Hatay Kırıkhan Halk Eğitimi Merkezi KUAFÖR KURSU

Hatay Kırıkhan hem KUAFÖR KURSU

Sitemizde yayınlanan içerikler HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYGIN EĞİTİM PROGRAMLARI kapsamında yayınlanan modüllerden alıntıdır.

ALAN

ALAN : GÜZELLİK ve SAÇ BAKIM HİZMETLERİ

MESLEK : KUAFÖR

MESLEK SEVİYESİ : 4. SEVİYE

MESLEK ELEMANI TANIMI

Kuaför; saç ve sakal kesimi, renklendirme, şekillendirme ve bakımına ilişkin işlemleri, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, estetik yorum katarak, yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

GİRİŞ KOŞULLARI

1. İlköğretimi tamamlamış olmak.

2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

İSTİHDAM ALANLARI

Kuaför kazandıkları yeterlikler doğrultusunda;

1. Bayan ve erkek kuaför salonlarında,

2. Güzellik salonları ve merkezlerinde,

3. TV kanallarında,

4. Tiyatro salonlarında,

5. Sinema stüdyolarında,

6. Kozmetik imalatçılarında ,

7. Kamu kurum kuruluşları içerisindeki kuaför ve güzellik salonları vb. yerlerde çalışabilirler.

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI

1. Halk Eğitimi Merkezleri,Meslek Eğitim Merkezleri ve sektördeki işletmelerde eğitim verilmektedir.

2. Programın uygulanabilmesi için Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanı standart donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.

EĞİTİMCİLER

1. Programın uygulanmasında Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri eğitim almış ve tercihen sektör deneyimi olan, alan öğretmenleri görev almalıdır.

2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanında sektör deneyimi olan teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.

3. Usta öğretici ; bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;

1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.

2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.

3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.

4. Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir.

BELGELENDİRME

Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

• Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.

• Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.

• Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.

• Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.

• Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.

• Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.

YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER

Mesleğe yönelik geniş tabanlı yeterlikler kazandırmak hedeflenmiştir.

1. Eğitimin sonunda, mesleğinde sertifika alan birey gerektirdiğinde fark eğitimi alarak diploma programını tamamlayabilir.

2. Mesleki eğitim alan veya bitirmiş olan birey; gerekli modülleri tamamlayarak alandaki diğer meslekler arasında geçiş yapabilir.

EĞİTİM SÜRESİ

1. Meslek programının toplam eğitim süresi 2040/1360 saat olarak planlanmıştır. Bu süreye 440/224 saatlik Mesleki Gelişim Modülleri ile 864 saatlik Mesleki Uygulamalar süreleri ilave edilecektir.

2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanır.

1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.

2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.

3. Bireylerin aktif olması sağlanır.

4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.

5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.

6. Bireylere mesleki yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR

Bireyler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında, çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Alanında çalışan firmalar, ilgili meslek odaları ve öğrencinin çevrede konuyla ilgili olarak iletişim kurabileceği araştırma, gözlem ve uygulama yapabileceği her türlü kurum ve kuruluşlar meslek elemanları ile iş birliği yapılarak yönlendirilir.

ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI

Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci/kursiyer;

1. Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.

2. Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.

3. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.

4. Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.

5. Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.

EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

1. Sertifika programında yer alan modüllerde öngörülen eğitim öğretim uygulamaları yapılır.

2. Her merkez, 864 saatlik Mesleki Uygulamaların içeriğini ağırlıklı olarak

mesleğe ait modüllerden olmak üzere, sektörün beklentilerini yansıtacak

modüllerden oluşturur. Mesleki uygulamalar, modüllerdeki öğrenme

faaliyetlerinin uygulamalarından oluşur

MESLEKİ GELİŞİM MODÜLLERİ

1. Öğrenci/kursiyerin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine yararlı olabilecek, üretken, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, beceri düzeyi yüksek olarak yetiştirilmesi, iyi ilişkiler kurabilmesi, işe uyum sağlayabilmesi gibi genel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı modüllerdir.

2. Bu modüller ile öğrenci/kursiyerlere ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.

3. Meslekî Gelişim modül tablosundan, çevrenin istihdam durumu, öğrenci/kursiyerlerin hazır bulunuşluk düzeyi göz önüne alınarak modüller seçilecek ve yeterlik tablosunda yer alan süreye ilave edilecektir.

