bakım yapmak

Kişisel Bakım

40/8

2

İş için hazırlık yapmak

İşe Hazırlık

40/8

3

Hijyen ve sanitasyon kurallarını uygulamak

Hijyen ve Sanitasyon

40/16

4

Besin öğelerinin kaynaklarını seçmek

Besin Öğeleri 1

40/16

5

Besin Öğeleri 2

40/16

6

Gaziantep mutfağına özgü börekleri pişirmek

Gaziantep Mutfağına Özgü Börekler

40/16

7

Gaziantep mutfağına özgü çorbaları pişirmek

Gaziantep Mutfağına Özgü Çorbalar

40/16

8

Gaziantep mutfağına özgü dolma ve sarmaları pişirmek

Gaziantep Mutfağına Özgü Dolma ve Sarmalar

40/24

9

Gaziantep mutfağına özgü kebapları pişirmek

Gaziantep Mutfağına Özgü Kebaplar

40/24

10

Gaziantep mutfağına özgü köfteleri yapmak

Gaziantep Mutfağına Özgü Köfteler

40/24

11

Gaziantep mutfağına özgü lahmacunları hazırlamak

Gaziantep Mutfağına Özgü Lahmacunlar

40/8

12

Gaziantep mutfağına özgü sade ve salçalı tencere yemekleri pişirmek

Gaziantep Mutfağına Özgü Sade ve Salçalı Tencere Yemekleri

40/32

13

Gaziantep mutfağına özgü yoğurtlu yemekleri pişirmek

Gaziantep Mutfağına Özgü Yoğurtlu Yemekler

40/24

14

Gaziantep mutfağına özgü evde yapılan tatlıları yapmak

Gaziantep Mutfağına Özgü Evde Yapılan Tatlılar

40/24

15

Gaziantep mutfağına özgü cacık, piyaz ve salataları yapmak

Gaziantep Mutfağına Özgü Cacıklar, Piyazlar ve Salatalar

40/8

TOPLAM

600/264

eskişehir han halk eğitimi merkezi, han halk eğitimi merkezi, eskişehir han hem, han hem, eskişehir han halk eğitim, han halk eğitim, eskişehir han halk eğitimi merkezi adresi, eskişehir han halk eğitimi merkezi telefonu, eskişehir han halk eğitimi merkezi telefon numarası, eskişehir han halk eğitimi merkezi tel no, han halk eğitimi merkezi adresi, han halk eğitimi merkezi telefonu, han halk eğitimi merkezi telefon numarası, han halk eğitimi merkezi tel no, eskişehir han hem adresi, eskişehir han hem telefonu, eskişehir han hem telefon numarası, eskişehir han hem tel no, han hem adresi, han hem telefonu, han hem telefon numarası, han hem tel no, eskişehir han halk eğitim adresi, eskişehir han halk eğitim telefonu, eskişehir han halk eğitim telefon numarası, eskişehir han halk eğitim tel no, han halk eğitim adresi, han halk eğitim telefonu, han halk eğitim telefon numarası, han halk eğitim tel no, eskişehir han halk eğitimi merkezi telefon no, han halk eğitimi merkezi telefon no, eskişehir han hem telefon no, han hem telefon no, eskişehir han halk eğitim telefon no, han halk eğitim telefon no