Hakkari Yüksekova Halk Eğitimi Merkezi İÇ MEKAN DEKORASYON ELEMANI KURSU

Hakkari Yüksekova hem İÇ MEKAN DEKORASYON ELEMANI KURSU

Sitemizde yayınlanan içerikler HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYGIN EĞİTİM PROGRAMLARI kapsamında yayınlanan modüllerden alıntıdır.

İÇ MEKÂN DEKORASYON ELEMANI PROG

İÇ MEKÂN DEKORASYON ELEMANI PROGRAMINA İLİŞKİN

AÇIKLAMALAR

ALAN : SANAT VE TASARIM

MESLEK/DAL : İÇ MEKÂN DEKORASYON ELEMANI MESLEK SEVİYESİ : 4.SEVİYE

MESLEK ELEMANI TANIMI

Mekân düzenlemeleri ve tasarımı ile ilgili kazandığı yeterlilikler doğrultusunda mekân düzenlemeleri ve projeler hazırlayabilen nitelikli kişidir.

GİRİŞ KOŞULLARI

1. İlköğretimi tamamlamış olmak.

2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

İSTİHDAM ALANLARI

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Sanat ve Tasarım alanından İç Mekân Dekorasyon Elemanı sertifika programını tamamlayan öğrenciler/kursiyer, kazandıkları yeterlikler doğrultusunda;

1. İç mekân dekorasyon atölyeleri,

2. Mimarlık ve iç mimarlık büroları,

3. Mobilya fabrikalarının arge bölümleri,

4. Bilgisayarlı tasarım büroları, vb. yerlerde çalışabilirler.

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI

1. Mesleki Eğitim Merkezleri, Halk Eğitimi Merkezleri ve sektördeki işletmelerde eğitim verilmektedir.

2. Programın uygulanabilmesi için Sanat ve Tasarım alanı standart donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.

EĞİTİMCİLER

1. Programın uygulanmasında Sanat ve Tasarım Teknolojisi alanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.

2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Sanat ve Tasarım Teknolojisi alanında sektör deneyimi olan teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.

3. Usta öğretici ; bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;

1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.

2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.

3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.

4. Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir.

BELGELENDİRME

Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

• Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.

• Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.

• Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.

• Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.

• Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.

• Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.

YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER

Mesleğe yönelik geniş tabanlı yeterlikler kazandırmak hedeflenmiştir.

1. Eğitimin sonunda mesleğinde sertifika alan birey gerektirdiğinde fark eğitimi alarak diploma programını tamamlayabilir.

2. Meslekî eğitim alan veya bitirmiş olan birey; gerekli modülleri tamamlayarak alandaki diğer meslekler arasında geçiş yapabilir.

EĞİTİM SÜRESİ

1. Meslek programının toplam eğitim süresi 1960/1448 saat olarak planlanmıştır. Bu süreye 440/224 saatlik Meslekî Gelişim Modülleri ile 864 saatlik Meslekî Uygulamalar süreleri ilave edilecektir.

2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanır.

1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.

2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.

3. Bireylerin aktif olması sağlanır.

4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.

5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.

6. Bireylere meslekî yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR

Bireyler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında, çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler, iç mimarlık, mimarlık ve peyzaj ofisleri, resim, heykel ve tasarım atölyeleri, mozaik - vitray atölyeleri ve meslek elemanları ile iş birliği yapılarak yönlendirilir.

ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI

Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci / kursiyer;

1. Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.

2. Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.

3. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.

4. Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.

5. Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.

EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

1. Sertifika programında yer alan modüllerde öngörülen eğitim öğretim uygulamaları yapılır.

2. Her merkez, 864 saatlik Meslekî Uygulamaların içeriğini ağırlıklı olarak mesleğe ait modüllerden olmak üzere, sektörün beklentilerini yansıtacak modüllerden oluşturur. Meslekî Uygulamalar, modüllerdeki öğrenme faaliyetlerinin uygulamalarından oluşur.

MESLEKÎ GELİŞİM MODÜLLERİ

1. Öğrenci/kursiyerin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine yararlı olabilecek, üretken, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, beceri düzeyi yüksek olarak yetiştirilmesi, iyi ilişkiler kurabilmesi, işe uyum sağlayabilmesi gibi genel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı modüllerdir.

2. Bu modüller ile öğrenci/kursiyerlere ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.

3. Meslekî Gelişim modül tablosundan, çevrenin istihdam durumu, öğrenci/kursiyerlerin hazır bulunuşluk düzeyi göz önüne alınarak modüller seçilecek ve yeterlik tablosunda yer alan süreye ilave edilecektir.