4. Dördüncü seviye meslek elemanları, bütün Mesleki Gelişim modüllerini tamamlamış olacaklardır.

5. Meslekî gelişim modülleri programlardan bağımsız olarak da kullanılabilecektir.

 

KAZANDIRILAN YETERLİKLER

DERSİN MODÜLLERİ

SÜRE

1

Sosyal hayatta sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek

Sosyal Hayatta İletişim

40/16

2

İş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek

İş Hayatında İletişim

40/16

3

Türkçe’yi doğru konuşmak

Diksiyon 1

40/32

4

Diksiyon 2

40/32

5

Mesleği ile ilgili gelişmeleri izlemek ve kendini kişisel olarak sürekli geliştirmek

Kişisel Gelişim

40/16

6

İşletme, finansman, pazarlama, reklam, satış, iş hukuku, kariyer gelişimi ve iş kurma becerileri kazanmak

Girişimcilik

40/24

7

Çevreye karşı duyarlı olmak ve çevreyi korumak

Çevre Koruma

40/16

8

Meslek etiği gereklerine uymak

Meslek Etiği

40/16

9

İş yerinde plan, program ve iş organizasyonu yapmak

İş Organizasyonu

40/16

10

İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı

40/24

11

Temel düzeyde araştırma yapmak

Araştırma Teknikleri

40/16

MODÜL VE İÇERİKLERİ

• Öğrenme süresi her modül için toplam 40 saattir.

• Kazandırılacak yeterliğe bağlı olarak her modül 40/8, 40/16, 40/24, 40/32, 40/40 olarak yapılabilir.

• (+) işareti olan modül süreleri mevcut sürenin tekrarı anlamına gelir.

• Modüllerde önerilen bu süreler öğrenme faaliyetlerindeki teorik ve uygulamalı tüm içeriği kapsar.

• Modül içeriğindeki öğrenme faaliyetinin uygulanması imkânı olmadığında, diğer okullarla ve işletmelerle iş birliği çerçevesinde uygulamalar yapılabilir.

• Kursiyer/öğrencinin önceden kazandığı yeterlikleri tekrar alma zorunluluğu yoktur.

• Modül ve yeterlikler programdaki uygulama sırasına göre alınacaktır.

• Programda yer alan modül ve yeterliklerin uygulama sırası zümre kararı ile belirlenir.

NOT: Kuaför programı yeterlikler tablosu ve modülleri aşağıda verilmiştir.

