Hakkari Yüksekova Halk Eğitimi Merkezi BİLGİSAYARLI MAKİNE İMALATÇISI KURSU

Hakkari Yüksekova hem BİLGİSAYARLI MAKİNE İMALATÇISI KURSU

Sitemizde yayınlanan içerikler HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYGIN EĞİTİM PROGRAMLARI kapsamında yayınlanan modüllerden alıntıdır.

BİLGİSAYARLI MAKİNE İMALATÇISI P

BİLGİSAYARLI MAKİNE İMALATÇISI PROGRAMINA İLİŞKİN

AÇIKLAMALAR

ALAN : MAKİNE TEKNOLOJİSİ

MESLEK : BİLGİSAYARLI MAKİNE İMALATÇISI

MESLEK SEVİYESİ :4. SEVİYE MESLEK ELEMANI TANIMI

Talaşlı üretim makinelerini çalıştırarak kullanabilen, makine parçalarını işleyebilen, bu makinelerin her türlü ayar ve kontrollerini yapabilen makinelerin üzerindeki tüm sistemlerin bakım ve onarımını yapabilen kişidir.

GİRİŞ KOŞULLARI

1. İlköğretimi tamamlamış olmak.

2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

İSTİHDAM ALANLARI

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler;

1- Kalıpçılık sektöründe,

2- Makine imalat sektöründe istihdam edilebilir.

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI

1. Mesleki Eğitim Merkezleri, Halk Eğitimi Merkezleri ve sektördeki işletmelerde eğitim verilmektedir.

2. Programın uygulanabilmesi için Makine Teknolojisi alanı standart donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.

EĞİTİMCİLER

1. Programın uygulanmasında Makine Teknolojisi alanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.

2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Makine Teknolojisi alanında sektör deneyimi olan teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.

3. Usta öğretici ; bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;

1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.

2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.

3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.

4. Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir.

BELGELENDİRME

Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

• Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.

• Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.

• Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.

• Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.

• Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.

• Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.

YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER

Mesleğe yönelik geniş tabanlı yeterlikler kazandırmak hedeflenmiştir.

1. Eğitimin sonunda, mesleğinde sertifika alan birey gerektirdiğinde fark eğitimi alarak diploma programını tamamlayabilir.

2. Meslekî eğitim alan veya bitirmiş olan birey; gerekli modülleri tamamlayarak alandaki diğer meslekler arasında geçiş yapabilir.

EĞİTİM SÜRESİ

1. Meslek programının toplam eğitim süresi 2280/1504 saat olarak planlanmıştır. Bu süreye 440/224 saatlik Mesleki Gelişim Modülleri ile 864 saatlik Mesleki Uygulamalar süreleri ilave edilecektir.

2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri

uygulanır.

1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.

2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.

3. Bireylerin aktif olması sağlanır.

4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.

5. Bireylerkendi kendilerini değerlendirebilir.

6. Bireylere meslekî yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR

Bireyler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve

planlama konularında, çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, sanayi

odaları ve meslek elemanları ile iş birliği yapılarak yönlendirilir.

ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI

Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci / kursiyer;

1. Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.

2. Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.

3. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.

4. Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.

5. Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.

EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

1. Sertifika programında yer alan modüllerde öngörülen eğitim öğretim uygulamaları yapılır.

2. Her merkez, 864 saatlik Mesleki Uygulamaların içeriğini ağırlıklı olarak mesleğe ait modüllerden olmak üzere, sektörün beklentilerini yansıtacak modüllerden oluşturur. Mesleki uygulamalar, modüllerdeki öğrenme faalliyetlerinin uygulamalarından oluşur.

MESLEKÎ GELİŞİM MODÜLLERİ

1. Öğrenci/kursiyerin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine yararlı olabilecek, üretken, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, beceri düzeyi yüksek olarak yetiştirilmesi, iyi ilişkiler kurabilmesi, işe uyum sağlayabilmesi gibi genel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı modüllerdir.

2. Bu modüller ile öğrenci/kursiyerlere ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.

3. Meslekî Gelişim modül tablosundan, çevrenin istihdam durumu, öğrenci/kursiyerlerin hazır bulunuşluk düzeyi göz önüne alınarak modüller seçilecek ve yeterlik tablosunda yer alan süreye ilave edilecektir.

4. Dördüncü seviye meslek elemanları, bütün Mesleki Gelişim modüllerini tamamlamış olacaklardır.

5. Meslekî gelişim modülleri programlardan bağımsız olarak da kullanılabilecektir.

KAZANDIRILAN YETERLİKLER_|

DERSİN MODÜLLERİ _|

SÜRE

1

Sosyal hayatta sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek

Sosyal Hayatta İletişim

40/16

2

İş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek

İş Hayatında İletişim

40/16

3

Türkçe’yi doğru konuşmak

Diksiyon-1

40/32

4

Diksiyon-2

40/32

5

Mesleği ile ilgili gelişmeleri izlemek ve kendini kişisel olarak sürekli geliştirmek

Kişisel Gelişim

40/16

6

İşletme, finansman, pazarlama, reklam, satış, iş hukuku, kariyer gelişimi ve iş kurma becerileri kazanmak

Girişimcilik

40/24

7

Çevreye karşı duyarlı olmak ve çevreyi korumak

Çevre Koruma

40/16

8

Meslek etiği gereklerine uymak

Meslek Etiği

40/16

9

İş yerinde plan, program ve iş organizasyonu yapmak

İş Organizasyonu

40/16

10

İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı

40/24

|11

|Temel düzeyde araştırma yapmak |

|Araştırma Teknikleri |

|40/16 |

MODÜL VE İÇERİKLERİ

• Öğrenme süresi her modül için toplam 40 saattir.