4. Dördüncü seviye meslek elemanları, bütün Mesleki Gelişim modüllerini tamamlamış olacaklardır.

5. Meslekî gelişim modülleri programlardan bağımsız olarak da kullanılabilecektir.

KAZANDIRILAN YETERLİKLER_|

DERSİN MODÜLLERİ _|

SÜRE

1

Sosyal hayatta sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek

Sosyal Hayatta İletişim

40/16

2

İş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek

İş Hayatında İletişim

40/16

3

Türkçe’yi doğru konuşmak

Diksiyon-1

40/32

4

Diksiyon-2

40/32

5

Mesleği ile ilgili gelişmeleri izlemek ve kendini kişisel olarak sürekli geliştirmek

Kişisel Gelişim

40/16

6

İşletme, finansman, pazarlama, reklam, satış, iş hukuku, kariyer gelişimi ve iş kurma becerileri kazanmak

Girişimcilik

40/24

7

Çevreye karşı duyarlı olmak ve çevreyi korumak

Çevre Koruma

40/16

8

Meslek etiği gereklerine uymak

Meslek Etiği

40/16

9

İş yerinde plan, program ve iş organizasyonu yapmak

İş Organizasyonu

40/16

10

İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı

40/24

11

Temel düzeyde araştırma yapmak

Araştırma Teknikleri

40/16

MODÜL VE İÇERİKLERİ

• Öğrenme süresi her modül için toplam 40 saattir.

• Kazandırılacak yeterliliğe bağlı olarak her Modül 40/8, 40/16, 40/24, 40/32, 40/40 olarak yapılabilir.

• Modüllerde önerilen bu süreler öğrenme faaliyetlerindeki teorik ve uygulamalı tüm içeriği kapsar.

• Modül içeriğindeki öğrenme faaliyetinin uygulanması imkânı olmadığında, diğer okullarla ve işletmelerle iş birliği çerçevesinde uygulamalar yapılabilir.

• Kursiyer/öğrencinin önceden kazandığı yeterlikleri tekrar alma zorunluluğu yoktur.

• Modül ve yeterlikler programdaki uygulama sırasına göre alınacaktır.

• Programda yer alan modül ve yeterliklerin uygulama sırası zümre kararı ile belirlenir.

NOT: İç Mekân Dekorasyon Elemanı programı yeterlikler tablosu ve modülleri

aşağıda verilmiştir.

