Hakkari Yüksekova Halk Eğitimi Merkezi BİLGİSAYAR DESTEKLİ MAKİNE RESSAMI KURSU

Hakkari Yüksekova hem BİLGİSAYAR DESTEKLİ MAKİNE RESSAMI KURSU

Sitemizde yayınlanan içerikler HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYGIN EĞİTİM PROGRAMLARI kapsamında yayınlanan modüllerden alıntıdır.

BİLGİSAYAR DESTEKLİ MAKİNE RESSA

BİLGİSAYAR DESTEKLİ MAKİNE RESSAMI PROGRAMINA İLİŞKİN

AÇIKLAMALAR

ALAN : MAKİNE TEKNOLOJİSİ

MESLEK : BİLGİSAYAR DESTEKLİ MAKİNE RESSAMI

MESLEK SEVİYESİ :4. SEVİYE

MESLEK ELEMANI TANIMI

Endüstriyel üretimde; İmalatı yapılacak ürünlerin, yapım montaj ve komple montaj resimleri ile bakım ve kullanım kataloglarını bilgisayar destekli çizim ortamında 2 ve üç boyutlu çizen, bilgisayar ile sayısal kod türetme yazılımlarını uygulayan kişidir.

GİRİŞ KOŞULLARI

1. İlköğretimi tamamlamış olmak.

2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

İSTİHDAM ALANLARI

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler;

1- Kalıpçılık sektöründe,

2- Makine imalat sektöründe istihdam edilebilir.

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI

1. Mesleki Eğitim Merkezleri, Halk Eğitimi Merkezleri ve sektördeki işletmelerde eğitim verilmektedir.

2. Programın uygulanabilmesi için Makine Teknolojisi alanı standart donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.

EĞİTİMCİLER

1. Programın uygulanmasında Makine Teknolojisi alanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.

2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Makine Teknolojisi alanında sektör deneyimi olan teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.

3. Usta öğretici ; bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;

1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.

2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.

3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.

4. Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir.

BELGELENDİRME

Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

• Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.

• Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.

• Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.

• Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.

• Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.

• Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.

YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER

Mesleğe yönelik geniş tabanlı yeterlikler kazandırmak hedeflenmiştir.

1. Eğitimin sonunda, mesleğinde sertifika alan birey gerektirdiğinde fark eğitimi alarak diploma programını tamamlayabilir.

2. Meslekî eğitim alan veya bitirmiş olan birey; gerekli modülleri tamamlayarak alandaki diğer meslekler arasında geçiş yapabilir.

EĞİTİM SÜRESİ

1. Meslek programının toplam eğitim süresi 1880/1256 saat olarak planlanmıştır. Bu süreye 440/224 saatlik Mesleki Gelişim Modülleri ile 864 saatlik Mesleki Uygulamalar süreleri ilave edilecektir.

2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanır.

1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.

2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.

3. Bireylerin aktif olması sağlanır.

4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.

5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.

6. Bireylere meslekî yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR

Bireyler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında, çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, sanayi odaları ve meslek elemanları ile iş birliği yapılarak yönlendirilir.

ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI

Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci / kursiyer;

1. Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.

2. Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.

3. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.

4. Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.

5. Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.

EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

1. Sertifika programında yer alan modüllerde öngörülen eğitim öğretim uygulamaları yapılır.

2. Her merkez, 864 saatlik Mesleki Uygulamaların içeriğini ağırlıklı olarak mesleğe ait modüllerden olmak üzere, sektörün beklentilerini yansıtacak modüllerden oluşturur. Mesleki uygulamalar, modüllerdeki öğrenme faalliyetlerinin uygulamalarından oluşur.

MESLEKÎ GELİŞİM MODÜLLERİ

1. Öğrenci/kursiyerin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine yararlı olabilecek, üretken, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, beceri düzeyi yüksek olarak yetiştirilmesi, iyi ilişkiler kurabilmesi, işe uyum sağlayabilmesi gibi genel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı modüllerdir.

2. Bu modüller ile öğrenci/kursiyerlere ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.

3. Meslekî Gelişim modül tablosundan, çevrenin istihdam durumu, öğrenci/kursiyerlerin hazır bulunuşluk düzeyi göz önüne alınarak modüller seçilecek ve yeterlik tablosunda yer alan süreye ilave edilecektir.