• Kazandırılacak yeterliğe bağlı olarak her modül 40/8, 40/16, 40/24, 40/32, 40/40 olarak yapılabilir.

• Modüllerde önerilen bu süreler öğrenme faaliyetlerindeki teorik ve uygulamalı tüm içeriği kapsar.

• Modül içeriğindeki öğrenme faaliyetinin uygulanması imkânı olmadığında, diğer okullarla ve işletmelerle iş birliği çerçevesinde uygulamalar yapılabilir.

• Kursiyer/öğrencinin önceden kazandığı yeterlikleri tekrar alma zorunluluğu yoktur.

• Modül ve yeterlikler programdaki uygulama sırasına göre alınacaktır.

• Programda yer alan modül ve yeterliklerin uygulama sırası zümre kararı ile belirlenir.

NOT: Bilgisayarlı Makine İmalatçısı Programı yeterlikler tablosu ve modülleri aşağıda verilmiştir.

YETERLİK VE MODÜL TABLOSU

NO

YETERLİKLER

MODÜLLER

SÜRE

1

Geometrik çizimler yapmak

Geometrik Çizimler

40/32

2

Görünüş çıkarmak

Görünüş Çıkarma

40/32

3

Ölçülendirme ve yüzey işlemleri yapmak

Ölçülendirme ve Yüzey İşlemleri

40/32

4

Kroki-perspektif ve yapım resmi çizmek

Kroki, Perspektif ve Yapım Resmi

40/32

5

Temel el işlemlerini yapmak

Temel El İşlemleri

40/32

6

Delme ve vidalama yapmak

Delme ve Vidalama İşlemleri

40/32

7

Temel tornalama yapmak

Temel Tornalama İşlemleri 1

40/32

8

Temel Tornalama İşlemleri 2

40/32

9

Freze tezgahlarında hazırlık yapmak

Temel Frezeleme İşlemleri 1

40/32

10

Temel Frezeleme yapmak

Temel Frezeleme İşlemleri 2

40/32

11

Taşlama tezgahlarını ayarlamak ve kullanmak

Temel Taşlama İşlemleri 1

40/32

12

Temel taşlama yapmak

Temel Taşlama İşlemleri 2

40/32

13

Temel modelleme yapmak

Temel Modelleme İşlemleri

40/32

14

Bilgisayarda Temel Geometrik Çizimler Yapmak

Temel Geometrik Çizimler

40/32

15

Bilgisayarda Özellik ve Tanımlama komutlarını kullanmak

Özellik ve Tanımlama

40/32

16

Bilgisayarda Yeterli Görünüş Çizmek ve Kütüphane oluşturmak

Yeterli Görünüş Çizimi ve Kütüphane

40/32

17

Delik ve vida işlemleri yapmak

Vida ve Delik İşlemleri

40/24

18

Torna tezgâhlarında, kare, trapez ve çok ağızlı değişik özellikte vida açmak

Vida Açma

40/24

19

Penslerle tornalama ve helisel yay sarma işlemlerini yapmak

Penslere Bağlayarak Tornalama ve Yay Sarma

40/24

20

Kaçık merkezli parçaları tornalamak

Kaçık Merkezli Parçaları Tornalama

40/24

21

Özel tornalama araçları ile tornalama işlemlerini yapmak

Özel Tornalama İşlemleri

40/24

22

Delik delme ve büyütme işlemlerini yapmak

Frezede Delik Delme ve Büyütme

40/24

23

Düz ve kremayer dişli açma işlemlerini yapmak

Düz ve Kremayer Dişli Açma

40/24

24

Helis ve konik dişli açma işlemlerini yapmak

Helis ve Konik Dişli Açma

40/24

25

Freze çakısı açma işlemlerini yapmak

Düz ve Açılı Freze Çakısı Yapma

40/24

26

Sonsuz vida ve karşılık dişlisi işlemlerini yapmak

Sonsuz Vida ve Karşılık Dişlisi

40/24

27

Zincir dişli ile özel frezeleme işlemlerini yapmak

Zincir Dişli ve Özel Frezeleme İşlemleri

40/24

28

İstenilen yüzey tamlığında işin özelliğine göre değişik profilde yüzey taşlama işlemleri yapmak

Taşlama İşlemleri

40/24

29

Değişik özellikteki kesicileri bilemek

Alet Bileme İşlemleri

40/24

30

Atölyelerde bulunan iş makinelerinin bakım onarımını yapmak.