NO

YETERLİKLER

MODÜLLER

SÜRE

1

Temel bilgisayar donanım ve programlarını kullanmak

Bilgisayar Kullanma

40/32

2

Bilgisayarda doküman hazırlamak

Doküman Hazırlama

40/32

3

Nokta ve çizgi ile yüzey düzenlemek

Nokta ve Çizgi

40/32

4

Objeleri açık, koyu, ışık ve gölge ile çalışmak

Açık, Koyu, Işık ve Gölge

40/32

5

Formları tasarı ilkelerine göre yüzey içinde düzenlemek

Tasarı İlkeleri

40/24

6

Kompozisyonu renklendirmek

Renk

40/32

7

Doku yorumlarıyla yüzey oluşturmak

Doku

40/32

8

Özgün strüktür uygulamaları yapmak

Strüktür

40/32

9

Perspektif ilkelerine uygun çizim yapmak

Perspektif

40/24

10

Basit geometrik formlar çizmek

Basit Geometrik Formlar

40/32

11

Cansız modellerden desen çizmek

Cansız Modeller

40/32

12

Torsun çizimini yapmak

Tors

40/32

13

Geometrik çizimler yapmak

Geometrik Çizimler

40/32

14

Görünüş çıkartmak

Görünüş Çıkarma

40/32

15

Tarih çağlarını incelemek

Tarih Çağları

40/16

16

Türk sanatı tarihini incelemek

Türk Sanatı Tarihi

40/8

17

Batı sanatı tarihini incelemek

Batı Sanatı Tarihi

40/16

18

Çağdaş Türk sanatını incelemek

Çağdaş Türk Sanatı

40/8

19

Çağdaş sanat akımlarını incelemek

Çağdaş Sanat Akımları

40/16

20

Mekân ölçüsünü almak

Mekân Ölçüsü Alma

40/32

21

Çizim ortamını hazırlamak

Çizim Ortamı

40/32

22

Mekânların taslak donatı yerleşim planını çizmek

Eskiz Yerleşim Planları

40/32

23

Taslak cephe görünüşlerinin çizimini yapmak

Taslak Donatı Yerleşimi

40/32

24

Mobilya seçimi yapmak

Donatı Seçimleri

40/32

25

Plan üzerine donatıların yerleşimini yapmak

Donatı Yerleşim Planı

40/32

26

Ölçekli cephe görünüşlerini çizmek

Cephe Görünüş Çizimleri

40/32

27

Ölçekli cephe kesit ve detaylarını çizmek

Ölçekli Kesit-Detay çizimleri

40/32

28

Donatıların köşe perspektifini çizmek

Donatı Köşe Perspektifi

40/32

29

Donatı merkezi perspektifini çizmek

Donatı Merkezi Perspektifi

40/32

30

Mobilya aksesuarlarını seçmek

Mobilya Aksesuarlarının Seçimi

40/32

31

Aydınlatma aksesuarlarını seçmek

Aydınlatma

Aksesuarlarının Seçimi

40/32

32

Sıhhi tesisat aksesuarlarını seçmek

Sıhhi Tesisat Aksesuarlarının Seçimi

40/32

33

İç mekân metrajını çıkarmak

İç Mekânda Metraj

40/32

34

Keşif hesaplamaları yapmak

İç Mekânda Keşif

40/32

35

Aydınlatma elemanlarını çizmek

Aydınlatma Elemanları

40/32

36

Elektrik tesisat projesi çizimlerini yapmak

Elektrik Tesisat Projeleri

40/32

37

Su tesisat projesi çizimlerini yapmak

Su Tesisat Projeleri

40/32

38

Müşteri beklenti ve isteklerini tespit etmek

Müşteri İstekleri

40/24

39

Antropometri kurallarına uygun düzenlemeler yapmak

Antropometrik Özgün Düzenlemeler

40/32

40

Fonksiyonel düzenlemeler yapmak

Fonksiyonel Özgün Düzenlemeler

40/32

41

Estetik düzenlemeler yapmak

Estetik Düzenlemeler Yapmak

40/32

42

Müşteri beklentiler doğrultusunda özgün tasarımlar yapmak

Geçici Mekânlarda Özgün Tasarım

40/32

43

Fonksiyonel tasarımlar yapmak

Geçici Mekânlarda Fonksiyonel Tasarımlar

40/32

44

Organik iç mekân malzemelerini çizmek

Organik İç Mekân Malzemeleri

40/32

45

İnorganik iç mekân malzemelerir çizmek

İnorganik İç Mekân Malzemeleri

40/32

46

Bilgisayarda geometrik çizimler yapmak

Bilgisayarda Geometrik Çizim

40/32

47

Bilgisayarda iki boyutlu çizimler yapmak

Bilgisayarda Mimari Projeler

40/32

48

Bilgisayarda üç boyutlu çizimler yapmak

Bilgisayarda Model Oluşturma

40/32

49

Bilgisayarda iç mekân perspektifleri çizmek

Bilgisayarda Perspektif Çizmek

40/32

TOPLAM

1960/1448

MESLEKÎ UYGULAMALAR

864

MESLEKÎ GELİŞİM MODÜLLERİ

440/224

GENEL TOPLAM

2536saat

hakkari yüksekova halk eğitimi merkezi, yüksekova halk eğitimi merkezi, hakkari yüksekova hem, yüksekova hem, hakkari yüksekova halk eğitim, yüksekova halk eğitim, hakkari yüksekova halk eğitimi merkezi adresi, hakkari yüksekova halk eğitimi merkezi telefonu, hakkari yüksekova halk eğitimi merkezi telefon numarası, hakkari yüksekova halk eğitimi merkezi tel no, yüksekova halk eğitimi merkezi adresi, yüksekova halk eğitimi merkezi telefonu, yüksekova halk eğitimi merkezi telefon numarası, yüksekova halk eğitimi merkezi tel no, hakkari yüksekova hem adresi, hakkari yüksekova hem telefonu, hakkari yüksekova hem telefon numarası, hakkari yüksekova hem tel no, yüksekova hem adresi, yüksekova hem telefonu, yüksekova hem telefon numarası, yüksekova hem tel no, hakkari yüksekova halk eğitim adresi, hakkari yüksekova halk eğitim telefonu, hakkari yüksekova halk eğitim telefon numarası, hakkari yüksekova halk eğitim tel no, yüksekova halk eğitim adresi, yüksekova halk eğitim telefonu, yüksekova halk eğitim telefon numarası, yüksekova halk eğitim tel no, hakkari yüksekova halk eğitimi merkezi telefon no, yüksekova halk eğitimi merkezi telefon no, hakkari yüksekova hem telefon no, yüksekova hem telefon no, hakkari yüksekova halk eğitim telefon no, yüksekova halk eğitim telefon no