YETERLİK VE MODÜL TABLOSU

YETERLİKLER

MODÜLLER

SÜRE

1

Nokta ve çizgi ile yüzey düzenlemek

Nokta ve Çizgi

40/32

2

Objeleri açık, koyu, ışık ve gölge ile çalışmak

Açık. Koyu, Işık ve Gölge

40/32

3

Formları tasarı ilkelerine göre yüzey içinde düzenlemek

Tasarı İlkeleri

40/24

4

Kompozisyonu renklendirmek

Renk

40/32

5

Doku yorumlarıyla yüzey oluşturmak

Doku

40/32

6

Özgün strüktür uygulamaları yapmak

Strüktür

40/32

7

Perspektif ilkelerine uygun çizim yapmak

Perspektif

40/24

8

Vücut organlarını analiz etmek

Anatomi

40/16

9

Fizyoloji sistemlerini analiz etmek

Fizyoloji

40/16

10

Saç ve cilt analizi yapmak

Saç ve Cilt Analizi

40/32

11

Kişisel hazırlık ve hijyen yapmak

Kişisel hazırlık ve Hijyen

40/8+

12

Salon hazırlığı ve hijyeni yapmak

Salon Hazırlığı ve Hijyeni

40/8+

13

Müşteriyi karşılamak ve uğurlamak

Müşteri Karşılama ve Uğurlama

40/8

14

Klasik masaj teknikleri uygulamak

Klasik Masaj Teknikleri

40/32

15

Dekolteye ve yüze masaj uygulamak

Dekolte ve Yüz Masajı

40/32

16

Saç ve saçlı deriye masaj ve bakım uygulamak

Saç ve Saçlı Deri Masajı

40/32

17

Saç yıkamak

Saç Yıkama

40/32

18

Saç ayırmak

Saç Ayırma

40/32

19

Kozmetik ürünleri analiz etmek

Temel Kozmetik

40/16

20

Vücut bakımı kozmetiklerini uygulamak

Vücut Bakımı Kozmetikleri

40/16

21

Saç bakımı kozmetiklerini uygulamak

Saç Bakımı Kozmetikleri

40/16

22

Ağız ve diş bakımı kozmetiklerini uygulamak

Ağız ve Diş Bakımı Kozmetikleri

40/16

23

Makyaj kozmetiklerini uygulamak

Makyaj Kozmetikleri

40/16

24

El ayak bakımı kozmetiklerini uygulamak

El Ayak Bakımı Kozmetikleri

40/16

25

Saçın tarihsel dönemlerini analiz etmek

Kuaförlüğün Tarihsel Gelişimi

40/24

26

Fön çekmek

Fön

40/32

27

Maşa-vak rasta yapmak

Maşa-Vak-Rasta

40/32

28

Saça dalga vermek

Papiyot-Mizampli

40/32

29

Saçı örmek

Saç Örme

40/32

30

Saçı toplamayarak şekillendirmek

Topuz

40/32+

31

Saça kalıcı şekil vermek

Permanant-Defrize

40/32+

32

Saç boyamak

Saç Boyama

40/32+

33

Röfle-meç yapmak

Röfle - Meç

40/32

34

Saç rengini açmak

Saçın Rengini Açma

40/32

35

Saç eklemek

Saç Ekleme

40/32

36

Katlı Kesim Yapmak

Katlı Kesim

40/32+

37

Hacimli kesim yapmak

Hacimli Kesim

40/32

38

Uzayan katlı kesim ve eşit katlı kesim yapmak

Uzayan Katlı Kesim ve Eşit Katlı Kesim

40/32

39

Erkek saç kesimi yapmak

Erkek Saç kesimi

40/32

40

Saç sakal tıraşı yapmak

Saç -Sakal Tıraşı

40/32

41

Sakal bıyık şekillendirmek

Sakal -Bıyık Şekillendirme

40/32

42

Manikür-pedikür yapmak

Manikür -Pedikür

40/32

43

Doğal ve kozmetik ürünlerle el ayak bakımı yapmak

El Ayak Bakımı

40/32

44

Takma tırnak takmak

Takma Tırnaklar

40/32

45

Tırnak süslemesi yapmak

Tırnak Süsleme

40/32

TOP

LAM

 

2040/1360

MESLEKİ UYGULAMALAR

864

MESLEKİ GELİŞİM MODÜLLERİ

440/224

GENEL TOPLAM

2448

hatay kırıkhan halk eğitimi merkezi, kırıkhan halk eğitimi merkezi, hatay kırıkhan hem, kırıkhan hem, hatay kırıkhan halk eğitim, kırıkhan halk eğitim, hatay kırıkhan halk eğitimi merkezi adresi, hatay kırıkhan halk eğitimi merkezi telefonu, hatay kırıkhan halk eğitimi merkezi telefon numarası, hatay kırıkhan halk eğitimi merkezi tel no, kırıkhan halk eğitimi merkezi adresi, kırıkhan halk eğitimi merkezi telefonu, kırıkhan halk eğitimi merkezi telefon numarası, kırıkhan halk eğitimi merkezi tel no, hatay kırıkhan hem adresi, hatay kırıkhan hem telefonu, hatay kırıkhan hem telefon numarası, hatay kırıkhan hem tel no, kırıkhan hem adresi, kırıkhan hem telefonu, kırıkhan hem telefon numarası, kırıkhan hem tel no, hatay kırıkhan halk eğitim adresi, hatay kırıkhan halk eğitim telefonu, hatay kırıkhan halk eğitim telefon numarası, hatay kırıkhan halk eğitim tel no, kırıkhan halk eğitim adresi, kırıkhan halk eğitim telefonu, kırıkhan halk eğitim telefon numarası, kırıkhan halk eğitim tel no, hatay kırıkhan halk eğitimi merkezi telefon no, kırıkhan halk eğitimi merkezi telefon no, hatay kırıkhan hem telefon no, kırıkhan hem telefon no, hatay kırıkhan halk eğitim telefon no, kırıkhan halk eğitim telefon no