Hakkari Yüksekova Halk Eğitimi Merkezi ISITMA VE DOĞALGAZ İÇ TESİSATÇISI KURSU

Hakkari Yüksekova hem ISITMA VE DOĞALGAZ İÇ TESİSATÇISI KURSU

Sitemizde yayınlanan içerikler HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYGIN EĞİTİM PROGRAMLARI kapsamında yayınlanan modüllerden alıntıdır.

ISITMA VE DOĞAL GAZ İÇ TESİSATÇI

ISITMA VE DOĞAL GAZ İÇ TESİSATÇISI PROGRAMINA İLİŞKİN

AÇIKLAMALAR

ALAN : TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME

MESLEK : ISITMA VE DOĞAL GAZ İÇ TESİSATÇISI

MESLEK SEVİYESİ : 4. SEVİYE

MESLEK ELEMANI TANIMI

Yapılarda ısıtma ve doğalgaz iç tesisatı döşeme, bakım ve onarımını

yapma becerisine sahip nitelikli kişidir.

GİRİŞ KOŞULLARI

1. İlköğretimi tamamlamış olmak.

2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

İSTİHDAM ALANLARI

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Tesisat Teknolojisi ve

İklimlendirme sektöründe;

1. Doğalgaz taahhüt firmalarında,

2. Yakıcı cihazların servislerinde,

3. Fabrikaların kazan dairelerinde,

4. Isıtma tesisatı taahhüt firmalarında vb. yerlerde çalışabilirler.

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI

1. Meslekî Eğitim Merkezleri, Halk Eğitimi Merkezleri ve sektördeki işletmelerde eğitim verilmektedir.

2. Programın uygulanabilmesi için Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanı standart donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.

EĞİTİMCİLER

1. Programın uygulanmasında Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.

2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanında sektör deneyimi olan teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.

3. Usta öğretici; bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;

1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.

2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.

3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.

4. Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir.

BELGELENDİRME

Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

• Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.

• Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.

• Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.

• Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.

• Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.

• Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.

YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER

Mesleğe yönelik geniş tabanlı yeterlikler kazandırmak hedeflenmiştir.

1. Eğitimin sonunda, mesleğinde sertifika alan birey gerektirdiğinde fark eğitimi alarak diploma programını tamamlayabilir.

2. Meslekî eğitim alan veya bitirmiş olan birey; gerekli modülleri tamamlayarak alandaki diğer meslekler arasında geçiş yapabilir.

EĞİTİM SÜRESİ

1. Meslek programının toplam eğitim süresi 1640/1312 saat olarak planlanmıştır. Bu süreye 440/224 saatlik Meslekî Gelişim Modülleri ile 864 saatlik Meslekî Uygulamalar süreleri ilave edilecektir.

2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanır.

1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.

2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.

3. Bireylerin aktif olması sağlanır.

4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.

5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.

6. Bireylere meslekî yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR

Bireyler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında, çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, ısıtma, soğutma, tesisat ve iklimlendirme firmaları, ilgili meslek odaları ve öğrencinin çevrede konuyla ilgili olarak iletişim kurabileceği araştırma, gözlem ve uygulama yapabileceği her türlü kurum ve kuruluşlar meslek elemanları ile iş birliği yapılarak yönlendirilir.

ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI

Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci / kursiyer;

1. Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.

2. Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.

3. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.

4. Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.

5. Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.

EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

1. Sertifika programında yer alan modüllerde öngörülen eğitim öğretim uygulamaları yapılır.

2. Her merkez, 864 saatlik Meslekî Uygulamaların içeriğini ağırlıklı olarak mesleğe ait modüllerden olmak üzere, sektörün beklentilerini yansıtacak modüllerden oluşturur. Meslekî Uygulamalar, modüllerdeki öğrenme faaliyetlerinin uygulamalarından oluşur.

MESLEKÎ GELİŞİM MODÜLLERİ

1. Öğrenci/kursiyerin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine yararlı olabilecek, üretken, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, beceri düzeyi yüksek olarak yetiştirilmesi, iyi ilişkiler kurabilmesi, işe uyum sağlayabilmesi gibi genel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı modüllerdir.

2. Bu modüller ile öğrenci/kursiyerlere ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.

3. Meslekî Gelişim modül tablosundan, çevrenin istihdam durumu, öğrenci/kursiyerlerin hazır bulunuşluk düzeyi göz önüne alınarak modüller seçilecek ve yeterlik tablosunda yer alan süreye ilave edilecektir.