İş Makinelerinin Bakım Onarımı

40/24

31

Hidrolik ve pnomatik devreli iş makinelerinin bakım ve onarımını yapmak

Pnomatik Devreli İş Makinelerinin Bakım ve Onarımı

40/24

32

Sanayinin ihtiyacı olan makine ihtiyaçlarını araştırıp tasarlamak

Araştırma-Geliştirme (Arge)

40/24

33

Malzeme seçimi yaparak uygun kesicilerle parçaları işlemek

Üretim Yapma

40/24

34

İşlenen makine parçalarının montajını ve ambalajlamasını yapmak

Montaj ve Ambalaj Yapma

40/16

35

CNC torna tezgâhlarını ve kontrol panellerini kullanmak

CNC Torna Tezgâhları

40/24

36

CNC tornada programlama yapmak

CNC Tornada Programlama

40/24

37

CNC torna programını simülasyon ile kontrol etme, alın, silindirik ve konik tornalamayı programlama ve tornada işlemek

CNC Torna İşlemleri 1

40/24

38

CNC torna tezgâhlarında kanal açma, delik delme ve büyütme, kavis tornalama, programlama ve tornada işlemek

CNC Torna İşlemleri 2

40/24

39

CNC torna tezgâhında vida çekmeyi programlama ve çekme ile işlenmiş parçaların ölçme ve kontrolünü yapmak

CNC Torna İşlemleri 3

40/24

40

CNC tornada çevrimleri programlamak

CNC Tornalama Çevrimleri

40/24

41

CNC tornada değişik işlemler yapmak

CNC Tornada Alt Program Oluşturma ve Aktarma

40/24

42

Bilgisayarda CAM programlarını kullanmak

Tornada CAM Programı İle Çizim ve Kesici Yolları

40/24

43

CAM tornalama yapmak

CAM Programı İle Tornalama

40/24

44

CNC freze tezgâhlarını ve takımlarını ayarlayıp kullanmak

CNC Freze Tezgâhları

40/32

45

CNC frezede programlama yapmak

CNC Frezede Programlama

40/24

46

CNC frezeleme işlemlerini yapmak

CNC Freze İşlemleri 1

40/24

47

CNC Freze İşlemleri 2

40/24

48

CNC Freze İşlemleri 3

40/24

49

CNC frezede değişik çevrimleri programlamak

CNC Freze Çevrimleri

40/24

50

CNC frezede değişik işlemleri yapmak

CNC Freze Alt Program Oluşturma ve Aktarma

40/24

51

Bilgisayarda CAM frezeleme işlemlerini yapmak

Cam Frezeleme

40/24

52

Standart makine elemanlarının ve dişli çarkların yapım resimlerini çizmek ve okumak

Standart Makine Elemanları

40/32

53

Dişli çarkların yapım resimlerini çizmek ve okumak

Dişli Çarklar

40/32

54

Makine parçalarının komple ve detay resimlerini çizmek ve okumak

Komple ve Detay Resimleri

40/24

55

Bilgisayarda üç boyutlu katı modelleme yapmak

Üç Boyutlu Katı Modelleme

40/16

56

Bilgisayarda üç boyutlu yüzey modelleme yapmak

Üç Boyutlu Yüzey Modelleme

40/24

57

Bilgisayarda montaj işlemleri yapmak

Katıların Montajı ve Teknik Resmini Alma

40/24

TOPLAM

2280/1504

MESLEKİ UYGULAMALAR

864

MESLEKİ GELİŞİM MODÜLLERİ

440/224

GENEL TOPLAM

2592 Saat

hakkari yüksekova halk eğitimi merkezi, yüksekova halk eğitimi merkezi, hakkari yüksekova hem, yüksekova hem, hakkari yüksekova halk eğitim, yüksekova halk eğitim, hakkari yüksekova halk eğitimi merkezi adresi, hakkari yüksekova halk eğitimi merkezi telefonu, hakkari yüksekova halk eğitimi merkezi telefon numarası, hakkari yüksekova halk eğitimi merkezi tel no, yüksekova halk eğitimi merkezi adresi, yüksekova halk eğitimi merkezi telefonu, yüksekova halk eğitimi merkezi telefon numarası, yüksekova halk eğitimi merkezi tel no, hakkari yüksekova hem adresi, hakkari yüksekova hem telefonu, hakkari yüksekova hem telefon numarası, hakkari yüksekova hem tel no, yüksekova hem adresi, yüksekova hem telefonu, yüksekova hem telefon numarası, yüksekova hem tel no, hakkari yüksekova halk eğitim adresi, hakkari yüksekova halk eğitim telefonu, hakkari yüksekova halk eğitim telefon numarası, hakkari yüksekova halk eğitim tel no, yüksekova halk eğitim adresi, yüksekova halk eğitim telefonu, yüksekova halk eğitim telefon numarası, yüksekova halk eğitim tel no, hakkari yüksekova halk eğitimi merkezi telefon no, yüksekova halk eğitimi merkezi telefon no, hakkari yüksekova hem telefon no, yüksekova hem telefon no, hakkari yüksekova halk eğitim telefon no, yüksekova halk eğitim telefon no