4. Dördüncü seviye meslek elemanları, bütün Mesleki Gelişim modüllerini tamamlamış olacaklardır.

5. Meslekî gelişim modülleri programlardan bağımsız olarak da kullanılabilecektir.

KAZANDIRILAN YETERLİKLER_|

DERSİN MODÜLLERİ _|

SÜRE

1

Sosyal hayatta sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek

Sosyal Hayatta İletişim

40/16

2

İş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek

İş Hayatında İletişim

40/16

3

Türkçe’yi doğru konuşmak

Diksiyon-1

40/32

4

Diksiyon-2

40/32

5

Mesleği ile ilgili gelişmeleri izlemek ve kendini kişisel olarak sürekli geliştirmek

Kişisel Gelişim

40/16

6

İşletme, finansman, pazarlama, reklam, satış, iş hukuku, kariyer gelişimi ve iş kurma becerileri kazanmak

Girişimcilik

40/24

7

Çevreye karşı duyarlı olmak ve

Çevre Koruma

40/16

 

çevreyi korumak

 

 

8

Meslek etiği gereklerine uymak

Meslek Etiği

40/16

9

İş yerinde plan, program ve iş organizasyonu yapmak

İş Organizasyonu

40/16

10

İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı

40/24

11

Temel düzeyde araştırma yapmak

Araştırma Teknikleri

40/16

MODÜL VE İÇERİKLERİ

• Öğrenme süresi her modül için toplam 40 saattir.

• Kazandırılacak yeterliğe bağlı olarak her modül 40/8, 40/16, 40/24, 40/32, 40/40 olarak yapılabilir.

• Modüllerde önerilen bu süreler öğrenme faaliyetlerindeki teorik ve uygulamalı tüm içeriği kapsar.

• Modül içeriğindeki öğrenme faaliyetinin uygulanması imkânı olmadığında, diğer okullarla ve işletmelerle iş birliği çerçevesinde uygulamalar yapılabilir.

• Kursiyer/öğrencinin önceden kazandığı yeterlikleri tekrar alma zorunluluğu yoktur.

• Modül ve yeterlikler programdaki uygulama sırasına göre alınacaktır.

• Programda yer alan modül ve yeterliklerin uygulama sırası zümre kararı ile belirlenir.

NOT: Bilgisayar Destekli Makine Ressamı Programı yeterlikler tablosu ve modülleri aşağıda verilmiştir.

YETERLİK VE MODÜL TABLOSU

NO

YETERLİKLER

MODÜLLER

SÜRE

1

Geometrik çizimler yapmak

Geometrik Çizimler

40/32

2

Görünüş çıkarmak

Görünüş Çıkarma

40/32

3

Olçülendirme ve yüzey işlemleri yapmak

Ölçülendirme ve Yüzey İşlemleri

40/32

4

Kroki-perspektif ve yapım resmi çizmek

Kroki, Perspektif ve Yapım Resmi

40/32

5

Temel el işlemlerini yapmak

Temel El İşlemleri

40/32

6

Delme ve vidalama yapmak

Delme ve Vidalama İşlemleri

40/32

7

Temel tornalama yapmak

Temel Tornalama İşlemleri 1

40/32

8

Temel Tornalama İşlemleri 2

40/32

9

Freze tezgahlarında hazırlık yapmak

Temel Frezeleme İşlemleri 1

40/32

10

Temel Frezeleme yapmak

Temel Frezeleme İşlemleri 2

40/32

11

Taşlama tezgahlarını ayarlamak ve kullanmak

Temel Taşlama İşlemleri 1

40/32

12

Temel taşlama yapmak

Temel Taşlama İşlemleri 2

40/32

13

Temel modelleme yapmak

Temel Modelleme İşlemleri

40/32

14

BilgisayardaTemel geometrik çizimler yapmak

Temel Geometrik Çizimler

40/32

15

Bilgisayarda Özellik ve Tanımlama komutlarını kullanmak

Özellik ve Tanımlama

40/32

16

Bilgisayarda yeterli Görünüş çizmek ve ölçülendirme yapmak, çizim kütüphane oluşturmak

Yeterli Görünüş Çizimi ve Kütüphane

40/32

17

Vida dişleri, cıvata ve somun resmi çizmek

Sökülebilen Birleştirme Elemanları

40/24

18

Rondela, halka ve emniyet sacı resmi çizmek

Emniyetli Bağlama Elemanları 1

40/24

19

Perno ve pim çizmek.