4. Dördüncü seviye meslek elemanları, bütün Mesleki Gelişim modüllerini tamamlamış olacaklardır.

5. Meslekî gelişim modülleri programlardan bağımsız olarak da kullanılabilecektir.

KAZANDIRILAN YETERLİKLER_|

DERSİN MODÜLLERİ _|

SÜRE

1

Sosyal hayatta sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek

Sosyal Hayatta İletişim

40/16

2

İş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek

İş Hayatında İletişim

40/16

3

Türkçe’yi doğru konuşmak

Diksiyon-1

40/32

4

Diksiyon-2

40/32

5

Mesleği ile ilgili gelişmeleri izlemek ve kendini kişisel olarak sürekli geliştirmek

Kişisel Gelişim

40/16

6

İşletme, finansman, pazarlama, reklam, satış, iş hukuku, kariyer gelişimi ve iş kurma becerileri kazanmak

Girişimcilik

40/24

7

Çevreye karşı duyarlı olmak ve çevreyi korumak

Çevre Koruma

40/16

8

Meslek etiği gereklerine uymak

Meslek Etiği

40/16

9

İş yerinde plan, program ve iş organizasyonu yapmak

İş Organizasyonu

40/16

10

İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı

40/24

11

Temel düzeyde araştırma yapmak

Araştırma Teknikleri

40/16

MODÜL VE İÇERİKLERİ

• Öğrenme süresi her modül için toplam 40 saattir.

• Kazandırılacak yeterliğe bağlı olarak her modül 40/8, 40/16, 40/24, 40/32 ve 40/40 olabilir.

• (+) işareti olan modül süreleri mevcut sürenin tekrarı anlamına gelir.

• Modüllerde önerilen bu süreler öğrenme faaliyetlerindeki teorik ve uygulamalı tüm içeriği kapsar.

• Modül içeriğindeki öğrenme faaliyetinin uygulanması imkânı olmadığında, diğer okullarla ve işletmelerle iş birliği çerçevesinde uygulamalar yapılabilir.

• Kursiyer/öğrencinin önceden kazandığı yeterlikleri tekrar alma zorunluluğu yoktur.

• Modül ve yeterlikler programdaki uygulama sırasına göre alınacaktır.

• Programda yer alan modül ve yeterliklerin uygulama sırası zümre kararı ile belirlenir.

NOT: Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisatçısı programı yeterlikler tablosu ve

modülleri aşağıda verilmiştir.

NO

YETERLİKLER

MODÜLLER

SÜRE

1

Temel bilgisayar donanım ve programlarını kullanmak

Bilgisayar Kullanma

40/32

2

Bilgisayarda doküman hazırlamak

Doküman Hazırlama

40/32

3

Yazı, rakam ve temel geometrik çizimler yapmak

Geometrik Çizimler

40/32

4

İz düşüm ve parçaların görünüşlerini çıkarmak

Görünüş Çıkarma

40/32

5

Parçaların açınımlarını ve ara kesitlerini çizmek

Ölçülendirme ve Perspektif

40/32

6

Oksi-asetilen kaynak ve takımlarını tanımak ve puntalama yapmak

Temel Oksi-Asetilen Kaynağı

40/32

7

Oksi-asetilen kaynağı ile düzlem parça kaynağı ve siyah boruları şekillendirmek.

Oksi-Asetilen Kaynağı ve Boru Şekillendirme

40/32

8

Oksi-asetilen boru kaynağı yapmak

Oksi-Asetilen Boru Kaynağı

40/32

9

İletkenlerin bağlantılarını yapmak

İletkenleri Birleştirme

40/32

10

Devre ölçümleri yapmak

Basit Elektrik Devreleri

40/32

11

Elektrik kaynak makinelerini tanımak

Elektrik Ark Kaynağı 1

40/32

12

Elektrik ark kaynağı ile düzlem parça kaynağı yapmak

Elektrik Ark Kaynağı 2

40/32

13

Elektrik ark boru kaynağı yapmak

Elektrik Ark Boru Kaynağı

40/32

14

Sacları birleştirmek

Sac İşçiliği

40/32

15

Çelik boruları montaja hazırlamak

Çelik Boruları Montaja Hazırlama

40/32

16

Plastik boruları montaja hazırlamak

Plastik Boruları Montaja Hazırlama

40/32

17

Bakır ve alüminyum boruları montaja hazırlamak

Bakır ve Alüminyum Boruları Montaja Hazırlama

40/32

18

Çelik boruların montajını yapmak

Çelik Boru Montajı

40/32

19

Plastik boruların montajını yapmak

Plastik Boru Montajı

40/32

20

Bakır ve alüminyum boruların montajını yapmak

Bakır ve Alüminyum Boru Montajı

40/32

21

Isıtıcı ve açma kapama elemanlarının montajını yapmak

Isıtıcı Montajı

40/32

22

Kat kalorifer tesisatını işletmeye

Kat Kaloriferi Tesisatı 1

40/32

23

almak

Kat Kaloriferi Tesisatı 2

40/32

24

Merkezî sistem kazan bağlantısı yapmak.