Emniyetli Bağlama Elemanları 2

40/24

20

Ayar bileziği, gupilya, emniyet segmanı ve mil tespit plakası resmi çizmek

Emniyetli Bağlama Elemanları 3

40/24

21

Kama ve yay çizmek

Hareket ve Kuvvet İletme Elemanları

40/24

22

Perçin ve kaynaklı birleştirme resmi çizmek

Sökülemeyen Birleştirme Elemanları

40/24

23

Kam ve kasnak resmi çizmek

Hareket Dönüştürme Elemanları

40/24

24

Silindirik düz dişli çark ve kramayer dişli resmi çizmek

Hareket ve Güç İletme Elemanları 1

40/24

25

Silindirik helis dişli ve konik dişli çark resmi çizmek

Hareket ve Güç İletme Elemanları 2

40/24

26

Sonsuz vida ve karşılık dişlisi zincir dişli çark resmi çizmek

Hareket ve Güç İletme Elemanları 3

40/24

27

Kayma ve yuvarlanma dirençli yatak resmi çizmek

Yataklar

40/24

28

Birleştirme resimleri çizmek

Montaj Resimler 1

40/24

29

Standart ve standart olmayan elemanları ve gereçleri belirleyerek antete yazmak

Montaj Resimler 2

40/24

30

Komple montaj resimleri çizmek

Komple Resimler

40/24

31

Sac metal kalıp ve mekanizmalar resmi çizmek

Sac Metal Kalıp ve Mekanizmalar Resmi

40/24

32

Hacim ve plastik şekillendirme kalıp resmi çizmek.

Hacim ve Plastik Şekillendirme Kalıp Resmi

40/24

33

Model ve döküm resmi çizmek.

Model ve Döküm Resmi

40/24

34

Mekanizma devre şeması ve montaj resmi çizmek.

Mekanizma Devre Şeması ve Montaj Resmi

40/24

35

Bağlantı detayı ve montaj resimleri çizmek.

Bağlantı Detayı ve Montaj Resimleri

40/24

36

Diyagram ve bakım planı hazırlamak ve çizmek.

Diyagram ve Bakım Planı

40/24

37

Katalog hazırlamak ve arşivleme yapmak.

Katalog ve Arşivleme

40/24

38

Nokta ve doğrunun izdüşümlerini çizmek

İzdüşüm 1

40/24

39

Düzlem yüzeylerin ve cisimlerin izdüşümlerini çizmek

İzdüşüm 2

40/24

40

Düzlemle, doğrunun, düzlemin ve cisimlerin ara kesitlerini çizmek

Düzlemlerin Ara Kesitleri

40/24

41

Cisimle, cisimleri ara kesitlerini ve açınımlarını çizmek

Cisimlerin Ara Kesit ve Açınımları

40/24

42

Üç boyutlu ortamda çizim yapmak ve düzenleme komutlarını kullanmak

Üç Boyutlu Model Oluşturma ve Düzenleme

40/24

43

Katı - yüzey modelleme görsellik işlemlerini yapmak

Katı-Yüzey Modelleme ve Görsellik

40/24

44

Modelden görünüş çıkarmak, hesaplama ve sorgulama işlemlerini yapmak

Hesaplama, Sorgulama ve Boyut Geçişleri

40/24

45

Makine parçalarını üç boyutlu çizmek ve animasyon yapmak

Dizayn ve Animasyon

40/24

46

Parça işlem analizi oluşturmak ve CNC kod türetmek

Takım Yolları Oluşturma

40/24

47

Parça sıfırlaması yapmak, işleme parametrelerini oluşturmak ve CNC tezgâhlarına dosya aktarımı yapmak

Takım Seçimi

40/24

TOPL

AM

188

0/1256

MESLEKİ UYGULAMALAR

 

864

MESLEKİ GELİŞİM MODÜLLERİ

440/224

GENEL TOPLAM

2344 Saat

hakkari yüksekova halk eğitimi merkezi, yüksekova halk eğitimi merkezi, hakkari yüksekova hem, yüksekova hem, hakkari yüksekova halk eğitim, yüksekova halk eğitim, hakkari yüksekova halk eğitimi merkezi adresi, hakkari yüksekova halk eğitimi merkezi telefonu, hakkari yüksekova halk eğitimi merkezi telefon numarası, hakkari yüksekova halk eğitimi merkezi tel no, yüksekova halk eğitimi merkezi adresi, yüksekova halk eğitimi merkezi telefonu, yüksekova halk eğitimi merkezi telefon numarası, yüksekova halk eğitimi merkezi tel no, hakkari yüksekova hem adresi, hakkari yüksekova hem telefonu, hakkari yüksekova hem telefon numarası, hakkari yüksekova hem tel no, yüksekova hem adresi, yüksekova hem telefonu, yüksekova hem telefon numarası, yüksekova hem tel no, hakkari yüksekova halk eğitim adresi, hakkari yüksekova halk eğitim telefonu, hakkari yüksekova halk eğitim telefon numarası, hakkari yüksekova halk eğitim tel no, yüksekova halk eğitim adresi, yüksekova halk eğitim telefonu, yüksekova halk eğitim telefon numarası, yüksekova halk eğitim tel no, hakkari yüksekova halk eğitimi merkezi telefon no, yüksekova halk eğitimi merkezi telefon no, hakkari yüksekova hem telefon no, yüksekova hem telefon no, hakkari yüksekova halk eğitim telefon no, yüksekova halk eğitim telefon no