Merkezî Isıtma Kazan Montajı

40/32

25

Merkezî sistem borularını

Merkezî Isıtma Tesisatı 1

40/32

26

döşemek.

Merkezî Isıtma Tesisatı 2

40/32

27

Boyler ve eşanjör montajı yapmak.

Boyler ve Eşanjör Montajı

40/32

28

Kat kaloriferi tesisatını işletmeye almak

Kat Kaloriferi Tesisatı Montajı

40/32

29

Isıtma tesisatında kullanılan sembolleri çizmek

Isıtma Meslek Resim 1

40/32

30

Isıtma tesisatının çizimini yapmak

Isıtma Meslek Resim 2

40/32

31

Bina bağlantı hattını döşemek

Gazın Binaya Alınması

40/32

32

Kolon hattını döşemek

Doğal Gaz Kolon Tesisatı

40/32

33

Bakır veya çelik boru ile doğalgaz iç tesisatını döşemek

Doğal Gaz İç Tesisatı Gaz Borularının Döşenmesi

40/32

34

Kazan dairesi tesisatını döşemek

Kazan Dairesi Gaz Hattı

40/32

35

Yakıcı cihazların montajını yapmak

Yakıcı Cihaz Montajı 1

40/32

36

Yakıcı Cihaz Montajı 2

40/32

37

Bacaların testi ve yanma havası temini yapmak

Bacalar ve Yanma Havası

40/32

38

Otomatik kumanda elemanlarının montajını yapmak

Yakıcı Cihaz Kumanda Elemanları Montajı

40/32

39

Yakıcı cihazların elektrik bağlantılarını yapmak

Yakıcı Cihaz Elektrik Bağlantıları

40/32

40

Gaz projelerinde kullanılan semboller ve cihazların montaj resimlerinin çizimini yapmak

Doğalgaz İç Tesisat Meslek Resim 1

40/32

41

Bina içi gaz tesisatı projelerinin çizimini yapmak

Doğalgaz İç Tesisat Meslek Resim 2

40/32

TOPLA

m

 

1640/1312

MESLEKÎ UYGULAMALAR

864

MESLEKÎ GELİŞİM MODÜLLERİ

440/224

GENEL TOPLAM

2400 saat

hakkari yüksekova halk eğitimi merkezi, yüksekova halk eğitimi merkezi, hakkari yüksekova hem, yüksekova hem, hakkari yüksekova halk eğitim, yüksekova halk eğitim, hakkari yüksekova halk eğitimi merkezi adresi, hakkari yüksekova halk eğitimi merkezi telefonu, hakkari yüksekova halk eğitimi merkezi telefon numarası, hakkari yüksekova halk eğitimi merkezi tel no, yüksekova halk eğitimi merkezi adresi, yüksekova halk eğitimi merkezi telefonu, yüksekova halk eğitimi merkezi telefon numarası, yüksekova halk eğitimi merkezi tel no, hakkari yüksekova hem adresi, hakkari yüksekova hem telefonu, hakkari yüksekova hem telefon numarası, hakkari yüksekova hem tel no, yüksekova hem adresi, yüksekova hem telefonu, yüksekova hem telefon numarası, yüksekova hem tel no, hakkari yüksekova halk eğitim adresi, hakkari yüksekova halk eğitim telefonu, hakkari yüksekova halk eğitim telefon numarası, hakkari yüksekova halk eğitim tel no, yüksekova halk eğitim adresi, yüksekova halk eğitim telefonu, yüksekova halk eğitim telefon numarası, yüksekova halk eğitim tel no, hakkari yüksekova halk eğitimi merkezi telefon no, yüksekova halk eğitimi merkezi telefon no, hakkari yüksekova hem telefon no, yüksekova hem telefon no, hakkari yüksekova halk eğitim telefon no, yüksekova halk eğitim telefon no